Thông tư số 566/2000/TT-UBDTMN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 566/2000/TT-UBDTMN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 566/2000/TT-UBDTMN về việc hướng dẫn thực hiện thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giơi thuộc chương trình 135 do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 566/2000/TT-UBDTMN

 1. U BAN DÂN T C VÀ C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM MI N NÚI c l p - T d o -H n h ph ú c S : 566/2000/TT- Hà N i , n g à y 1 9 t h á n g 0 7 n ă m 2 0 0 0 UBDTMN THÔNG TƯ C A U B AN DÂN T C VÀ M I N NÚ I S 5 6 6 / 2 0 0 0 / TT- UBDTM N NGÀY 1 9 THÁ NG 0 7 NĂM 2 0 0 0 HƯ N G D N TH C H I N THU TH P , X LÝ VÀ T NG H P BÁO C ÁO TH NG KÊ V XÂY D NG C ÔNG TR ÌN H H T NG C ÁC XÃ C B I T KH Ó KHĂN, C ÁC XÃ B IÊN G I I T HU C C HƯ ƠNG TR ÌNH 1 3 5 Căn c Pháp l nh K toán và Th ng kê ngày 10/05/1988 c a H i ng Nhà nư c, nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/07/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (g i t t là Chương trình 135); Quy t nh 1232/1999/Q -TTg ngày 24/12/1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn và biên gi i thu c Chương trình 135; Căn c Thông tư liên t ch 416/1999-TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/04/2000 c a liên B : K ho ch và u tư, U ban Dân t c và Mi n múi, Tài chính, Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; có cơ s cho các cơ quan qu n lý, ch o th c hi n Chương trình thư ng xuyên n m ư c k t qu , ti n th c hi n xây d ng cơ s h t ng c a các xã c bi t khó khăn, các xã biên gi i (các xã thu c Chương trình 135), U ban Dân t c và Mi n núi - Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 hư ng d n th c hi n: thu th p, x lý và t ng h p báo cáo th ng kê nh kỳ v xây d ng công trình h t ng các xã thu c Chương trình 135 như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Th c hi n nhi m v thu th p, x lý và t ng h p báo cáo th ng kê v xây d ng công trình h t ng các xã thu c Chương trình 135 nh m m c ích: Giúp cho các cơ quan qu n lý, ch o th c hi n Chương trình t Trung ương n a phương thư ng xuyên n m ư c các ngu n l c u tư cho Chương trình; k t qu th c hi n v ti n , kh i lư ng, ch t lư ng, gi i ngân cho các công trình; nh ng thu n l i, khó khăn, t n t i trong quá trình tri n khai Chương trình; nh ng gi i pháp, chính sách tháo g khó khăn Ny nhanh ti n xây d ng các công trình qu n lý ch o Chương trình 135 u tư úng m c tiêu, úng i tư ng, có hi u qu và không th t thoát. 2. Các cơ quan qu n lý, ch o Chương trình 135: U ban nhân dân xã, Ban qu n lý d án huy n, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương có nhi m v n m tình hình, thu th p, x lý thông tin, t ng h p các s li u báo cáo th ng kê hàng tháng, quý, năm v xây d ng các công trình h t ng các xã thu c Chương trình 135; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a s li u báo cáo, th i gian báo cáo và s lư ng ch tiêu ph i báo cáo theo Pháp l nh K toán và Th ng kê quy nh. 3. Thông tư liên t ch 416/1999-TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD quy nh: "Nh ng năm trư c m t, do năng l c cán b xã còn nhi u h n ch nên ch y u xây d ng d
 2. án theo quy mô c p huy n". Do v y, Thông tư này áp d ng th c hi n báo cáo th ng kê nh kỳ cho các cơ quan qu n lý, ch o Chương trình 135 như sau: a. Ch t ch U ban nhân dân xã (thành viên Ban qu n lý d án huy n) báo cáo cho Ban qu n lý d án huy n. b. Ban qu n lý d án huy n t ng h p và báo cáo: - Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh. - U ban nhân dân huy n báo cáo U ban nhân dân t nh. c. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh t ng h p và báo cáo: - U ban Dân t c và Mi n núi (Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương). - UBND t nh t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph (khi c n thi t). d. U ban Dân t c và Mi n núi t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i các thành viên Ban Ch o Chương trình Trung ương. Trư ng h p xã là ơn v d án thì Ban qu n lý d án (ho c Ban qu n lý công trình) c a xã t ng h p báo cáo: - Ban Ch o Chương trình c a huy n t ng h p báo cáo c p trên theo i m 3 (b) c a M c này. - U ban nhân dân xã t ng h p báo cáo U ban nhân dân huy n. 4. Hình thành h th ng t ch c cán b th ng kê trong các cơ quan qu n lý ch o Chương trình 135 t Trung ương n a phương th c hi n nhi m v thu th p, x lý thông tin và t ng h p báo cáo th ng kê theo hư ng d n t i Thông tư này. Các cơ quan qu n lý, ch o Chương trình 135 c p trên ph i thư ng xuyên ki m tra, ôn c và hư ng d n nghi p v báo cáo th ng kê cho cán b th ng kê c p dư i, m b o các báo cáo th ng kê th c hi n úng quy nh t i i m 1, 2 M c I c a Thông tư này. 5. Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương ban hành h th ng m u bi u báo cáo th ng kê th ng nh t (kèm theo Thông tư này), dùng cho các c p qu n lý ch o Chương trình 135 trên a bàn c nư c báo cáo th ng kê theo nh ng quy nh c th t i M c II c a Thông tư này. Căn c vào h th ng bi u m u báo cáo th ng kê ã ban hành, Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh có nhi m v in nhân b n, cung c p y và thư ng xuyên cho Ban Ch o Chương trình 135 t nh và các Ban Qu n lý d án huy n; Ban qu n lý d án huy n in nhân b n cung c p y và thư ng xuyên cho U ban nhân dân các xã, Ban Qu n lý d án xã (n u có) s d ng làm báo cáo. Kinh phí in nhân b n các m u bi u báo cáo th ng kê chi t kinh phí qu n lý c a Ban Ch o t nh và Ban Qu n lý d án huy n. II. NH NG QUY NNH C TH 1. H th ng bi u báo cáo th ng kê v xây d ng cơ b n a. U ban nhân dân xã thu c Chương trình 135 th c hi n báo cáo các bi u sau ây: - Bi u s 01/ T 135 - Xã: th c hi n v n u tư xây d ng cơ b n công trình cơ s h t ng Chương trình 135 - Bi u s 02/ T 135 - Xã: Th c hi n kh i lư ng công vi c ch y u công trình cơ s h t ng Chương trình 135.
 3. - Bi u s 03/ T 135 - Xã: Công trình cơ s h t ng Chương trình 135 kh i công. - Bi u s 04/ T 135 - Xã: Công trình cơ s h t ng Chương trình 135 hoàn thành. b. Ban qu n lý d án huy n th c hi n báo cáo các bi u sau: - Bi u s 01/ T 135 - Huy n: Th c hi n v n u tư cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ngu n v n (báo cáo nhanh tháng). - Bi u s 02/ T 135 - Huy n: Th c hi n v n u tư cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ơn v hành chính và công trình (báo cáo nhanh tháng). - Bi u s 03/ T 135 - Huy n: Công trình hoàn thành cơ s h t ng Chương trình 135 phân lo i theo ơn v hành chính và công trình. - Bi u s 04/ T 135 - Huy n: Năng l c m i tăng cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo lo i công trình. - Bi u s 05/ T 135 - Huy n: Th c hi n v n u tư cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ngu n v n (báo cáo chính th c năm). - Bi u s 06/ T 135 - Huy n: Th c hi n v n u tư cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ơn v hành chính và công trình (báo cáo chính th c năm). - Bi u s 07/ T 135 - Huy n: Công trình hoàn thành cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ơn v hành chính và công trình. - Bi u s 08/ T 135 - Huy n: Th c hi n v n u tư cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ơn v thi công c a công trình hoàn thành. - Bi u s 09/ T 135 - Huy n: Th c hi n v u tư cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo ngu n v n và ngành kinh t (báo cáo chính th c năm). - Bi u s 010/ T 135 - Huy n: Giá tr năng l c m i tăng cơ s h t ng Chương trình 135 phân theo lo i công trình. c. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh th c hi n báo cáo sau ây: T bi u s 01/ T 135 - T nh n bi u s 10/ T 135 - T nh có n i dung bi u m u như các bi u t 01 n 10 c a huy n. Song t ng h p các báo cáo này trên ph m vi toàn t nh thu c Chương trình 135. d. Trên cơ s báo cáo c a cơ quan thư ng tr c Ban Ch o Chương trình 135 t nh, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph hàng tháng, quý, năm. 2. Th i gian báo cáo a. U ban nhân dân xã báo cáo theo các bi u: - Báo cáo bi u s 01/ T 135 - Xã và báo cáo bi u s 02/ T 135 - Xã, ngày g i báo cáo là ngày 15 c a tháng báo cáo. - Báo cáo bi u s 03/ T 135 - Xã, ngày g i báo cáo là 10 ngày sau khi công trình kh i công. - Báo cáo bi u s 04/ T 135 - Xã, ngày g i báo cáo là 30 ngày sau khi công trình hoàn thành. b. Ban qu n lý d án c a huy n báo cáo theo các bi u.
 4. - Báo cáo bi u s 01/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 02/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 03/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 04/ T 135 - Huy n, ngày g i báo cáo là 20 ngày c a tháng báo cáo. - Báo cáo bi u s 05/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 06/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 07/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 08/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 09/ T 135 - Huy n, Báo cáo bi u s 10/ T 135 - Huy n, ngày g i báo cáo là ngày 01 tháng 3 năm sau c a năm báo cáo. c. Cơ quan thư ng tr c chương trình 135 t nh báo cáo theo các bi u. - Bi u s 01/ T 135 - T nh, Bi u s 02/ T 135 - T nh, Bi u s 03/ T 135 - T nh, Bi u s 04/ T 135 - T nh, ngày g i báo cáo là ngày 25 c a tháng báo cáo. - Báo cáo bi u s 05/ T 135 - T nh, Báo cáo bi u s 06/ T 135 - T nh, Báo cáo bi u s 07/ T 135 - T nh, Báo cáo bi u s 08/ T 135 - T nh, Báo cáo bi u s 09/ T 135 - T nh, Báo cáo bi u s 10/ T 135 - T nh, ngày g i báo cáo là ngày 01 tháng 4 năm sau c a năm báo cáo. 3. Kỳ báo cáo a. U ban nhân dân xã: - Th c hi n hai bi u báo cáo tháng: Bi u s 01/ T 135 - Xã và Bi u s 02/ T 135 - Xã. - Bi u s 03/ T 135 - Xã, Bi u s 04/ T 135 - Xã ch báo cáo khi phát sinh. b. Ban qu n lý d án huy n. - Th c hi n 4 bi u báo cáo hàng tháng: Bi u s 01/ T 135 - Huy n, Bi u s 02/ T 135 - Huy n, Bi u s 03/ T 135 - huy n, Bi u s 04/ T 135 - Huy n. - Th c hi n 6 bi u báo cáo năm: Bi u s 05/ T 135 - Huy n, Bi u s 06/ T 135 - Huy n, Bi u s 07/ T 135 - Huy n, Bi u s 08/ T 135 - Huy n, Bi u s 09/ T 135 - Huy n, Bi u s 10/ T 135 - Huy n. c. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh: - Th c hi n 4 bi u báo cáo hàng tháng: Bi u s 01/ T 135 - T nh, Bi u s 02/ T 135 - T nh, Bi u s 03/ T 135 - T nh, Bi u s 04/ T 135 - T nh, - Th c hi n 6 bi u báo cáo năm: Bi u s 05/ T 135 - T nh, Bi u s 06/ T 135 - T nh, Bi u s 07/ T 135 - T nh, Bi u s 08/ T 135 - T nh, Bi u s 09/ T 135 - T nh, Bi u s 10/ T 135 - T nh. 4. Nơi g i và nơi nh n báo cáo Th c hi n theo i m 3, M c I Thông tư này. III. T CH C TH C HI N: Căn c vào Thông tư này, U ban nhân dân các t nh ch o các cơ quan qu n lý, th c hi n Chương trình 135 c a t nh, huy n, xã tri n khai vi c thu th p, x lý thông tin, báo cáo th ng kê úng kỳ h n, trung th c, chính xác, có cơ s ch o th c hi n có hi u qu Chương trình 135. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n có gì chưa phù h p, ngh ph n nh v cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương nghiên c u b sung, hoàn ch nh ti p.
 5. CƯƠ NG BÁO CÁO L I VĂN HÀNG THÁNG V U TƯ XÂY D NG C Ô N G T R ÌN H H T N G C H Ư Ơ N G T R ÌN H 1 3 5 I. ÁP D NG CHO BAN QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH 135 HUY N * Tóm t t k t qu th c hi n v n u tư cơ s h t ng thu c Chương trình 135, t bao nhiêu % so v i k ho ch năm i v i t ng ngu n v n và t ng ngu n v n trên a bàn toàn huy n. Trong ó d n ch ng i n hình m t s xã trong huy n th c hi n t k t qu cao so v i k ho ch, m t s xã t k t qu th p so v i k ho ch. * Nguyên nhân nh hư ng n vi c th c hi n v n u tư cơ s h t ng Chương trình 135 trên ph m vi huy n. * Nh ng bi n pháp ch o c a Ban qu n lý Chương trình 135 huy n + Vi c t ch c thi công các công trình, s k t h p gi a nhà th u v i huy ng nhân dân a phương tham gia, nh t là huy ng lao ng công ích ph c v công trình (d n ch ng các xã làm t t, các xã làm chưa t t, ti n ch m...); + Các gi i pháp m b o ti n và ch t lư ng thi công công trình như: Tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra v vi c th c hi n nh m c kinh t k thu t, v vi c qu n lý nguyên v t li u, kinh phí, ngày công v.v... trên các công trình xây d ng (d n ch ng các xã làm t t và chưa t t trong công tác qu n lý, ki m tra thi công công trình). + Nh ng thi u sót trong ch o qu n lý i v i Ban qu n lý Chương trình 135 huy n, U ban nhân dân xã thu c Chương trình 135. * Nh ng ki n ngh , xu t i v i cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương, cơ quan Thư ng tr c ban ch o Chương trình 135 t nh v các v n c n ư c gi i quy t nh m giúp cho Ban qu n lý Chương trình 135 huy n Ny nhanh ti n hoàn thành công trình. II. I V I CƠ QUAN THƯ NG TR C BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH 135 Hàng tháng ph i báo cáo tình hình ti n th c hi n công tác xây d ng cơ s h t ng thu c Chương trình 135 g i v cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương v i n i dung báo cáo phân tích như ph n c a Ban qu n lý Chương trình 135 huy n, nhưng ph m vi báo cáo phân tích là trên a bàn t nh thu c Chương trình 135. Các báo cáo phân tích l i văn v tình hình th c hi n công tác u tư xây d ng áp d ng cho Ban qu n lý Chương trình 135 huy n và áp d ng cho cơ quan Thư ng tr c Ban ch o Chương trình 135 t nh ph i ư c th trư ng cơ quan ký và óng d u. Bi u s 01/ T135-Xã TH C HI N V N U TƯ XDCB ơn v g i b/c:UBND xã CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG ơn v nh n b/c: UBND Ban hành kèm theo Thông tư CHƯƠNG TRÌNH 135 huy n s 566/2000/TT/UBDTMN ngày 19/7/2000 c a UBDTMN Tháng ......... năm 200....... Ngày g i b/c: ngày 15 tháng (Báo cáo nhanh tháng) Tên công trình:................................................................................................ a i m: xã:................ huy n:............... t nh:....................................... ơn v : tri u ng
 6. S Mã K Chính Chính Ư c C ng % TH so v i k Gi i TT ho ch th c th c tính d n ho ch năm Ngân năm tháng t tháng t t u trư c u báo u năm năm cáo năm n n n cu i trư c tháng tháng tháng b/c b/c b/c Tháng T u báo cáo năm n cu i tháng b/c A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng s 01 1 V n huy ng 10 X c a dân 1.1.Công ích 11 X 1.2. Nghĩa v 12 X 2 V n h tr 20 2.1. H tr 21 trong nư c 2.2. H tr 22 ngoài nư c 3 V n ngân sách 30 NN 3.1. N.sách TW 31 u tư tr c ti p 3.2. N.sách P 32 u tư tr c ti p Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND xã H và tên (Ký tên, óng d u) H và tên Bi u s 02/ T135-Xã TH C HI N KH I LƯ NG CÔNG ơn v g i b/c:UBND xã VI C CH Y U CÔNG TRÌNH XDCB ......................................... Ban hành kèm theo CHƯƠNG TRÌNH 135 Thông tư s ơn v nh n b/c: UBND 566/2000/TT/UBDTMN Tháng ......... năm 200....... huy n................................ ngày 19/7/2000 c a (Báo cáo nhanh tháng) UBDTMN Ngày g i b/c: ngày 15 tháng
 7. Mã ơn v K Th c hi n s tính ho ch năm Chính Ư c tính C ng d n t u năm th c tháng tháng b/c n cu i tháng b/c trư c A B C 1 2 3 4 (Ghi theo danh m c kèm theo) Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND xã H và tên (Ký tên, óng d u) H và tên Bi u s 03/ T135-Xã CÔNG TRÌNH CSHT ơn v g i b/c:UBND xã CHƯƠNG TRÌNH 135 KH I CÔNG ......................................... Ban hành kèm theo Thông tư s 566/2000/TT/UBDTMN (Báo cáo khi có phát sinh) ơn v nh n b/c: UBND ngày 19/7/2000 c a UBDTMN huy n............................... Ngày g i b/c: 10 ngày sau khi công trình kh i công 1. Tên công trình: ............................................................................................. 2. a i m xây d ng: Xã:..................... Huy n:.................... T nh:................. 3. Quy t nh u tư: S .............., ngày c p:....../...../......, nơi c p.................... 4. Hình th c xây d ng: Xây d ng M r ng Nâng c p SC l n Khôi ph c 5. Ngày kh i công k ho ch: / / 2 0 0 6. Ngày kh i công th c t : / / 2 0 0 7. Năng l c thi t k (ghi tên năng l c kèm theo ơn v tính):........................... 8. ơn v thi công: Doanh nghi p NN Doanh nghi p tư nhân Dân t làm 9. Tài chính ( i n vào bi u) Ti n (tri u ng) % so v i t ng s 9.1. Giá d toán công trình 100 - V n do dân óng góp - H tr tr c ti p trong nư c - H tr tr c ti p ngoài nư c
 8. - Ngân sách Trung ương - Ngân sách a phương 9.2. V n u tư ã th c hi n n trư c ngày kh i công th c t X Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND Xã H và tên (Ký tên, óng d u) H và tên Bi u s 04/ T135-Xã CÔNG TRÌNH CSHT ơn v g i b/c:UBND xã CHƯƠNG TRÌNH 135 HOÀN THÀNH ........................................ Ban hành theo Thông tư s . 566/2000/TT/UBDTMN ngày (Báo cáo khi có phát sinh) 19/7/2000 c a UBDTMN ơn v nh n b/c: UBND huy n............................... Ngày g i b/c: 30 ngày sau khi công trình hoàn thành 1. Tên công trình: ........................................................................................... 2. a i m xây d ng: Xã:.................... Huy n:..................... T nh:............... 3. Quy t nh u tư: S ............, ngày c p:....../...../......, nơi c p................... 4. Hình th c xây d ng: Xây d ng M r ng Nâng c p SC l n Khôi ph c 5. Ngày kh i công th c t : / / 2 0 0 6. Ngày hoàn thành k ho ch: / / 2 0 0 7. Ngày hoàn thành th c t : / / 2 0 0 8. Năng l c m i tăng (ghi tên năng l c kèm theo ơn v tính):.................... 9. Tài chính ( i n vào bi u) Ti n % so v i Ti n %so (tri u t ng s (tri u v i ng) ng) t ng s 9.1. T ng d toán l n cu i X 9.2 .T ng v n u tư th c 100 100 hi n Chia theo ngu n v n Chia theo /v thi công - V n do dân óng góp - DN Nhà nư c - H tr tr c ti p trong - Doanh nghi p tư nư c nhân - H tr tr c ti p ngoài - Dân t làm nư c
 9. - Ngân sách Trung ương - Ngân sách a phương Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND xã H và tên (Ký tên, óng d u) H và tên GI I THÍCH BI U BI U 01/ T135-XÃ: Th c hi n v n u tư XD công trình h t ng Chương trình 135 1. M c ích Nh m ph n ánh t ng s v n u tư XD th c hi n phân theo t ng lo i ngu n v n c a các công trình h t ng Chương trình 135 c a xã, n m ư c ti n hoàn thành và có bi n pháp ch o thích h p. 2. Phương pháp tính và ghi 2.1. Các khái ni m chung 2.1.1. V n u tư xây d ng các công trình h t ng Chương trình 135 V n u tư XD c a công trình h t ng Chương trình 135 là toàn b chi phí t ư c m c ích u tư, bao g m chi phí cho vi c chuNn b u tư, chi phí cho th c hi n u tư và các chi phí khác ghi trong t ng d toán ư c duy t. 2.1.2. Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n công trình h t ng Chương trình 135 V n u tư XD c a các công trình h t ng Chương trình 135 ư c hình thành b i các ngu n sau: 1. Ngu n v n do dân óng góp bao g m: lao ng công ích (theo Lu t Lao ng) và lao ng nghĩa v (theo quy t nh c a H ND xã), ch y u b ng v t tư và lao ng. 2. Ngu n v n h tr tr c ti p 2.1. Ngu n v n h tr tr c ti p c a các B , ngành, oàn th , các ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các a phương khác giúp b ng ti n, v t tư, lao ng. 2.2. Ngu n v n h tr c a các cá nhân và t ch c qu c t . 3. Ngu n v n ngân sách nhà nư c. Chia ra: 3.1. Ngân sách Trung ương (NSTW) u tư tr c ti p cho các xã thu c chương trình 135. 3.2. Ngân sách a phương (NS P) u tư tr c ti p cho các xã thu c Chương trình 135. 2.1.3. N i dung c a v n u tư xây d ng cơ b n công trình h t ng Chương trình 135. T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n bao g m: v n u tư xây d ng và l p t, v n u tư mua s m máy móc thi t b và các chi phí khác. 2.1.3.1. V n u tư xây d ng và l p t (g i t t là v n xây l p).
 10. V n xây l p là v n dùng th c hi n các công vi c sau: + ChuNn b xây d ng m t b ng: Bao g m vi c d b ho c phá hu công trình xây d ng và ki n trúc, làm s ch m t b ng xây d ng. + Xây d ng công trình: Là xây d ng m i, m r ng, nâng c p, s a ch a l n và khôi ph c các công trình h t ng cơ s Chương trình 135 (bao g m c vi c l p ghép các c u ki n trên m t b ng xây d ng các công trình t m). Ví d như xây d ng các công trình thu l i, h th ng c p nư c sinh ho t, các công trình giao thông ( ư ng liên huy n, liên xã, ư ng dân sinh), h th ng c p i n sinh ho t, ch ..... Các ho t ng như: óng c c, khung, hút nư c gi ng, bê tông xây p á, b c giàn giáo, l p mái,... u ư c ưa vào nhóm này. +L p t trang thi t b cho các công trình: Ho t ng này bao g m vi c l p t các máy móc, trang thi t b mà ch c năng xây d ng ph i làm. Nh ng ho t ng này bao g m l p t các lo i thi t b máy móc như: máy phát i n, máy bi n th , máy bơm nư c; các trang thi t b trong tr m xá, trư ng h c, ch , v.v... + Hoàn thi n công trình xây d ng: Bao g m các ho t ng khác nhau có liên quan t i vi c hoàn thi n ho c k t thúc m t công trình như: L p kính, trát v a, quét vôi, trang trí, ho c che ph b ng các v t li u khác, hoàn thi n ph n m c... 2.1.3.2. V n u tư mua s m thi t b máy móc công trình: là toàn b chi phí mua s m thi t b , máy móc d ng c ư c l p vào công trình theo d toán u tư. C th g m có: * Giá tr b n thân thi t b , máy móc d ng c (k c ph n ư ng ng ư ng dây tr c thu c máy móc). * Chi phí v n chuy n b o qu n, gia công tu s a, ki m tra thi t b , máy móc khi ưa vào l p. 2.1.3.3. Các chi phí khác g m: + ư c tính vào giá tr công trình: . Chi phí cho công tác tư v n u tư như kh o sát thi t k , chi phí ban qu n lý d án, giám sát... . n bù t ai, hoa màu tài s n, chi phí di chuy n nhà c a, m m , phá d v t ki n trúc cũ, san l p và thu d n m t b ng... . Chi phí nghi m thu, g m c chi phí ch y th máy không t i và có t i. . ................................ + Không tính vào giá tr công trình: các chi phí v thi t h i do thiên tai, ch ho ; chi phí cho kh i lư ng c a công trình ang xây d ng ph i hu b theo quy t nh c a Nhà nư c. 2.1.4. Phương pháp tính v n u tư xây d ng th c hi n trong kỳ báo cáo Nguyên t c tính v n u tư xây d ng th c hi n ư c trong kỳ báo cáo là:
 11. * Ch tính v n u tư cho nh ng kh i lư ng, công vi c ã th c hi n, k t c u vào công trình n th i i m báo cáo. * i v i báo cáo nhanh hàng tháng còn ư c phép ư c tính v n u tư th c hi n c a 15 ngày cu i tháng báo cáo. 2.1.4.1. Phương pháp tính v n u tư do dân óng góp * N u dân óng góp b ng v t tư thì quy ra ti n theo giá v t tư hi n hành c a a phương báo cáo. * N u dân óng góp b ng lao ng thì quy ra ngày công nh m c r i qui ra ti n báo cáo. Chú ý: C n phân bi t v n do dân óng góp khác v i ph n ti n tr cho dân tham gia tr c ti p thi công vào công trình l y t v n u tư c a công trình. 2.1.4.2. Phương pháp tính các ngu n v n khác (ngân sách nhà nư c, h tr trong nư c và ngoài nư c) D a vào kh i lư ng th c hi n ti n thi công và d toán c a công trình tính. Cách ghi bi u báo cáo ơn v g i b/c: UBND xã ơn v nh n b/c: UBND huy n Ghi tên xã vào dòng ........ dư i " ơn v g i báo cáo: UBND xã"; ghi tên huy n vào dòng ....... dư i " ơn v nh n báo cáo: UBND huy n". Tháng......... năm 200....... Ghi tháng và năm l p báo cáo vào các dòng...... tương ng, riêng i v i năm báo cáo ch ghi con s cu i cùng c a năm. Tên công trình:............................................................................................ Ghi tên công trình theo úng như ã ư c ghi trong quy t nh u tư. a i m: xã:.............., huy n:.................., t nh:................................... Ghi a i m (xã, huy n, t nh) nơi xây d ng công trình vào các dòng......... tương ng. Ph n trong b ng C t (1) - K ho ch năm Ghi k ho ch c a c p có thNm quy n giao k ho ch. C t (2) - Chính th c tháng trư c Ghi s li u chính th c tháng trư c. Ví d : Báo cáo tháng 2 thì ghi s li u chính th c c a tháng 1; báo cáo tháng 6 thì ghi s li u chính th c c a tháng 5.... C t (3) - Chính th c t u năm n trư c tháng báo cáo Ghi s li u chính th c c ng d n t u năm n trư c tháng báo cáo. C t (4) - Ư c tính tháng báo cáo Ghi s li u ư c tính tháng báo cáo.
 12. Khi ư c tính ph i căn c vào m t s i u ki n c th như: tình hình th c hi n c a tháng trư c, th c hi n c a 15 ngày u tháng, chuNn b c a ơn v thi công, di n bi n c a th i ti t ư c tính. C t (5) - C ng d n t u năm n cu i tháng báo cáo S li u c t (5) = S li u c t (3) + S li u c t (4) C t (6) và c t (7) - % th c hi n so v i k ho ch * S li u C t (6): L y s li u C t (4) chia cho C t (1) r i nhân v i 100. * S li u C t (7): L y s li u C t (5) chia cho C t (1) r i nhân v i 100. C t (8) - Gi i ngân t u năm n cu i tháng báo cáo Ghi th c t s ti n theo các ngu n v n mà UBDN xã ã nh n ư c t Kho b c Nhà nư c huy n. Riêng ngu n v n do dân óng góp thì không c n ghi. Ph n ký và óng d u Cu i cùng ngư i l p bi u và Ch t ch UBND xã cùng ký vào bi u báo cáo mb o tính pháp lý c a s li u báo cáo i v i c p trên. Ghi chú: Bi u này l p riêng cho t ng công trình h t ng Chương trình 135. N u m t xã d án thành ph n có nhi u công trình ang thi công t i tháng báo cáo thì ph i l p s bi u báo cáo tương ng. 3. Ngu n s li u Ch u tư căn c vào các tài li u sau ghi bi u: 1. Báo cáo u tư và quy t nh u tư ( i v i các d án s d ng v n nhà nư c). 2. Các tài li u v thi t k , d toán ư c duy t c a công trình. 3. K ho ch v n u tư xây d ng cơ b n c a c p có thNm quy n. 4. Các h p ng kinh t gi a ch u tư và các bên có liên quan. 5. S sách theo dõi c a ơn v v tình hình th c hi n v n u tư XD t u năm n tháng báo cáo. 6. Nh ng ch ng t thanh toán gi a ch u tư v i bên nh n th u, nh ng hoá ơn ch ng t nh p kho mua s m thi t b , máy móc và ch ng t thanh toán cho chi phí ki n thi t cơ b n khác c a ơn v ch u tư ã th c hi n. GI I THÍCH BI U BI U 02/ T135-XÃ Th c hi n kh i lư ng công vi c ch y u công trình h t ng Chương trình 135 4. M c ích Ph n ánh tình hình th c hi n k ho ch kh i lư ng công vi c ch y u c a các công trình h t ng Chương trình 135 c a xã n m ti n thi công và có bi n pháp ch o thích h p. 5. Phương pháp tính và ghi 2.2. Khái ni m chung
 13. "Kh i lư ng hi n v t ch y u": Là kh i lư ng xây l p bên ch u tư ã nghi m thu và xác nh n thanh toán cho bên nh n th u trong kỳ báo cáo và kh i lư ng ư c d ư c trong tháng báo cáo. 2.3. Cách ghi bi u Cách ghi và khái ni m c a các m c sau ây: * Nơi g i và nơi nh n báo cáo, * Tháng, năm báo cáo, Xin hãy tham kh o các ph n tương ng gi i thích Bi u 02/ T135- Xã "Th c hi n kh i lư ng công vi c ch y u công trình XD Chương trình 135". C t (A) - Danh m c kh i lư ng công vi c ch y u Ghi theo danh m c kèm theo, công trình thu c ngành nào thì ghi theo danh m c c a ngành ó. C t (B) - Mã s Ghi mã s th ng nh t như trong danh m c qui nh. C t (C) - ơn v tính Ghi ơn v tính th ng nh t như trong danh m c quy nh. C t (1) - K ho ch năm Ghi k ho ch ã ư c c p có thNm quy n giao k ho ch duy t v kh i lư ng các công vi c ch y u ã ư c xác nh C t (A). C t 2 - Th c hi n chính th c tháng trư c Ghi kh i lư ng th c hi n chính th c c a tháng trư c theo các công vi c ch y u ã ư c xác nh C t (A). C t (3) - Ư c tính tháng báo cáo Ghi kh i lư ng ư c tính th c hi n ư c trong tháng báo cáo theo công vi c ch y u ã ư c xác nh C t (A). Chú ý: Khi ư c tính ph i căn c vào m t s i u ki n c th như: tình hình th c hi n c a tháng trư c, th c hi n sau 15 ngày u tháng, chuNn b c a ơn v thi công, di n bi n c a th i ti t ư c tính. C t (4) - C ng d n t u năm n cu i tháng báo cáo Ghi kh i lư ng công vi c c ng d n t u năm n cu i tháng trư c và s li u ư c tính tháng báo cáo. Ph n ký và óng d u Cu i cùng ngư i l p bi u và Ch t ch UBND xã cùng ký vào bi u báo cáo mb o tính pháp lý c a s li u báo cáo i v i c p trên. Chú ý: Bi u này ư c l p chung cho t t c các công trình 135 c a xã ang thi công. 6. Ngu n s li u Ch u tư có th căn c vào các tài li u sau ghi bi u: 1. Thi t k k thu t ư c duy t c a c p có thNm quy n.
 14. 2. S tích lu s li u v kh i lư ng ã th c hi n t u năm n trư c tháng báo cáo. 3. Biên b n xác nh n kh i lư ng xây l p th c hi n trong 15 ngày u c a tháng báo cáo. 4. B n t ng h p kh i lư ng xây l p th c hi n trong tháng trư c tháng báo cáo. 5. i v i s lư ng máy móc, thi t b ..... căn c vào phi u nh p kho và các ch ng t hoá ơn có liên quan trong tháng báo cáo. GI I THÍCH BI U BI U 03/ T135 - XÃ Công trình CSHT Chương trình 135 kh i công 7. M c ích Ph n ánh tình hình th c hi n k ho ch kh i công công trình v i các ch tiêu t ng h p liên quan n công trình 135 c a xã n m ti n thi công và có bi n pháp ch o thích h p. 8. Phương pháp tính và ghi Cách ghi và khái ni m c a các m c sau ây: + Nơi g i và nơi nh n báo cáo, + Tháng, năm báo cáo. 1. Tên công trình, 2. a i m xây d ng, Xin hãy tham kh o các ph n tương ng gi i thích Bi u 01/ T135-Xã: "Th c hi n v n u tư XD công trình h t ng Chương trình 135". 3. Quy t nh u tư s : ......, ngày c p:....../....../......., nơi c p:......... Ghi s quy nh u tư, ngày ký quy t nh u tư và nơi ra quy t nh u tư vào các dòng....... tương ng. 4. Hình th c xd: Xây m i M r ng Nâng c p SC l n Khôi ph c Hãy ánh M t d u X vào m t ô tương ng v i hình th c xây d ng c a công trình (xây d ng m i, m r ng, nâng c p, s a ch a l n, phôi ph c). Chú ý: Nh ng ô còn l i thì tr ng. M t s khái ni m c n bi t: * "Xây d ng m i" là ti n hành xây d ng công trình hoàn toàn m i, không c u t o tr c ti p vào m t công trình ã có ang ho t ng. i v i nh ng công trình cũ b phá d toàn b r i sau ó ư c xây m i thì v n ư c xác nh là xây d ng m i. * "C i t o" là công vi c xây d ng ư c ti n hành nh m làm thay i l i quy ho ch m t b ng ho c k t c u công trình so v i thi t k ban u. * "M r ng" ó là công vi c c i t o có ti n hành xây d ng thêm m t ho c nhi u b ph n công trình. * "Nâng c p" là thay i k t c u v t li u ã s d ng ho c ki u cách công trình (như mái ngói thành mái b ng, c a g thành kính ho c s t...).
 15. * "S a ch a l n" là công vi c ư c ti n hành nh m s a ch a nh kỳ hàng năm, theo l ch trình ã quy nh i v i công trình, nh m khôi ph c l i tình tr ng ban u các k t c u c a công trình ó. * "Khôi ph c" là ti n hành xây d ng l i nh ng công trình ang ng ng ho t ng (do thiên tai, ch ho ,... làm hư h ng n ng) nh m khôi ph c l i năng l c c a công trình ó. 5. Ngày kh i công k ho ch: / / 2 0 0 Khái ni m c n bi t: * Ngày kh i công k ho ch là ngày kh i công do c p có thNm quy n giao ho c ngày kh i công theo h p ng ã ký gi a ch u tư và bên nh n th u. Hãy ghi ngày, tháng và con s cu i cùng c a năm báo cáo vào các ô tương ng. Chú ý: M i con s ghi vào m t ô và ph i ghi y vào các ô tr ng. 6. Ngày kh i công th c t : / / 2 0 0 Khái ni m c n bi t: * Ngày kh i công th c t là ngày b t u ti n hành công tác xây l p. Ghi ngày th c t công trình kh i công. Hãy ghi ngày, tháng và con s cu i cùng c a năm báo cáo vào các ô tương ng. Chú ý: M i con s ghi vào m t ô và ph i ghi y vào các ô tr ng. 7. Năng l c thi t k (ghi tên năng l c kèm theo ơn v tính):........................ Nh ng khái ni m c n bi t: * Năng l c thi t k (còn g i là năng l c m i tăng) là kh năng s n xu t ho c ph c v tính theo thi t k ư c duy t c a công trình. * Trư ng h p m r ng, i m i thi t b ho c khôi ph c t ng ph n c a công trình thì ch tính ph n năng l c m i tăng thêm m i t o ra (không ư c tính năng l c ban u c a cơ s ). * Trư ng h p nâng c p ho c s a ch a l n thì tr ng m c này. Chú ý: Ch ghi năng l c chính c a công trình và s d ng ơn v tính theo úng b ng danh m c kèm theo c a bi u này vào dòng........................................... 8. ơn v thi công: Doanh nghi p NN Doanh nghi p tư nhân Dân t làm Hãy ánh d u X vào m t ô tương ng v i ơn v thi công c a công trình. Các ô còn l i thì tr ng. Chú ý: Trư ng h p m t công trình có nhi u lo i ơn v thi công thì ph i ánh d u y . 9. Tài chính ( i u vào bi u) 9.1. T ng d toán công trình: Ghi t ng d toán ư c duy t c a công trình vào c t "Ti n". Chú ý ơn v tính là tri u ng. * Khái ni m v các ngu n v n hãy tham kh o ph n gi i thích c a Bi u 01/ T 135 - Xã, M c 2.1.2. "Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n"
 16. * i v i c t "% so v i t ng giá tr d toán" thì l y s tuy t i c a t ng lo i v n chia cho t ng d toán r i nhân v i 100, sau ó ghi k t qu vào các dòng tương ng. 9.2. V n u tư ã th c hi n n trư c ngày kh i công th c t Ghi t ng v n u tư ã th c hi n cho công trình t khi b t u công tác chuNn b u tư cho n ngày kh i công th c t công trình. Chú ý ơn v tính là tri u ng. Khái ni m c n bi t: V n u tư ã th c hi n n trư c ngày kh i công th c t là toàn b chi phí ã b ra n trư c ngày kh i công th c t công trình. Kho n v n này bao g m: * V n chuNn b u tư g m các chi phí th c hi n b t u t lúc ti n hành i u tra, kh o sát l p báo cáo u tư c a công trình và k t thúc báo cáo u tư ư c duy t và có quy t nh u tư. * V n chuNn b xây d ng g m các chi phí th c hi n b t u t khi có quy t nh u tư, công trình ư c ghi vào k ho ch, chuNn b xây d ng và k t thúc khi thi t k d toán ư c duy t và chuNn b các i u ki n c n thi t kh i công xây l p công trình. Ph n ký tên, óng d u Cu i cùng ngư i l p bi u và Ch t ch UBND xã cùng ký vào báo cáo m b o tính pháp lý c a s li u báo cáo i v i c p trên. Chú ý: Bi u này ư c l p riêng cho t ng công trình 135 c a xã vào 10 ngày sau khi công trìng ư c kh i công. 9. Ngu n s li u 1. Báo cáo u tư và quy t nh u tư c a công trình. 2. Các tài li u thi t k và t ng d toán ư c duy t c a công trình. 3. Các h p ng kinh t gi a ch u tư và các bên có liên quan. GI I THÍCH BI U BI U 04/ T135 - XÃ: Công trình CSHT Chương trình 135 hoàn thành 10. M c ích Ph n ánh tình hình hoàn thành công trình 135 nh m giúp cho vi c ch o u tư xây d ng. 11. Phương pháp tính và ghi Công trình hoàn thành là công trình ã k t thúc giai o n th c hi n u tư theo thi t k ã ư c duy t; ư c nghi m thu và bàn giao công trình ưa vào s d ng. Cách ghi và khái ni m c a các m c sau ây: + Nơi g i và nơi nh n báo cáo, + Tháng, năm báo cáo, 3. Tên công trình, 4. a i m xây d ng, 5. Quy t nh u tư,
 17. 6. Hình th c xây d ng, 7. Ngày kh i công th c t Xin hãy tham kh o các ph n tương ng gi i thích Bi u 03/ T 135 - Xã: "Công trình CSHT Chương trình 135 kh i công". 6. Ngày hoàn thành k ho ch: / / 2 0 0 7. Ngày hoàn thành th c t : / / 2 0 0 Các khái ni m c n bi t: * Ngày hoàn thành k ho ch là ngày hoàn thành theo k ho ch c a c p có thNm quy n giao. * Ngày hoàn thành th c t là ngày ký biên b n nghi m thu bàn giao công trình cho ơn v s d ng. Chú ý: M i con s ghi vào m t ô và ph i ghi y vào các ô tr ng. 8. Năng l c m i tăng (ghi tên năng l c kèm theo ơn v tính):............. Các khái ni m c n bi t: * Năng l c m i tăng (còn g i là năng l c bàn giao) là kh năng s n xu t ho c ph c v tính theo thi t k c a công trình hoàn thành bàn giao cho ơn v s d ng. * Trư ng h p m r ng, i m i thi t b ho c khôi ph c t ng ph n c a công trình thì ch tính ph n năng l c m i tăng thêm (không ư c tính năng l c ban u c a cơ s ). * Trư ng h p nâng c p ho c s a ch a l n thì tr ng m c này. Chú ý: Ch ghi năng l c chính c a công trình và s d ng ơn v tính theo úng b ng danh m c kèm theo c a bi u này vào dòng................... 9. Tài chính ( i n vào bi u) Ph n này g m 3 m c, hãy ghi l n lư t t ng m c 9.1. T ng d toán l n cu i Ghi t ng d toán ư c duy t l n cu i c a c p có thNm quy n vào c t "Ti n". Chú ý ơn v tính là tri u ng. 9.2. T ng v n u tư th c hi n "T ng v n u tư th c hi n" là toàn b v n u tư vào công trình t khi b t u giai o n chuNn b u tư cho n khi bàn giao toàn b công trình cho bên s d ng. Cách ghi: * c t bên trái, t ng v n u tư th c hi n ư c chia ra theo các ngu n v n: v n do dân óng góp, h tr tr c ti p trong nư c, h tr tr c ti p ngoài nư c, Ngân sách Trung ương, Ngân sách a phương. Hãy ghi v n u tư th c hi n theo các ngu n v n vào các dòng tương ng c a c t "Ti n". * i v i c t "% so v i t ng s " bên trái thì l y s tuy t i c a t ng lo i v n chia cho T ng v n u tư th c hi n r i nhân v i 100. Ghi k t qu vào dòng tương ng. * c t bên ph i, t ng v n u tư th c hi n ư c chia ra theo lo i ơn v thi công công trình: Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, dân t làm. Hãy ghi v n
 18. u tư th c hi n theo t ng lo i ơn v thi công vào các dòng tương ng c a c t "Ti n". * i v i c t "% so v i t ng s " bên ph i thì l y s tuy t i c a t ng lo i ơn v thi công chia cho T ng v n u tư th c hi n r i nhân v i 100. Ghi k t qu vào các dòng tương ng. Chú ý: T ng c a các ph n th c hi n chia theo ngu n v n c ng l i ph i b ng t ng c a các ph n th c hi n chia theo các ơn v thi công và b ng t ng v n u tư th c hi n. N u ph n ngu n nào không có thì tr ng. Ph n ký tên, óng d u Cu i cùng ngư i l p bi u và Ch t ch UBND xã cùng ký vào báo cáo m b o tính pháp lý c a s li u báo cáo i v i c p trên. Chú ý: Bi u này ư c l p riêng cho t ng công trình 135 c a xã 30 ngày sau khi công trình hoàn thành. 12. Ngu n s li u 1. Báo cáo u tư và quy t toán u tư c a công trình. 2. Các tài li u thi t k và t ng d toán ư c duy t c a công trình. 3. Báo cáo chính th c th c hi n k ho ch hàng năm c a ch u tư. 4. Các h p ng kinh t gi a ch u tư và các bên có liên quan. 5. Biên b n nghi m thu bàn giao công trình và h ng m c công trình cho bên s d ng. 6. Các tài li u v quy t toán v n u tư khi công trình hoàn thành. Bi u s 01/ T135-Huy n TH C HI N V N U TƯ CƠ S ơn v g i b/c: UBND H T NG CHƯƠNG TRÌNH 135 huy n.................................. Ban hành kèm theo Thông tư s 566/2000/TT/UBDTMN Huy n............... T nh.............. ơn v nh n b/c: Cơ quan ngày19/7/2000 c a UBDTMN thư ng tr c Ban ch o Phân theo ngu n v n Chương trình 135 t nh........ Ngày g i b/c: ngày 20 tháng Tháng........ năm 200..... báo cáo (Báo cáo nhanh tháng) ơn v : tri u ng S Mã K Th c hi n % TH so v i KH Gi i TT ho ch năm ngân năm tính Chính Ư c tính C ng d n Ư c C ng d n n th c tháng t u năm tính t u cu i tháng báo cáo n cu i tháng năm n tháng tháng b/c báo cu i b/c cáo tháng b/c A B C 1 2 3 4 5 6 7 T ng s 01 1 V n huy ng c a dân 10 1.1. Công ích 11 1.2. Nghĩa v 12 2 V n h tr 20
 19. 2.1. H tr trong nư c 21 2.2. H tr ngoài nư c 22 3 V n ngân sách Nhà nư c 30 3.1. N.sách TƯ u tư tr c 31 ti p 3.2. N.sách P u tư tr c ti p 32 Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND huy n H và tên (Ký tên, óng d u) H và tên Bi u s 02/ T135-Huy n TH C HI N V N U TƯ CƠ S ơn v g i b/c: UBND H T NG CHƯƠNG TRÌNH 135 huy n.................................. Ban hành kèm theo Thông tư s 566/2000/TT/UBDTMN Huy n............... T nh.............. ơn v nh n b/c: Cơ quan ngày19/7/2000 c a UBDTMN thư ng tr c Ban ch o Phân theo ơn v hành chính và công trình Chương trình 135 t nh....... Ngày g i b/c: ngày 20 tháng Tháng........ năm 200..... báo cáo (Báo cáo nhanh tháng) ơn v : tri u ng S Mã K Th c hi n % TH so v i KH Tình TT ho ch năm hình gi i năm ngân tính Chính Ư c tính C ng d n Ư c C ng n cu i th c tháng t u tính d nt tháng tháng báo cáo năm n tháng u năm báo cáo cu i tháng báo n cu i b/c cáo tháng b/c A B C 1 2 3 4 5 6 7 T ng s (Ghi t ng công trình l n lư t theo th t t ng xã) 1 Xã A Công trình ..................... 2 Xã B Công trình ..................... Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND huy n H và tên (Ký tên, óng d u)
 20. H và tên Bi u s 03/ T135-Huy n CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CƠ S ơn v g i b/c: UBND H T NG CHƯƠNG TRÌNH 135 huy n.................................. Ban hành kèm theo Thông tư s Huy n............... T nh.............. ơn v nh n b/c: Cơ quan 566/2000/TT/UBDTMN thư ng tr c Ban ch o Phân theo ơn v hành chính và công trình ngày19/7/2000 c a Chương trình 135 UBDTMN Tháng........ năm 200..... t nh........ Ngày g i b/c: ngày 20 (T u năm n tháng báo cáo) tháng báo cáo S Mã a Ngày Ngày hoàn Năng l c Giá d toán T ng v n u TT i m kh i thành bàn giao l n cu i tư th c xây d ng (xã) công K Th c ơn S (tri u hi n (tri u th c t ho ch t v lư ng ng) ng) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 (Ghi l n lư t công trình theo t ng xã) 1 Công trình 2 Công trình ....................... Ngư i l p bi u Ngày........ tháng...... năm 200....... (Ký tên) Ch t ch UBND huy n H và tên (Ký tên, óng d u) H và tên Bi u s 04/ T135-Huy n NĂNG L C M I TĂNG CƠ S ơn v g i b/c: UBND H T NG CHƯƠNG TRÌNH 135 huy n.................................. Ban hành kèm theo Thông tư s Huy n............... T nh.............. ơn v nh n b/c: Cơ quan 566/2000/TT/UBDTMN thư ng tr c Ban ch o Phân theo lo i công trình ngày19/7/2000 c a Chương trình 135 UBDTMN Tháng........ năm 200..... t nh........ Ngày g i b/c: ngày 20 (T u năm n tháng báo cáo) tháng báo cáo S TT Mã s ơn v tính S lư ng A B C D 1 (Ghi theo danh m c kèm theo, theo 8 ngành kinh t )
Đồng bộ tài khoản