Thông tư số 57/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư số 57/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 57/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 57/1998/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯ NG D N CH THU PHÍ C U, Ư NG C A NHÀ NƯ C QU N LÝ Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí, l phí; Căn c Quy t nh s 13/CT ngày 11/01/1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thu phí qua c u ư ng b ; Công văn s 3170/KTN ngày 25/6/1997 c a Chính ph v vay v n u tư s a ch a ư ng b và thu phí hoàn v n vay; Công văn s 3328/KTN ngày 3/7/1997 c a Chính ph v thu phí trên m t s qu c l ; tăng cư ng và th ng nh t qu n lý thu phí c u, ư ng và sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i, B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý như sau: Ph n th nh t: QUY NNH CHUNG 1. Phí c u, ư ng quy nh t i Thông tư này là kho n thu bù p chi phí c a ngân sách Nhà nư c u tư, xây d ng, mua s m, s a ch a và qu n lý c u, ư ng, b o m ph c v ho t ng v n t i, giao thông xã h i. 2. C u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý là nh ng c u, ư ng ư c xây d ng mua s m b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c và v n có ngu n g c t ngân sách (g i chung là v n ngân sách Nhà nư c), bao g m: a. C u, ư ng xây d ng b ng v n ngân sách Nhà nư c c p, k c c u ư ng ư c ti p qu n t ch cũ l i; b. C u, ư ng xây d ng b ng v n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c như: các kho n thu phí qua c u, ư ng ơn v ã gi l i; các kho n l i nhu n, kh u hao cơ b n v.v... ph i n p ngân sách, nhưng ư c c p có thNm quy n cho phép gi l i; các ngu n v n vi n tr nhân dân (k c quà t ng), vi n tr Chính ph c a các nư c và t ch c qu c t . c. C u, ư ng ư c thanh toán theo hình th c i t l y công trình; c u ư ng xây d ng theo hình th c h p ng xây d ng - chuy n giao (BT);
 2. d. C u, ư ng ư c xây d ng b ng v n huy ng ho c do các t ch c, cá nhân t nguy n óng góp không hoàn l i (tr vi c góp v n liên doanh kinh doanh) và các ngu n v n khác c a Nhà nư c; . C u, ư ng ư c xây d ng b ng v n vay c a Chính ph , cơ quan Nhà nư c, k c v n vay c a các doanh nghi p ư c Nhà nư c ch nh vay và b o lãnh tr n vay; e. C u, ư ng xây d ng theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), ã k t thúc th i kỳ kinh doanh và ã chuy n giao sang cho Nhà nư c qu n lý (tr nh ng c u, ư ng ang trong th i kỳ kinh doanh theo h p ng); g. ư ng ư c nâng c p b ng v n vay c a các doanh nghi p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép vay s a ch a ư ng b và tu phí hoàn v n vay theo Công văn 3170/KTN ngày 25/6/1997 c a Chính ph ; h. C u, ư ng xây d ng theo hình th c ngân sách Nhà nư c c p m t ph n v n, ph n v n còn l i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép ch d án vay và t ch c thu phí tr n v n vay. Các c u, ư ng quy nh t i Thông tư này không bao g m c u, ư ng do các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t u tư xây d ng và thu phí bù p chi phí kinh doanh, n p thu và ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình theo quy nh c a pháp lu t, k c c u, ư ng u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) ang trong giai o n kinh doanh (chưa chuy n giao). 3. Các c u, ư ng nêu t i i m 2 ph n này ư c Chính ph cho phép thu phí và ư c cơ quan sau ây quy nh m c thu thì m i ư c áp d ng thu phí: a. i v i c u, ư ng Trung ương qu n lý ph i do B Tài chính quy nh m c thu, sau khi có ý ki n tham gia c a B Giao thông v n t i ho c B chuyên ngành liên quan; b. i v i c u, ư ng a phương qu n lý (t nh, huy n, xã) ph i do U ban nhân dân t nh quy nh m c thu, sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính. M i c u, ư ng thu phí trái v i quy nh c a pháp lu t và hư ng d n t i i m này thì ph i n p toàn b s ti n phí c u, ư ng ã thu ư c vào ngân sách nhà nư c ( i u ti t 100% cho ngân sách Trung ương). 4. M i kho n ti n thu phí c u, ư ng ph i qu n lý qua ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành. 5. M i chi phí cho ho t ng c a c u ư ng ph i l p d toán, ư c c p có thNm quy n phê duy t, ph i s d ng úng m c ích, úng ch chi tiêu tài chính hi n hành, có ch ng t h p l theo quy nh c a B Tài chính. 6. Các ơn v t ch c thu phí c u, ư ng ph i áp d ng ch k toán quy nh t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính ban hành h th ng ch k toán ơn v hành chính s nghi p và quy nh h ch toán c thù c a ngành sau khi th ng nh t v i B Tài chính; s d ng ch ng t thu do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành.
 3. Ph n th hai: NH NG QUY NNH C TH I. PH M VI ÁP D NG: 1. i tư ng ph i ch u phí c u, ư ng: T t c các phương ti n cơ gi i ư ng b , k c máy kéo, máy xúc, máy i, c n cNu và các máy cơ gi i khác, k c phương ti n cơ gi i ư ng b thu c l c lư ng qu c phòng, an ninh th c t i qua c u, ư ng quy nh thu phí thì u ph i ch u phí c u, ư ng tương ng. 2. i tư ng ph i n p phí c u, ư ng: T ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng phương ti n giao thông thu c i tư ng ph i ch u phí c u ư ng, th c t s d ng c u, ư ng quy nh thu phí thì ph i n p phí theo quy nh t i Thông tư này; tr i tư ng không ph i n p nêu t i i m 3 dư i ây. 3. Không thu phí c u, ư ng i v i nh ng i tư ng sau ây: a. Xe chuyên dùng c u thương; trong trư ng h p các phương ti n cơ gi i khác ang ch ngư i b tai n n giao thông i c p c u thì cũng không ph i n p phí; b. Xe ám tang, bao g m c xe tang và xe ch ngư i i theo xe tang; c. Xe ang ch khách c a Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph và t ch c chính tr - xã h i, có xe công an h t ng; d. Xe c a cơ quan i di n ngo i giao, t ch c qu c t thư ng trú t i Vi t Nam ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao. Trư ng h p này, ngư i s d ng xe ph i xu t trình ch ng minh thư ngo i giao ho c ch ng minh thư công v do B Ngo i giao nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c p. e. Xe chuyên dùng cho thương binh, ngư i tàn t t do chính thương binh ho c ngư i tàn t t s d ng; g. Các phương ti n cơ gi i ang làm nhi m v t xu t, khNn c p theo l nh huy ng c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, như: xe h ê, xe phòng ch ng l t bão, ch ng d ch b nh; h. Xe c a l c lư ng an ninh ang s d ng u i b t k gian; n. Xe chuyên dùng vào m c ích an ninh, qu c phòng (xe tăng, xe b c thép, xe xích, xe c u ho và các xe chuyên dùng khác); i. Xe cơ gi i ang th c hi n nhi m v tuyên truy n c ng các chính sách c a ng và Nhà nư c theo l nh i u ng c a cơ quan có thNm quy n;
 4. k. Xe Nhà báo s d ng (không k trư ng h p Nhà báo là hành khách ho c khách m i trên phương ti n ôtô do t ch c, cá nhân khác s d ng). Nh ng i tư ng thu c di n không thu phí nêu t i i m này ph i xu t trình v i cơ quan thu ch ng nh n (Quy t nh i u ng, th , ch ng minh thư ngo i giao...) thu c i tư ng không ph i n p phí. 4. Công ch c, viên ch c, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên s d ng xe g n máy 2 bánh thư ng xuyên ph i qua l i c u, ư ng thì ư c gi m phí b ng vi c ư c mua vé tháng. Trư ng h p này, i tư ng mua vé tháng ph i có gi y ch ng nh n c a nơi làm vi c ho c trư ng h c v vi c thư ng xuyên ph i qua l i c u, ư ng quy nh thu phí, tr c ti p n nơi t ch c bán vé (do cơ quan thu quy nh) mua vé. II. M C THU PHÍ C U, Ư NG: 1. M c thu phí t i a i v i c u, ư ng theo Bi u ph l c ính kèm Thông tư này. Căn c m c thu phí quy nh t i Thông tư này, cơ quan có thNm quy n quy nh m c thu (nêu t i i m 3, Ph n th nh t, Thông tư này) th c hi n quy nh m c thu phí c th i v i t ng c u, ư ng phù h p v i quy mô, c i m và i u ki n c th c a t ng c u, ư ng theo m c thu kh ng ch t i a quy nh t i Thông tư này. Khi giá c th trư ng bi n ng (tăng ho c gi m) t 20% tr lên thì cơ quan quy nh m c thu ph i xem xét và trong ph m vi thNm quy n c a mình quy t nh i u ch nh cho phù h p v i th c t . 2. Phí c u, ư ng thu b ng ng Vi t Nam theo m c thu quy nh ư c ghi trên vé (thay biên lai thu phí, l phí) do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành. III. T CH C THU PHÍ C U Ư NG: 1. Cơ quan ư c giao nhi m v qu n lý c u, ư ng nào thì ng th i có nhi m v t ch c thu phí c u, ư ng ó (dư i ây g i chung là cơ quan thu phí). Cơ quan thu phí có trách nhi m sau ây: a. T ch c thu phí theo úng quy nh t i Thông tư này: - Thông báo công khai (k c niêm y t t i nơi thu phí) v m c thu, i tư ng ph i n p, i tư ng không ph i n p phí, i tư ng ư c s d ng vé tháng và th t c mua vé tháng. - T ch c các i m thu phí (bán vé thay cho biên lai thu phí, l phí) c nh và lưu ng b o m thu n ti n, ph c v k p th i nhu c u c a ngư i n p phí và ngư i s d ng c u, ư ng. Vé ph i in s n m c thu c th cho t ng c u, ư ng. Cơ quan thu phí ph i t ch c cán b có năng l c, phNm ch t t t và có thNm quy n ki m tra, xác nh i tư ng thu c di n không ph i n p, i tư ng ư c mua vé tháng, gi i quy t k p th i m i trư ng h p, nh m tránh phi n hà và tiêu c c.
 5. Các h sơ gi i quy t không thu ho c ư c mua vé tháng ph i lưu gi t i thi u 5 năm theo dõi các l n gi i quy t ti p theo và ph c v ki m tra, thanh tra c a cơ quan Nhà nư c. Trư ng h p i tư ng không có bi n ng v các ch tiêu quy nh thu c di n không thu ho c gi m thu thì h sơ gi i quy t l n u s là căn c gi i quy t cho các l n ti p theo. Các l n không thu ti p theo, i tư ng ch ph i xu t trình gi y gi i thi u ho c gi y ch ng nh n c a cơ quan nơi mình công tác, h c t p c p. Cơ quan thu phí i chi u gi y ch ng nh n v i h sơ lưu tr gi i quy t c th . i v i trư ng h p không ph i n p phí, ngư i s d ng phương ti n ư c c p th "mi n phí". Cơ quan thu phí căn c vào lo i i tư ng thu c di n không ph i n p phí, gi i quy t th "mi n phí" có giá tr s d ng th i h n 1 năm, m t quý, m t tháng ho c ch m t t công tác. Các th "mi n phí" c u, ư ng do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành, nh kỳ ph i i chi u s th c p ra v i s h sơ c a t ng i tư ng thu c di n không ph i n p phí và quy t toán như quy t toán biên lai thu phí (vé). b. T ch c vi c ki m soát nhanh, g n, chính xác, thu n ti n b o m giao thông thông su t. Phương ti n i qua c u, ư ng quy nh thu phí u ph i xu t trình vé ho c th "mi n phí" ( i v i nh ng i tư ng thu c di n không ph i n p phí). Riêng nh ng trư ng h p khNn c p, như: xe ch ngư i g p tai n n giao thông; xe ám tang; xe ang th c hi n ch a cháy; xe ang u i b t k gian; xe g n gi y ch ng nh n h ê, ch ng bão l t, ch ng d ch b nh; xe khách c a Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph , t ch c chính tr - xã h i có xe c a Công an h t ng thì không nh t thi t ph i có th "mi n phí" khi i qua c u, ư ng. Trư ng h p ki m soát, phát hi n i tư ng không có vé, vé không h p l ho c không có th mi n phí, không thu c di n khNn c p thì ph i chuy n giao ngay cho nơi có thNm quy n gi i quy t. Tuy t i không vì nh ng trư ng h p tr n n p phí, mà gây c n tr , ách t c giao thông. Nghiêm c m ngư i ki m soát vé ng th i là ngư i thu phí (bán vé), ho c nh n ti n tr c ti p c a ngư i qua c u, ư ng mà không có vé, ho c thông ng v i i tư ng n p phí tr n n p, bi n th ti n phí, làm th t thoát ti n phí. c. Th c hi n x lý vi ph m hành chính i v i nh ng i tư ng tr n, l u phí thu c thNm quy n. d. Kê khai s phí thu ư c t ng tháng và n p t khai cho cơ quan Thu tr c ti p qu n lý; kê khai ph i y , úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. e. N p phí y , úng h n vào ngân sách nhà nư c theo thông báo n p phí c a cơ quan Thu . Th i h n n p phí vào ngân sách nhà nư c c a tháng ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo. Phí n p vào ngân sách Nhà nư c b ng ng Vi t Nam. g. Th c hi n ch s sách, ch ng t k toán theo quy nh c a B Tài chính; cung c p y tài li u, s sách, ch ng t k toán liên quan n vi c qu n lý phí theo yêu c u c a cơ quan Thu .
 6. Th c hi n quy t toán phí (s thu, s n p ngân sách, s th c gi l i, s ã chi, s còn ph i n p...) hàng năm v i cơ quan Thu . Trong th i h n 60 ngày k t ngày k t thúc năm th c hi n n p báo cáo quy t toán phí cho cơ quan Thu tr c ti p qu n lý và ph i n p y s phí còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán. 2. T ch c, cá nhân s d ng phương ti n giao thông (k c i tư ng không ph i n p phí) có nhu c u i qua c u, ư ng quy nh thu phí u ph i mua vé ho c ph i ư c cơ quan thu phí c p th "mi n phí" ( i v i i tư ng không thu) và m i l n i l i trên c u, ư ng u ph i xu t trình vé ho c th mi n phí cho ngư i ki m soát vé (tr trư ng h p khNn c p như nêu t i ti t b, i m 1 m c này). Vé phát hành cho c u, ư ng nào thì ch ư c s d ng t i c u, ư ng ó; vé tháng thì phát hành tháng nào ch có giá tr s d ng trong tháng ó. IV. QU N LÝ S D NG TI N PHÍ C U, Ư NG: A. i v i các c u, ư ng u tư b ng v n ngân sách, v n có ngu n g c t ngân sách và v n Nhà nư c vay ho c Nhà nư c b o lãnh tr n (nêu t i ti t a, b, c, d, , e c a i m 2 ph n th nh t). Toàn b s ti n phí c u, ư ng thu ư c hàng ngày ph i g i vào tài kho n c a cơ quan thu m t i Kho b c nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s và qu n lý s d ng theo quy nh sau ây: 1. Cơ quan tr c ti p thu phí ư c t m trích 20% t ng s ti n phí ã thu ư c chi phí thư ng xuyên cho vi c t ch c thu phí c u, ư ng quy nh thu phí, theo n i dung c th sau: a. Chi phí in (ho c mua) vé, n ch ph c v thu phí và văn phòng phNm khác ph c v vi c t ch c thu phí. b. Chi ti n lương, ti n công, các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công theo ch quy nh i v i cán b qu n lý (tr cán b qu n lý b ph n xây d ng, s a ch a, duy tu và qu n lý c u ư ng) và ngư i lao ng tr c ti p thu phí c u, ư ng quy nh thu phí. c. Chi b o h lao ng, trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn thu c trách nhi m c a cơ quan s d ng lao ng th c hi n thu phí. d. Trích qu phúc l i, qu khen thư ng cho công ch c, viên ch c c a cơ quan tr c ti p thu phí, m c trích m i qu m t năm t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c t . g. Các kho n chi phí thư ng xuyên khác tr c ti p ph c v vi c thu phí h p lý theo ch quy nh (n u có). Toàn b các kho n chi nêu trên ph i cân i vào d toán tài chính hàng năm ư c cơ quan có thNm quy n quy nh t i m c V Thông tư này duy t, ph i s d ng úng m c ích theo nh m c chi c a Nhà nư c quy nh và ph i có ch ng t h p l . Quy t toán năm, n u chưa chi h t thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách Nhà nư c; nhưng n u s t m trích (20%) không b o m cho các nhu c u chi theo n i dung trên
 7. thì ư c tr vào s ph i n p c a năm ti p theo và toàn b s ti n phí ã th c t s d ng h p lý, h p l trong năm ph i ư c "ghi thu, ghi chi" qua ngân sách Nhà nư c theo th t c hư ng d n t i m c V dư i ây. 2. T ng s ti n phí thu ư c, sau khi tr s ti n ã t m trích theo t l 20% quy nh trên ây, s còn l i (80%) cơ quan thu ph i kê khai, n p vào ngân sách nhà nư c theo th t c như sau: nh kỳ m i tháng m t l n vào trư c ngày 5 hàng tháng, cơ quan thu phí th c hi n kê khai v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý v s ti n ã thu, s vé và lo i vé ã s d ng c a tháng trư c (k c th "mi n phí") theo m u c a cơ quan Thu quy nh. Cơ quan Thu ki m tra t khai và ra thông báo cho cơ quan thu phí v s ti n phí ph i n p vào ngân sách Nhà nư c c a tháng trư c, thông báo ph i ghi rõ s ti n phí ph i n p, th i h n n p và chương, lo i, kho n tương ng, m c 032 M c l c ngân sách Nhà nư c quy nh. Căn c thông báo n p phí thu c a cơ quan Thu , cơ quan thu n p ti n vào ngân sách nhà nư c úng th i h n quy nh (n u c u, ư ng do Trung ương qu n lý thì i u ti t 100% cho ngân sách Trung ương; do a phương qu n lý thì i u ti t 100% cho ngân sách a phương). Toàn b s ti n phí c u, ư ng n p vào ngân sách nhà nư c, s ư c ngân sách t p trung cho vi c tr n ti n vay v n u tư xây d ng, s a ch a c u ư ng và b sung kinh phí duy tu, b o dư ng c u, ư ng theo d toán hàng năm. B. i v i lo i ư ng ư c u tư nâng c p b ng v n vay theo Công văn s 3170/KTN ngày 25/6/1997 c a Chính ph (nêu t i ti t g, i m 2 ph n th nh t): Toàn b s ti n phí thu ư c hàng ngày ph i g i vào tài kho n c a cơ quan thu m t i Kho b c Nhà nư c và qu n lý s d ng như sau: 1. Trích t o ngu n hoàn tr v n vay và lãi ti n vay theo kh ư c vay u tư, nâng c p cho chính con ư ng thu phí. 2. Chi thư ng xuyên và không thư ng xuyên cho vi c duy tu, b o dư ng, s a ch a, qu n lý ư ng thu phí theo d toán ư c duy t. 3. Chi cho công tác qu n lý, t ch c thu phí và trích qu cho cán b công nhân viên c a ơn v tr c ti p qu n lý thu phí ư ng theo n i dung chi quy nh i v i c u, ư ng nói t i m c A trên ây. T ng s ti n phí thu ư c, sau khi b o m các chi phí nêu trên, s ti n còn l i ph i n p ngân sách nhà nư c theo th t c quy nh t i m c A (2) nêu trên và toàn b s ti n phí th c chi theo quy nh t i i m 1, 2, 3 m c này ph i th c hi n "ghi thu, ghi chi" qua ngân sách nhà nư c theo th t c hư ng d n t i m c V dư i ây. Ti n thu phí t các ư ng ư c cơ quan có thNm quy n cho phép vay nâng c p, sau khi hoàn thành vi c tr n v n vay (k c lãi ti n vay) thì ph i qu n lý s d ng như i v i ti n thu phí t các c u, ư ng u tư b ng v n ngân sách nêu t i m c A.
 8. C. i v i c u, ư ng xây d ng theo hình th c ngân sách nhà nư c c p m t ph n, ph n v n còn thi u cho phép ch d án vay xây d ng và t ch c thu phí tr n , thì ti n thu phí ư c s d ng theo quy nh sau ây: 1. Tr n ti n vay theo kh ư c vay (bao g m c lãi ti n vay). 2. Chi phí thư ng xuyên cho vi c tr c ti p t ch c thu phí c u, ư ng nơi phát sinh ngu n thu theo n i dung c th như i v i c u, ư ng nêu t i m c A trên ây. T ng s ti n phí thu ư c tr (-) s ti n ã tr n và chi phí cho vi c t ch c thu ( i m 1.2), s còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. Toàn b s ti n phí ã th c t s d ng (k c s ti n tr n vay) ph i th c hi n "ghi thu, ghi chi" qua ngân sách nhà nư c theo th t c hư ng d n t i m c V dư i ây. Các c u, ư ng lo i này, sau khi hoàn tr v n vay (k c lãi ti n vay) thì ph i qu n lý s d ng ti n phí thu ư c như các c u, ư ng thu c m c A trên ây. D. i v i c u, ư ng xây d ng theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT): Trong quá trình th c hi n h p ng, cơ quan thu phí ph i báo cáo tình hình thu phí c u, ư ng v i cơ quan Thu a phương nơi có c u, ư ng ư c phép thu phí. Cơ quan thu có nhi m v theo dõi tình hình th c hi n h p ng k p th i qu n lý th c hi n thu phí khi ơn v chuy n giao. Trư ng h p trong quá trình th c hi n, ơn v có khó khăn không chuy n giao ư c theo úng h p ng ã ký thì ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh. Các c u, ư ng xây d ng theo hình th c BOT, n u k t thúc giai o n kinh doanh theo h p ng (ho c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n) và chuy n giao cho Nhà nư c qu n lý thì vi c qu n lý thu phí th c hi n như các c u, ư ng thu c m c A trên ây. V. D TOÁN, QUY T TOÁN TÀI CHÍNH VÀ TH T C GHI THU, GHI CHI NSNN: 1. L p d toán tài chính: Hàng năm, cơ quan thu phí có trách nhi m l p d toán tài chính (thu - chi) c a t ng c u, ư ng do mình qu n lý, phân bi t ngu n thu phí, thu khác; chi thư ng xuyên, chi không thư ng xuyên, chi trích t o ngu n tr v n vay (n u có), chi ti t n t ng m c thu - chi theo m c l c ngân sách nhà nư c quy nh i v i t ng kho n thu, chi tương ng, có thuy t minh gi i trình cơ s tính và g i cơ quan Thu , cơ quan Tài chính tr c ti p qu n lý. Sau khi có ý ki n c a cơ quan Thu và cơ quan Tài chính tr c ti p qu n lý, cơ quan thu phí th c hi n báo cáo d toán tài chính năm theo trình t sau ây: - i v i d toán tài chính (thu - chi) c a cơ quan thu phí thu c Trung ương qu n lý, g i cho Khu qu n lý ư ng b t ng h p và báo cáo C c ư ng b Vi t Nam. C c
 9. ư ng b Vi t Nam t ng h p d toán c a các Khu qu n lý ư ng b báo cáo B Giao thông v n t i. B Giao thông v n t ng h p d toán thu - chi các c u, ư ng c a các ơn v tr c thu c vào d toán thu - chi ngân sách c a B mình và g i B Tài chính (d toán năm g i trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c). - i v i d toán tài chính c a các ơn v thu phí thu c a phương qu n lý, g i cho S Giao thông v n t i và S Tài chính v t giá (d toán năm sau g i trư c ngày 10 tháng 8 năm trư c) S Tài chính v t giá l p d toán ngân sách a phương trình U ban nhân dân t nh. D toán tài chính hàng năm c a các ơn v qu n lý c u, ư ng sau khi ư c B Giao thông v n t i ( i v i ơn v Trung ương qu n lý), U ban nhân dân t nh ( i v i ơn v a phương qu n lý) xem xét ư c t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c. 2. Thông báo duy t quy t toán hàng năm: Ch m nh t sau 60 ngày k t ngày Qu c h i ra Ngh quy t v d toán ngân sách Nhà nư c và ngân sách c a t ng B , t ng a phương năm k ho ch, B Giao thông v n t i (ho c C c ư ng b n u ư c B Giao thông v n t i u quy n), S Giao thông v n t i ho c B , ngành liên quan (n u có), th c hi n thông báo duy t d toán tài chính (thu - chi) i v i t ng c u, ư ng tr c thu c mình qu n lý (B Giao thông v n t i i v i c u, ư ng thu c B qu n lý; S Giao thông v n t i i v i c u, ư ng do a phương qu n lý, các B ngành khác i v i c u, ư ng thu c B , ngành ó qu n lý). Thông báo duy t d toán tài chính ph i ng th i g i cho cơ quan Tài chính, Kho b c nhà nư c, cơ quan Thu tr c ti p qu n lý thu c u, ư ng ó. Thông báo ph i chi ti t t ng kho n m c thu - chi theo m c l c ngân sách nhà nư c quy nh, phù h p v i t ng m c (thu - chi) c a Nhà nư c giao cho B , a phương mình. 3. Ch p hành d toán: Căn c thông báo duy t d toán tài chính năm c a cơ quan có thNm quy n, cơ quan tr c ti p thu phí c u, ư ng ư c ch ng trích ti n thu phí c u ư ng theo t l quy nh chi phí cho vi c t ch c thu phí và trích qu theo n i dung quy nh trên ây, các kho n chi khác s ư c ngân sách nhà nư c c p theo d toán ư c duy t. 4. H ch toán, quy t toán thu - chi: M i quý, năm ph i quy t toán thu - chi phí c u, ư ng theo úng n i dung kho n m c, th i h n và g i báo cáo theo ch quy nh. Ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th t c ghi thu, ghi chi: Toàn b các kho n phí c u, ư ng ơn v ư c t m trích s d ng theo quy nh t i m c IV trên ây ph i ư c ph n ánh qua ngân sách nhà nư c theo hình th c "ghi thu, ghi chi". Trình t và th t c "ghi thu, ghi chi" th c hi n như sau:
 10. - Ch m nh t sau 15 ngày k t thúc quý, cơ quan thu phí ph i t ng h p s phí th c t ã thu ư c, s chi phí th c t trong kỳ và g i cơ quan Tài chính, cơ quan Thu tr c ti p qu n lý ngh "ghi thu, ghi chi" qua ngân sách nhà nư c. - Cơ quan Tài chính và cơ quan Thu ki m tra, xác nh s th c thu và s th c chi h p l theo n i dung chi và d toán chi ư c duy t, báo cáo cơ quan Tài chính c p trên. - Căn c ngh c a ơn v , s ã ki m tra xác nh c a cơ quan Tài chính, Thu cơ s , B Tài chính ( i v i c u, ư ng Trung ương qu n lý) và S Tài chính ( i v i c u, ư ng a phương qu n lý) gi i quy t "ghi thu, ghi chi" qua ngân sách nhà nư c (ngân sách Trung ương i v i c u, ư ng Trung ương qu n lý; ngân sách a phương i v i c u ư ng a phương qu n lý.) - Căn c l nh thu, l nh chi ã th c hi n, cơ quan Thu (T ng c c Thu i v i c u, ư ng Trung ương qu n lý; C c Thu i v i c u, ư ng a phương qu n lý) có nhi m v thông báo s thu ngân sách c a t ng c u, ư ng cho cơ quan Thu tr c ti p qu n lý c u, ư ng ó theo dõi; cơ quan Tài chính (B Tài chính i v i c u, ư ng Trung ương qu n lý, S Tài chính i v i c u, ư ng a phương qu n lý) thông báo s chi (chi ti t t ng kho n) cho t ng c u, ư ng h ch toán và quy t toán theo ch quy nh. Vi c "ghi thu, ghi chi" ch th c hi n trên s ti n ã th c thu và ã th c chi úng n i dung kho n chi ư c duy t, có ch ng t h p l và úng ch quy nh. Trư ng h p s chi không úng quy nh thì không gi i quy t ghi thu, ghi chi mà ph i n p tr c ti p vào ngân sách nhà nư c. VI. X LÝ VI PH M: 1. T ch c, cá nhân i qua c u, ư ng có hành vi tr n n p phí ho c gian l n phí (s d ng vé sai quy nh) thì ngoài vi c ph i n p s ti n phí ph i n p theo m c thu quy nh, còn b ph t ba l n s ti n phí ã gian l n. Khi phát hi n có s vi ph m nêu trên, ph i chuy n ngay cho ngư i có thNm quy n (do cơ quan thu phí ch nh) x lý ph t. Vi c x lý ph t ph i khNn trương, úng hành vi vi ph m, nh m tránh ùn t c giao thông. M i trư ng h p thu ti n ph t u ph i c p biên lai, ghi úng s ti n ã thu (lo i biên lai do B Tài chính phát hành) cho ngư i n p ti n ph t. 2. T ch c, cá nhân thu phí vi ph m ch thu, n p phí; thu n p ti n ph t; ch kê khai phí, n p ti n phí vào ngân sách; ch k toán và quy t toán phí thì b x ph t theo quy nh t i i u 2 và i u 4 c a Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v vi c x ph t hành chính trong lĩnh v c thu . Ph n th ba: T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b .
 11. i v i s ti n phí ã thu ư c t i các c u, ư ng ã ư c cơ quan có thNm quy n quy nh thu và m c thu, nhưng chưa quy nh ch qu n lý s ti n thu ư c t ngày th c hi n thu n ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì cũng ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này; chênh l ch gi a s thu và s ã chi ph i n p h t vào ngân sách nhà nư c. 2. Cơ quan Thu có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c cơ quan thu phí c u, ư ng th c hi n úng quy nh t i Thông tư này. Ph i h p v i cơ quan thu phí nghiên c u, thi t k m u (k c th mi n phí) và các n ch ph c v vi c thu phí và t ch c in, phát hành, qu n lý theo úng ch qu n lý n ch c a B Tài chính quy nh. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân và i tư ng n p phí ph n ánh k p th i v i B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Vũ M ng Giao ( ã Ký) M C THU T I A PHÍ S D NG C U, Ư NG B (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/1998/TT/BTC ngày 27 tháng 4 năm 1998 c a B Tài chính) S i tư ng thu phí ơn v M c thu TT tính t i a 1 Xe máy: - Vé thông thư ng ng/vé 1.000 - Vé tháng (áp d ng cho i tư ng ư c s d ng vé /vé tháng 10.000 tháng) 2 Xe lam, xe máy kéo bông sen, công nông /vé 5.000 3 Xe ôtô các lo i thi t k dùng ch ngư i: - Xe dư i 12 ch ng i /vé 15.000 - Xe t 12 ch ng i n 30 ch ng i /vé 22.000 - Xe t 31 ch ng i n 50 ch ng i /vé 26.000 - Xe t 51 ch ng i tr lên /vé 30.000 - Xe buýt công c ng /vé 15.000 4 Xe ôtô các lo i thi t k dùng ch hàng hoá - Xe có tr ng t i dư i 2 t n /vé 14.000 - Xe có tr ng t i t 2 t n n dư i 4 t n /vé 26.000 - Xe có tr ng t i t 4 t n n dư i 10 t n /vé 35.000
 12. - Xe có tr ng t i t 10 t n n dư i 15 t n /vé 50.000 - Xe có tr ng t i t 15 t n n dư i 18 t n /vé 65.000 - Xe có tr ng t i trên 18 t n /vé 100.000
Đồng bộ tài khoản