Thông tư số 57/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư số 57/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 57/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 57/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N MI N THU THU NH P CÁ NHÂN I V I CÁ NHÂN VI T NAM LÀM VI C T I VĂN PHÒNG I DI N C A CÁC T CH C LIÊN H P QU C T I VI T NAM Căn c Công ư c v quy n ưu ãi mi n tr c a Liên h p qu c ã thông qua i h i ng Liên h p qu c ngày 13/2/1946; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t s 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Lu t qu n lý Thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t qu n lý thu ; Căn c Lu t thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Tài chính; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 7835/VPCP-KTTH ngày 14/11/2008 c a Văn phòng Chính ph v thu thu nh p cá nhân i v i nhân viên là ngư i Vi t Nam làm vi c trong các văn phòng i di n c a Liên h p qu c t i Vi t Nam; B Tài chính hư ng d n vi c mi n thu thu nh p cá nhân i v i cá nhân là ngư i Vi t Nam ư c tuy n d ng và làm vi c t i văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam như sau: i u 1. i tư ng ư c mi n thu : Cá nhân Vi t Nam ư c tuy n d ng theo h p ng, làm vi c t i văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam (sau ây g i t t là nhân viên) thu c i tư ng ư c mi n thu thu nh p cá nhân theo quy nh t i Thông tư này. Các cá nhân khác ư c văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam tuy n d ng và tr lương theo gi không thu c i tư ng áp d ng c a Thông tư này. i u 2. Thu nh p ư c mi n thu :
  2. Thu nh p ư c mi n thu cho nhân viên theo quy nh t i Thông tư này là các kho n ti n lương và thù lao mà nhân viên nh n ư c do văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c tr . Các kho n thu nh p mà nhân viên nh n ư c t các ngu n khác không do t ch c Liên h p qu c tr thì các nhân viên ph i th c hi n nghĩa v n p thu theo quy nh hi n hành. i u 3. H sơ, th t c mi n thu : Văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam có trách nhi m n p danh sách nhân viên Vi t Nam ư c văn phòng tuy n d ng thu c i tư ng ư c mi n thu thu nh p cá nhân theo m u quy nh t i Ph l c ính kèm Thông tư này cho C c Thu t nh, thành ph nơi văn phòng óng tr s ch m nh t là ngày 30/5/2009. Trư ng h p các văn phòng có thay i v nhân viên theo h p ng như tuy n d ng m i ho c ch m d t h p ng thì ph i n p danh sách thay i nhân s cho cơ quan thu ch m nh t là ngày cu i cùng c a tháng có phát sinh thay i. Trư ng i di n văn phòng c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam ch u trách nhi m v tính chính xác c a danh sách nhân viên ư c mi n thu thu nh p ã n p cho cơ quan thu . Cơ quan thu th c hi n không thu thu thu nh p cá nhân i v i nhân viên Vi t Nam làm vi c t i văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam theo danh sách nhân viên do văn phòng i di n xác nh n. i u 4. T ch c th c hi n: Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký, bãi b các quy nh trái v i quy nh t i Thông tư này. Áp d ng mi n thu thu nh p cá nhân k t ngày 01/01/2009 tr i cho nhân viên ư c tuy n d ng theo h p ng và làm vi c t i văn phòng i di n c a các t ch c thu c LHQ t i Vi t Nam . Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính xem xét, quy t nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - UBTƯ M t tr n T qu c Vi t Nam; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Cơ quan TƯ c a các oàn th ; - UBND, S TC, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Công báo;
  3. - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, TCT(VT, TNCN(2b).Vân anh PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2009 c a B Tài chính) VĂN PHÒNG I DI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C A T CH C NAM ............................... c l p - T do – H nh phúc --------- S : ..........., ngày.............tháng.........năm............. Kính g i: C c thu t nh, thành ph ....... Th c hi n theo qui nh t i Thông tư s ....../2009/TT-BTC ngày ..../..../2009 c a B Tài chính hư ng d n v vi c mi n thu thu nh p cá nhân i v i nhân viên Vi t Nam làm vi c t i văn phòng i di n c a các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam; Tên văn phòng i di n c a t ch c.................................................................... Xác nh n các cá nhân theo danh sách sau làm vi c t i ................................. ư c mi n thu thu nh p cá nhân: STT H và tên Ch c v Mã s thu / Thu nh p ư c Th i gian h p ng S CMND mi n thu (t .... n....) 1 2 3 4 5 6 7 8 .... Nơi nh n: TÊN VĂN PHÒNG I DI N C A T - Như trên CH C ....
  4. - Lưu Ký, óng d u (ghi rõ h tên, ch c v )
Đồng bộ tài khoản