Thông tư số 60/1998/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư số 60/1998/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 60/1998/TT-BGTVT về việc sử dụng chất phụ gia bê tông vào công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/1998/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******** S : 60/1998/TT-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 1998 THÔNG TƯ V VI C S D NG CH T PH GIA BÊ TÔNG VÀO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ngày 30-09-1994, B Xây d ng ã ban hành Thông tư s 18/BXD-KHCN trong ó có th ng nh t các B chuyên ngành qu n lý vi c s d ng ch t ph gia bê tông xi măng (BTXM) vào công trình xây d ng. T ó n nay, các ch u tư và các nhà th u xây d ng ã nghiêm ch nh ch p hành vi c làm thí nghi m các m u bê tông có ph gia trình B xem xét ch p thu n trư c khi ưa ra s n xu t v i kh i lư ng l n. c i cách m t bư c th t c hành chính trong qu n lý xây d ng, ng th i b o m vi c s d ng ph gia xi măng trong xây d ng công trình giao thông ư c thu n ti n và t ch t lư ng t t, nay B Giao thông v n t i yêu c u : 1. Các lo i ph gia nêu dư i ây ư c phép dùng cho các công trình giao thông : a) - Ph gia d o hóa cao : - LK-1 (do Vi n KHKTXD B Xây d ng s n xu t) - Sikament EX-163 (do hãng SIKA Ltd Vietnam s n xu t) b) Ph gia t ng h p d o hóa : - Puzzolith, ASP, PA. (do Xí nghi p thí nghi m v t li u và xây d ng công trình 1 thu c T ng Công ty XDCT.GT1 s n xu t). - Sikament-R4 (do hãng SIKA Ltd. Vietnam s n xu t). c) Ph gia d o hóa cao - ch m ninh k t : - ZECAGI, ZECAGI-TD2 (do Vi n KHCN B GTVT s n xu t) - PHEOBUILD 716 (do hãng MBT Vietnam Ltd s n xu t) d) Ph gia d o hóa óng r n nhanh : - ZECAGI-N, ZECAGI-TN (do Vi n KHCN B GTVT s n xu t) - Sikament-NN (do hãng SIKA Ltd. Vietnam s n xu t).
  2. - PHEOBUILD 1000 (do hãng MBT Vietnam Ltd s n xu t) e) Ph gia gi m nư c ch m ninh k t : - PLACC-02A (do Liên hi p phát tri n công ngh quang hóa i n t thu c Trung tâm khoa h c t nhiên và Công ngh qu c gia s n xu t) - PHEOBUILD 561 (do hãng MBT Vietnam Ltd s n xu t) g) Ph gia ch ng xâm th c c a môi trư ng bi n : - ZECAGI-XB (do Vi n KHCN B GTVT s n xu t) h) Ph gia n : - AC-89 (do vi n KHKT.XD B Xây d ng s n xu t) i) Ph gia ch ng th m : - BENIT-1 và BENIT-3 (do Vi n KH Thu l i qu c gia B Nông nghi p và PTNN s n xu t). Các Nhà th u xây d ng ph i l a ch n s d ng ph gia thích h p d a vào m c ích s d ng, tính năng k thu t, hi u qu kinh t và ph i thông báo cho Ch u tư bi t, qua các m u th v t l và thành ph n bê tông. 2. Các nhà th u xây d ng khi s d ng các ch t ph gia m i không có trong danh m c nêu trên do ơn v trong ho c ngoài nư c s n xu t, c n làm th nghi m ki m ch ng t i các Phòng thí nghi m v t li u xây d ng tư cách pháp nhân và ti n hành các th t c ăng ký trình B duy t ch p thu n (qua V KHKT) theo ch th s 240/KHKT ngày 24-06-1993 c a B v vi c áp d ng v t li u m i. 3. B GTVT khuy n khích vi c nghiên c u, s n xu t và s d ng các ph gia cho xi măng, nh t là các ph gia s n xu t trong nư c, nh m nâng cao ch t lư ng và tu i th công trình, gi m ư c giá thành xây d ng. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n : - Các T ng Công ty và Công ty XDCTGT - Các Ban QLDA thu c b GTVT - Các S GTVT (GTCC) - Các Vi n NC, Trư ng HXD- HGT - Các ơn v SX.VLXD Ph m Quang Tuy n - Lưu VP, V KHKT.
Đồng bộ tài khoản