Thông tư số 61/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 61/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 61/1998/TT-BTC về chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 61/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 61/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ KINH PHÍ AN TOÀN GIAO THÔNG DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ÀI TH Th c hi n Quy t nh s 917/1997/Q -TTg ngày 29/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban An toàn giao thông qu c gia; th ng nh t qu n lý ngân sách dành cho công tác an toàn giao thông; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương ài th như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1. Kinh phí th c hi n công tác an toàn giao thông c a U ban An toàn giao thông qu c gia do ngân sách nhà nư c ài th và ư c cân i vào ngân sách hàng năm c a B Giao thông v n t i. 2. U ban An toàn giao thông qu c gia ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Tài chính trong vi c t ng h p, d ki n phân b k ho ch ngân sách dành cho công tác an toàn giao thông hàng năm, quý cho các ơn v tri n khai th c hi n Ngh nh 36/CP ngày 25/7/1995, Ngh nh 39/CP và Ngh nh 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph . 3. Kinh phí ngân sách dành cho công tác an toàn giao thông ph i ư c s d ng úng m c ích và n i dung phê duy t c a Ch t ch U ban An toàn giao thông qu c gia; ư c qu n lý ch t ch theo các ch tài chính hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH V CH QU N LÝ KINH PHÍ PH C V CÔNG TÁC M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ÀI TH : A. N I DUNG CHI: 1. Chi cho b máy c a Văn phòng thư ng tr c U ban an toàn giao thông qu c gia. 2. Chi ph c v công tác an toàn giao thông qu c gia: - Chi h p nh kỳ sơ k t, t ng k t v an toàn giao thông.
  2. - Chi thư ng cho các cá nhân, t p th có nhi u thành tích trong công tác an toàn giao thông theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và Ch t ch U ban an toàn giao thông qu c gia. - Chi cho công tác tuyên truy n giáo d c, ph bi n pháp lu t v an toàn giao thông, bao g m c h tr vi c in tài li u gi ng d y cho h c sinh các c p ưa lu t l giao thông vào các trư ng h c. - H tr ào t o các nghi p v v an toàn giao thông. - Chi h p tác qu c t v an toàn giao thông. - Chi h tr vi c biên so n, s a i b sung các văn b n ch v an toàn giao thông. - Chi phí cho các oàn ki m tra liên ngành v th c hi n công tác an toàn giao thông. - Chi khác. B. CÔNG TÁC L P D TOÁN, C P PHÁT KINH PHÍ,K TOÁN VÀ QUY T TOÁN: Ngu n kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương ài th ư c qu n lý, c p phát và quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách; Quy t nh s 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u và s a i b sung cho phù h p. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản