Thông tư số 77/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 77/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 77/2001/TT-BTC về hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán phí tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 về Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 77/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 77/2001/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C C P PHÁT, QU N LÝ, S D NG VÀ THANH QUY T TOÁN KINH PHÍ T NG I U TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHI P VÀ THU S N NĂM 2001 Th c hi n Quy t nh s 34/2001/Q -TTg ngày 13/3/2001 c a Th tư ng Chính ph v t ch c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001; Sau khi th ng nh t ý ki n v i T ng c c Th ng kê, B Tài chính hư ng d n n i dung chi, vi c c p phát, qu n lý s d ng và thanh quy t toán kinh phí T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001 như sau: I / QUY NNH CHUNG: - Kinh phí T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001 do Ngân sách Nhà nư c b o m, ư c t ch c qu n lý th ng nh t t Trung ương n các a phương. - T ng c c Th ng kê có trách nhi m t ch c qu n lý, h ch toán, quy t toán kinh phí theo úng ch qu n lý tài chính hi n hành và các quy nh c th t i Thông tư này. II/ QUY NNH C TH : 1/ T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001 ư c chi nh ng n i dung sau: - Chi xây d ng phương án, bi u m u, quy trình i u tra và các tài li u hư ng d n nghi p v . - Chi cho t p hu n nghi p v cho nh ng ngư i làm công tác i u tra. - Chi tuyên truy n. - Chi in bi u m u, phi u i u tra, và các tài li u hư ng d n. - Chi l p b ng kê. - Chi tr công cho nh ng ngư i làm công tác i u tra, phúc tra, phiên d ch, d n ư ng t i cơ s .
  2. - Chi ho t ng ban ch o các c p. - Chi x lý s li u, k t qu i u tra. - Chi t ng k t, khen thư ng. - Chi khác . Các n i dung chi tiêu trên ây, T ng c c Th ng kê th c hi n ch chi tiêu tài chính theo quy nh hi n hành và m c quy nh t i Thông tư này. 2/ i v i cán b trong biên ch Nhà nư c tham gia cu c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001, ch chi tiêu áp d ng theo ch chi tiêu tài chính hi n hành v thanh toán công tác phí, h i ngh phí do B Tài chính quy nh. 3/ i v i i u tra viên không hư ng lương Nhà nư c, ch chi tiêu ư c quy nh c th như sau: - i bi u không hư ng lương xã v d h i ngh , t p hu n t ch c t i huy n ư c hư ng các kho n sau: + Ti n ăn 15.000 /ngày; + Ti n thuê ch ng cho i bi u xa ph i ngh l i 20.000 / ngày; + Tr c p ti n i l i cho m t l n t p hu n t xã v huy n d h p và tr v xã, m c 30.000 i v i i bi u vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, h i o, m c 20.000 ng i v i i bi u vùng núi th p, trung du, không có phương ti n công c ng; Tr c p ti n i l i m c 5.000 ng/l n (C i, v ) i v i i bi u i v thư ng xuyên không ph i ng l i. - Ti n công thuê i u tra viên i i u tra tr c ti p t i cơ s , m c 20.000 / ngày. 4/ Trên cơ s kinh phí cho cu c t ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001 ư c Th tư ng Chính ph giao, T ng c c Th ng kê ch trì và th ng nh t v i B Tài chính vi c phân b kinh phí cho các C c Th ng kê t nh và Văn phòng T ng c c theo m c l c Ngân sách nhà nư c làm cơ s c p phát. 5/ Căn c vào d toán kinh phí c a T ng c c Th ng kê, B Tài chính c p phát kinh phí cho T ng c c Th ng kê theo chương lo i, kho n, m c theo ti n th c hi n. 6/ Trong quá trình th c hi n T ng c c Th ng kê ph i h p v i B Tài chính ki m tra giám sát tình hình th c hi n ch chi tiêu cho cu c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001. Kinh phí T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001 ư c quy t toán cùng v i kinh phí chi hành chính c a T ng c c Th ng kê theo niên k toán, theo úng ch hi n hành. III/ T CH C TH C HI N :
  3. Thông tư này áp d ng cho cu c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n năm 2001. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính và T ng c c Th ng kê xem xét, x lý. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản