Thông tư số 79/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
4
download

Thông tư số 79/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 79/2008/TT-BTC về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 79/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 80/2008/N -CP NGÀY 29/7/2008 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 176/1999/N -CP NGÀY 21/12/1999 VÀ NGHN NNH S 47/2003/N -CP NGÀY 12/5/2003 C A CHÍNH PH V L PHÍ TRƯ C B Căn c Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v l phí trư c b (sau ây g i là Ngh nh s 80/2008/N -CP); Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 80/2008/N -CP như sau: I. MI N L PHÍ TRƯ C B Kho n 1 i u 1 Ngh nh s 80/2008/N -CP quy nh mi n l phí trư c b i v i: Nhà , t c a h nghèo; nhà , t c a ngư i dân t c thi u s các xã, phư ng, th tr n thu c vùng khó khăn; phương ti n thu n i a (bao g m c tàu cá) không có ng cơ tr ng t i toàn ph n n 15 t n ho c phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính n 15 mã l c ho c phương ti n có s c ch ngư i n 12 ngư i. Trong ó: 1. H nghèo là h t i th i i m kê khai, n p l phí trư c b (bao g m c trư ng h p ngư i kê khai, n p l phí trư c b là thành viên c a h ) có gi y ch ng nh n là h nghèo do cơ quan có thNm quy n c p ho c ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (c p xã) nơi cư trú xác nh n có trong danh sách h nghèo trên a bàn ã ư c y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph thu c t nh (c p huy n) phê duy t ( i v i trư ng h p không có gi y ch ng nh n là h nghèo), theo quy nh v chuNn nghèo c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. Xã, phư ng, th tr n thu c vùng khó khăn ư c xác nh theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn và các văn b n s a i, b sung (n u có). 3. Phương ti n thu n i a (bao g m c tàu cá) không có ng cơ tr ng t i toàn ph n n 15 t n ho c phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính n 15 mã l c (CV) ho c phương ti n có s c ch ngư i n 12 ngư i ư c xác nh theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng thu n i a và các văn b n hư ng d n thi hành.
  2. 4. Th t c mi n l phí trư c b ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 m c IX ph n B Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . II. M C THU L PHÍ TRƯ C B Theo kho n 2 i u 1 Ngh nh s 80/2008/N -CP thì m c thu l phí trư c b ư c xác nh theo t l (%) c a giá tr tài s n ch u l phí trư c b và ư c hư ng d n c th như sau: 1. Nhà, t: 0,5% (không phNy năm ph n trăm). 2. Tàu, thuy n: 1% (m t ph n trăm); riêng tàu ánh cá xa b là: 0,5% (không phNy năm ph n trăm). Trong ó tàu ánh cá xa b là tàu ư c l p máy chính có công su t t 90 mã l c (CV) tr lên và ngư i kê khai l phí trư c b tàu ánh cá xa b ph i xu t trình cho cơ quan Thu gi y xác minh ngu n g c h p pháp c a tàu, ghi rõ: s máy, công su t máy chính c a tàu. 3. Ô tô (k c rơ moóc, sơ mi rơ moóc), xe máy, súng săn, súng th thao: 2% (hai ph n trăm). Riêng: 3.1. T l thu l phí trư c b i v i xe máy c a t ch c, cá nhân kê khai n p l phí trư c b t i các thành ph tr c thu c Trung ương, thành ph thu c t nh và th xã nơi y ban nhân dân t nh óng tr s như sau: a) Kê khai n p l phí trư c b xe máy l n u; xe máy ã ư c ch tài s n kê khai, n p l phí trư c b t i các a bàn khác, sau ó chuy n giao cho t ch c, cá nhân kê khai n p l phí trư c b t i a bàn quy nh t i kho n này thì n p l phí trư c b theo t l : 5% (năm ph n trăm). b) Kê khai n p l phí trư c b xe máy t l n th 2 tr i (là xe máy ã ư c ch tài s n kê khai, n p l phí trư c b t i a bàn quy nh t i kho n này, nay ư c kê khai n p l phí trư c b ti p theo) n p l phí trư c b theo t l : 1% (m t ph n trăm). 3.2. T l thu l phí trư c b i v i xe máy c a t ch c, cá nhân kê khai n p l phí trư c b t i các a bàn khác a bàn quy nh t i kho n 3.1: a) Kê khai n p l phí trư c b xe máy l n u n p l phí trư c b theo t l : 2% (hai ph n trăm). b) Kê khai n p l phí trư c b xe máy t l n th 2 tr i (là xe máy ã ư c ch tài s n kê khai, n p l phí trư c b t i Vi t Nam thì l n kê khai n p l phí trư c b ti p theo ư c xác nh là t l n th 2 tr i) thì n p l phí trư c b theo t l : 1% (m t ph n trăm), tr nh ng trư ng h p quy nh t i i m b kho n 3.1. Trong ó:
  3. - Xe máy bao g m xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t ph i th c hi n ăng ký theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b và các văn b n hư ng d n thi hành. - Thành ph tr c thu c Trung ương, thành ph thu c t nh và th xã nơi U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương óng tr s ư c xác nh theo a gi i hành chính nhà nư c, bao g m t t c các qu n, huy n tr c thu c thành ph , không phân bi t các qu n n i thành hay các huy n ngo i thành, ô th hay nông thôn. Thành ph thu c t nh và th xã nơi U ban nhân dân t nh óng tr s bao g m t t c các phư ng, xã thu c thành ph , th xã, không phân bi t là n i thành, n i th hay xã ngo i thành, ngo i th . - i v i xe máy ư c kê khai n p l phí trư c b t l n th 2 tr i, ch tài s n kê khai l phí trư c b ph i xu t trình cho cơ quan Thu gi y ăng ký mô tô, xe máy ho c h sơ ăng ký xe do Công an c p ăng ký tr . a bàn ã kê khai n p l phí l n trư c ư c xác nh theo “Nơi thư ng trú”, “Nơi KNK thư ng trú” ho c “ a ch ” ghi trong gi y ăng ký mô tô, xe máy ho c gi y khai ăng ký xe, gi y khai sang tên, di chuy n trong h sơ ăng ký xe. Thí d c th v xác nh t l n p l phí trư c b c a các trư ng h p kê khai n p l phí trư c b t l n th 2 tr i (trong ó a bàn A là a bàn quy nh t i kho n 3.1; a bàn B là a bàn quy nh t i kho n 3.2) như sau: + Trư ng h p 1: Xe máy ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A n p l phí trư c b theo t l 1%. + Trư ng h p 2: Xe máy ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn B n p l phí trư c b theo t l 1%. + Trư ng h p 3: Xe máy ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn B, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A n p l phí trư c b theo t l 5%. + Trư ng h p 4: Xe máy ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn B, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn B n p l phí trư c b theo t l 1%. + Trư ng h p 5: Xe máy kê khai n p l phí trư c b l n u t i a bàn A ho c a bàn B, sau ó ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn B, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A n p l phí trư c b theo t l 5%. + Trư ng h p 6: Xe máy kê khai n p l phí trư c b l n u t i a bàn A ho c a bàn B, sau ó ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A n p l phí trư c b theo t l 1%. + Trư ng h p 7: Xe máy kê khai n p l phí trư c b l n u t i a bàn A ho c a bàn B, sau ó ã ư c kê khai n p l phí trư c b t i a bàn A ho c a bàn B, l n ti p theo kê khai n p l phí trư c b t i a bàn B n p l phí trư c b theo t l 1%. 3.3. Ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) n p l phí trư c b theo t l t 10% (mư i ph n trăm) n 15% (mư i lăm ph n trăm). Trong ó:
  4. a) S ch ng i trên xe ô tô ư c xác nh theo thi t k c a nhà s n xu t. b) Ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) (sau ây g i là xe ô tô dư i 10 ch ng i) không bao g m: Xe lam; xe ô tô thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng hóa. c) Căn c quy nh v t l thu l phí trư c b i v i ô tô dư i 10 ch ng i t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 80/2008/N -CP và hư ng d n t i i m này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh) giao cho cơ quan ch c năng xây d ng t l thu l phí trư c b c th trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh c th t l thu l phí trư c b i v i ô tô dư i 10 ch ng i cho phù h p v i i u ki n th c t c a a phương. 3.4. i v i ô tô (k c rơ moóc, sơ mi rơ moóc) khác, không ph i là ô tô dư i 10 ch ng i theo quy nh t i i m 3.3 kho n này và không ph i là xe chuyên dùng thu c các trư ng h p không ph i n p l phí trư c b theo quy nh t i kho n 12 m c III Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b thì n p l phí trư c b theo t l : 2% (hai ph n trăm). III. T CH C TH C HI N 1. i v i các trư ng h p ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà nhưng chưa n p ho c n p chưa l phí trư c b thì ư c n p l phí trư c b theo quy nh t i i u 1 Ngh nh s 80/2008/N -CP, c th như sau: a) i v i trư ng h p chưa n p ho c n p chưa l phí trư c b trong th i h n ba mươi ngày k t ngày ngư i n p l phí trư c b nh n ư c thông báo n p l phí trư c b : - Trư ng h p chưa n p l phí trư c b : N u thu c i tư ng ư c mi n l phí trư c b theo hư ng d n t i m c I Thông tư này thì không ph i n p l phí trư c b ; n u thu c i tư ng ph i n p thì th c hi n n p l phí trư c b theo hư ng d n t i kho n 1 m c II Thông tư này. - Trư ng h p n p chưa l phí trư c b theo quy nh trư c khi Ngh nh s 80/2008/N -CP có hi u l c thi hành: ư c hoàn tr s ti n l phí trư c b ã n p i v i trư ng h p thu c i tư ng ư c mi n l phí trư c b và hoàn tr s ti n l phí trư c b ã n p l n hơn s ti n l phí trư c b ph i n p tính theo Ngh nh s 80/2008/N -CP; trư ng h p s ti n l phí trư c b ã n p nh hơn m c tính theo Ngh nh s 80/2008/N -CP thì ph i n p s l phí trư c b còn thi u so v i m c tính theo Ngh nh s 80/2008/N -CP. b) i v i trư ng h p chưa n p ho c n p chưa l phí trư c b mà th i h n vư t quá ba mươi ngày k t ngày ngư i n p l phí trư c b nh n ư c thông báo n p l phí trư c b : - Trư ng h p chưa n p l phí trư c b : N u thu c i tư ng ư c mi n l phí trư c b theo hư ng d n t i m c I Thông tư này thì không ph i n p l phí trư c b và không b ph t ch m n p; n u thu c i tư ng ph i n p thì th c hi n n p l phí trư c
  5. b theo hư ng d n t i kho n 1 m c II Thông tư này và b x ph t ch m n p theo quy nh hi n hành. - Trư ng h p n p chưa l phí trư c b theo quy nh trư c khi Ngh nh s 80/2008/N -CP có hi u l c thi hành: ư c hoàn tr s ti n l phí trư c b ã n p i v i trư ng h p thu c i tư ng ư c mi n l phí trư c b và không b ph t ch m n p; i v i trư ng h p s ti n l phí trư c b ã n p l n hơn s ti n l phí trư c b ph i n p tính theo Ngh nh s 80/2008/N -CP thì ư c hoàn tr s ti n l phí trư c b ã n p l n hơn s ti n l phí trư c b ph i n p tính theo Ngh nh s 80/2008/N - CP nhưng b x ph t ch m n p theo quy nh hi n hành; trư ng h p s ti n l phí trư c b ã n p nh hơn s ti n l phí trư c b ph i n p tính theo Ngh nh s 80/2008/N -CP thì ph i n p s l phí trư c b còn thi u so v i m c tính theo Ngh nh s 80/2008/N -CP và b x ph t ch m n p theo quy nh hi n hành. c) Th t c i u ch nh và ra thông báo n p l phí trư c b i u ch nh i v i các trư ng h p ph i n p l phí trư c b theo hư ng d n t i kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 m c IX ph n B Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . d) Th i gian tính và s ti n l phí trư c b tính ph t ch m n p theo hư ng d n t i kho n này ư c căn c theo thông báo n p l phí trư c b tính theo quy nh trư c khi Ngh nh s 80/2008/N -CP có hi u l c thi hành. ) Th t c hoàn tr l phí trư c b theo hư ng d n t i kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i ph n G Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 2. K t ngày Ngh nh s 80/2008/N -CP có hi u l c thi hành mà H i ng nhân dân c p t nh chưa ban hành t l thu l phí trư c b i v i ô tô dư i 10 ch ng i theo quy nh t i Ngh nh s 80/2008/N -CP thì áp d ng t l thu l phí trư c b iv i ô tô dư i 10 ch ng i (không phân bi t ăng ký l n u hay ăng ký t l n th hai tr i) là 10% (mư i ph n trăm) theo quy nh t i kho n 3 i u 2 Ngh nh s 80/2008/N -CP và hư ng d n t i i m 3.3 kho n 3 m c II Thông tư này cho n khi H i ng nhân dân c p t nh ban hành m c thu theo quy nh t i Ngh nh s 80/2008/N -CP. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b m c II ph n II Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b . 4. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  6. Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản