Thông tư số 83-VHTT/VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư số 83-VHTT/VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 83-VHTT/VP về viêc nộp lưu chiểu văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa thông tin ban hành. Để hướng dẫn thi hành các luật lệ về lưu chiểu văn hóa phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 83-VHTT/VP

  1. B VĂN HÓA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 83-VHTT/VP Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1978 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH CÁC LU T L V N P LƯU CHI U VĂN HÓA PH M Ch lưu chi u văn hóa phNm hi n hành ư c quy nh b ng các văn b n sau ây: - S c l nh s 18-SL ngày 31-01-1946 t th l lưu chi u văn hóa phNm Vi t nam ; - Ngh nh c a B Qu c gia giáo d c s 76-GDKD ngày 12-02-1946 ; - Lu t s 002-SL/L02 ngày 20-5-1957 và ngh nh c a Th tư ng chính ph s 298- TTg ngày 09-07-1957 quy nh ch báo chí ; - Lu t s 003-SLT ngày 18-06-1957 và ngh nh c a Th tư ng Chính ph s 275- TTg ngày 24-06-1957 quy nh ch xu t b n. Riêng B Văn hóa còn ban hành các ch th s 599-VH/CT ngày 11-06-1957 v lưu chi u văn hóa phNm, quy t nh s 570-VH/Q ngày 24-10-1961 và thông tư s 67- VH/TT ngày 11-03-1963 quy nh chi ti t và hư ng d n vi c thi hành ch n p lưu chi u xu t b n phNm. Vì các lu t l u ã ư c ban hành t lâu, s lư ng l i nhi u, ph n l n các cơ quan không n m ư c y các văn b n nên ã có nhi u thi u sót trong vi c thi hành. Vì v y, B Văn hóa và thông tin th y c n ph i trình bày m t cách t ng h p n i dung các lu t l hi n hành v lưu chi u văn hóa phNm, gi i thích và hư ng d n thi hành vi c n p lưu chi u văn hóa phNm như sau các cơ quan văn hóa, các cơ quan in, xí nghi p in, xu t b n và báo chí thu c các ngành khác ch p hành cho úng. I. M C ÍCH CÔNG TÁC LƯU CHI U VĂN HÓA PH M Công tác lưu chi u văn hóa phNm nh m 4 m c ích: 1.Thu nh n, ăng ký, th ng kê và tàng tr m i lo i hình n phNm ã xu t b n và lưu hành trong c nư c xây d ng m t kho tàng văn hóa dân t c ph c v cho vi c nghiên c u tìm hi u l ch s dân t c trư c m t và lâu dài ; 2.Ki m tra tình hình xu t b n trong nư c và qu n lý s nghi p xu t b n ; 3. Ki m tra k thu t và tình hình s n xu t công nghi p in ; 4. Góp ph n b o v b n quy n tác gi . II. CÁC CƠ QUAN NH N LƯU CHI U A. trung ương : 1.Thư vi n qu c gia Vi t Nam là nơi có trách nhi m thu nh n, ăng ký, th ng kê và tàng tr m i văn hóa phNm, biên so n các lo i hình thư m c qu c gia, làm công tác thông tin thư m c ph c v vi c nghiên c u và khai thác kho văn hóa dân t c ; 2.C c xu t b n và báo chí, Vi n phim qu c gia thu c B Văn hóa và thông tin ; 3.T ng c c khí tư ng th y văn (riêng v l ch).
  2. B. a phương : 1. y ban nhân dân và tòa án nhân dân t nh và thành ph tr c thu c trung ương ; 2.Các S , Ty văn hóa và thông tin, các t nh và thành ph tr c thu c trung ương ; 3. ài khí tư ng th y văn t nh (riêng v l ch). III. VĂN HÓA PH M PH I N P LƯU CHI U 1. n phNm ư c in ra b ng m i phương ti n như in typô, rônéô, in p xét, in lõm, in xê-len (ho c in tĩnh i n) in lư i, v.v… bán, cho thuê, phát không trong nhân dân ho c phân ph i trong n i b các cơ quan, oàn th như: - Sách, báo, t p chí… ; - Thông cáo, áp phích, truy n on, hi u tri u (b n, l i thư), khNu hi u, câu i, cu n thư, các b n tin ; - Tranh nh, nh bưu nh, tranh, nh in, phác h a, sách nh, sách tranh, tranh dân gian in hàng lo t, v.v… ; -B n . 2. Tác phNm âm nh c, Ngoài các n phNm trên, thì nh ng ơn v s n xu t ĩa hát, b ng ghi âm cũng ph i thi hành th l n p lưu chi u. 3. Phim chi u bóng. 4. ĩa hát, băng ghi âm. 5. Các lo i l ch. Nh ng văn hóa phNm sau ây ư c mi n n p lưu chi u. - Gi y thư ng dùng c a nhân dân như gi y vi t thư có tiêu và a ch , danh thi p, thi p m i, phong bì có tiêu v.v… ; - Gi y t giao d ch c a các c a hàng m u d ch và h p tác xã kinh doanh : b n kê giá hàng, ơn hàng, biên lai, nhãn hi u, gi y qu ng cáo, m u s sách, gi y vi t thư, phong bì… ; - Các gi y t , s sách, m u bi u th ng kê v hành chính và qu n lý kinh t ; - Phi u b u c , ngân phi u, phù hi u, v.v… IV. NH NG NGƯ I PH I TUÂN THEO CÁC LU T L V N P LƯU CHI U Nh ng ngư i ph i tuân theo các lu t l v n p lưu chi u là : 1. Xí nghi p in và các nhà s n xu t khác ; 2. Nhà xu t b n và các tòa so n báo, và nh ng ngư i, nh ng t ch c sau ây cũng ư c coi như là nhà xu t b n : - Ngư i t xu t b n l y tác phNm c a mình ; - Các cơ quan Nhà nư c, các oàn th trong M t tr n T qu c Vi t Nam ng tên xu t b n ; - Công ty xu t nh p khNu sách báo ngo i văn Hà N i cũng ư c coi như m t nhà xu t b n.
  3. V. TH T C N P LƯU CHI U 1. S lư ng b n văn hóa phNm ph i n p cho các cơ quan nh n lưu chi u (xem b ng dư i ây) : 2. Riêng i v i xu t b n phNm nh p c a nư c ngoài (sách b ng ti ng Vi t) và các lo i tranh, nh, l ch, ĩa hát, băng ghi âm và lo i tương ương nêu m c III u ph i n p lưu chi u. 3. Các nhà in, nhà s n xu t và nhà xu t b n ph i có m t quy n s trong ó ghi các văn hóa phNm do mình in, s n xu t hay xu t b n (hay nh p bán trong nư c) theo s th t và ngày tháng. M i khi n p m t văn hóa phNm ph i kèm theo m t t khai theo m u quy nh. S b n n p lưu chi u y Ty, C c T ng ban Tòa S Cơ quan ph i n p lưu Thư xu t Vi n c c nhân án văn chi u vi n b n phim khí dân nhân hóa qu c và qu c tư ng t nh, dân và gia báo gia th y thành t nh thông chí văn ph tin I. Xí nghi p in - Sách báo và n phNm 2 1 1 khác II. Nhà s n xu t a. ĩa hát, băng ghi âm 1 2 1 b. Phim chi u bóng III. Nhà xu t b n a. Sách các lo i xu t b n phNm khác in b ng: - Rônéo 5 - Typô 8 2 2 b. Sách báo, t p chí nh p t nư c ngoài vào Vi t Nam b ng ti ng Vi t c. L ch 2 5 2 2 1 IV. Báo chí 8 5 2 2 - Báo chí, t p san, chuyên san c a các cơ quan oàn th , các chính ng ch lưu hành trong
  4. n i b , không lưu hành ngoài công chúng 3 4. Trên t ng b n văn hóa phNm n p lưu chi u n u là sách báo ph i óng d u “lưu chi u văn hóa phNm” bên dư i có ghi ngày n p, s lư ng, s trang, khuôn kh , tên sách, gi y phép, tên ngư i s n xu t, ch ngư i s n xu t, ngày in, s n xu t hay xu t b n n phNm ó, tên tác gi , ngư i d ch, v.v… N u là m t văn hóa phNm tái b n thì ph i ghi thêm là văn hóa phNm tái b n. 5. N p lưu chi u cho thư vi n qu c gia. Xí nghi p in, nhà s n xu t ph i n p lưu chi u, sau khi hoàn thành văn hóa phNm. Nhà xu t b n ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành văn hóa phNm. Nhà in, nhà xu t b n có th t mình mang văn hóa phNm n cơ quan nh n lưu chi u hay g i qua bưu i n theo l i b o m mà không m t ti n tem. M i khi n p lưu chi u văn hóa phNm cho thư vi n qu c gia, nhà in và nhà s n xu t ph i kèm theo m t cu n s ghi nh ng văn hóa phNm ã n p lưu tr và tra c u. 6. N p lưu chi u cho C c xu t b n và báo chí ki m tra n i dung và ki m tra k thu t. Nhà in Hà N i ph i n p luu chi u n phNm cho C c xu t b n trong ngày n p lưu chi u t i S văn hóa và thông tin (ch m nh t là 24 gi sau khi in xong). Các nhà in các t nh và thành ph khác có th t p trung các n phNm ã in g i n C c xu t b n m i tháng m t l n b ng ư ng bưu i n. N u xu t b n phNm do nhi u xí nghi p in cùng s n xu t, m i xí nghi p in có trách nhi m n p lưu chi u ph n mình ã gia công. Nhà xu t b n, nhà s n xu t ph i n p lưu chi u xu t b n phNm ch m nh t là 48 gi trư c khi phát hành. Trư ng h p c n ư c mi n n p lưu chi u cho m t xu t b n phNm gi bí m t qu c gia, cơ quan ho c oàn th ng tên xu t b n ph i ngh lên B Văn hóa và thông tin xét. 7. N p lưu chi u cho Vi n phim qu c gia. Sau khi hoàn thành m i b phim, các xư ng phim ph i n p lưu chi u cho Vi n phim qu c gia theo quy nh m c V. B n em n p ph i gi ng h t nh ng b n chi u ra ngoài công chúng. 8. N p lưu chi u báo chí cho C c xu t b n báo chí, y ban nhân dân, tòa án nhân dân t nh, thành ph . T t c các báo chí u ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành ra ngoài công chúng, tr báo chí lưu hành trong n i b quân i và công an. Báo ra hàng ngày ph i n p trư c 3 ti ng ng h ; báo không ra hàng ngày trư c 6 ti ng ng h ; các báo t p chí, t p san, chuyên san trư c 12 ti ng ng h , trư c khi phát hành.
  5. i v i các báo chí không xu t b n t i Hà N i, s báo n p lưu chi u cho C c xu t b n và báo chí s g i b ng ư ng bưu i n cùng m t lúc v i khi n p lưu chi u cho y ban và tòa án nhân dân a phương. Báo chí ã xu t b n, m i l n in l i u ph i n p lưu chi u như khi in l n th nh t. Trên m i s báo, t p chí, t p san… n p lưu chi u cho C c xu t b n và báo chí ph i óng d u ghi các i u c n khai như sau: Báo lưu chi u S lư ng phát hành N p lưu chi u ngày……tháng……năm H i gi phát. Ch nhi m hay ngư i qu n lý (ký tên và óng d u) 9. N p lưu chi u cho T ng c c khí tư ng th y văn (riêng v l ch). Theo thông tư s 88-TT/LB ngày 23-11-1970 c a B Văn hóa và Nha khí tư ng quy nh v ch n p lưu chi u các lo i l ch, thì trư c khi phát hành, các cơ quan xu t b n l ch ph i n p lưu chi u ngoài cơ quan ã quy nh trư c ây như Thư vi n qu c gia, C c xu t b n, S ho c Ty văn hóa còn ph i n p cho Nha khí tư ng (nay là T ng c c khí tư ng th y văn) s b n theo quy nh m c V ( Hà N i n p cho T ng c c khí tư ng và t y văn, a phương n p cho ài khí tư ng và th y văn t nh và thành ph ). 10. N p lưu chi u n phNm cho các S , Ty văn hóa và thông tin. B n n phNm n p lưu chi u a phương ph i ưa n S , Ty văn hóa và thông tin ch m nh t là 24 gi sau khi in xong và 48 gi trư c khi phát hành và ph i ư c cơ quan ó biên nh n. Trong i u ki n hòa bình hi n nay, các nhà in, nhà s n xu t và nhà xu t b n có trách nhi m thi hành y các quy nh ư c nh c l i trên ây m b o th c hi n nghiêm ng t th l lưu chi u trên toàn qu c theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. trung ương, Thư vi n qu c gia, C c xu t b n và báo chí, Vi n phim qu c gia, a phương, các S , Ty văn hóa và thông tin có trách nhi m ôn c ki m tra vi c thi hàng th l lưu chi u văn hóa phNm. B TRƯ NG B VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Nguy n Văn Hi u
Đồng bộ tài khoản