intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thông tư số 89/1999/TT-BTC về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
51
lượt xem
4
download

Thông tư số 89/1999/TT-BTC về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 89/1999/tt-btc về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 89/1999/TT-BTC về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 89/1999/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH V THU I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ THEO LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c vào Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12/11/1996; Căn c vào các Lu t, Pháp l nh thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành các Lu t, Pháp l nh thu ; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c vào Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 13/1999/N -CP ngày 17/3/1999 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh v thu i v i các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG 1/ Thông tư này áp d ng i v i: - Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Ngân hàng liên doanh gi a ngân hàng Vi t Nam v i ngân hàng nư c ngoài. - Các doanh nghi p liên doanh ư c thành l p trên cơ s các Hi p nh ký gi a Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài. N u Hi p nh
 2. có các quy nh nghĩa v thu cho doanh nghi p liên doanh khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ó. - Các bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng (g i t t là các bên nư c ngoaì h p doanh) theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Riêng i v i các bên ho t ng trên cơ s h p ng xây d ng-kinh doanh-chuy n giao (BOT), h p ng xây d ng-chuy n giao-kinh doanh (BTO), h p ng xây d ng- chuy n giao (BT) n u trong quy ch ho t ng do Chính ph ban hành có quy nh nghĩa v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng theo các quy nh c a b n quy ch ho t ng. 2/ M t s nh nghĩa: - "Năm tính thu " là năm dương l ch b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ư c B Tài chính cho áp d ng năm tài chính 12 tháng khác v i năm dương l ch thì năm tính thu là năm tài chính mà các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh ư c phép áp d ng. - "Năm u tiên có thu nh p ch u thu " là năm tài chính u tiên doanh nghi p phát sinh thu nh p ch u thu , chưa bù tr s l ư c chuy n c a các năm trư c. - "H p ng giao d ch, mua bán không theo giá th trư ng" là các h p ng giao d ch, mua bán b nh hư ng b i các quan h thương m i không bình thư ng như giao d ch gi a các doanh nghi p liên k t mà trong ó các doanh nghi p này b ràng bu c v i nhau b i nh ng i u ki n ư c ưa ra ho c áp t khác v i nh ng i u ki n ư c ưa ra gi a các doanh nghi p c l p. Các Doanh nghi p ư c coi là liên k t trong các trư ng h p sau ây: (i) M t Doanh nghi p tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào vi c i u hành, ki m soát ho c góp v n pháp nh ho c v n c ph n vào m t Doanh nghi p khác. (ii) Hai Doanh nghi p cùng ch u s i u hành, ki m soát tr c ti p hay gián ti p c a m t Doanh nghi p khác ho c hai Doanh nghi p cùng có m t Doanh nghi p khác tham gia góp v n. Ph n th hai: HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY NNH V THU I. THU THU NH P DOANH NGHI P: 1/ i tư ng ch u thu : T t c các kho n thu nh p thu ư c t b t kỳ ho t ng kinh t nào c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, Ngân hàng liên doanh (dư i ây g i chung là các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); bên nư c ngoài h p doanh thu c i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p, bao g m:
 3. - Thu nh p t ho t ng kinh doanh. - Thu nh p t các ho t ng khác. 2/ i tư ng n p thu : Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài h p doanh là i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p m t Công ty nư c ngoài u tư cùng m t lúc vào nhi u doanh nghi p ho c nhi u h p ng h p tác kinh doanh thì thu thu nh p doanh nghi p ư c tính riêng cho t ng doanh nghi p ho c t ng h p ng h p tác kinh doanh. 3/ Xác nh thu nh p ch u thu : Thu nh p = Doanh thu tính thu - T ng các kho n chi + Thu ch u thu nh p ch u thu trong h p lý, h p l trong nh p trong năm năm tính thu năm tính thu khác tính thu Khi xác nh thu nh p ch u thu các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c tr s l c a các năm trư c theo quy nh t i i u 37 Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Vi c chuy n l ư c th c hi n b ng cách chuy n toàn b s l c a b t kỳ năm tính thu nào sang năm có thu nh p ti p theo năm phát sinh l và ư c dùng thu nh p c a nh ng năm ti p theo bù kho n l ó; ho c phân b u s l c a m t năm chuy n sang các năm phát sinh thu nh p theo d ki n c a doanh nghi p. Doanh nghi p ph i ăng ký v i cơ quan thu phương pháp th c hi n chuy n l c a doanh nghi p và th c hi n úng phương pháp và th i gian chuy n l ã ăng ký. Th i gian chuy n l không quá 5 năm k t năm ti p theo năm phát sinh l . a) Doanh thu tính thu nh p ch u thu trong năm tính thu : Doanh thu tính thu nh p ch u thu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh là toàn b ti n bán hàng, ti n cung c p d ch v (không có thu giá tr gia tăng) và các kho n thu khác c a doanh nghi p ho c bên nư c ngoài trong năm tính thu . Riêng các doanh nghi p n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng, doanh thu tính thu nh p ch u thu bao g m c thu giá tr gia tăng. M t s trư ng h p c th , doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: * i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là doanh thu c a hàng hóa bán tính theo giá bán tr m t l n, không bao g m lãi tr ch m.
 4. * i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, bi u, t ng, doanh thu tính thu nh p ch u thu theo giá bán c a s n phNm, hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương trên th trư ng t i th i i m trao i, bi u t ng. * i v i s n phNm t dùng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là chi phí s n xu t ra s n phNm ó. * i v i gia công hàng hóa, doanh thu tính thu nh p ch u thu là ti n thu v gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hóa. * i v i ho t ng tín d ng là lãi ti n cho vay ph i thu trong năm tính thu . * i v i ho t ng kinh doanh b o hi m và tái b o hi m, doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu v phí b o hi m g c, phí i lý giám nh, phí nh n tái b o hi m, thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác. * i v i H p ng h p tác kinh doanh theo hình th c chia s n phNm thì kho n thu v tiêu th s n phNm ư c tính như sau: + S n phNm ư c chia n u tiêu th t i th trư ng Vi t Nam thì các kho n thu ư c xác nh trên giá bán s n phNm t i th trư ng Vi t Nam. + S n phNm ư c chia xu t khNu ra nư c ngoài thì các kho n thu ư c xác nh trên cơ s giá xu t FOB t i các c a khNu Vi t Nam. Trư ng h p bên nư c ngoài không cung c p ư c giá tiêu th s n phNm ho c vi c tiêu th s n phNm không ư c th c hi n theo nguyên t c giao d ch mua bán theo giá th trư ng, thì kho n thu ư c xác nh theo các nguyên t c ch ng chuy n giá quy nh t i M c IV Ph n th ba c a Thông tư này. b) Các kho n chi h p lý, h p l trong năm Các kho n chi có liên quan n vi c hình thành thu nh p ch u thu trong năm tính thu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh b t k áp d ng ch k toán nào, ư c xác nh bao g m các kho n sau ây: b1. Kh u hao và chi phí s a ch a tài s n c nh dùng cho s n xu t kinh doanh, cung ng d ch v . M c kh u hao tài s n c nh ư c xác nh trên cơ s doanh nghi p t ăng ký th i h n s d ng tài s n v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p phù h p v i quy nh t i Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p các doanh nghi p mu n ăng ký th i h n s d ng tài s n khác v i quy nh t i Quy t nh 1062/TC/Q /CSTC ph i ư c B Tài chính ch p thu n. Các kho n kh u hao tài s n c nh vư t m c quy nh c a B Tài chính; các kho n kh u hao c a các tài s n c nh ã trích kh u hao h t, các kho n kh u hao c a các tài s nc nh không dùng trong s n xu t kinh doanh như: tài s n c nh ch thanh lý ho c em i liên doanh thành l p liên doanh m i... không ư c tính vào các kho n chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu .
 5. b2. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, công c lao ng, hàng hóa th c t s d ng vào s n xu t, kinh doanh d ch v liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu trong năm. b3. Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương ti n công; ti n ăn gi a ca và các kho n ph c p, tr c p tr cho ngư i lao ng Vi t Nam và nư c ngoài trên cơ s h p ng lao ng và ho c tho ư c lao ng t p th phù h p v i pháp lu t lao ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. b4. Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh ; chi sáng ki n c i ti n; chi b o v môi trư ng; chi phí b o qu n kho tàng, nhà c a, phòng cháy ch a cháy; chi phí cho giáo d c, ào t o, y t k c các kho n chi h tr y t , giáo d c cho bên ngoài như: óng góp vào quĩ khuy n h c, giúp trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a .... b5. Chi phí d ch v mua ngoài: - i n, nư c, i n tho i, gi y, bút, m c, ti n thuê ki m toán, in n tài li u ph i có ch ng t , hóa ơn theo qui nh c a B Tài chính. - Chi phí b o hi m trách nhi m, b o hi m tài s n theo h p ng ký v i các Công ty b o hi m Vi t Nam ho c Công ty b o hi m khác ư c phép ho t ng h p pháp t i Vi t Nam (sau ây ư c g i là doanh nghi p b o hi m). i v i lo i nghi p v b o hi m t nguy n mà theo t p quán qu c t , doanh nghi p tham gia b o hi m ư c quy n l a ch n nơi mua b o hi m ho c t i th i i m phát sinh nhu c u b o hi m doanh nghi p b o hi m chưa áp ng ư c nhu c u b o hi m phát sinh thì doanh nghi p tham gia b o hi m ư c tham gia b o hi m t i Công ty b o hi m nư c ngoài. Chi phí tham gia b o hi m ư c tính vào chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu . - i v i kho n chi phí thuê s a ch a l n tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong năm. N u chi s a ch a phát sinh m t l n quá l n thì ư c phân b cho năm sau. i v i nh ng tài s n c nh c thù, vi c s a ch a có tính chu kỳ thì doanh nghi p ư c trích trư c chi phí s a ch a l n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trên cơ s d toán chi s a ch a l n c a doanh nghi p. N u kho n trích trư c th p hơn s th c chi s a ch a thì doanh nghi p ư c h ch toán thêm s chênh l ch vào chi phí; n u cao hơn thì h ch toán gi m chi phí trong năm. - Chi phí mua s m ho c tr ti n s d ng các tài li u k thu t, d ch v , k thu t; Chi phí chuy n giao công ngh , b n quy n, b ng sáng ch , nhãn hi u hàng hoá theo các h p ng chuy n giao công ngh , h p ng li-xăng ã ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ho c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Ti n thuê tài s n c nh ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo s ti n th c tr căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n c nh m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo năm s d ng tài s n c nh. - Chi phí tư v n, chi phí thuê Công ty qu n lý theo h p ng thuê qu n lý ã ư c B K ho ch và u tư ch p nh n và các chi phí d ch v thuê ngoài khác.
 6. b6. Các kho n chi cho lao ng n theo qui nh c a pháp lu t; chi b o h lao ng, chi b o v cơ s kinh doanh, n p quĩ b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao ng thu c nghĩa v c a doanh nghi p, kinh phí công oàn theo ch qui nh. b7. Các kho n l phí ngân hàng, các kho n tr lãi ti n vay trong ph m vi m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b i v i các kho n vay trong nư c; các kho n l phí Ngân hàng, lãi su t ti n vay tr theo h p ng tín d ng ã ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n i v i các kho n vay nư c ngoài. N u h p ng tín d ng chưa ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n thì lãi su t và phí ư c xác nh theo s th c t chi tr phù h p v i quy nh trong h p ng tín d ng nhưng không quá m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . i v i các Ngân hàng liên doanh là lãi su t, chi t kh u h p lý cho các kho n ti n g i, v n i vay ho c các công c tài chính khác. Các kho n chi phí tr lãi ti n vay liên quan n v n pháp nh ho c v n i u l ( i v i ho t ng ngân hàng) u không ư c tính vào các kho n chi phí h p lý, h p l khi xác nh l i t c ch u thu . b8. Trích các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính. b9. Tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch hi n hành. b10. Chi phí liên quan tr c ti p n vi c lưu thông, tiêu th s n phNm ho c cung c p d ch v như chi phí b o qu n, óng gói hàng hoá, chi phí b c x p, v n chuy n, thuê kho bãi, b o hành s n phNm, hàng hoá. b11. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác (bao g m c các kho n tài tr cho các ho t ng vì m c ích nhân o, t thi n cho các t ch c, cá nhân Vi t nam) ph i có ch ng t theo qui nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh, không vư t m c kh ng ch qui nh dư i ây: - Các ngành s n xu t, xây d ng v n t i m i thành l p i vào s n xu t trong 2 năm u không quá 7% trên t ng s chi phí ã li t kê trên, sau ó không quá 5% trên t ng chi phí ã li t kê trên. - i v i ho t ng kinh doanh thương nghi p, ăn u ng, d ch v trong 2 năm u m i thành l p không quá 7% trên t ng chi phí ã li t kê trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra), sau ó không quá 5% trên t ng chi phí ã li t kê trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra). - i v i m t s ngành như: i n, khí t, khai thác và l c d u, kinh doanh xăng d u, Bưu chính vi n thông, hàng không ... trong hai năm u m i thành l p không quá 5% trên t ng s chi phí ã li t kê trên ( i v i ho t ng thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra), sau ó là 3% trên t ng s chi phí ã li t kê trên ( i v i ho t ng thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra).
 7. M t s trư ng h p c bi t, kho n chi phí này c n ph i có m c kh ng ch cao hơn so v i m c kh ng ch nêu trên thì ph i có s tho thu n c a B Tài chính b ng văn b n nhưng không vư t quá 7% trên t ng chi phí. b12. Ti n thuê nhà, thuê t ph i tr . Trư ng h p các doanh nghi p thuê nhà, thuê t tr ti n trư c nhi u năm thì chi phí thuê nhà, thuê t ư c phân b theo th i gian tr ti n trư c. b13. Các kho n thu , phí và l phí mang tính ch t thu ph i n p tr thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Riêng i v i các doanh nghi p n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p bao g m c thu giá tr gia tăng. b14. Chi phí cho các phiên h p c a H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh phù h p v i i u l liên doanh và/ho c quy t ngh c a H i ng qu n tr . T t c các kho n chi phí nêu trên ph i có ch ng t h p l , b t kỳ kho n chi nào không có ch ng t ho c ch ng t không h p l u không ư c tính vào chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. Các doanh nghi p không ư c h ch toán vào chi phí các kho n ti n ph t; các kho n chi không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu như chi v u tư xây d ng cơ b n; các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th . c) Thu nh p khác: Thu nh p khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh bao g m: c1. Lãi ti n g i ngân hàng, lãi cho vay (không k các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c tín d ng); lãi bán hàng tr ch m. c2. Chênh l ch v mua, bán ngo i t ; chênh l ch v mua, bán ch ng khoán; chênh l ch t giá (riêng chênh l ch t giá do ánh giá l i s dư ti n m t, ti n g i, ti n ang chuy n, các kho n n ph i thu, n ph i tr có g c ngo i t khác v i ng ti n ư c phép s d ng h ch toán thì không ưa vào thu nh p khác). c3. Thu nh p v quy n s h u và s d ng tài s n c a doanh nghi p bao g m c thu nh p do thanh lý tài s n. i v i các trư ng h p tài s n c a doanh nghi p b t n th t, b h ng do nguyên nhân ch quan thì các kho n l liên quan t i tài s n ó không ư c h ch toán vào thu nh p khác mà ph i xác nh i tư ng b i thư ng theo ch . c4. Thu nh p t các kho n thu khó òi ã xoá s k toán nay òi ư c; các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; Các kho n thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. c5. K t dư cu i năm các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p. c6. Các kho n thu nh p thu ư c do góp v n c a doanh nghi p.
 8. Thu nh p thu ư c t các ho t ng kinh doanh nư c ngoài ư c tính vào thu nh p khác xác nh thu nh p ch u thu . Trư ng h p các kho n thu nh p ó ã n p thu thu nh p nư c ngoài thì doanh nghi p ph i xác nh s thu nh p trư c khi n p thu thu nh p nư c ngoài tính thu thu nh p theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t nam. Khi xác nh s thu thu nh p ph i n p doanh nghi p ư c tr s thu thu nh p ã n p nư c ngoaì nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t nam cho các kho n thu nh p ó. Các kho n thu nh p sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p thu ư c t ho t ng liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p trong nư c ( bao g m c thu nh p t ho t ng chuy n như ng v n góp c a doanh nghi p) không tính vào thu nh p khác khi xác nh thu nh p ch u thu . c7. Các kho n thu nh p khác bao g m các kho n như ti n thư ng ph c v trong ngành ăn u ng, khách s n; thu nh p t bán ph li u, ph phNm (sau khi ã tr các kho n chi phí tiêu th ); quà bi u, quà t ng ... d) Phương pháp tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p i v i các doanh nghi p kinh doanh cho thuê tài s n thu ti n trư c nhi u năm: Các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c cho thuê tài s n như cho thuê nhà, văn phòng ho c kinh doanh cơ s h t ng có thu trư c ti n thuê nhi u năm thì thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh như sau: Thu nh p ch u = Thu nh p ch u thu + Thu nh p ch u thu t + Thu thu trong năm i v i doanh thu thu ho t ng khác trong nh p (A) ti n trư c (B) năm (C) khác Trong ó: * Thu nh p ch u = T ng _ Chi phí có liên quan + Chi phí khác ã trích thu i v i doanh doanh thu n vi c hình thành trư c c a các năm trư c thu thu ti n doanh thu ch u thu cho năm nay và chi phí trư c phát sinh trong năm d phòng phân b cho thu ti n trư c (B) (D) năm nay Trong ó chi phí liên quan n vi c hình thành doanh thu ch u thu phát sinh trong năm (D) ư c xác nh như sau: d.1. Chi phí kh u hao tài s n c nh: i v i ho t ng kinh doanh cơ s h t ng ho c kinh doanh cho thuê nhà , văn phòng là kh u hao c a các tài s n liên quan tr c ti p t i di n tích cho thuê thu ti n m t l n. Các doanh nghi p có th ăng ký th i h n s d ng tài s n c nh phù h p v i quy nh t i i m b1 nêu trên.
 9. i v i các trư ng h p cho thuê thu ti n trư c v i th i h n thuê ng n hơn th i h n s d ng doanh nghi p ã ăng ký v i cơ quan thu thì kh u hao tài s n ư c phân b theo th i h n thuê th c t . Trư ng h p trong năm tính thu có các h ng m c công trình chưa xác nh ư c các chi phí xây d ng th c t thì chi phí c a các h ng m c này ư c t m xác nh trên cơ s d toán chi phí theo gi i trình kinh t k thu t và phân b cho di n tích cho thuê thu ti n m t l n. Khi hoàn thành quy t toán công trình s tính toán l i chi phí xây d ng theo th c t . Trư ng h p chi phí xây d ng th c t nh hơn chi phí theo d toán thì chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p c a năm tài chính quy t toán công trình; trư ng h p ngư c l i thì doanh nghi p s d ng qu d phòng bù p và n u qu d phòng không bù p thì h ch toán tr vào thu nh p trong năm tài chính ó. d.2. Các chi phí khác trích trư c cho ph n doanh thu thu ti n trư c, c th : Chi phí khác phát = T ng các kho n chi phí khác phát x Di n tích cho x S năm sinh trích trư c sinh trong năm tính thu thuê thu ti n thu ti n cho doanh thu thu T ng s di n tích d ki n cho trư c trong trư c ti n trư c thuê c a d án năm d.3. Chi phí d phòng b ng 5% t ng s các chi phí nêu trên. Hàng năm, chi phí khác và chi phí d phòng c a các năm trư c phân b cho năm nay ư c bù tr v i chi phí phát sinh trong năm khi tính toán thu nh p ch u thu . Riêng các năm phát sinh l doanh nghi p ư c s d ng toàn b qu d phòng bù p. - Trư ng h p các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng, cho thuê nhà, văn phòng ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi v thu thì thu nh p ch u thu c a doanh thu ti n trư c (B1) ư c xác nh như sau: B S năm S năm B1= x thu ti n - ư c mi n S năm thu ti n trư c trư c thu Trong ó: S năm ư c = S năm mi n thu theo - S năm tính t năm doanh mi n thu gi y phép u tư nghi p có thu nh p ch u thu Hai năm gi m thu ư c tính b ng m t năm mi n thu * Thu nh p t các ho t ng khác (C): Thu nh p t các ho t = Doanh thu ư c t - Chi phí phát + Thu nh p ng khác (C) các ho t ng khác sinh khác Trong ó:
 10. - Chi phí không bao g m chi phí xây d ng cơ s h t ng. - Các chi phí khác phát sinh trong năm tính thu ư c xác nh như sau: Chi phí khác = T ng các kho n chi - Chi phí khác phát sinh trích trư c phát sinh trong phí khác phát sinh cho doanh thu thu ti n trư c năm tính thu trong năm tính thu S năm thu ti n trư c Trong th i gian mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p t các ho t ng khác ư c x lý mi n gi m thu bình thư ng. Trư ng h p các ho t ng khác phát sinh l thì s l này ư c bù tr v i thu nh p t doanh thu thu ti n trư c xác nh thu nh p ch u thu trong năm. Phương pháp tính thu nh p ch u thu nêu trên ư c s d ng quy t toán thu i v i các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu ch xu t, các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p, các doanh nghi p kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà (không bao g m các doanh nghi p kinh doanh khách s n) k t năm tài chính 1999. Các năm 1998 tr v trư c th c hi n quy t toán thu theo quy nh t i Thông tư 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. 4/ Xác nh s thu ph i n p: S thu thu nh p doanh nghi p ph i = Thu nh p x Thu su t thu thu n p trong năm tính thu ch u thu nh p doanh nghi p. Trong ó: - Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh như quy nh t i i m 3 nêu trên. - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ư c quy nh c th trong gi y phép u tư. i v i các doanh nghi p ư c c p gi y phép u tư trư c ngày 1/1/1999 mà chưa ư c cơ quan c p gi y phép u tư i u ch nh gi y phép u tư thì thu su t thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh b ng thu su t thu l i t c quy nh t i gi y phép u tư. Trư ng h p gi y phép u tư không quy nh thu su t thu thu nh p doanh nghi p thì áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 25%. Trong quá trình ho t ng n u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh không t các tiêu chuNn ư c hư ng ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p và mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i các i u 10 và 32 c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998, i u 6 và 7 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph và i u 11 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph thì doanh nghi p không ư c hư ng ưu ãi. Hàng năm doanh nghi p ph i báo cáo v i cơ quan c p gi y phép u tư và cơ quan thu qu n lý doanh nghi p v tình hình th c hi n các ch tiêu dư c hư ng ưu ãi và kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t phù h p v i i u ki n doanh nghi p t ư c. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p ki m tra xác nh m c th c hi n các ch tiêu ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p
 11. hàng năm c a t ng doanh nghi p trên cơ s ó xác nh m c thu thu nh p ph i n p c a t ng doanh nghi p. Trư ng h p 3 năm liên t c doanh nghi p không m b o các i u ki n hư ng các ưu ãi v thu su t và th i h n mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i Gi y phép u tư, doanh nghi p ph i báo cáo ngay v i Cơ quan c p gi y phép u tư i u ch nh l i m c thu su t và các ưu ãi ghi trong gi y phép u tư. 5/ Th t c ăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p: a. ăng ký thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p có trách nhi m ăng ký thu thu nh p doanh nghi p cùng v i vi c ăng ký n p thu giá tr gia tăng v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p có các Chi nhánh, c a hàng h ch toán ph thu c óng t i a phương khác thì doanh nghi p ph i ăng ký thu v i cơ quan thu nơi có Chi nhánh, c a hàng. Doanh nghi p kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p t i cơ quan thu a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính. b. Kê khai thu thu nh p doanh nghi p: Ch m nh t vào ngày 25 tháng u tiên c a năm tài chính hàng năm doanh nghi p có trách nhi m kê khai và n p t khai thu t m n p c năm theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan thu a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính. Căn c kê khai là k t qu s n xu t, kinh doanh c a năm tài chính trư c và kh năng kinh doanh c a năm ti p theo. Sau khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ki m tra, xác nh s thu t m n p c năm và chia ra t ng quý thông báo cho doanh nghi p v s thu t m n p. Trư ng h p doanh nghi p không kê khai ho c kê khai không rõ căn c xác nh s thu t m n p c năm thì cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p. Trư ng h p trong năm có bi n ng l n v thu nh p ch u thu thì cơ quan thu i u ch nh s thu t m n p. Vi c i u ch nh ư c th c hi n theo ngh c a doanh nghi p sau khi doanh nghi p l p báo cáo taì chính 6 tháng u năm. c. N p thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p t m n p thu thu nh p doanh nghi p 3 tháng m t kỳ b t u t ngày u tiên c a năm tính thu . Vi c t m n p thu ư c th c hi n theo thông báo n p thu c a cơ quan thu và ch m nh t không quá ngày cu i quý. K t thúc năm tính thu ho c k t thúc h p ng thì quy t toán theo th c t . i v i các h p ng h p tác kinh doanh có th i h n dư i m t năm thì thu thu nh p doanh nghi p ư c n p thành 2 kỳ, kỳ th nh t t m n p vào gi a th i h n c a h p ng, h t h n h p ng s quy t toán theo th c t . i v i các h p ng h p tác kinh doanh mà trong gi y phép u tư do cơ quan c p gi y phép u tư c p có quy nh phương pháp xác nh k t qu kinh doanh ho c
 12. phương pháp tính thu thu nh p doanh nghi p riêng thì vi c tính thu ư c th c hi n theo quy nh t i gi y phép u tư. d. Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p: Vi c quy t toán thu thu nh p doanh nghi p ư c ti n hành hàng năm theo quy nh t i Ph n th ba Thông tư này. 6/ Hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư: a) Nhà u tư nư c ngoài ã góp v n pháp nh theo Gi y phép u tư dùng thu nh p ư c chia tái u tư vào các d án thu c lĩnh v c khuy n khích u tư trong 3 năm tr lên ư c B Tài chính hoàn l i m t ph n ho c toàn b s thu thu nh p doanh nghi p ã n p liên quan n s thu nh p tái u tư. M c hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư như sau: - 100% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10%. - 75% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 15%. - 50% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 20% Trư ng h p Nhà u tư nư c ngoài dùng thu nh p ư c chia tái u tư vào các d án ư c c p gi y phép u tư trư c ngày 23/11/1996 thì m c hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư th c hi n như sau: - 100% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p n 14%. - 75% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p t 15% n 20%. - 50% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p t 21% n dư i 25%. Trư ng h p Nhà u tư nư c ngoài dùng thu nh p ư c chia c a các năm trư c năm 1996 tái u tư t 3 năm tr lên và ã ư c B K ho ch và u tư c p gi y phép i u ch nh ho c ra quy t nh ng ý cho phép tái u tư t i Vi t Nam trư c ngày 23/11/1996 thì m c hoàn thu thu nh p doanh nghi p là 100%. b) S thu thu nh p doanh nghi p hoàn tr cho ph n thu nh p tái u tư ư c xác nh như sau: Th = L x SxT -------------- 100%-S
 13. Trong ó: Th: là s thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn tr . L: Là s thu nh p ư c chia sau khi ã n p thu thu nh p doanh nghi p em tái u tư. S: Là thu su t thu thu nh p doanh nghi p ghi trong gi y phép u tư. T: Là t l thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn tr . c) Th t c hoàn thu thu nh p doanh nghi p tái u tư: nh n ư c s thu thu nh p doanh nghi p ã n p cho s thu nh p tái u tư, nhà u tư nư c ngoài ho c ngư i ư c u quy n ph i xu t trình y các ch ng t sau ây v i cơ quan thu a phương nơi t tr s i u hành chính c a doanh nghi p: - Công văn ho c ơn xin hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư. N i dung ơn ph i ghi rõ tên, a ch , s tài kho n c a ơn v , cá nhân nh n ti n hoàn thu thu nh p doanh nghi p tái u tư. - Cam k t v s d ng thu nh p tái u tư t 3 năm tr lên c a nhà u tư nư c ngoài. - Gi y phép u tư (b n sao công ch ng) ho c gi y phép i u ch nh do cơ quan c p gi y phép u tư c p, trong ó quy nh rõ cho phép ch u tư dùng thu nh p ư c chia tái u tư. - Văn b n xác nh n bên nư c ngoài ã góp v n pháp nh c a H i ng qu n tr i v i các doanh nghi p liên doanh ho c xác nh n c a cơ quan ki m toán i v i các doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh. (B n chính ho c b n sao công ch ng). - T khai v thu nh p tái u tư (theo m u s 2 kèm theo). - Các ch ng t ã n p thu c a doanh nghi p (b n sao công ch ng) và xác nh n c a kho b c nhà nư c v s thu thu nh p doanh nghi p ã n p. Khi nh n ư c y các ch ng t nêu trên, cơ quan thu a phương ti n hành ki m tra, xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ã n p c a doanh nghi p và tính s thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn tr cho ch u tư, r i g i h sơ xin hoàn thu thu nh p doanh nghi p v B Tài chính (V Ngân sách) B Tài chính xem xét ra quy t nh hoàn thu cho nhà u tư. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n h sơ, B Tài chính thông báo quy t nh c a mình cho nhà u tư. Trư ng h p nhà u tư không th c hi n tái u tư thì nhà u tư ph i n p tr ngân sách ph n thu thu nh p doanh nghi p ã ư c hoàn k c lãi tính t khi nhà u tư
 14. nh n ư c s ti n thu ư c hoàn t i khi nhà u tư hoàn tr Ngân sách s ti n thu ư c hoàn k trên (tính theo lãi su t ti n g i Ngân hàng) và b x lý theo pháp lu t. II/ THU CHUY N THU NH P RA NƯ C NGOÀI 1/ i tư ng ch u thu : Thu nh p mà các t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài thu ư c do tham gia u tư v n dư i b t c hình th c nào quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ( bao g m c s thu thu nh p ư c hoàn tr cho s thu nh p tái u tư và thu nh p thu ư c do chuy n như ng v n) khi chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c gi l i ngoài Vi t Nam u là i tư ng ch u thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. i v i các trư ng h p bên nư c ngoài s d ng thu nh p ư c chia thanh toán công n cho Công ty m , ho c s d ng thu nh p ư c chia chi tiêu cho Văn phòng i di n c a Công ty m t i Vi t Nam, u coi là chuy n thu nh p ra nư c ngoài và bên nư c ngoài ph i n p thu chuy n thu nh p ra nưóc ngoài. T ch c kinh t nư c ngoài ho c cá nhân nư c ngoài có thu nh p chuy n ra nư c ngoài ph i kê khai và n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. 2/ Xác nh s thu ph i n p: S thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài ph i n p ư c xác nh b ng s thu nh p chuy n ra nư c ngoài ho c ư c coi là chuy n ra nư c ngoài ho c s thu nh p mà nhà u tư gi l i ngoài lãnh th Vi t Nam nhân (x) thu su t thu chuy n thu nh p quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p, gi y phép u tư ư c c p không quy nh thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài thì thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph và i u 11 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . 3/ Th t c n p thu : - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài thu theo t ng l n chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Riêng trư ng h p các nhà u tư gi l i thu nh p ngoài Vi t Nam ho c thanh toán cho công ty m , chi tiêu cho Văn phòng Công ty m t i Vi t nam th c hi n vi c kê khai, thu n p hàng tháng. - Trư c khi chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c ch m nh t vào ngày 5 tháng sau i v i trư ng h p s d ng thu nh p vào các m c ích coi như chuy n thu nh p ra nư c ngoài, gi l i thu nh p ngoài lãnh th Vi t Nam; t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ph i l p t khai thu n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p mà t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ó u tư v n (m u s 3 kèm theo), ng th i n p s thu theo kê khai vào kho b c Nhà nư c. Trong vòng 5 ngày k t khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ki m tra n u phát hi n có s sai sót trong t khai thu thì th c hi n phát hành thông báo s thu ph i n p cho nhà u tư nư c ngoài. Nhà u tư nư c ngoài có trách nhi m n p b sung s thu còn thi u vào kho b c nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu . Trư ng h p quá
 15. th i h n quy nh n p t khai mà nhà u tư không n p t khai thu , cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p và phát hành thông báo thu và x lý ph t ch m kê khai. Kho b c Nhà nư c giao l i cho ngư i n p thu 1 liên ch ng t n p thu chuy n thu nh p làm th t c chuy n ti n ra nư c ngoài. Hàng năm, ch m nh t 90 ngày k t khi k t thúc năm tài chính các nhà u tư nư c ngoài ph i báo cáo cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p v s thu nh p ư c chia, tình hình s d ng thu nh p và n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài i v i s thu nh p ư c chia c a các năm trư c. Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài ã n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài nhưng th c t không chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c không s d ng cho các m c ích coi như chuy n thu nh p ra nư c ngoài s ư c hoàn l i s thu ã n p. H sơ xin hoàn l i s thu ã n p bao g m: - ơn xin hoàn l i s thu ã n p. N i dung ơn ph i ghi rõ lý do xin hoàn l i ti n thu ã n p; tên, a ch , s tài kho n c a nhà u tư xin ư c hoàn tr s thu ã n p. - B ng kê s ti n thu ã n p kèm theo các ch ng t n p ti n vào kho b c (b n sao) và xác nh n c a kho b c v s ti n thu ã n p (ghi rõ s thu ã n p vào chương, lo i, kho n, h ng theo quy nh c a m c l c Ngân sách). - Xác nh n c a cơ quan thu v s thu ã n p. H sơ xin hoàn thu g i v B Tài chính (V ngân sách) B Tài chính ki m tra ra quy t nh hoàn tr ti n thu ã n p. III. THU XU T KH U, THU NH P KH U T t c các hàng hoá mà doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ư c phép xu t khNu, nh p khNu qua biên gi i Vi t Nam, k c hàng hoá t th trư ng Vi t Nam bán cho các doanh nghi p trong khu ch xu t và hàng hoá cu các doanh nghi p trong khu ch xu t bán vào th trư ng Vi t Nam, u là i tư ng ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu và ph i n p thu theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. 1. Mi n, gi m thu xu t khNu, thu nh p khNu: a) Thu xu t khNu: Hàng hoá do các doanh nghi p và cá nhân trong nư c (bao g m c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) bán cho các doanh nghi p ch xu t ư c mi n thu xu t khNu theo quy nh t i i u 8 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . Các doanh nghi p bán hàng cho các doanh nghi p ch xu t ch c n l p t khai hàng hoá xu t khNu g i Ha quan Khu ch xu t khi bán hàng hoá cho các doanh nghi p ch xu t. Cơ quan H i quan óng d u "hàng mi n thu " vào t khai hàng hoá xu t khNu sau khi ki m hoá.
 16. b) Thu nh p khNu: Ngoài các trư ng h p ư c mi n gi m thu quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh còn ư c mi n, gi m thu theo i u 63 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997, i u 10 và 13 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph , i u 11 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . - ThNm quy n xét mi n thu i v i các trư ng h p ư c mi n thu theo i u 63 Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997: Căn c vào Gi y phép u tư, gi i trình kinh t k thu t c a t ng d án, B Thương m i ho c cơ quan ư c u quy n xét duy t danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu cho t ng doanh nghi p. Căn c danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu ư c duy t, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c nh p khNu c a các doanh nghi p. nh kỳ hàng quý các C c H i quan ph i t p h p báo cáo v B Tài chính và T ng c c H i quan kim ng ch xu t, nh p khNu và s lư ng các m t hàng xu t, nh p khNu ch y u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - Th t c mi n gi m thu nh p khNu i v i các trư ng h p ư c mi n, gi m thu nh p khNu theo các i u 10 và 13 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph theo hư ng d n t i Thông tư s 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 c a B Tài chính. - Th t c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t c a các d án s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, i n, i n t theo quy nh t i i u 11 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph : Các d án s n xu t linh ki n, ph tùng thu c các ngành cơ khí, i n, i n t ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t trong 3 năm k t năm b t u s n xu t. Trư ng h p doanh nghi p v a ư c ưu ãi theo quy nh t i i u 11 Quy t nh 53/1999/Q -TTg v a ư c ưu ãi theo quy nh t i i m 3 i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP c a Chính ph thì doanh nghi p ư c quy n l a ch n vi c hư ng ưu ãi theo m t trong hai quy nh ó. i v i các doanh nghi p ang ho t ng ư c mi n thu nh p khNu i v i các lô nguyên li u nh p khNu theo các t khai H i quan m t ngày 10/4/1999 và ư c gi i h n trong vòng 3 năm (tính theo năm dương l ch) k t năm doanh nghi p b t u s n xu t. Th t c mi n thu nh p khNu như sau: + Gi y phép u tư do cơ quan có thNm quy n c p trong ó có quy nh rõ doanh nghi p có ch c năng s n xu t linh ki n, ph tùng (b n sao). + Công văn g i B Thương m i ho c cơ quan ư c u quy n ngh ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u s n xu t. + K ho ch s n xu t trong năm và d ki n s lư ng nguyên li u nh p khNu ph c v s n xu t.
 17. Căn c k ho ch s n xu t hàng năm c a doanh nghi p, B Thương m i ho c cơ quan ư c u quy n c p danh m c nguyên li u nh p khNu mi n thu cho doanh nghi p. i v i các doanh nghi p ang ho t ng, danh m c nh p khNu mi n thu năm 1999 không bao g m s lư ng nguyên li u doanh nghi p ã nh p v theo các t khai H i quan l p trư c ngày 10/4/1999. Căn c danh m c nguyên li u nh p khNu mi n thu , C c H i quan t nh, thành ph theo dõi vi c nh p khNu c a doanh nghi p. 2. Kê khai và truy thu thu xu t, nh p khNu: - Trư ng h p doanh nghi p ch xu t mua hàng hoá, v t tư, nguyên li u t th trư ng n i a không ưa vào s n xu t, gia công mà xu t khNu ra nư c ngoài ph i n p thu xu t khNu theo bi u thu thu xu t khNu hi n hành. - Hàng hoá nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ã ư c mi n thu nh p khNu trong các trư ng h p nói trên, n u s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam thì ph i ư c B Thương m i cho phép và ph i truy n p la s thu nh p khNu ã ư c mi n. i v i hàng hoá nh p khNu t i th i i m Lu t thu tiêu th c bi t chưa có hi u l c và ã ư c mi n thu nh p khNu, nhưng khi s d ng vào m c ích khác v i m c ích ban u, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam vào th i i m Lu t thu tiêu th c bi t có hi u l c thì ngoài vi c ph i truy n p thu nh p khNu (theo thu su t hi n hành t i th i i m truy n p) các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ph i n p c thu tiêu th c bi t i v i các hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t. - Trong th i h n 2 ngày k t ngày s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c như ng bán hàng hoá, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên h p doanh có trách nhi m ph i khai báo vơí cơ quan H i quan t nh, thành ph nơi t tr s i u hành chính c a doanh nghi p, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi như ng bán hàng hoá, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi doanh nghi p ăng ký t khai nh p khNu hàng hoá (theo m u s 4 kèm theo). Quá th i h n trên mà không khai báo thì doanh nghi p ho c các bên h p doanh s b x ph t tr n l u thu theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t. Trư ng h p các doanh nghi p s n xu t linh ki n, ph tùng thu c các ngành cơ khí, i n, i n t ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t trong 3 năm k t năm b t u s n xu t theo quy nh t i i m 2 i u 11 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph n u không s d ng h t vào s n xu t trong th i h n ư c hư ng ưu ãi ho c s d ng sai m c ích s b truy thu thu nh p khNu. Trong th i h n 2 ngày k t khi s d ng sai m c ích doanh nghi p ph i kê khai, truy n p thu nh p khNu theo quy nh. Hàng năm ch m nh t trong quý I doanh nghi p ph i báo cáo tình hình s lư ng nguyên li u nh p khNu mi n thu , s lư ng nguyên li u ã s d ng trong s n xu t, s
 18. lư ng nguyên li u ã s d ng vào các m c ích khác c a năm trư c v i B Thương m i, cơ quan H i quan và cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. C c thu các t nh, thành ph ch u trách nhi m quy t toán tình hình nh p khNu và s d ng s nguyên li u ư c mi n thu nh p khNu c a các doanh nghi p. - Thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t truy thu ư c xác nh trên cơ s các căn c tính thu g m thu su t, t giá, giá tính thu t i th i i m như ng bán theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t hi n hành. - Trong quá trình qu n lý thu thu các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh, cơ quan qu n lý thu thu doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh, cơ quan qu n lý thu thu doanh nghi p có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng hoá xu t nh p khNu ư c mi n thu , khi phát hi n các trư ng h p như ng bán hàng hoá ã ư c mi n thu thì ngoài vi c thu thu gía tr gia tăng theo quy nh t i Lu t thu gía tr gia tăng, C c trư ng c c thu t nh, thành ph ư c quy n ra quy t nh truy thu thu nh p khNu và ph t theo các quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. IV. THU I V I THU NH P T CHUY N NHƯ NG V N Các ch u tư nư c ngoài chuy n như ng ph n v n góp c a mình trong doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c h p ng h p tác kinh doanh theo quy nh t i i u 34 Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, có thu nh p ph i th c hi n n p thu i v i thu nh p t chuy n như ng v n theo quy nh t i Thông tư này. Thu i v i thu nh p chuy n như ng v n bao g m thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. C th : 1. Thu thu nh p doanh nghi p: Thu nh p thu ư c t chuy n như ng v n là i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Thu thu nh p doanh = Thu nh p x Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ph i n p ch u thu nghi p thu nh p chuy n như ng v n 1.1. Thu nh p ch u thu : Thu nh p = Giá tr - Giá tr ban u c a - Chi phí ch u thu ph n v n chuy n chuy n như ng như ng chuy n như ng Trong ó: + Giá tr chuy n như ng ư c xác nh là t ng giá tr th c t mà bên chuy n như ng thu ư c theo h p ng chuy n như ng. Trư ng h p h p ng chuy n như ng không quy nh giá thanh toán ho c giá thanh toán không ư c xác nh theo nguyên t c
 19. giao d ch giá th trư ng gi a bên chuy n như ng và bên ư c chuy n như ng, cơ quan thu có quy n ki m tra và n nh giá tr thanh toán c a h p ng trên cơ s tham kh o gía c th trư ng và các h p ng chuy n như ng tương t . + Giá tr ban u c a ph n v n chuy n như ng ư c xác nh trên cơ s s sách, ch ng t k toán v v n góp c a ch u tư t i th i i m chuy n như ng v n ã ư c h i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh công nh n i v i doanh nghi p liên doanh, ho c k t qu ki m toán c a cơ quan ki m toán i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, ho c các bên tham gia h p doanh công nh n phù h p v i Lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam. Trư ng h p các ch u tư sau ti p t c chuy n như ng l i ph n v n góp c a mình, giá tr ban u c a ph n v n em chuy n như ng t ng l n sau ó ư c xác nh b ng giá tr chuy n như ng c a h p ng chuy n như ng ngay trư c ó c ng v i giá tr th c t v n góp b sung thêm (nêú có) xác nh theo nguyên t c nêu t i kho n này. + Chi phí chuy n như ng là các kho n chi th c t liên quan tr c ti p n vi c chuy n như ng, theo ch ng t g c ư c cơ quan thu công nh n. Trư ng h p chi phí chuy n như ng phát sinh nư c ngoài thì các ch ng t g c ó ph i ư c m t cơ quan công ch ng ho c ki m toán c l p c a nư c có chi phí phát sinh xác nh n. Chi phí chuy n như ng bao g m: chi phí làm các th t c pháp lý c n thi t cho vi c chuy n như ng; các kho n phí và l phí ph i n p khi làm th t c chuy n như ng; các chi phí giao d ch, àm phán, ký k t h p ng chuy n như ng... có ch ng t ch ng minh. 1.2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p: - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p chuy n như ng v n là 25%. - Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài chuy n như ng v n cho các doanh nghi p nhà nư c c a Vi t Nam ho c cho các doanh nghi p mà trong ó nhà nư c n m c ph n chi ph i thì nhà u tư nư c ngoài ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p. Vi c mi n thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p chuy n như ng v n do cơ quan có thNm quy n chuNn y và ghi trong văn b n chuNn y vi c chuy n như ng v n. - Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài chuy n như ng v n cho các doanh nghi p Vi t Nam không ph i là các doanh nghi p nói trên thì ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p. 1.3. Th t c kê khai, n p thu : Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t ngày cơ quan có thNm quy n chuNn y vi c chuy n như ng v n, bên chuy n như ng v n ho c ngư i ư c u quy n (k c trư ng h p bên chuy n như ng v n ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p chuy n như ng v n) ph i l p t khai thu thu nh p doanh nghi p chuy n như ng v n n p cho cơ quan thu a phương nơi qu n lý doanh nghi p mà bên chuy n như ng u tư v n (theo mâũ s 5 ính kèm) kèm theo h p ng chuy n như ng, quy t nh chuNn y vi c chuy n như ng v n c a cơ quan có thNm quy n, b n sao quy t nh thành l p doanh nghi p nh n v n chuy n như ng (n u là doanh nghi p Vi t Nam),
 20. ch ng nh n v n góp và các ch ng t g c c a các kho n chi phí; ng th i n p s thu ph i n p Kho b c nhà nư c và g i b n sao gi y n p ti n thu cho cơ quan chuNn y vi c chuy n như ng v n. Trư ng h p phát hi n vi c kê khai, tính toán s thu ph i n p chưa chính xác, trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ph i thông báo s thu ph i n p cho ngư i n p thu ho c yêu c u ngư i n p thu cung c p các tài li u c n thi t xác nh chính xác s thu ph i n p. 2. Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài: Nhà u tư nư c ngoài có thu nh p t chuy n như ng v n, sau khi ã n p thu thu nh p chuy n như ng v n theo hư ng d n t i i m 1 trên ây, khi chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c gi l i thu nh p t i nư c ngoài, ph i n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài theo hư ng d n t i kho n e, i m 2, M c V, ph n B và M c V, Ph n C c a Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. V. CÁC LO I THU VÀ NGHĨA V TÀI CHÍNH KHÁC Các lo i thu và các nghĩa v tài chính khác như thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu môn bài, thu tài nguyên, ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n... áp d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh ư c th c hi n theo quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. Ph n th ba: QUY T TOÁN THU VÀ KI M TRA TÌNH HÌNH N P THU T I NA PHƯƠNG I. QUY T TOÁN THU HÀNG NĂM K t thúc m i năm tài chính, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c Bên nư c ngoài h p doanh ph i l p báo cáo quy t toán thu g i cho cơ quan thu . Vi c quy t toán thu hàng năm ư c ti n hành theo n i dung quy nh dư i ây: 1/ Ch m nh t là sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh, báo cáo k toán ã ư c ki m toán b i m t t ch c ki m toán c l p ư c phép ho t ng t i Vi t Nam, báo cáo quy t toán thu thu nh p doanh nghi p (theo m u s 6 ính kèm) và báo cáo quy t toán các kho n thu ph i n p trong năm ( theo m u s 7 ính kèm) cho cơ quan thu t i a phương nơi t tr s i u hành chính. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày quy nh n p báo cáo quy t toán thu nêu trên các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p s thu còn thi u theo báo cáo quy t toán vào Ngân sách Nhà nư c. N u sau 10 ngày chưa n p thì ngoài vi c n p s thu còn thi u, các doanh nghi p còn ph i n p ti n ph t n p ch m theo quy nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản