Thông tư số 90/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
1
download

Thông tư số 90/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 90/1999/tt-btc về việc hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do bộ trưởng bộ tài chính ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 90/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 90/1999/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N M T S I M V GI I PHÁP I U HÀNH TH C HI N NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 1999 Th c hi n Quy t nh s 248/1998/Q -TTg ngày 24/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch trương, bi n pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 1999, B Tài chính ã có Thông tư hư ng d n s 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998; các B , ngành, a phương c n t ch c tri n khai th c hi n t t ch trương c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. Ngày 9/7/1999, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP v gi i pháp i u hành th c hi n nhi m v 6 tháng cu i năm 1999, B Tài chính hư ng d n m t s i m c th v gi i pháp i u hành tài chính - ngân sách nhà nư c t nay n h t năm 1999 như sau: 1. Các B , ngành và UBND các c p t p trung ch o nh m Ny m nh s n xu t kinh doanh, m r ng th trư ng. Trên cơ s ó bám sát ngu n thu thu úng, thu các kho n thu phát sinh theo Lu t nh, khai thác các kho n thu ti m tàng và các ngu n thu t n ng, ph n u t và vư t m c d toán thu ư c giao, c n chú ý: - Ti p t c ch o tri n khai các lu t thu m i, c bi t là thu giá tr gia tăng và gi i quy t k p th i các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. Trong ph m vi thNm quy n, B Tài chính s x lý ngay các v n v hoá ơn, ch ng t , quy trình qu n lý thu và hoàn thu m b o v a ch t ch , v a ơn gi n, thu n ti n. ng th i s trình Chính ph và Qu c h i i u ch nh thu su t m t s m t hàng và gi m thu i v i hàng hoá, v t tư t n kho n 31/12/1998 khi ưa vào s n xu t, tiêu th b l , cho ti p t c hư ng ưu ãi v thu i v i các d án ư c ưu ãi u tư và cơ s s n xu t c a ngư i tàn t t. - i ôi v i các bi n pháp khuy n khích các doanh nghi p u tư chi u sâu, c i ti n công ngh tăng năng su t, ch t lư ng và h giá thành s n phNm, nâng kh năng c nh tranh. Các B , ngành, các a phương ch o các cơ quan ch c năng ph i h p gi i quy t ngay các s n phNm ang t n ng l n b ng bi n pháp h giá, bán tr ch m, th i gian n p thu ư c kéo dài tương ng v i th i gian bán tr ch m. - Ny m nh xu t khNu, Nhà nư c s thành l p Qu h tr xu t khNu. Qu này ư c dùng d h tr v m t tài chính khi xu t khNu hàng hoá sang th trư ng m i; xu t khNu các hàng nông s n th c phNm, hàng tiêu dùng sang các nư c SNG, các nư c
  2. ông Âu; h tr lãi su t thu mua hàng xu t khNu; h tr chi phí tìm ki m th trư ng m i... - Th c hi n phân lo i doanh nghi p có i sách phù h p: i v i các doanh nghi p làm ăn có hi u qu thì khuy n khích và h tr ti p t c vươn lên; i v i doanh nghi p thua l mà không c n thi t ph i duy trì thì bán, cho thuê ho c gi i th ; i v i các doanh nghi p Nhà nư c không thu c ph m vi b t bu c ph i gi quy n s h u nhà nư c, n u chuy n sang hình th c s h u khác s ho t ng t t hơn thì Ny m nh chuy n s h u, k c bán c ph n cho ngư i nư c ngoài. 2. Các B , ngành, UBND các c p rà soát l i danh m c công trình XDCB ã ghi k ho ch v n năm 1999. Nh ng công trình ã có kh i lư ng th c hi n thì khNn trương hoàn thành th t c thanh toán. N u chưa i u ki n tri n khai ho c xét th y không có hi u qu thì báo cáo c p có thNm quy n i u ch nh v n cho các công trình khác có i u ki n th c hi n nhưng chưa ư c b trí v n, nh m Ny nhanh ti n thi công, s m ưa công trình vào s d ng. Cơ quan Tài chính m b o chuy n v n cơ quan u tư phát tri n th c hi n vi c ng trư c 40-50% giá tr kh i lư ng còn l i c a k ho ch xây d ng cơ b n năm 1999 thu c ngân sách Ny nhanh ti n xây d ng. Trư ng h p a phương có khó khăn v ngu n, B Tài chính s tăng ti n b sung cân i ngân sách a phương ch ng c p phát. 3. i v i kh i lư ng xây d ng cơ b n vư t k ho ch năm 1996 - 1997 ã ư c Chính ph b trí ngu n thanh toán, các ch u tư khNn trương hoàn thi n h sơ x lý d t i m trong quý III/1999. Nh ng d án ã ư c ghi v n thanh toán nhưng kh i lư ng thanh toán th p hơn m c thông báo, không ư c i u hoà cho d án khác. i v i nh ng a phương ã nh n ngu n thanh toán theo thông báo mà không thanh toán h t ho c không chuy n qua C c u tư phát tri n thanh toán thì S Tài chính - V t giá t ng h p báo cáo và chuy n tr cho ngân sách Trung ương. Trư ng h p không tr l i ngân sách Trung ương thì B Tài chính s tr vào các kho n c p v cho a phương. Nh ng trư ng h p còn vư ng m c chưa ư c thanh toán, S Tài chính - V t giá cùng v i C c u tư phát tri n nêu rõ lý do thông báo cho ch d án, ng th i t ng h p báo cáo UBND t nh báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư trình Chính ph trư c ngày 30/9/1999. 4. Các B , ngành, UBND các c p: - ChuNn b ngay các i u ki n c n thi t tri n khai th c hi n ngu n v n u tư XDCB t p trung ư c b sung cho năm 1999 ngay sau khi Th tư ng Chính ph quy t nh, s v n này ch y u dành cho các công trình ph c v nông nghi p, giao thông, giáo d c, y t , chương trình cung c p nư c s ch mi n núi, vùng sâu, vùng xa, chương trình gi i quy t vi c làm, di dân t do và phát tri n kinh t - xã h i các xã nghèo biên gi i chưa ư c u tư trong di n 1.000 xã nghèo c bi t khó khăn. i v i nông nghi p c n chú ý t p trung v n cho thu l i và c i t o gi ng (k c cây, con). Ngoài ngu n b sung t ngân sách Trung ương, các a phương c n huy ng các ngu n l c c a a phương b sung thêm cho các xã nghèo trong m t vài năm
  3. t i các xã này hoàn thành cơ b n các h ng m c i n, ư ng, trư ng h c, tr m xá, ch , nư c s ch.... - ChuNn b các d án i v i các công trình s n xu t quan tr ng, các công trình cơ s h t ng có kh năng thu h i v n s n sàng ti p nh n các ngu n v n ưu ãi, t ch c qu n lý ch t ch ngu n v n này, m b o v n s d ng có hi u qu , tr h t ư c n vay. Nhà nư c s dành m t ph n ngu n v n tín d ng ưu ãi và cho ngân sách các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay u tư xây d ng các công trình kiên c hoá kênh mương, nâng c p m t ư ng và i n khí hoá nông thôn thu c i tư ng u tư c a ngân sách a phương mà chưa b trí ư c ngu n. Các a phương khNn trương làm th t c, báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính trư c 15/8/1999 vay v n tín d ng ưu ãi và b trí trong ngân sách a phương tr d n (c g c và lãi) trong m t s năm sau. - KhNn trương ki m tra, rà soát l i các vư ng m c trong vi c c p phát v n cho các chương trình m c tiêu và ch ng gi i quy t các vư ng m c trong thNm quy n c a mình; ng th i ph n nh k p th i v nh ng vư ng m c mà B , ngành, a phương không th gi i quy t ư c. 5. i v i chương trình 135, UBND các t nh, thành ph c n hoàn thành quy t nh phân b v n u tư cho t ng d án và thành l p Ban Qu n lý d án trư c 1/8/1999; ng th i, khNn trương ch o UBND các huy n, các ch u tư hoàn thi n các th t c c n thi t khác tri n khai th c hi n. Ny m nh vi c th c hi n chương trình trong năm u th c hi n (năm 1999) khi d án ã ư c duy t và ã ký h p ng v i bên B, Kho b c Nhà nư c th c hi n ng kho ng 50% v n xây d ng và khi tri n khai thi công ng n 70% giá tr h p ng c a công trình. 6. Các a phương c n t p trung ngu n l c th c hi n m c tiêu kiên c hoá kênh mương t các ngu n thu v thu s d ng t nông nghi p, thu l i phí, tín d ng ưu ãi, óng góp c a nhân dân... theo hư ng: + i v i vi c kiên c hoá kênh mương liên huy n, liên xã, ngu n v n u tư ư c trích t ti n thu s d ng t nông nghi p u tư. Các ơn v thu nông, căn c vào s thu thu l i phí, sau khi tr i các chi phí h p lý, s còn l i giành u tư kiên c hoá kênh mương thu c tài s n c a ơn v qu n lý. N u thi u, các a phương t ng h p báo cáo B K ho ch u tư, B Tài chính vay v n tín d ng ưu ãi và ư c NSNN bù chênh l ch lãi su t. + i v i vi c kiên c hoá kênh mương liên thôn, n i ng, th c hi n theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm, c th : nhân dân óng góp lao ng, ngân sách a phương h tr v t tư (s t thép, xi măng) xây d ng. 7. UBND các c p căn c vào kh năng thu t ch c i u hành chi. N u tăng thu thì ư c b trí tăng chi, trong ó ưu tiên cho nh ng nhi m v thi t y u như: chi u tư XDCB, chi giáo d c ào t o, chi khoa h c công ngh và môi trư ng, chi y t , văn hoá, d tr ... Trong giáo d c ào t o, chú ý ưu tiên cho nh ng công vi c tr c ti p ph c v
  4. vi c gi ng d y, h c t p. Trong khoa công ngh chú ý n các m c tiêu nghiên c u phát tri n công ngh m i, phát tri n các lo i gi ng, cây con m i... Trư ng h p thu không t d ki n, ph i ch ng s p x p l i chi, vi c gi m chi ph i căn c vào s c n thi t c a t ng kho n, không gi m bình quân. 8. Kho n gi l i 10% d toán chi ngân sách 1999 chưa phân b u năm cho các ơn v s d ng ngân sách theo Ngh quy t c a Qu c h i x lý như sau: - i v i ngân sách Trung ương, Chính ph ã cân i cho các nhi m v m i phát sinh không th trì hoãn, vì v y t nay n cu i năm n u các B , ngành, a phương có nhi m v chi m i phát sinh thì ch ng s p x p i u hành trong d toán ã giao. - i v i ngân sách a phương: c n ch ng s d ng các kho n d phòng ngân sách và kho n 10% chưa phân b nói trên gi i quy t nh ng nhi m v chi phát sinh t xu t và các nhi m v ã b trí u năm nhưng chưa ngu n. 9. Các B , ngành, UBND các c p ch o các ơn v tr c thu c th c hi n nghiêm túc Pháp l nh th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí m i c p, m i ngành, m i lĩnh v c. Trong th c hi n, c n chú ý: - H n ch t i a vi c s d ng v n ngân sách nhà nư c xây d ng m i tr s làm vi c, mua m i xe ô tô con, mua s m m i các trang thi t b t ti n trong cơ quan hành chính s nghi p. Vi c qu n lý và s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c c n th c hi n úng Quy t nh 122/1999/Q -TTg ngày 10/5/1999 c a Th tư ng Chính ph . Vi c mua xe ô tô con ph c v công tác, trư c m t, các B , các a phương th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 c a B Tài chính. - Trên cơ s k t qu ki m kê tài s n, t ai khu v c hành chính s nghi p và ch trang b tài s n, th c hi n i u hoà tài s n gi a nơi th a sang nơi thi u s d ng có hi u qu tài s n c a nhà nư c. Các kho n chi v h i ngh , khánh ti t và các kho n chi chưa th t c n thi t c n ư c c t gi m trư c theo hư ng tích c c. S ti n do ơn v ti t ki m ư c, sau khi có ý ki n c a cơ quan tài chính cùng c p, ơn v ư c s d ng b sung cho các nhi m v chi phát sinh ngoài d toán ho c ã b trí nhưng chưa . - Các a phương ph i s d ng úng m c ích, có hi u qu các kho n b sung có m c tiêu và kinh phí u quy n nh n c a ngân sách Trung ương. i v i các kho n chi t ngu n thu ư c l i chi theo m c tiêu ph i ư c cân i ngay t khâu d toán, trư ng h p d toán giao không úng thì ph i i u ch nh l i. - ChuNn b t t các i u ki n t ch c th c hi n khoán chi m t s ơn v , trên cơ s t ng k t rút kinh nghi m nh ng ơn v ã th c hi n khoán chi, nhân r ng ra các ơn v khác. - Th trư ng các cơ quan, ơn v s d ng kinh phí t NSNN, có trách nhi m s d ng ti t ki m, úng chính sách ch i v i các kho n chi tiêu ơn v mình và ch u trách nhi m trư c Pháp lu t v nh ng kho n chi tiêu sai ch quy nh.
  5. - Trong c p phát và qu n lý chi tiêu, cơ quan Tài chính và Kho b c nhà nư c các c p c n tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát chi m b o th c hi n úng ch quy nh c a nhà nư c. 10. Các B , ngành, UBND các a phương ki m tra, ch o các ơn v tr c thu c chưa công khai d toán ngân sách năm 1999 ph i t ch c công khai trư c 31/7/1999 và chuNn b công khai quy t toán ngân sách ngay sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh t i Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 188/1998/TT-BTC ngày 30/12/1998 c a B Tài chính. Các trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c mà có bi n pháp x lý thích h p. Trên ây là m t s quy nh nh m hư ng d n m t s i m Ngh quy t 08/1999/NQ- CP ngày 9/7/1999 c a Chính ph . i v i vi c cơ c u l i n c a các doanh nghi p c ph n hoá và giao bán khoán, cho thuê doanh nghi p, vi c kéo dài n p thu i v i các m t hàng bán tr ch m và các v n khác, B Tài chính có hư ng d n riêng. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các B , ngành và các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính có bi n pháp ph i h p gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản