Thủ tục xem xét của lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
174
lượt xem
68
download

Thủ tục xem xét của lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục này quyết định cách thức tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo định kì để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các hệ thống quản lý đã ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục xem xét của lãnh đạo

  1. T HUÛ TUÏ C XEM XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy quy ñònh caùch thöùc toå chöùc caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñònh kyø ñeå ñaùnh giaù söï phuø hôïp vaø hieäu quaû cuûa caùc Heä thoáng quaûn lyù ñaõ ban haønh. 2. Phaïm vi: Thuû tuïc naøy aùp duïng cho caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa Ban Laõnh Ñaïo Coâng ty… Caùc cuoäc hoïp ñöôïc tieán haønh ñeå phaân tích vaø xöû lyù caùc vaán ñeà thöôøng ngaøy khoâng thuoäc phaïm vi cuûa Thuû tuïc naøy. 3. Ñònh nghóa: Caùc thuaät ngöõ trong Thuû tuïc naøy ñöôïc söû duïng theo caùc tieâu chuaån töông öùng maø Coâng ty aùp duïng. Caùc ñònh nghóa: Xem Xeùt: Haønh ñoäng ñöôïc tieán haønh ñeå ñaûm baûo söï thích hôïp, thoaû ñaùng vaø hieäu löïc cuûa moät ñoái töôïng ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ laäp 4. Noäi dung: 4.1 Löu ñoà: 1
  2. Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu/Bieåu maãu Xaùc ñònh nhu caàu Bieåu maãu thoâng baùo Ñaïi dieän laõnh ñaïo - môøi hoïp Thoáng nhaát noäi dung , thôøi gian vaø thaønh phaàn Toång Giaùm Ñoác - Xem xeùt Ñaïi dieän laõnh ñaïo - Bieåu maãu thoâng baùo Thoâng baùo trieäu taäp môøi hoïp Ñaïi dieän laõnh ñaïo Bieåu maãu thoâng baùo - Chuaån bò noäi dung môøi hoïp Ñaïi dieän laõnh ñaïo - Baùo caùo xem xeùt cuûa Laõnh Ñaïo Xem xeùt Toång Giaùm Ñoác - Phoøng Toå chöùc - Bieân baûn cuoäc hoïp Haønh Chaùnh Laäp bieân baûn cuoäc hoïp Toång Giaùm Ñoác - Duyeät Phoøng Toå chöùc - Bieân baûn cuoäc hoïp Phaân phoái haønh chaùnh Ñaïi dieän laõnh ñaïo - Laäp Hoà Sô Thuû tuïc kieåm soaùt Hoà sô Ñaïi dieän laõnh ñaïo - Löu HS Keát thuùc 4.2Thuyeát minh Noäi dung: 2
  3. 4.2.1 Vieäc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñöôïc tieán haønh ít nhaát moät naêm moät laàn ñoái vôùi Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng ISO 14001: 1996, Heä Thoáng Quaûn Lyù Chaát Löôïng ISO 9001: 2000 vaø Heä Thoáng Quaûn Lyù Traùch Nhieäm Xaõ Hoäi SA 8000: 2001 laø hai laàn/naêm, döôùi söï chuû trì cuûa Toång Giaùm Ñoác. Sau khi coù thoâng baùo hoïp xem xeùt laõnh ñaïo thì caùc boä phaän laäp baùo caùo xem xeùt laõnh ñaïo trình leân ÑDLÑ toång hôïp. 4.2.2 ÑDLÑ chòu traùch nhieäm chuaån bò noäi dung baùo caùo theo bieåu maãu Baùo caùo xem xeùt cuûa laõnh ñaïo, thôøi gian vaø danh saùch ngöôøi tham döï trình TGÑ pheâ duyeät. 4.2.3 TGÑ trieäu taäp vaø chuû trì cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. 4.2.4 Noäi dung cuûa cuoäc hoïp xem xeùt bao goàm moät vaøi muïc hoaëc toaøn boä caùc muïc döôùi ñaây: Vieäc thöïc hieän caùc chính saùch vaø muïc tieâu; Nhöõng thay ñoåi coù theå aûnh höôûng ñeán thôøi gian quaûn lyù; Vieäc thöïc hieän, hieäu quaû cuûa quaù trình, heä thoáng; Bieân baûn cuûa cuoäc hoïp xem xeùt laõnh ñaïo kyø tröôùc; Caùc keát quaû ñaùnh giaù noäi boä, beân ngoaøi vaø beân thöù ba; Caùc yù kieán, khieáu naïi cuûa khaùch haøng vaø cô quan kieåm tra, caùc baùo caùo saûn phaåm khoâng phuø hôïp; Caùc haønh ñoäng khaéc phuïc-phoøng ngöøa; Caùc muïc tieâu quaûn lyù caàn thöïc hieän cho thôøi gian tôùi, caùc vaán ñeà lieân quan ñeán yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø thuû tuïc môùi; Nhu caàu veà nguoàn löïc, keá hoaïch huaán luyeän vaø ñaøo taïo; Tính hieäu quaû, tính phuø hôïp cuûa Heä thoáng quaûn lyù; Caùc vaán ñeà phaùt sinh. 4.2.5 Noäi dung cuoäc hoïp ñöôïc ghi vaøo bieân baûn theo bieåu maãu “Bieân baûn hoïp xem xeùt laõnh ñaïo” maõ soá: 0023, noäi dung cuûa bieân baûn chöùa ñöïng caùc chi tieát sau: ngaøy hoïp, thaønh phaàn tham döï, nhöõng vaán ñeà baøn luaän, caùc haønh ñoäng caàn thöïc hieän, ngöôøi thöïc hieän vaø ngaøy phaûi hoaøn thaønh. 4.2.6 Bieân baûn cuoäc hoïp phaûi ñöôïc phaân phoái cho moïi nhaân vieân tham döï sau khi ñaõ ñöôïc TGÑ pheâ duyeät. Moät baûn phaûi ñöôïc ÑDLÑ löu laïi trong hoà sô theo thuû tuïc “Kieåm soaùt hoà sô ”. 4.2.7 TGÑ coù traùch nhieäm cung caáp nguoàn löïc caàn thieát ñeå thi haønh caùc haønh ñoäng ñeà ra. ÑDLÑ coù traùch nhieäm giaùm saùt nhöõng haønh ñoäng ñöa ra ñöôïc thöïc hieän coù hieäu quaû. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay CL vaø MT 6. Phuï luïc: Thoâng baùo hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo (Bieåu maãu maõ soá: 0022) 3
  4. Bieân baûn hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo (Bieåu maãu maõ soá: 0023) Baùo caùo xem xeùt cuûa laõnh ñaïo (Bieåu maãu maõ soá: 0024) 4
Đồng bộ tài khoản