Thủ tục xem xét hợp đồng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
223
lượt xem
80
download

Thủ tục xem xét hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục xem xét hợp đồng

  1. THUÛ TUÏC XEM XEÙT HÔÏP ÑOÀNG 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy quy ñònh laäp keá hoaïch vaø xem xeùt vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu hieän taïi vaø töông lai nhaèm thoaû maõn nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng cuõng nhö caùc beân quan taâm khaùc. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho vieäc xem xeùt moïi hôïp ñoàng maø Coâng ty tham gia kyù keát. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 File thoâng tin khaùch haøng: Caùc goùp yù cuûa khaùch haøng veà maãu chaøo haøng, maãu saûn xuaát… - Söï thay ñoåi veà soá löôïng (taêng, giaûm) - Thoâng tin veà leänh xuaát haøng. - Caùc thoâng tin veà söï cho pheùp cuûa khaùch haøng trong quaù trình saûn xuaát… - 3.3 Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng: Laø söï caûm nhaän cuûa khaùch haøng veà möùc ñoä ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 3.4 Khieáu naïi cuûa khaùch haøng: laø moät chæ soá chung veà söï thoaû maõn thaáp cuûa khaùch haøng, nhöng vieäc khoâng coù khieáu naïi khoâng coù nghóa laø coù söï thoaû maõn cao cuûa khaùch haøng. 3.5 Caùc töø vieát taét: 4. Noäi dung: Phoøng KHKD Trang:1
  2. Ngöôøi thöïc hieän Trình töï coâng vieäc Taøi lieäu caàn duøng Y/C khaùch haøng - File thoâng tin Tieáp nhaän yeâu caàu - Khaùch haøng khaùch haøng - Nhaân vieân KHKD - File xem xeùt hôïp Kieåm tra naêng löc ñoàng - Tröôûng phoøng - TGÑ - Boä phaän laøm maãu Trieån khai maãu - Nhaân vieân KHKD - Fax, mail.. Trao ñoåi khaùch haøng - Tröôûng phoøng - TGÑ - Phoøng KHKD O. - Döï thaûo hôïp ñoàng Dö thaûo hô p ñoàng Chieát tính giaù - Tröôûng phoøng, thaønh TGÑ Baùo giaù Ñaøm phaùn hô p ñoàng Phu kieän hô p ñoàng - TGÑ Hôïp ñoàng ñaõ kyù Kyù keát hô p ñoàng - Phoøng KHKD - Baûng trieån khai Thoâng baùo vaø thöc hieän - Xí nghieäp saûn xuaát hôïp ñoàng noäi. - Cô sôû gia coâng beân Ñieàu chænh ngoaøi - Phoøng KHKD - Baûn thanh lyù Thanh lyù hô p ñoàng nguyeân phuï lieäu, - Nhaân vieân kieåm hôïp ñoàng Löu soaùt hoà sô - TT kieåm soaùt hoà sô Keát thuùc Phoøng KHKD Trang:2
  3. Thuyeát minh noäi dung: a> Caäp nhaät yeâu caàu cuûa khaùch haøng: Caùc thoâng tin khaùch haøng cung caáp bao goàm thoâng tin kyõ thuaät veà saûn phaåm vaø nguyeân phuï lieäu, soá löôïng ñôn haøng, thôøi gian giao haøng, yeâu caàu baùo giaù. b> Kieåm tra naêng löïc: Phaân tích maãu bao goàm thaønh phaàn caùc loaïi nguyeân phuï lieäu, yeâu caàu veà kyõ thuaät, - qui caùch … nguyeân phuï lieäu, caùc yeâu caàu kyõ thuaät, loaïi saûn phaåm. Xaùc ñònh naêng löïc saûn xuaát bao goàm thôøi gian saûn xuaát, boä phaän saûn xuaát. Vieäc xaùc - ñònh naêng löïc chuû yeáu laø döïa treân nhöõng hôïp ñoàng ñaõ kyù, maët haøng maø khaùch haøng yeâu caàu Coâng ty coù saûn xuaát ñöôïc khoâng v.v. Tính ñònh möùc cuûa caùc loaïi nguyeân phuï lieäu taïo neân saûn phaåm. - Xaùc ñònh ñôn vò cung caáp nguyeân phuï lieäu laø ñôn vò trong nöôùc, nöôùc ngoaøi; yeâu caàu - cuûa khaùch haøng veà ñôn vò cung caáp. Xaùc ñònh thôøi gian giao haøng bao goàm thôøi gian coù nguyeân phuï lieäu, thôøi gian deät, - nhuoäm, may, theâu. Chieát tính giaù thaønh: Baûng chieát tính giaù thaønh ñöôïc nhaân vieân xem xeùt veà nguyeân - lieäu, phuï lieäu, giaù gia coâng deät nhuoäm, may, in theâu, möùc laõi suaát vaø phaûi ñöôïc Ban Toång Giaùm Ñoác duyeät. c> Trieån khai maãu: Treân cô sôû nguyeân phuï lieäu do khaùch haøng cung caáp hoaëc nguyeân phuï lieäu maø - khaùch haøng yeâu caàu, Coâng ty tieán haønh laøm maãu theo yeâu caàu cuûa khaùch. Maãu ñoái ñöôïc Boä phaän kyõ thuaät kieåm tra chaát löôïng tröôùc khi giao cho khaùch haøng. - Sau khi chuyeån giao maãu, tröôøng hôïp khaùch haøng khoâng ñoàng yù vôùi maãu ñaõ laøm thì - Boä phaän kyõ thuaät tieán haønh laøm laïi maãu. d> Baùo giaù: Vieäc baùo giaù coù theå baèng Ñieän thoaïi, Fax, Mail caùc yeáu toá maø Coâng ty khoâng ñaùp - öùng ñöôïc theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng cuõng phaûi ñöôïc lieät keâ roõ trong phieáu baùo giaù. Tröôøng hôïp theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø Coâng ty phaûi baùo giaù tröôùc khi trieån - khai maãu thì thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa khaùch. e> Döï thaûo hôïp ñoàng: Döï thaûo hôïp ñoàng do moät trong hai beân laäp vaø chuyeån cho beân kia. - Phoøng KHKD Trang:3
  4. Trong caû hai tröôøng hôïp thì Döï thaûo hôïp ñoàng phaûi ñöôïc chuyeån cho Tröôûng phoøng - KHKD xem xeùt trình Toång Giaùm Ñoác cho yù kieán. f> Ñaøm phaùn hôïp ñoàng: Neáu khaùch haøng khoâng chaáp nhaän baûn baùo giaù do giaù cao, khoâng ñaùp öùng ñöôïc thôøi - gian giao haøng, khoâng thoáng nhaát ñöôïc hình thöùc thanh toaùn thì Tröôûng phoøng xem xeùt laïi vaø chuyeån Ban Toång Giaùm Ñoác xem xeùt vaø pheâ duyeät. Neáu khaùch haøng chaáp nhaän, Phoøng KHKD raø soaùt laïi toaøn boä keá hoaïch töø khaâu mua - nguyeân phuï lieäu ñeán keá hoaïch saûn xuaát. g> Kyù hôïp ñoàng: Hai beân coù theå thoáng nhaát kyù hôïp ñoàng baèng Fax hoaëc môøi khaùch haøng kyù hôïp ñoàng tröïc tieáp taïi Coâng ty. h> Thoâng baùo vaø thöïc hieän hôïp ñoàng: Caên cöù noäi dung hôïp ñoàng ñaõ kyù keát Phoøng KHKD trieån khai hôïp ñoàng theo keá - hoaïch ñöôïc Ban Toång Giaùm Ñoác duyeät theo thöù töï mua sôïi -> deät vaûi -> nhuoäm -> mua phuï lieäu may -> may theâu -> xuaát haøng. Tröôøng hôïp phaùt sinh söï thay ñoåi thì hai beân seõ thaûo luaän vaø laøm phuï kieän hôïp ñoàng - ñieàu chænh noäi dung hôïp ñoàng. i> Thanh lyù hôïp ñoàng: Ngay sau khi xuaát haøng, hai beân tieán haønh laøm baûn thanh lyù nguyeân phuï lieäu (trong - tröôøng hôïp khaùch haøng cung caáp nguyeân phuï lieäu cho Coâng ty saûn xuaát. Bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng giöõa hai beân goàm caùc phaàn: noäi dung hôïp ñoàng maø hai - beân ñaõ thöïc hieän, phaàn phaùt sinh ngoaøi hôïp ñoàng, phaàn keát luaän. Caùc vaán ñeà chính cuûa baûn thanh lyù goàm: soá löôïng haøng xuaát, chaát löôïng haøng, phaàn thanh lyù nguyeân phuï lieäu, phaàn quyeát toaùn v.v. j> Löu hoà sô: Toaøn boä hoà sô lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän ñôn haøng phaûi ñöïôc löu giöõ trong moät file saïch seõ, ngoaøi bìa ghi chuù roõ raøng teân khaùch haøng, maõ haøng, maët haøng, soá löôïng thôøi gian saûn xuaát 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng 6. Phuï luïc: Phieáu ñaøm phaùn ñôn haøng Phieáu thoâng tin vôùi khaùch haøng maõ soá: 0233 Phoøng KHKD Trang:4
Đồng bộ tài khoản