Thực hành ghi sổ sách kế toán

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
1.933
lượt xem
683
download

Thực hành ghi sổ sách kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về thực hành ghi sổ sách kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành ghi sổ sách kế toán

  1. THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN BÀI KIỂM TRA (Mã đề 62) (Lập báo Cáo Lưu chuyển Tiền tệ) Trích 1 số tài khoản ở bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp Trường sa vào ngày 31/3/2010 như sau : Tài sản Lưu động Số đầu năm Số cuối năm Tiền mặt 144.000 108.000 Tiền gởi ngân hàng 296.000 266.000 Phải thu của khách hàng 320.000 568.000 Phải thu khác 160.000 Nguyên Vật Liệu 240.000 440.000 Công cụ dụng cụ 40.000 180.000 Chi phí sản xuất kddd 260.000 492.000 Thành phẩm 280.000 400.000 Tạm ứng 8.000 12.000 Chi phí trả trước 60.000 120.000 Nợ phải trả Phải trả người bán 280.000 640.000 Thuế và các khoản nộp 72.000 108.000 NN Phải trả cho CNV 180.000 200.000 Ở sổ cái số liệu ghi ở 2 tài khoản 111 tiền mặt và 112 tiền gởi Ngân hàng như sau ( ghi sổ tổng hợp). Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền Số Ngày đối ứng Nợ Có Số dư đầu kỳ 144.000 Thu tiền khách hàng 131 800.000 Trả nợ vay ngắn hạn 311 200.000 Trả lương CNV 334 608.000 Thu tiền góp vốn liên 411 400.000 doanh của Đơn vị X Chi phí bán hàng 641 48.000 Chi phí sx chung 627 140.000
  2. TH ỰC HÀNH GH I Ổ SÁCH K Ế TO ÁN  S Chi phí quản lý DN 642 80.000 Chi tạm ứng trong Cty 141 40.000 Thu tiền bán hàng 511 320.000 Trả tiền lắp ráp MMTB 211 60.000 Trả người bán 331 400.000 Cộng Phát sinh 1.520.000 1.556.000 Số dư cuối kỳ  108.000 Tài Khỏan 112 Tiền gởi Ngân Hàng Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền Số Ngày đối ứng Nợ Có Số dư đầu kỳ 296.000 Trả nợ ngắn hạn 311 120.000 Nộp thuế TNDN 333 72.000 Thu tiền góp vốn liên 411 400.000 doanh của đv khác Chi phí sx chung 627 100.000 Chi phí bán hàng 641 72.000 Chi phí quản ly DN 642 80.000 Thu tiền khách hàng 131 800.000 Vay dài hạn 341 880.000 Chi mua MMTB 211 980.000 Trả lãi vay ngắn hạn 635 6.000 Trả nợ người bán 331 600.000 Thu lãi về TGNH 515 6.400 Nộp thuế Doanh thu 333 86.400 Cộng số phát sinh 2.086.400 2.116.400 Số dư cuối kỳ 266.000 Giả sử tài khoản 113 :Tiền đang chuyển “ không phát sinh. Yêu cầu :Lập bảng Lưu chuyển tiền tệ của Công ty Trường Sa theo phương pháp trực tiếp. Bài giải Đơn vị: Doanh nghiệp Trường Sa
  3. THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Phương pháp trực tiếp) CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1.Thu tiền bán hàng 01 1.920.000 2.Tiền thu từ các khoản nở phải thu 02 3.Tiền thu từ các khoản khác 03 4.Tiền đã trả cho người bán 04 (1.000.000) 5.Tiền đã trả cho CNV 05 (608.000) 6.Tiền nôp thuế và các khoản khác cho nhà nước 06 (158.400) 7.Tiền đã trả các khoản nợ phải trả khác 07 8.Tiền đã trả cho các khoản khác 08 (540.000) Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ sản xuất KD 20 (386.400) II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 21 2.Tiền thu lãi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 22 3.Tiền thu do bán TSCĐ 23 4.Tiền đầu tư vào đơn vị khác 24 5.Tiền mua TSCĐ 25 (1.040.000) Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Đầu tư 30 (1.040.000) III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài chính 1.Tiền thu do đi vay 31 880.000 2.Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn 32 800.000 3.Thu lãi tiền gởi 33 6.400 4.Trả nợ vay 34 (320.000) 5.Trả lãi tiền vay 35 (6.000) 6.Tiền lãi đã trả cho các nhà Đầu tư vào Doanh nghiệp 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Tài chính 40 1.360.400 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (66.000) Tiền tồn đầu kỳ 60 440.000 Tiền tồn cuối kỳ 70 374.000 BÀI KIỂM TRA (Mã đề 60)
  4. THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN (Lập Báo cáo kết quả Kinh Doanh) 1.Lập Báo cáo kết quả kinh doanh của một Doanh nghiệp theo các số liệu dưới đây trong 2 quí 1 và năm 2010.: Quí I/2010: Thành phẩm tồn kho đầu kỳ: 1.200.000 đ Thành phẩm nhập kho trong kỳ: 9.000.000 đ Thành phẩm tồn kho cuối kỳ 1.800.000 đ Doanh thu bán sản phẩm 12.500.000 đ Thuế Doanh thu ( XK) 4% Chiết khấu bán hàng 400.000 đ Chi phí bán hàng 300.000 đ Chi phí QLDN 900.000 đ Thuế thu nhập Doanh nghiệp 25% Quí II/2010 Thành phẩm nhập kho trong kỳ 12.000.000 đ Thành phẩm tồn kho cuối kỳ 2.400.000 đ Doanh thu bán hàng 17.500.000 đ Thuế Doanh thu ( Thuế xuất khẩu) 4% giảm giá hàng bán 300.000 đ Chi phí bán hàng 600.000 đ Chi phí QLDN 1.500.000 đ Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%
  5. THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN 2. Giải thích cách tính giá vốn hàng bán để ghi vào bảng Kết quả kinh doanh trên đây. BÀI KIỂM TRA (Mã đề số 61) Trong quí 1/2010 Doanh nghiệp Trường Sa có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đơn vị tính :1.000 đ): 1.Hoạt động sản xuất kinh doanh: -Giá trị SPDD đầu kỳ: 8.400.000 -Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ 51.600.000 -Giá trị SPDD cuối kỳ 12.000.000 -Hoàn thành nhập kho 4.000 sp -Tồn kho thành phẩm đầu kỳ (1000 đv x 10.000 đ) 10.000.000 đ -Xuất kho thành phẩm để bán theo giá bình quân gia quyền 3.600 sp -Đơn giá hàng bán 18.000 đ/sp -Khách hàng trả lại số sản phẩm kém phẩm chất-cho nhập kho 300 sp -Giảm giá cho khách hàng 1.600.000 -Chiết khấu cho khách hàng 1.000.000 -Thuế Doanh thu (XK,TTĐB) trích nộp nhà nước 2.500.000 -Các chi phí thuộc chi phí bán hàng +trả tiền mặt 1.600.000 +trả chuyển khoản 1.750.000 +Sử dụng Vật liệu 300.000
  6. THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN +Phân bổ CCDC 450.000 -Các chi phí thuộc chi phí quản lý Doanh nghiệp +trả tiền mặt 460.000 +trả chuyển khoản 1.600.000 +Tạm ứng trước 550.000 +Phải trả CNV 1.000.000 -Trích và khấu trừ lương các chế độ theo qui định hiện hành. 2. Các hoạt động khác : Cho thuê 1 TSCĐ thu tiền cho thuê 4.000.000 bằng chuyển khoản , trích thuế doanh thu 160.000. -Các chi phí liên quan đến việc cho thuê Tài sản: + Khấu hao tài sản cho thuê: 400.000 +Sử dụng phụ tùng 300.000 + Thanh lý 1TSCĐ nguyên giá 6.000.000 đã khấu hao 4.500.000 ,trả hoa hồng cho người giới thiệu khách mua 500.000 bằng tiền mặt.Bán TSCĐ cũ thu 3.000.000 bằng chuyển khoản. +Kiểm kê Nguyên vật liệu thừa 1 lô hàng trị giá 250.000 giải quyết ngay đưa vào thu nhập khác +Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 360.000 và hoàn nhập dự phòng năm trước 420.000 Yêu cầu: 1/Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2/Lập báo cáo kết quả kinh doanh của DN Trường Sa trong quí I/2010 , Biết rằng thuế suất thuế TNDN là 25%. Ghi chú (Phần sau dùng để thuyết minh báo cáo Tài chính –Sinh viên chỉ tham khảo)
  7. THỰC HÀNH GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN Trong quí 1/2010 Doanh nghiệp đã: -Nộp thuế TNDN năm trước 2.750.000 -Đã nộp thếu Doanh thu quí này : 2.500.000 -BHXH còn phải nộp năm trước 420.000,BHXH trích năm nay 1.270.000 đã nộp 1.280.000 ( trong đó năm trước 420.000 năm nay 860.000) -BHYT phải nộp 260.000 đã nộp 160.000 -KPCĐ phải nộp 180.000 đã nộp 100.000
Đồng bộ tài khoản