intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực tập cơ khí đại cương

Chia sẻ: Hung Anh Ti | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

840
lượt xem
309
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1: Phay CNC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực tập cơ khí đại cương

 1. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  Môn học: Thực tập cơ khí đại cương Phần 1: Phay CNC 1. Công nghệ phay CNC 2. Cấu trúc máy phay CNC 3. Hệ tọa độ trên máy phay CNC taäp CKÑC  4. Hệ thống truyền động trên máy phay CNC 5. Bộ điều khiển trên máy phay CNC 6. Dụng cụ cắt trên máy phay CNC 7. Đồ gá trên máy phay CNC 8. Cài đặt điểm “0” trên máy phay CNC 9. Ứng dụng CAD/CAM trong gia công phay CNC 10. Video minh họa gia công trên máy phay CNC 1
 2. 1. Công nghệ Phay CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  • C aù c  aï g   aët  d n m coù   th eå  i coân g   aèn g   g a  b p h öôn g   h aù p   h ay: p p taäp CKÑC  •­ M aët phaúng •­ M aët raõnh •­ M aët cong •­ M aët  oã l •­ M aët ren
 3. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  1. Công nghệ Phay CNC
 4. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  Máy phay thường 2. Cấu trúc máy phay CNC Máy phay CNC
 5. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  2. Cấu trúc máy phay CNC
 6. 3. Hệ tọa độ trên máy phay CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  • Caàn thieát ñeå ngöôøi laäp trình leân keá hoaïch chuyeån ñoäng cho duïng cuï cắt so vôùi chi tieát gia coâng. taäp CKÑC  • Khi laäp trình chi tieát coi nhö ñöùng yeân coøn duïng cuï cắt thì di chuyeån so vôùi chi tieát gia coâng. • Coù hai heä toïa ñoä cô baûn:  Heä toïa ñoä Ñeà-caùc  Heä toïa ñoä cöïc 6
 7. Hệ tọa độ Đề-các 2D Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  Y P2 Ví duï: P1 taäp CKÑC  P1 X = 80 Y = 40 P2 X = -80 Y = 70 X P3 X = -50 Y = -40 P3 P4 X = 40 Y = -70 P4 7
 8. Hệ tọa độ Đề-các 3D Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  Z Y taäp CKÑC  P1 Ví duï: P1 X = 30 Y=2 Z X =0 P2 X = 30 Y=0 Z P2 = -10 8
 9. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  Y r P α X P2 Hệ tọa độ cực P3 P1 9
 10. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  +Z +Y +X Qui tắc bàn tay phải 10
 11. Hệ tọa độ máy và phôi Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  trên máy phay CNC Z taäp CKÑC  Y Z M Y X W X Hệ tọa độ máy Hệ tọa độ phôi 11
 12. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  -X -Z +Z +X -Y +Y -X +Y -Y -Z +X Các trục trên máy phay CNC 12 +Z
 13. Các trục trên máy phay CNC Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  Ngoaøi chuyeån ñoäng doïc theo caùc truïc X,Y taäp CKÑC  vaø Z coøn coù theå ñieàu khieån caùc chuyeån ñoäng quay quanh moãi truïc. Caùc chuyeån ñoäng quay naøy coù theå ñöôïc ñieàu khieån 13 vaø ñöôïc goïi
 14. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  trên máy phay CNC 4. Hệ thống truyền động 14 servo
 15. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  Hệ thống đo hành trình chuyển động Y X taäp CKÑC  X Y Heä thoáng ño Heä thoáng ño haønh haønh trình trực tiếp trình gián tiếp 15
 16. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  Vùng đồ họa 16 5. Bộ điều khiển trên máy phay CNC
 17. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  17 6. Dụng cụ cắt dùng trên máy phay CNC
 18. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  Dụng cụ khoan, khoét, doa và ta rô
 19. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  dùng trên máy phay CNC Dụng cụ kẹp dao và đầu dò 19
 20. Tröôøng ÑHBK TP.HCM – Khoa Cô Khí – Moân hoïc: Thöïc  taäp CKÑC  Hệ thống mang dao 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2