intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

62
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phổ Yên trước hết cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn tạo ra nguồn vốn để có chính sách đầu tư cho vay hợp lý, mở rộng đầu tư cho vay tới các ngành, thành phần kinh tế trong đó với việc duy trì và phát triển khách hàng truyền thống còn tập trung tiếp cận cho vay kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất trang trại, cho vay phục vụ đời sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên

Nông Thị Kim Dung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 88(12): 3 - 8<br /> <br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHỔ YÊN<br /> Nông Thị Kim Dung*, Ngô Quang Trung<br /> Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do<br /> Nhà nước huy động để thực hiện cho vay ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách<br /> và là công cụ thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội theo<br /> ngành, từng lĩnh vực nhanh chóng xóa đói giảm nghèo. Mặt khác thông qua sự phân tích đánh giá<br /> khả năng phát triển của đối tượng định đầu tư để có những quyết định đúng đắn nhằm khai thác<br /> khả năng tiềm tàng về tài nguyên, lao động, tiền vốn ... để tăng cường năng lực sản xuất, cung cấp<br /> ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao<br /> động. Tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên<br /> tăng qua các năm. Nhờ có nguồn vốn của Ngân hàng mà các hộ vay vốn đặc biệt là hộ nghèo có<br /> điều kiện tiếp cận được những kiến thúc mới về khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi.<br /> Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phổ Yên trước<br /> hết cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn tạo ra nguồn vốn để có chính sách đầu tư cho vay<br /> hợp lý, mở rộng đầu tư cho vay tới các ngành, thành phần kinh tế trong đó với việc duy trì và phát<br /> triển khách hàng truyền thống còn tập trung tiếp cận cho vay kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và<br /> nhỏ, các hộ sản xuất trang trại, cho vay phục vụ đời sống.<br /> Từ khóa: Tín dụng, Ngân hàng CSXH, Phổ Yên.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Hoạt động tí n dụng là hoạt động chủ yếu<br /> quyết định sự tồn tại và phát triển của tất cả<br /> các ngân hàng. Nhưng thực tế cho thấy , trong<br /> quá trình hoạt động với những nguyên nhân<br /> khách quan và chủ quan đã để lại những tồn<br /> tại lớn trong hoạt động tí n dụng của Ngân<br /> hàng. Vì vậy việc nâng cao chất lượng tín<br /> dụng của các Ngân hàng nói chung và Ng ân<br /> hàng Chính sách Xã hội nói riêng vừa là đòi<br /> hỏi bức thiết trong hoạt động của hệ thống<br /> ngân hàng vừa là đòi hỏi khách quan đối với<br /> sự phát triển kinh tế - xã hội.<br /> Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn Ngân hàng<br /> Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên đã tích cực<br /> chủ động khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi,<br /> mở rộng các mạng lưới hoạt động, đưa ra<br /> nhiều hình thức huy động vốn: huy động tiền<br /> gửi có trả lãi trong phạm vi kế hoạch hàng<br /> năm được duyệt, tiết kiệm của người nghèo,<br /> nhận tiền gửi của các tổ chức cho vay nhà<br /> <br /> *<br /> <br /> Tel: 0916363008; Email: kimnongdung@yahoo.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> nước, nhận ủy thác của các cá nhân trong và<br /> người nước, tạo điều kiện chủ động trong cho<br /> vay và các hoạt động khác của ngân hàng<br /> theo quy đị nh . Tuy nhiên cần phải nghiên<br /> cứu để tì m ra các giải pháp nhằm nâng cao<br /> chất lượng hoạt động của Ngân hàng<br /> trong<br /> điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển ở<br /> mức độ cao.<br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI<br /> HUYỆN PHỔ YÊN<br /> * Tình hình huy động vốn của Ngân hàng<br /> Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên<br /> Do nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã<br /> hội dùng để cho hộ nghèo và các đối tượng<br /> chính sách vay với lãi suất ưu đãi và không<br /> được vượt quá mức lãi suất của Nhà nước<br /> quy định , nên lãi suất mà Ngân hàng Chính<br /> sách Xã hội huyện Phổ Yên huy động ở mức<br /> rất thấp: 0,25%/tháng cho tiền gửi không kỳ<br /> hạn và 0,75%/tháng cho tiền gửi có kỳ hạn .<br /> Mặt khác , do kinh tế của huyện chủ yếu vẫn<br /> là nông nghiệp nên khả năng huy động vốn<br /> rất hạn hẹp , công tác huy động để đáp ứng<br /> nhu cầu vốn của Ngân hàng gặp không ít khó<br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nông Thị Kim Dung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 88(12): 3 - 8<br /> <br /> dân cư với nhiều hình thức phong phú: tiền<br /> gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, và đặc<br /> biệt nguồn vốn huy động qua tổ tiết kiệm và<br /> vay vốn... do đó việc thu hút vốn gửi vào<br /> Ngân hàng đã tăng lên (xem bảng 3).<br /> Số liệu tổng hợp cho thấy nguồn vốn huy<br /> động được từ bên ngoài chưa phải là nguồn<br /> vốn hoạt động chủ yếu của Ngân hàng, tuy<br /> nhiên đây cũng là đặc điểm chung của cả hệ<br /> thống Ngân hàng Chính sách Xã hội.<br /> Trong nguồn vốn huy động thì tiền gửi không<br /> kỳ hạn có xu hướng giảm, năm 2010 tiền gửi<br /> không kỳ hạn là 180,5 triệu đồng giảm<br /> 19,02% so với năm 2009, còn tiền gửi có kỳ<br /> hạn lại có xu hướng tăng lên năm 2010 tiền<br /> gửi có kỳ hạn đạt 380,3 triệu đồng tăng so với<br /> năm 2009 là 199,21%. Điều này chứng tỏ đơn<br /> vị đã thực hiện tốt phương châm huy động vốn,<br /> đã tích cực huy động nguồn vốn có kỳ hạn tại<br /> chỗ để chủ động trong hoạt động cho vay.<br /> Bằng các hình thức huy động đã thực hiện<br /> nhưng nguồn vốn mà Ngân hàng Chính sách<br /> Xã hội huyện Phổ Yên đạt được chủ yếu là<br /> tiền gửi tiết kiệm dân cư. Là một huyện đang<br /> trên đà phát triển nên các tổ chức kinh tế đóng<br /> trên địa bàn ngày càng đa dạng. Việc tăng<br /> cường nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh<br /> tế là một lợi thế mà ngân hàng cần chú trọng<br /> khai thác thêm, góp phần tăng thêm nguồn<br /> vốn huy động.<br /> Có được kết quả như vậy là do Ngân hàng<br /> Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên đã thực<br /> hiện tốt công tác quản lý điều hành vốn, áp<br /> dụng nhiều phương thức huy động với cơ chế<br /> lãi suất linh hoạt phù hợp với quan hệ cung<br /> cầu tại địa phương, áp dụng hình thức tài<br /> khoản gửi góp, lãi suất bậc thang, phong cách<br /> giao dịch đổi mới, trang bị thêm cơ sở vật<br /> chất, thiết bị nên đã nâng cao được uy tín, tạo<br /> niềm tin đối với khách hàng.<br /> <br /> khăn. Nhưng với sự cố gắng của mình , 3<br /> năm qua (2008 – 2010) tốc độ nguồn vốn<br /> hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội<br /> huyện Phổ Yên tăng với tốc độ khá<br /> (xem<br /> bảng 1).<br /> Bảng 1. Kết quả huy động vốn qua 3 năm<br /> 2008 - 2010<br /> Đơn vị: triệu đồng<br /> Tăng, giảm<br /> Tổng số<br /> Năm<br /> nguồn vốn<br /> Số<br /> Tỷ lệ %<br /> huy động<br /> tiền<br /> 2008<br /> 400<br /> 400<br /> 100<br /> 2009<br /> 350<br /> (50)<br /> (12,5)<br /> 2010<br /> 560.8<br /> 210.8<br /> 60.23<br /> <br /> (Nguồn số liệu : Báo cáo công tác huy động<br /> vốn của Ngân hàng CSXH huyện Phổ Yên)<br /> Năm 2008, Ngân hàng Chính sách Xã hội<br /> huyện Phổ Yên thực hiện huy động vốn theo<br /> chỉ tiêu kế hoạch của Ngân hàng Chính sách<br /> Xã hội cấp tỉnh giao cho. Đến năm 2009<br /> nguồn vốn huy động chỉ đạt 350 triệu đồng<br /> giảm 12,5% so với năm 2008, do Ngân hàng<br /> tập trung vào đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, mặt<br /> khác Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên<br /> chưa triển khai thực hiện hình thức huy động<br /> mới nên khó khăn trong quá trình huy động.<br /> Năm 2010 tổng nguồn vốn huy động đạt<br /> 560,8 triệu đồng tăng 210,8 triệu đồng so với<br /> năm 2009 tương ứng với tốc độ tăng trưởng là<br /> 60,23%. Đồng thời đều đạt 100% kế hoạch<br /> huy động vốn được giao. Có được kết quả<br /> như vậy là do năm 2010 Ngân hàng Chính<br /> sách Xã hội cấp trên yêu cầu thực hiện huy<br /> động tiết kiệm theo tổ tiết kiệm và vay<br /> vốn “với phương châm lá lành đùm lá rách”<br /> nên Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phổ<br /> Yên đã huy động tiền của các tổ viên tổ vay<br /> vốn để có vốn cho các hộ khác vay.<br /> Mặc dù trong năm 2010 hoạt động Ngân hàng<br /> gặp nhiều khó khăn nhưng Ngân hàng Chính<br /> sách Xã hội huyện Phổ Yên đã nắm bắt tình<br /> hình, khai thác triệt để những thuận lợi, khắc<br /> phục hạn chế những khó khăn, chỉ đạo khai<br /> thác các nguồn vốn nhàn rỗi của các tầng lớp<br /> <br /> Bảng 2. Kết cấu nguồn vốn huy động qua 3 năm 2008 - 2010<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Năm 2008<br /> ST<br /> %<br /> <br /> Năm 2009<br /> ST<br /> %<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> Năm 2010<br /> ST<br /> %<br /> <br /> Đơn vị: Triệu đồng<br /> So sánh<br /> 09/08<br /> 10/09<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nông Thị Kim Dung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Vốn huy động<br /> - Tiền gửi không kỳ hạn<br /> - Tiền gửi có kỳ hạn<br /> Nguồn vốn huy động qua tổ<br /> <br /> 400,00<br /> 167,90<br /> 232,10<br /> 79.772<br /> <br /> 100<br /> 41,98<br /> 58,03<br /> 100<br /> <br /> 350,00<br /> 100<br /> 222,90 63,69<br /> 127,10 36,31<br /> 113.613 100,0<br /> <br /> 88(12): 3 - 8<br /> <br /> 560,80<br /> 180,50<br /> 380,30<br /> 152.869<br /> <br /> 100,0<br /> 32,19<br /> 67,81<br /> 100,0<br /> <br /> 87,50<br /> 132,76<br /> 54,76<br /> 142,42<br /> <br /> 160,23<br /> 80,98<br /> 299,21<br /> 134,55<br /> <br /> (Nguồn số liệu: Phòng tín dụng NHCSXH huyện Phổ Yên)<br /> <br /> Tình hình cung ứng vốn tín của ngân hàng<br /> Chính sách xã hội huyện Phổ Yên<br /> Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên<br /> nằm trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã<br /> hội tỉnh Thái Nguyên với mục đích sử dụng<br /> hiệu quả các nguồn lực tài chính do Ngân<br /> hàng Chính sách Xã hội huy động cho người<br /> nghèo và các đối tượng chính sách ưu đãi<br /> phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải<br /> thiện đời sống, góp phần thực hiện chương<br /> trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo<br /> ổn định xã hội. Nhưng với công tác tổ chức<br /> mạng lưới và cán bộ Ngân hàng Chính sách<br /> Xã hội đã triển khai và thực hiện tốt các mục<br /> tiêu hoạt động và tích cực đẩy mạnh tăng<br /> trưởng nguồn vốn để mở rộng giải ngân.<br /> Nguồn vốn mà NHCSXH huyện Phổ Yên có<br /> chủ yếu được sử dụng vào việc cho vay ưu<br /> đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên<br /> địa bàn. Nguồn vốn này được tập trung cho<br /> vay 6 đối tượng chính đó là: cho vay hộ<br /> nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay<br /> học sinh sinh viên, cho vay hộ nghèo làm nhà<br /> ở, cho vay hộ sản xuất vùng khó khăn và cho<br /> vay nước sạch vệ sinh môi trường. Ngoài ra<br /> Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên<br /> còn cho vay các đối tượng như: Xuất khẩu lao<br /> động, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt<br /> khó khăn và vốn cho thương nhân hoạt động<br /> tại vùng khó khăn. Qua 3 năm 2008 – 2010<br /> tổng doanh số cho vay tăng dần, năm 2009<br /> tổng doanh số cho vay đạt 55.301 triệu đồng<br /> <br /> tăng 45,54% so với năm 2008, năm 2010 tổng<br /> doanh số cho vay đạt 67,284 triệu đồng, đồng<br /> nghĩa với tăng 21,67% so với năm 2009.<br /> Tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính<br /> sách Xã hội huyện Phổ Yên tăng dần. Năm<br /> 2008 doanh số cho vay mới chỉ đạt 37.998<br /> triệu đồng nhưng đến năm 2009 đạt 55.301<br /> triệu đồng tăng 17.303 triệu đồng so với năm<br /> 2008, tốc độ tăng trưởng đạt 45,54%. Đến<br /> năm 2010 doanh số cho vay đạt 67.284 triệu<br /> đồng tăng 11.983 triệu đồng so với năm 2009<br /> tương ứng tốc độ tăng trưởng đạt 21,67%.<br /> Như vậy Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện<br /> Phổ Yên rất quan tâm tới quy mô cho vay.<br /> Điều này phù hợp với định hướng hoạt động<br /> và chỉ đạo của Ngân hàng. Có được kết quả<br /> trên là sự mở rộng mạng lưới giao dịch, sự kết<br /> hợp với việc phục vụ khách hành chu đáo đã<br /> mang lại thành công đáng kể cho Ngân hàng.<br /> Ta thấy doanh số cho vay của Ngân hàng<br /> Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên chủ yếu<br /> tập trung ở ngành trồng trọt và chăn nuôi,<br /> dịch vụ chiếm rất ít. Nhu cầu vay vốn của các<br /> ngành tăng dần qua các năm.<br /> So sánh giữa năm 2009 và năm 2008 ta thấy:<br /> ngành trồng trọt tăng 44,65%, ngành chăn<br /> nuôi tăng 44,89%, ngành dịch vụ ngành nghề<br /> tăng 70,93%.<br /> Năm 2010: ngành trồng trọt tăng 17,78%,<br /> ngành chăn nuôi tăng 24,41%, ngành dịch vụ,<br /> ngành nghề tăng 41,12% so với năm 2009.<br /> <br /> Bảng 3. Doanh số cho vay của NHCSXH huyện Phổ Yên qua 3 năm 2008 - 2010<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Tổng doanh số cho vay<br /> I. Phân theo thời gian<br /> 1. Ngắn hạn<br /> 2. Trung và dài hạn<br /> <br /> 2008<br /> SL<br /> Cơ cấu<br /> (tr.đ)<br /> (% )<br /> <br /> 2009<br /> SL<br /> Cơ cấu<br /> (tr.đ)<br /> (% )<br /> <br /> 37.998<br /> <br /> 100<br /> <br /> 55.301<br /> <br /> 3.322<br /> 34.676<br /> <br /> 8,74<br /> 91,26<br /> <br /> 2.178<br /> 53.123<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 100<br /> <br /> 2010<br /> SL<br /> Cơ cấu<br /> (tr.đ)<br /> (% )<br /> <br /> 67.284<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3,94 1.023 1,52<br /> 96,06 66.261 98,48<br /> <br /> So sánh (%)<br /> 09/08<br /> <br /> 10/09<br /> <br /> 145,54 121,67<br /> 65,56 46,97<br /> 153,20 124,73<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nông Thị Kim Dung và Đtg<br /> <br /> II. Phân theo ngành<br /> 1. Ngành trồng trọt<br /> 2. Ngành chăn nuôi<br /> 3. Dịch vụ, ngành nghề<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 20.945<br /> 15.326<br /> 1.727<br /> <br /> 55,12<br /> 40,33<br /> 4,54<br /> <br /> 30.296<br /> 22.053<br /> 2.952<br /> <br /> 88(12): 3 - 8<br /> <br /> 54,78 35.682 53,03<br /> 39,88 27.436 40,78<br /> 5,34 4.166 6,19<br /> <br /> 144,65 117,78<br /> 143,89 124,41<br /> 170,93 141,12<br /> <br /> (Nguồn: Phòng Tín dụng NHCSXH huyện Phổ Yên)<br /> <br /> Qua bảng số liệu cho thấy Ngân hàng Chính<br /> sách Xã hội huyện Phổ Yên đã thực hiện tốt<br /> kế hoạch cho vay, đã cân đối được nguồn vốn<br /> dành cho đầu tư trung hạn và dài hạn một<br /> cách hợp lý. Doanh số cho vay ngắn hạn<br /> chiếm tỷ trọng nhỏ và giảm qua các năm: năm<br /> 2009 giảm 34,44% so với năm 2008, năm<br /> 2010 giảm 53,03% sao với năm 2009. Doanh<br /> số cho vay trung hạn và dài hạn có tỷ trọng<br /> tăng dần: năm 2008 chiếm 91,26%, năm 2009<br /> chiếm 96,06%, đến năm 2010 chiếm 98,48%.<br /> Cụ thể: Năm 2008 doanh số cho vay đạt<br /> 34.676 triệu đồng, năm 2009 doanh số cho<br /> vay là 53.123 triệu đồng, tăng 18.447 triệu<br /> đồng, tốc độ tăng trưởng là 53,20%. Đến năm<br /> 2010 doanh số cho vay đạt 66.261 triệu đồng<br /> tăng 13.138 triệu đồng so với năm 2009 và<br /> tốc độ tăng trưởng là 24,73%.<br /> Điều này chứng tỏ rằng, việc đầu tư vốn vay<br /> của hộ nghèo và đối tượng chính sách đã<br /> mang tính sản xuất hàng hóa, chuyển hẳn từ<br /> sản xuất cây, con truyền thống, tự cung, tự cấp<br /> sang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất<br /> sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường.<br /> Hoạt động tín dụng cần đáp ứng hơn nữa nhu<br /> cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối<br /> tượng chính sách. Việc đầu tư chưa đi đôi với<br /> cách thức làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ<br /> thuật. Đầu tư vốn còn manh mún, chưa có dự<br /> án lớn nên hiệu quả đầu tư vốn chưa cao.<br /> Trong 3 năm, mặc dù cơ sở vật chất kỹ thuật<br /> phục vụ hoạt động chuyên môn còn thiếu<br /> thốn, nhưng NHCSXH huyện Phổ Yên nói<br /> riêng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó<br /> khăn, từng bước tạo lập hệ thống tổ chức<br /> mạng lưới ổn định và phát triển hiệu quả, tạo<br /> nền tảng vững chắc hỗ trợ tích cực cho ngân<br /> hàng triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt<br /> <br /> hoạt động. Tiếp tục sự nghiệp xóa đói giảm<br /> nghèo, phát triển kinh tế xã hội.<br /> * Tình hình dư nợ và thu nợ của Ngân hàng<br /> Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên<br /> Tổng dư nợ có xu hướng tăng qua các năm,<br /> năm 2008 dư nợ mới chỉ đạt 79.769 triệu<br /> đồng, nhưng đến năm 2009 dư nợ đã là<br /> 113.505 triệu đồng tăng 33.736 triệu đồng so<br /> với năm 2008, tốc độ tăng trưởng là 42,29%.<br /> đến năm 2010 tổng dư nợ lên đến 152.588<br /> triệu đồng tăng 39.083 triệu đồng so với năm<br /> 2009, tốc độ tăng trưởng là 34,43%.<br /> Về doanh số thu nợ riêng năm 2010 so với<br /> năm 2009 giảm đi 4.255 triệu đồng tương ứng<br /> với tỷ lệ giảm 19,73%, còn năm 2009 doanh<br /> số thu nợ đạt 21.564 triệu đồng tăng so với<br /> năm 2008 là 9.411 triệu đồng, tốc độ tăng<br /> trưởng đạt 77,44%.<br /> Nhìn vào số liệu trên ta thấy dư nợ quá hạn<br /> biến động ít. Năm 2008 dư nợ quá hạn là 359<br /> triệu đồng chiếm 0,45% tổng dư nợ, sang năm<br /> 2009 dư nợ quá hạn là 353 triệu đồng giảm so<br /> với năm 2008 là 6 triệu đồng tương ứng với<br /> giảm 1,67%. Đến năm 2010 dư nợ quá hạn<br /> lên 354 triệu đồng, tăng 1 triệu so với năm<br /> 2009 tương ứng tăng 0,28%.<br /> Trong 3 năm qua Ngân hàng thực hiện công<br /> tác tăng cường quản lý cho vay, công tác<br /> kiểm tra, xử lý làm lành mạnh hóa chất lượng<br /> cho vay và các biện pháp ngăn chặn tình trạng<br /> tiêu cực: vay chồng chéo, sử dụng vốn sai<br /> mục đích, vay hộ... vì vậy tổng dư nợ tăng<br /> nhưng dư nợ quá hạn lại giảm. Số nợ đã được<br /> chính phủ xử lý khoanh nợ đã hết thời hạn<br /> khoanh; các hộ quá khó khăn không trả được;<br /> nợ hạch toán trả lại tài khoản nợ quá hạn, một<br /> số dự án do khách hành sản xuất kinh doanh<br /> thua lỗ không có khả năng trả nợ.<br /> <br /> Bảng 4. Tình hình dư nợ và doanh số thu nợ của NHCSXH huyện Phổ Yên qua 3 năm 2008 - 2010<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 6<br /> <br /> Nông Thị Kim Dung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> 2008<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> SL<br /> (tr.đ)<br /> <br /> %<br /> <br /> Tổng dư nợ<br /> <br /> 79.769<br /> <br /> 100<br /> <br /> Doanh số thu nợ<br /> Nợ quá hạn<br /> <br /> 12.153<br /> 359<br /> <br /> 15,24<br /> 0,45<br /> <br /> 2009<br /> SL<br /> %<br /> (tr.đ)<br /> 113.50<br /> 100<br /> 5<br /> 21.564<br /> 19,00<br /> 353<br /> 0,31<br /> <br /> 88(12): 3 - 8<br /> <br /> 2010<br /> SL<br /> %<br /> (tr.đ)<br /> 152.58<br /> 100<br /> 8<br /> 17.309<br /> 11.34<br /> 354<br /> 0.23<br /> <br /> So sánh (%)<br /> 09/08<br /> <br /> 10/09<br /> <br /> 142,29<br /> <br /> 134,43<br /> <br /> 177,44<br /> 98,33<br /> <br /> 80,27<br /> 100,28<br /> <br /> (Nguồn: Phòng tín dụng NHCSXH huyện Phổ Yên)<br /> <br /> Đây là khoản nợ mà sang năm 2011 Ngân hàng<br /> Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên cần phải quan<br /> tâm thu hồi, làm giảm dư nợ quá hạn, nâng cao<br /> chất lượng hoạt động cho vay.<br /> ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN<br /> DỤNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG<br /> CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN<br /> HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHỔ<br /> YÊN<br /> * Những kết quả đạt được<br /> Thực hiện định hướng của Ngân hàng Chính sách<br /> Xã hội tỉnh Thái Nguyên trong 3 năm qua Ngân<br /> hàng Chính sách Xã hội huyện Phổ Yên đã và<br /> đang cố gắng mở rộng huy động vốn và đầu tư<br /> vốn cho vay cho các đối tượng chí nh sách xã hội<br /> theo quy đị nh , chú ý và coi trọng sản xuất nông<br /> nghiệp vì đây vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của<br /> địa phương.<br /> Về chất lượng cho vay nhìn chung có chiều<br /> hướng tốt, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện<br /> Phổ Yên thực hiện tốt chính sách của Chính phủ<br /> về cho vay hộ nghèo và các đối tượng đối tượng<br /> chính sách, triển khai cho vay đối với hộ nghèo<br /> sản xuất kinh doanh, cho vay giải quyết việc làm<br /> và xuất khẩu lao động nhằm tạo điều kiện nâng<br /> cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân góp<br /> phần thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo của<br /> huyện Phổ Yên. Cụ thể qua 3 năm 2008 – 2010<br /> hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội<br /> huyện Phổ yên làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ<br /> 15,01% năm 2008 xuống còn dưới 9,22% năm<br /> 2010.<br /> * Những tồn tại và nguyên nhân<br /> - Tồn tại:<br /> Việc đầu tư cho vay nhất là đối với các hộ nghèo<br /> vẫn mang tính chất chăn nuôi và sản xuất truyền<br /> thống, mức vốn đàu tư bình quân hộ còn thấp,<br /> chưa tập trung theo dự án nên mức phát huy hiệu<br /> quả của đồng vốn chưa cao. Cho vay hộ nghèo<br /> ủy thác qua các đoàn thể chính trị - xã hội bước<br /> đầu vẫn còn hạn chế, một số nơi các tổ chức chưa<br /> <br /> thực sự nhận thức hết trách nhiệm của mình<br /> trong vai trò và trách nhiệm ủy thác từ khâu bình<br /> xét cho vay tại tổ đến việc hướng dẫn, kiểm tra<br /> xem xét sử dụng vốn vay và đôn đốc nợ quá hạn.<br /> Về tổ chức mạng lưới con người và cơ sở vật<br /> chất còn thiếu, hệ thống thông tin tuy đã được<br /> tăng cường một bước nhưng nhìn chung chưa<br /> tương xứng với yêu cầu phục vụ khách hàng<br /> ngày càng lớn. Do vậy trong quá trình quản lý nợ<br /> chưa thực sự sát sao.<br /> Các quy định về phương pháp cho vay, quy trình,<br /> thủ tục, giấy tờ hồ sơ cho vay có những điều kiện<br /> chưa phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu chính<br /> đáng của người vay. Ngân hàng Chính sách Xã<br /> hội huyện Phổ Yên mới chỉ chú trọng đàu tư cho<br /> từng đối tượng người vay cụ thể chứ chưa chú<br /> trọng đầu tư theo dự án kinh tế, các ngành nghề<br /> truyền thống của cả một khu vực. Thời hạn cho<br /> vay còn chưa thông thoáng hoặc chưa phù hợp<br /> với chu kỳ sản xuất của khách hàng vay vốn.<br /> Việc chỉ đạo nắm bắt thông tin về hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh của khách hàng, thông tin kinh<br /> tế thị trường giá cả chưa đầy đủ, xử lý thiếu<br /> chính xác. Do vậy khách hàng khi gặp khó khăn<br /> trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn sai mục<br /> đích chưa được phát hiện và xử lý kịp thời dẫn<br /> đến nợ quá hạn, có trường hợp là nợ có khả năng<br /> mất vốn.<br /> - Nguyên nhân:<br /> Cơ chế chính sách của Nhà nước của các ngành<br /> chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ, môi trường pháp<br /> lý<br /> chưa<br /> thực<br /> sự<br /> thuận<br /> lợi<br /> cho<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 7<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2