thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
23
download

thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

như ta đã tính ở phần trước ta có trên trục 2 N = 1,03 (KW) Tốc độ tính toán: n = 319 (v/ phút) Momên xoắn tính toán Mx = 314 (Nm) Đường kính sơ bộ trục 2: d2 = 25 (mm) Ta tính trục 2 nh- sau: Đường kính trục tại chỗ lắp bánh răng d=25mm() Đường kính trục tại chỗ lắp ổ là d=20mm() Ta thấy rằng trục nuy hiểm nhất khi bánh răng z = 64 và z = 18 cùng làm việc Lực tác dụng lên bánh răng Với bánh răng z = 64 ;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 5

  1. Chương 5: TÝnh trôc trung gian Gi¶ sö trªn trôc 2 : nh- ta ®· tÝnh ë phÇn tr-íc ta cã trªn trôc 2 N = 1,03 (KW) Tèc ®é tÝnh to¸n: n = 319 (v/ phót) M«men xo¾n tÝnh to¸n Mx = 314 (Nm) §-êng kÝnh s¬ bé trôc 2: d2 = 25 (mm) Ta tÝnh trôc 2 nh- sau: §-êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng d=25(mm) §-êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p æ lµ d=20(mm) Ta thÊy r»ng trôc nuy hiÓm nhÊt khi b¸nh r¨ng z = 64 vµ z = 18 cïng lµm viÖc Lùc t¸c dông lªn b¸nh r¨ng Víi b¸nh r¨ng z = 64 ; m = 2,5 §-êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 64.2,5 = 160 (mm) Ta cã Ft2 = 2M/d1 = 2. 314000/160 = 3925 (N) Lùc h-íng t©m Fr2 = Ft tg = Ft tg 200 = 3925 tg200 = 1429(N) Víi b¸nh r¨ng z = 18 ; m = 2,5 §-êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 18.2,5 = 45 (mm) Ta cã Ft2 = 2M/d1 = 2. 314000/90 = 13956 (N) Lùc h-íng t©m Fr2 = Ft tg = Ft tg 200 = 5080(N) S¬ ®å ¨n khíp
  2. Y Fr2 Ft2 0 Fr2 Z Ft2 X l1 l2 l3 TÝnh ph¶n lùc ë æ vµ vÏ biÓu ®å m«men uèn , xo¾n Ph¶n lùc ë æ sinh ra bëi Fr1 , Fr2 Gi¶ sö ph¶n lùc ®ã lµ RA, RB va cã chiÒu nh- h×nh vÏ. XÐt trong mÆt ph¼ng yoz C¸c lùc t¸c dông lªn trôc Fr1 , Fr2 , RAY, RBY Víi Fr1Y = Fr1 cos 300 = 4399(N) Y Ray Rby Fr2 Ft2 0 Fr2 Z Ft2 X l1 l2 l3 Ta cã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng Fr1 - (RAY + RBY + Fr2) = 0 (1) Fr1 . l1 - RBY.l2 - Fr2 . l3 = 0 (2) Tõ (1)(2) ta cã : RAY = 2400(N)
  3. RBY = 570(N) XÐt trong mÆt ph¼ng xoz .C¸c ph¶n lùc lµ RAX , RBX Y Rax Rbx Fr2 Ft2 0 Fr2 Z Ft2 X l1 l2 l3 Víi Fr1X = Fr1 cos600 = 5080.cos60 = 2540 (N) Ta cã ph-¬ng tr×nh Fr1X - RAX - RBX = 0 (1) Fr1X . l1 - RBX.l2 = 0 (2) Tõ (1)(2) ta cã : RAX = 1270(N) RBX = 1270(N) TÝnh chÝnh x¸c trôc : Ta dÔ thÊy r»ng cã 2 tiÕt diÖn cÇn ph¶i kiÓm tra ®ã lµ tiÐt diÖn l¾p b¸nh r¨ng z = 18 vµ tiÕt diÖn chç l¾p æ B. VÏ biÓu ®å m« men uèn xo¾n . BiÓu ®å m« men uèn trong mÆt ph¼ng xoz
  4. M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=18. Mu1x=Ray.l1=1270.160=203200 N.mm M« men uèn t¹i æ B: Mu2x=0 XÐt trong mÆt ph¼ng yoz. M« men uèn t¹i chæ l¾p b¸nh r¨ng Z=18 Mu1y=Ray.l1=2400.160=384000 N.mm M« men uèn t¹i æ B: Mu2y=Fr2.(l3-l2)=1429.45=64305 N.mm BiÓu ®å m« men xo¾n : M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=18 Mx1=Ft1.d1/2=314000 N.mm M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=64 Mx2=Ft2.d2/2=314000 N.mm Tõ ®ã ta cã biÓu ®å m« men.
  5. Ray Rby Rax Fr1 Ft 1 Rbx Fr2 Ft 2 Muy 64350 N.mm 384000 N m .m Mux 203200 N m .m Mx 314000 N.mm
  6. XÐt t¹i tiÕt diÖn I - I 2 2 M u  M ux  M uY M«men uèn t¹i I - I: Víi Mux = RAX . l1 = 1270 .160 = 203200(Nmm) Muy = RAY . l2 = 2400 .160 = 384000(Nmm) Mu = 434449 (Nmm) M«men xo¾n: MX = 314000(Nmm) ¦ng suÊt uèn: XÐt t¹i tiÕt diÖn II-II chæ l¾p æ B. 2 2 M uII  M UIIX  M UIIY Mu2x=Fr2. Mu2x=Fr2.(l3-l2)1429.45=64305 (N.mm) MUII=Mu2 y=64305 (N.mm) M« men xo¾n t¹i II-II. MX=314000 (N.mm) TÝnh chÝnh x¸c ®-êng kÝnh trôc.  1 2 [ K .(1  C1 ).M UC ]2  (  K .C2 ).M C T d  2,17.3  (1   4 ). 1 n víi  lµ tØ sè gi÷a 2 ®-êng kÝnh ngoµi vµ trong cña trôc .Do trôc ®Æc nªn  =0 n:hÖ sè an toµn
  7. n=1,5  3 C1 C2 gi¸ trÞ phô thuéc qu¸ tr×nh c¾t . C1  C2=0,25  0,3 chän C1  C2=0,3  1 :øng suÊt mái  1 =(0,4  0,5)  0 . Víi vËt liÖu lµm trôc lµ thÐp C45 øng suÊt ch¶y  C =400 N/mm giíi h¹n bÒn  0 =800 MPa  1 =0,45.800=340 MPa K  ,K  hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña tËp trung øng suÊt uèn vµ xo¾n K  =K  =1,7  2chän K  ,K  =1,8 Tõ ®ã tÝnh ®-îc ®-êng kÝnh chÝnh x¸c cña trôc t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=18 vµ chç l¾p æ T¹i tiÕt diÖn I-I 340 (1,8.434449) 2  [(  1,8.0,3).314000] 2 400 d1  3 = 62,85 mm 340 1,5 t¹i tiÕt diÖn II-II 340 (1,8.4305) 2  [(  1,8).314000] 2 400 d2  3 =60,88 mm 340 1,5
Đồng bộ tài khoản