thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
141
lượt xem
31
download

thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Càng gạt C có 3 vị trí Trái - Giữa - Phải có hành trình gạt La = 4B. + 4f = 55 (mm) Ta thấy các vị trí trên có chung ước số là 55mm .Do đó chọn a = 55 là khoảng cách giữa 2 đĩa có lỗ và cùng là hành trình chung của các trục thanh răng Càng gạt A mỗi lần gạt 55mm nên không có khuếch đại X/ L = 1 Càng gạt B mỗi lần gạt 55mm nên không có khuếch đại X/ L = L Số càng gạt 3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 6

  1. Ch-¬ng 6: TÝnh to¸n vµ chän kÕt cÊu hÖ thèng ®iÒu khiÓn 4.1 Chän kiÓu vµ kÕt cÊu tay g¹t ®iÒu khiÓn Ta chän lo¹i vßng g¹t 4.2 LËp b¶ng tÝnh vÞ trÝ b¸nh r¨ng t-¬ng øng víi tay g¹t ta cã: Sè l-îng tèc ®é z = 18 Ph-¬ng ¸n kh«ng gian 332 Ph-¬ng ¸n thay ®æi thø tù I-II-III S¬ ®å ®éng: C B M1 III i4 i5 i2 II i1 i1 i2 I L-íi kÕt cÊu
  2. Trªn trôc 1 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc A cã 3 vÞ trÝ ¨n khíp Trªn trôc 3 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc B cã 3 vÞ trÝ ¨n khíp Trªn trôc 3 cã cµng g¹t C dïng ®Ó ®ãng më ly hîp M1 cã hai vÞ trÝ ¨n khíp ViÕt l¹i hÖ ph-¬ng tr×nh n1 = n®c. i0 . i1 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n2 = n®c. i0 . i1 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n3 = n®c. i0 . i1 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n4 = n®c. i0 . i2 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n5 = n®c. i0 . i2 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n6 = n®c. i0 . i2 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n7 = n®c. i0 . i3 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n8 = n®c. i0 . i3 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n9 = n®c. i0 . i3 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n10 = n®c. i0 . i4 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n11 = n®c. i0 . i4 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n12 = n®c. i0 . i4 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n13 = n®c. i0 . i5 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n14 = n®c. i0 . i5 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n15 = n®c. i0 . i5 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n16 = n®c. i0 . i6 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n17 = n®c. i0 . i6 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i )
  3. n18 = n®c. i0 . i6 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) VËy ta cã vÞ trÝ b¸nh r¨ng t-¬ng øng víi vÞ trÝ tay g¹t. n1 T 0 G 0 T 0 0 + 0 + 0 + + + + n2 T 0 P + T 0 0 + 0 + 0 + + 0 + n3 T 0 T 0 T 0 0 0 0 + + + + + + n4 P + G 0 T 0 + + 0 0 0 + 0 + + n5 P + P + T 0 + + 0 0 0 + 0 0 + n6 P + T 0 T 0 + 0 0 0 + + 0 + + n7 G 0 + G 0 T 0 0 + 0 + 0 +
  4. + + n8 G 0 P + T 0 + + 0 0 0 + + 0 + n9 G 0 T 0 T 0 + 0 0 0 + + + + + n 10 T 0 G 0 P + 0 + + + 0 0 + + 0 n 11 T 0 P + P + 0 + + + 0 0 + 0 0 n 12 T 0 T 0 P + 0 0 + + + 0 + + 0 n 13 P + G 0 P + + + + 0 0 0 0 + 0 n 14 P + P + P + + + + 0 0 0 0 0 0 n 15 P + T 0 P + + 0 + 0 + 0 0 + 0 n 16 G 0 G 0 P + + + + 0 0 0
  5. + + 0 n 17 G 0 P + P + + + + 0 0 0 + 0 0 n 18 G 0 T 0 P + + 0 + 0 + 0 + + 0 4.3 TÝnh to¸n c¸c hµnh tr×nh g¹t Cµng g¹t A cã 3 vÞ trÝ Tr¸i - Gi÷a - Ph¶i cã hµnh tr×nh ph¹t La = 4.B + 4f = 4.25 + 42,5 = 110 (mm) Cµng g¹t B cã 3 vÞ trÝ Tr¸i - Gi÷a - Ph¶i cã hµnh tr×nh ph¹t La = 4.B + 4f = 110 (mm) Mçi lÇn g¹t 55mm B B 2B + 2f 2B + 2f
  6. Cµng g¹t C cã 3 vÞ trÝ Tr¸i - Gi÷a - Ph¶i cã hµnh tr×nh g¹t La = 4.B + 4f = 55 (mm) Ta thÊy c¸c vÞ trÝ trªn cã chung -íc sè lµ 55mm .Do ®ã chän a = 55 lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Üa cã lç vµ cïng lµ hµnh tr×nh chung cña c¸c trôc thanh r¨ng Cµng g¹t A mçi lÇn g¹t 55mm nªn kh«ng cã khuÕch ®¹i X/ L = 1 Cµng g¹t B mçi lÇn g¹t 55mm nªn kh«ng cã khuÕch ®¹i X/ L = L Sè cµng g¹t 3 Sè c¸c chèt thanh r¨ng ®Èy kÐo lµ : 6 Sè hµng lç trªn ®Üa lµ 6 .Nh-ng ®Ó kÕt cÊu nhá gän bè trÝ V× hµnh t×nh cµng g¹t cña A,B,C kh«ng cÇn khuyÕch ®¹i nªn ta cã bè trÝ ngay trªn trôc thanh r¨ng.
Đồng bộ tài khoản