intTypePromotion=1

Thuyết minh Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Venus hotel

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
455
lượt xem
89
download

Thuyết minh Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Venus hotel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thuyết minh Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Venus hotel" có kêt cấu nội dung gồm 10 chương. Chương I: Tổng quan chung về dự án. Chương II: Tổng quan ngành khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh. Chương III: Phương án quy hoạch. Chương IV: Xây dựng chiến lược marketing. Chương V: Đánh giá tác động môi trường. Chương VI: Bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự. Chương VII: Tổng mức vốn của dự án. Chương VIII: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương IX: Hiệu quả kinh tế tài chính. Chương X: Kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Venus hotel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH<br /> <br /> DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG<br /> <br /> KHÁCH SẠN 3 SAO<br /> VENUS HOTEL<br /> <br /> Địa điểm<br /> : Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh<br /> Chủ đầu tƣ<br /> : Công ty TNHH TV Sao Khuê<br /> Đơn vị tƣ vấn : Công ty CP TV Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 8 năm 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH<br /> <br /> DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG<br /> <br /> KHÁCH SẠN PHÚ NHUẬN<br /> TIÊU CHUẨN 3 SAO<br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> CÔNG TY TNHH VT<br /> SAO KHUÊ<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƢ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 8 năm 2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÔNG TY TNHH VT SAO KHUÊ<br /> <br /> Số: 01/AC - 2012/TTr-DA<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> -----------------Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012<br /> <br /> TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƢ<br /> Dự án: Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL<br /> Kính gửi:<br /> -<br /> <br /> Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Sở Kế hoạch và đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br />  Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;<br />  Căn cứ Luật Đầu tƣ năm 2005;<br />  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hƣớng<br /> dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ<br /> xây dựng công trình.<br />  Thông tƣ số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn một số nội<br /> dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình.<br />  Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;<br /> Công ty TNHH VT SAO KHUÊ đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở<br /> Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép<br /> đầu tƣ dự án ―Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL ‖ với các nội dung sau:<br /> 1. Tên dự án<br /> : Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL<br /> 2. Chủ đầu tƣ<br /> : Công ty TNHH VT Sao Khuê<br /> 3. Trụ sở<br /> :<br /> 4. Địa điểm<br /> : Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh<br /> 5. Diện tích đất<br /> : 400 m2<br /> 6. Mục tiêu đầu tƣ<br /> : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao<br /> 7. Quy mô dự án<br /> : Khách sạn có quy mô 65 phòng<br /> 8. Hình thức đầu tƣ<br /> : Đầu tƣ xây dựng mới<br /> 9. Tổng mức đầu tƣ : 49,845,880,000 đồng (Bốn mươi chín tỷ tám trăm bốn mươi lăm<br /> triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)<br /> 10. Nguồn vốn đầu tƣ : Vốn chủ sở hữu 50% tổng đầu tƣ, tƣơng ứng với số tiền<br /> 24,845,880,000 đồng; Vốn vay 50% trên tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay là<br /> 25,000,000,000 đồng<br /> 11. Thời gian xây dựng : 18 tháng (từ 1/9/2012 đến 1/1/2014)<br /> 12. Những đề xuất ƣu đãi của Nhà nƣớc:<br /> 13. Kết luận: Nếu Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội:<br /> 3<br /> <br /> - Hiệu quả kinh tế:<br /> + Hiện giá thu nhập thuần NPV= 6,505,879,386 đồng > 0<br /> Vậy: Hiệu quả tài chính của dự án cao, dự án mang tính khả thi.<br /> + Tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án IRR = 38.34 %<br /> Vậy: Dự án có tỷ lệ sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.<br /> - Hiệu quả xã hội:<br /> + Phục vụ các du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh để tham quan kết hợp hội nghị,<br /> hội thảo cấp quốc gia, quốc tế.<br /> + Phục vụ các nhu cầu tham quan, hội thảo, hội nghị đạt tiêu chuẩn cao.<br /> + Góp phần tăng thu ngân sách nhà nƣớc, tạo ra công ăn việc làm, giảm bớt thất nghiệp<br /> khi dự án đi vào giai đoạn đầu tƣ và khai thác.<br /> <br /> Công ty TNHH VT SAO KHUÊ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở<br /> Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho<br /> phép đầu tƣ dự án ―Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL‖ này.<br /> Nơi nhận:<br /> - Nhƣ trên<br /> - Lƣu TCHC.<br /> <br /> CÔNG TY TNHH VT SAO KHUÊ<br /> (Giám đốc)<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 7<br /> I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 7<br /> I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tƣ ............................................................................................. 7<br /> I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 7<br /> CHƢƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ..................... 10<br /> II.1. Cơ sở hạ tầng ..................................................................................................................... 10<br /> II.1.1. Số lƣợng .......................................................................................................................... 10<br /> II.1.2. Chất lƣợng....................................................................................................................... 11<br /> II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn ...................................................................................................... 11<br /> II.2. Thị trƣờng khách hàng ....................................................................................................... 12<br /> II.2.1. Khách hàng trong nƣớc ................................................................................................... 13<br /> II.2.2. Khách hàng nƣớc ngoài .................................................................................................. 13<br /> II.3. Sự cần thiết phải đầu tƣ ..................................................................................................... 13<br /> CHƢƠNG III: PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 15<br /> III.1 Xác định cấp hạng công trình ............................................................................................ 15<br /> III.2. Xác định địa điểm xây dựng ............................................................................................. 15<br /> III.3. Xác định quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 16<br /> III.4. Xác định các dịch vụ ........................................................................................................ 16<br /> III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 17<br /> III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 17<br /> III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất ................................................................................................ 17<br /> III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 18<br /> III.5.4. Giải pháp mặt đứng và tổ hợp hình khối công trình ...................................................... 18<br /> III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 18<br /> III.5.6. Giải pháp về điện chiếu sáng ......................................................................................... 19<br /> III.5.7. Giải pháp về hệ thống điện thoại ................................................................................... 19<br /> III.5.8. Giải pháp về thoát nƣớc ................................................................................................. 19<br /> III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 19<br /> III.5.10. Vệ sinh ......................................................................................................................... 21<br /> CHƢƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING................................................... 22<br /> IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 22<br /> IV.2. Giá cả ................................................................................................................................ 23<br /> IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 23<br /> IV.3.1. Các hình thức đặt phòng ................................................................................................ 23<br /> IV.3.2. Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối ..................................................................... 24<br /> IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 24<br /> IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 25<br /> IV.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự ........................................................................................ 26<br /> IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 26<br /> IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 27<br /> IV.6.3. Đặc điểm tính cách ........................................................................................................ 27<br /> IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 27<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2