intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thuyết trình: Môi trường văn hóa quốc tế

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
52
lượt xem
10
download

Thuyết trình: Môi trường văn hóa quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Môi trường văn hóa quốc tế nhằm trình bày về các nội dung bản chất và các yếu tố tác động môi trường văn hóa quốc tế, những khía cạnh về văn hóa, ảnh hưởng của văn hóa đến kinh doanh quốc tế, văn hóa tổ chức và quản trị trong điều kiện đa văn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Môi trường văn hóa quốc tế

 1. SVTH: QT.Đêm2 _ CH22_Nhóm 1 GV: NCS. Nguyễn Thanh Trung LOGO
 2. Danh sách nhóm Nguyễn Bảo Trung Lê Tuấn Anh Nguyễn Trường Giang Nguyễn Huỳnh Nhi Khoa Nguyễn Duy Nam Trần Thanh Nhật Nguyễn Thị Xuân Thu
 3. Nội dung trình bày Bản chất và các yếu tố tác động Những khía cạnh về văn hóa Ảnh hưởng của văn hóa đến kinh doanh quốc tế Văn hóa tổ chức và quản trị trong điều kiện đa văn hóa
 4. Bản chất và các yếu tố tác động Khái Niệm “Văn hóa là kiến thức cần thiết mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh nghiệm và thể hiện sắc thái xã hội.”
 5. Bản chất và các yếu tố tác động Được học hỏi Được chia sẻ Đặc Biểu tượng Thừa hưởng điểm Khuôn mẫu Tính điều chỉnh
 6. Bản chất và các yếu tố tác động Hiểu biết tác động văn hóa đến hành vi con người
 7. Bản chất và các yếu tố tác động Quan niệm sai lầm  Sử dụng chiến lược ra nước ngoài giống như trong nước.  Không thay đổi sản phẩm theo những yêu cầu riêng biệt.  Mang lợi nhuận về nước mà không tái đầu tư thị trường nước ngoài.  Sử dụng nhà quản trị giỏi trong nước nhưng thiếu kinh nghiệm ở nước ngoài  Có thể tránh nếu hiểu văn hóa nước sở tại
 8. Bản chất và các yếu tố tác động Khuynh hướng Văn hóa tường Văn hóa ẩn tàng minh (low (high context context culture) culture)
 9. Bản chất và các yếu tố tác động Yeáu toá Vaên hoùa aån taøng Vaên hoùa töôøng minh Luaät sö Khoâng quan troïng Raát quan troïng Lôøi noùi Lôøi cam keát Khoâng ñaùng tin Traùch nhieäm Caáp treân gaùnh vaùc Ñaåy xuoáng caáp döôùi Thôøi gian Chính thôøi gian coâng Thôøi gian laø tieàn baïc vieäc Thöông löôïng Daøi doøng, chuû yeáu Tieán haønh nhanh laø quan heä choùng Nöôùc ñaïi dieän Nhaät, Trung Ñoâng Myõ, Baéc Aâu
 10. Bản chất và các yếu tố tác động Suy Văn Hóa nghĩ, Thái độ, hành ý thức động quản lý Cảm giác, Ảnh hưởng tâm lý Quan hệ CP Text và DN
 11. Bản chất và các yếu tố tác động Ngôn Ngữ (Language) Tôn Giáo (Religion) Giá Trị Và Thái Độ (Value and Attitudes) Các Yếu Thói quen và cách ứng xử ( Customs and Manner) Tố Tác Động Văn Hóa Vật Chất (Material Culture) Thẩm Mỹ (Aesthetics) Giáo Dục (Education)
 12. Bản chất và các yếu tố tác động Hiểu tình huống Tiếp cận dân địa phương Nhận biết sắc thái Ngôn ngữ Text Hiểu văn hóa tốt hơn Text Xã giao hằng ngày Dịch thuật Phương tiện để truyền thông tin và ý tưởng
 13. Bản chất và các yếu tố tác động Cách sống, niềm tin Giá trị và thái độ Cách cư xử Tôn Giáo Thói Text làm việc quen Text Chính trị & kinh doanh Thiên chúa giáo, tin lành, phật giáo, …
 14. Bản chất và các yếu tố tác động Giá trị và thái độ Giá trị - niềm tin Thái độ - những vững chắc làm khuynh hướng cơ sở để con không đổi của sự người đánh giá cảm nhận và điều đúng , sai, hành vi theo một tốt, xấu, … hướng riêng biệt về một đối tượng
 15. Bản chất và các yếu tố tác động
 16. Bản chất và các yếu tố tác động Thói quen và cách ứng xử Thói quen – Cách ứng xử - là Cách thực hành những hành vi phổ biến hoặc đã được xem là hình thành từ đúng đắn trong trước. xã hội riêng biệt.
 17. Bản chất và các yếu tố tác động  Văn hóa vật chất - Là những đối tượng con người làm ra o Cơ sở hạ tầng kinh tế - giao thông, thông tin, nguồn năng lượng. o Cơ sở hạ tầng xã hội – chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở. o Cơ sở hạ tầng tài chính – ngân hàng, bảo hiểm. - Tiến bộ kỹ thuật o Tác động tiêu chuẩn mức sống. o Giải thích những giá trị, niềm tin của xã hội.
 18. Bản chất và các yếu tố tác động  Thẩm mỹ - Thị hiếu nghệ thuật của văn hóa – hội họa, văn chương , âm nhạc, … - Nhiều khía cạnh thẩm mỹ làm cho các nền văn hóa khác nhau.
 19. Bản chất và các yếu tố tác động  Giáo dục - Khả năng đọc viết, nhận thức, hiểu biết. - Cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển khả năng quản trị.
 20. Những khía cạnh về văn hóa Sự cách biệt quyền lực (Power Distance) Lẩn tránh rủi ro (Uncertainly Advoidance) Những Chủ nghĩa cá nhân (Individualism) khía cạnh về văn hóa Sự cứng rắn (Masculinity) Sự kết hợp những khía cạnh này

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản