Tiếng việt 1 - Bài 21, 22

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
10
download

Tiếng việt 1 - Bài 21, 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần: u,ư,x,ch,s,r,k,kh. 2.Kĩ năng :Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng. 3.Thái độ :Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết trong chuyện kể: Thỏ và sư tử. -GV: -Bảng ôn -Tranh minh câu ứng dụng : Xe ô tô chở khỉ và sư tử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 21, 22

  1. Bài 21 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh c và vi t m t cách ch c ch n âm, ch v a h c trong tu n: u,ư,x,ch,s,r,k,kh. 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Nghe, hi u và k l i t nhiên m t s tình ti t trong chuy n k : Th và sư t . II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn -Tranh minh câu ng d ng : Xe ô tô ch kh và sư t v s thú. -Tranh minh ho cho truy n k : Th và sư t . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : k, kh, k , kh ; t ng ng d ng: k h , kì c , khe á; cá kho. - c câu ng d ng : Ch kha k v cho bé hà và bé lê. -Nh n xét bài cũ.
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :H i :-Tu n qua chúng ta ã h c ưa ra nh ng âm và t m i h c ư c nh ng âm và ch gì m i ? - G n b ng ôn lên Ho t ng 1 : Ôn t p +M c tiêu: HS c t t âm và t ng d ng. Lên b ng ch và c +Cách ti n hành : c các ti ng ghép B1, B2 On các ch và âm ã h c : (Cá nhân- ng thanh) Treo b ng ôn Ghép ch thành ti ng: Vi t b ng con : xe ch ct ng d ng: xe ch , c s , k ô, r kh Vi t v : xe ch -Ch nh s a phát âm. -Gi i thích nghĩa t . Ho t ng 2:Luyên vi t : -MT:HS vi t úng t ng d ng xe ch c s . c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -Cách ti n hành: Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Th o lu n và tr l i Hư ng d n vi t v T p vi t: c trơn (C nhân- thanh) GV hư ng d n HS vi t theo t ng dòng c SGK(C nhân- thanh)
  3. C ng c d n dò Vi t t còn l i trong v t p vi t Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c c l i tên câu chuy n +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng Th o lu n nhóm và c i di n lên thi tài +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Hư ng d n c câu ng d ng : Xe ô tô ch M t HS xung phong k toàn kh và sư t v s thú chuy n. c SGK: Ho t ng 2:.Luy n vi t: -MT:HS vi t úng các t còn l i trong v . -Cách ti n hành: c t ng hàng HS vi t vào v Ho t ng 3:K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n +Cách ti n hành : -K l i di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Th n g p Sư t th t mu n. Tranh 2:Cu c i áp gi a Th và Sư t . Tranh 3: Th d n Sư t n m t cái gi ng. Sư t nhìn xu ng dáy gi ng th y m t con Sư t hung d
  4. ang ch m ch m nhìn mình. Tranh 4: T c mình, nó li n nh y xu ng nh cho Sư t m t tr n. Sư t giãy gi a mãi r i s c nư c mà ch t. - Ý nghĩa câu chuy n: Nh ng k gian ác và kiêu căn bao gi cũng b tr ng ph t. 4: C ng c , d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 22 p - ph - nh I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch p, ph và nh; t : ph xá, nhà lá 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Nhà dì na ph , nhà dì có chó xù. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ch , ph . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có t : ph xá, nhà lá ; Câu ng d ng : Nhà dì na ph , nhà dì có chó xù. -Tranh minh ho ph n luy n nói : Ch , ph . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : xe ch , c s , k ô, r kh . - c câu ng d ng : Xe ô tô ch kh và sư t v s thú. -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm p, ph, nh. Ho t ng 1 : D y ch ghi âm p ,ph, nh +M c tiêu: nh n bi t ư c âm p ,ph và âm nh +Cách ti n hành : D y ch ghi âm p Th o lu n và tr l i: -Nh n di n ch : Ch p g m : nét xiên ph i, nét s Gi ng : nét móc hai u th ng, nét móc hai u. Khác : p có nét xiên ph i và nét s H i : So sánh p v i n? (Cá nhân- ng thanh) Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n : k . D y ch ghi âm ph: -Nh n di n ch : Ch ph là ch ghép t hai con ch : p, Gi ng : ch p. Khác : ph có thêm h h H i : So sánh ph và p? (C nhân- thanh) -Phát âm và ánh v n : Ghép bìa cài, v n, trơn ti ng ph + ánh v n: ti ng khoá: “ ph ” D y ch ghi âm nh: Gi ng: h. Khác: nh b t u b ng n, -Nh n di n ch : Ch nh là ch ghép t hai con ch : n,h ph b t u b ng p H i : So sánh nh v i ph? -Phát âm và ánh v n : c : cá nhân, ng thanh + ánh v n: Ti ng khoá: “ nhà” Vi t b ng con : p, ph,nh,ph xá,
  7. Ho t ng 2:Luy n vi t nhà lá -MT:HS vi t úng quy trình p,ph,nh và t ng d ng. c cá nhân, nhóm, bàn, l p -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư ct ng d ng. c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t Th o lu n và tr l i ph bò, phá c , nho khô, nh c c th m và phân tích : nhà, ph - c l i toàn bài trên b ng c câu ng d ng (C nhân- C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c c SGK(C nhân- thanh) +MT: c ư c câu ng d ng Tô v t p vi t : p, ph, nh, ph xá, nhà lá +Cách ti n hành: c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : Th o lu n và tr l i +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : nhà, ph ) +Hư ng d n c câu ng d ng : Nhà dì na ph , nhà dì có chó xù. c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t:
  8. -MT:HS vi t úng các âm t vào v . -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo hàng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Ch , ph , th xã +Cách ti n hành : H i: -Ch có g n nhà em không? -Ch dùng làm gì? Nhà em ai hay thư ng i ch ? - ph em có gì? Thành ph nơi em có tên là gì? Em ang s ng âu? 4.C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản