Tiếng việt 1 - Bài 25, 26

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
6
download

Tiếng việt 1 - Bài 25, 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ ng, ngh; từ: cá ngừ, củ nghệ 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bê, nghé, bé -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng: cá ngừ, củ nghệ; Câu ứng dụng,tranhphần luyện nói -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 25, 26

  1. Bài 25 ng - ngh I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch ng, ngh; t : cá ng , c ngh 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Ngh hè, ch kha ra nhà bé nga 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo ch : Bê, nghé, bé II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng: cá ng , c ngh ; Câu ng d ng,tranhph n luy n nói -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : qu th , qua ò, gi cá, giã giò. - c câu ng d ng : Chú tư ghé qua nhà, cho bé gi cá. -Nh n xét bài cũ.
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm ng, ngh Ho t ng 1: D y ch ghi âm ng ,ngh +M c tiêu: nh n bi t ư c âm ng và âm ngh Th o lu n và tr l i: +Cách ti n hành : D y ch ghi âm ng: Gi ng : ch n. -Nh n di n ch : Ch ng là ch ghép t hai con ch Khác : ng có thêm g n và g (Cá nhân- ng thanh) H i : So sánh ng v i n? - ánh v n: Ti ng khoá “ng ” - c trơn: T : “cá ngư ” Gi ng : ch ng D y ch ghi âm ngh: Khác : ngh có thêm h -Nh n di n ch :Ch ngh ghép t ba con ch n, g (C nhân- thanh) và h Ghép bìa cài , ánh v n, c trơn H i : So sánh ng và ngh? -Phát âm và ánh v n : Vi t b ng con : ng, ngh, cá ng , c +Phát âm : “ng ” ngh + ánh v n: Ti ng khoá : “ngh ” + c trơn t : ”c ngh ” c cá nhân, nhóm, bàn, l p Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c âm và t ng d ng
  3. -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -MT:HS c ư c ti ng và t ng d ng Th o lu n và tr l i -Cách ti n hành:HS c GV kêt h p gi ng t c th m và phân tích: ngh ,nga ngã tư, ngõ nh , ngh sĩ, nghé c câu ng d ng (C nhân- - c l i toàn bài trên b ng thanh) C ng c , d n dò Ti t 2: c SGK(C nhân- thanh) Ho t ng 1: Luy n c T p vi t: ng, ngh, cá ng , c +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng ngh +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 Th o lu n và tr l i - c câu ng d ng : ( u có bé) +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? Th o lu n và tr l i +Tìm ti ng có âm m i h c :( g ch chân : ngh , nga) +Hư ng d n c câu: Ngh hè, ch kha ra nhà bé nga c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:Vi t úng các âm t vào v .
  4. -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng. Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Bê, nghé, bé +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Ba nhân v t trong tranh có gì chung? -Bê là con c a con gì? Nó có màu gì? -Nghé là con c a con gì? Nó có màu gì? -Bê, nghé ăn gì? -Em có bi t hát bài nào v “bê, nghé” không? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  5. Bài 26 y - tr I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch y,tr; t : y tá, tre ngà 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Bé b ho, m cho bé ra y t xã. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo ch : Nhà tr . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng: y tá, tre ngà; Câu ng d ng : Bé b ho, m cho bé ra y t xã. -Tranh minh ho ph n luy n nói : Nhà tr . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : ngã tư, ngõ nh , ngh sĩ, nghé . - c câu ng d ng : Ngh hè, ch kha ra nhà bé nga. -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm y, tr Ho t ng 1 : D y ch ghi âm y,tr +M c tiêu: nh n bi t ư c âm y và âm tr Th o lu n và tr l i: +Cách ti n hành : D y ch ghi âm y Gi ng : ph n trên dòng k , chúng -Nh n di n ch : Ch y g m nét xiên ph i, nét móc tương t nhau ngư c, nét khuy t dư i. Khác : y có nét khuy t dư i H i : So sánh y v i u? (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm : “i” (g i là ch y dài) - ánh v n: Ti ng khoá : “y” ( y ng m t mình) Gi ng : ch t - c trơn: T : “ y tá “ Khác : tr có thêm r D y ch ghi âm tr: (C nhân- thanh) -Nh n di n ch : Ch tr ghép t hai con ch :t, r Ghép bìa cài , ánh v n, c trơn H i : So sánh tr và t ? Vi t b ng con : y, tr, y tá, tre ngà -Phát âm và ánh v n : +Phát âm : u lư i u n ch m vào vòm c ng, b t ra, không có ti ng thanh c cá nhân, nhóm, bàn, l p + ánh v n: Ti ng khoá : “tre” + c trơn t : “tre ngà” Ho t ng 2:Luy n vi t:
  7. -MT:HS vi t úng quy trình y ,tr và t ng d ng -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: Th o lu n và tr l i -MT:HS c ư c ti ng và t ng d ng c th m và phân tích: y -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t c câu ng d ng (C nhân- y t , chú ý, cá trê, trí nh thanh) - c l i toàn bài trên b ng c SGK(C nhân- thanh) C ng c , d n dò T p vi t: y, tr, y t , tre ngà Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng Th o lu n và tr l i +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 (Cô trông tr ) - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c :( g ch chân : “y”) +Hư ng d n c câu: Bé b ho, m cho bé ra y t xã. c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c âm t vào v
  8. -Cách ti n hành:GV c HS vi t và v . Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Nhà tr +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Các em bé ang làm gì? -H i bé em có i nhà tr không? -Ngư i l n duy nh t trong tranh ư c g i là cô gì? -Trong nhà tr có chơi gì? -Nhà tr khác l p M t em ang h c ch nào? -Em có nh bài hát nào h i ang còn h c nhà tr và m u giáo không? Em hát cho c l p nghe? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
Đồng bộ tài khoản