Tiếng việt 1 - Bài 49,50

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
5
download

Tiếng việt 1 - Bài 49,50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : iên,yên, đèn điện, con yến. 2.Kĩ năng :Đọc được bài ứng dụng :Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Biển cả. -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn điện, con yến. -Tranh câu ứng dụng và ranh minh hoạ phần luyện nói: Biển cả. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 49,50

  1. Bài 49 iên - yên I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : iên,yên, èn i n, con y n. 2.Kĩ năng : c ư c bài ng d ng :Sau cơn bão, ki n en l i xây nhà. C àn kiên nh n ch lá khô v t m i. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bi n c . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: èn i n, con y n. -Tranh câu ng d ng và ranh minh ho ph n luy n nói: Bi n c . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c b ng : nhà in, xin l i, mưa phùn, vun x i ( 2 – 4 em c) - c bài ng d ng: “Un à n n…”. ( 2 em) -Vi t b ng con: èn pin, con giun ( 2 em ,c l p vi t b ng con) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: iên, yên – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: iên,yên, èn i n, Phát âm ( 2 em - ng thanh) con y n. Phân tích và ghép bìa cài:iên +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng n a.D y v n : iên Khác : iên b t u b ng iê -Nh n di n v n : V n iên ư c t o b i: i ,ê và n ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh iên và ên? Phân tích và ghép bìa cài: i n -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : i n, èn i n ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) iên i n c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. èn i n ng thanh) b.D y v n yên: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) yên y n Theo dõi qui trình con y n C l p vi t trên bàn - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con:iên, yên, èn i n, ⊕ Gi i lao con y n. -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (cá nhân - ng thanh) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: cá bi n yên ng a viên ph n yên vui 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành :
  4. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Sau cơn bão, ki n en l i xây nhà. C àn kiên nh n ch lá khô v t m i. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Bi n c ”. +Cách ti n hành : H i:-Em thư ng th y, thư ng nghe nói bi n có nh ng gì? -Nư c bi n m n hay ng t? Ngư i ta dùng nư c bi n làm gì? -Nh ng núi ngoài bi n g i là gì? Trên y thư ng có nh ng gì? Nh ng ngư i nào thư ng s ng bi n? -Em có thích bi n không? Em ã ư c b m cho ra bi n l n nào chưa? ó em thư ng làm gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  5. Bài 50 uôn - ươn I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : uôn, ươn, chu n chu n, vươn vai. 2.Kĩ năng : c ư c bài ng d ng : Mùa thu, b u tr i như cao hơn. Trên giàn thiên lí,lũ chu n chu n ng n nhơ bay lư n. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Chu n chu n, châu ch u , cào cào. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: chu n chu n, vươn vai -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói: Chu n chu n, châu ch u , cào cào. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c b ng : cá bi n, viên ph n, yên nh a, yên vui ( 2 – 4 em c) - c bài ng d ng: “Sau cơn bão, Ki n en l i xây nhà. C àn kiên nh n ch lá …”
  6. -Vi t b ng con: èn i n, con y n ( 2 em ,c l p vi t b ng con) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: uôn, ươn – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: uôn, ươn, chu n chu n, Phát âm ( 2 em - ng thanh) vươn vai. Phân tíchvàghép bìa cài:uôn +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng n a.D y v n : uôn Khác : uôn b t u b ng uô -Nh n di n v n : V n uôn ư c t o b i: u, ô và n ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh uôn và iên? Phân tích và ghép bìa cài: chu n -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : chu n,chu n chu n ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh)
  7. uôn chu n c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) chu n chu n ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n ươn: ( Qui trình tương t ) ươn Theo dõi qui trình vươn Vi t b.con: uôn, ươn, vươn vai chu n chu n, vươn vai. - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) -Hư ng d n ct ng d ng: cu n dây con lươn ý mu n vư n nhãn 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng thanh) Ti t 2: Nh n xét tranh. 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cnhân– thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch
  8. +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Mùa thu, b u tr i như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chu n chu n ng n nhơ bay lư n”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Chu n chu n, châu ch u , cào cào”. +Cách ti n hành : H i:-Em bi t nh ng lo i chu n chu n nào? -Em ã trông th y nh ng loài nh ng lo i cào cào , châu châu nào? -Em ã làm nhà cho cào cào, châu châu bao gi chưa? B ng gì? -Em b t chu n chu n, châu ch u, cào cào như th nào? -Ra gi a n ng b t chu n chu n, châu ch u, cào cào, t i v s t s t, mai không i h c ư c, có t t không?
  9. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ………………..
Đồng bộ tài khoản