Tiếng việt 1 - Bài 55, 56

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
10
download

Tiếng việt 1 - Bài 55, 56

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” 3.Thái độ ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 55, 56

  1. Bài 55 eng - iêng I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : eng, iêng, lư i x ng, tr ng, chiêng. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Dù ai nói ng nói nghiêng Lòng ta v n v ng như ki ng ba chân” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ao, h , gi ng. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: lư i x ng, tr ng, chiêng -Tranh câu ng d ng: Dù ai nói ng nói nghiêng… -Tranh minh ho ph n luy n nói: Ao, h , gi ng. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c b ng và vi t b ng con : cây sung, trung thu, c g ng, vui m ng ( 2 – 4 em c, l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Không sơn mà …( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:eng, iêng – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: eng, iêng, lư i x ng, Phát âm ( 2 em - ng thanh) tr ng, chiêng. Phân tích và ghép bìa cài: eng +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng ng a.D y v n: eng Khác : eng b t u b ng u -Nh n di n v n : V n eng ư c t o b i: e và ng ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh eng và ong? Phân tích và ghép bìa cài: x ng -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : x ng, lư i x ng ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c eng ( cá nhân - ng thanh) x ng lư i x ng c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. b.D y v n iêng: ( Qui trình tương t ) ng thanh) iêng ( cá nhân - ng thanh) chiêng tr ng chiêng Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: eng, iêng, lư i x ng, ⊕ Gi i lao tr ng, chiêng. -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (cá nhân - ng thanh) -Hư ng d n ct ng d ng: cái x ng c ri ng xà beng bay li ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: c (cá nhân 10 em – ng 1.Ho t ng 1: Kh i ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: Nh n xét tranh. +M c tiêu: c ư c câu ng d ng c (cnhân– thanh) Luy n nói theo ch HS m sách. c cá nhân 10 em +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i
  4. b. c câu ng d ng: V nư c “ Dù ai nói ng nói nghiêng Gi ng : u có nư c Lòng ta v n v ng như ki ng ba chân” Khác: v kích thư c, v a i m, v nh ng th cây, con c. c SGK: s ng y, v trong và ⊕ Gi i lao c, v v sinh và m t v sinh. d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ao, h , gi ng”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? Ch âu là gi ng? -Em thích nh t gì r ng? -Nh ng tranh này u nói v cái gì? -Nơi em có ao, h , gi ng không? -Ao, h , gi ng có gì gi ng và khác nhau? -Làm gì gi v sinh cho nư c ăn? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 56 uông - ương I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : uông, ương, qu chuông, con ư ng. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” N ng ã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái b n mư ng cùng vui vào h i.” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : ng ru ng. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: qu chuông, con ư ng. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói: ng ru ng. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : cái x ng, xàbeng, c ri ng,bay li ng ( 2 – 4 em c, l p vi t b con) - c bài ng d ng: Dù ai nói ng nói nghiêng ( 2 em) Lòng ta v n v ng như ki ng ba chân. -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:uông, ương – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: uông,ương,qu chuông Phát âm ( 2 em - ng thanh) con ư ng Phân tích và ghép bìa cài: uông. +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng ng a.D y v n: uông Khác : uông b t u b ng uô -Nh n di n v n:V n uông ư c t o b i: uô và ng ánh v n ( cnhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh uông và eng? Phân tích và ghép b.cài: chuông -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : chuông, qu chuông ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c uông ( cá nhân - ng thanh) chuông qu chuông c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. b.D y v n uông: ( Qui trình tương t ) ng thanh) ương ( cá nhân - ng thanh) ư ng Theo dõi qui trình con ư ng Vi t b.con: uông, ương, - c l i hai sơ trên b ng qu chuông, con ư ng. ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a h c -Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, (c nhân - thanh) lưu ý nét n i) -Hư ng d n ct ng d ng: rau mu ng nhà trư ng lu ng cày nương r y 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i
  8. b. c câu ng d ng: “ N ng ã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái b n mư ng cùng vui vào h i.” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “ ng ru ng”. +Cách ti n hành : H i:-Lúa, ngô, khoai, s n ư c tr ng âu? -Ai tr ng lúa, ngô, khoai, s n? -Trên ng ru ng, các bác nông dân ang làm gì? -Ngoài nh ng vi c như b c tranh ã v , em còn th y các bác nông dân còn làm nh ng vi c gì khác? -N u không có nông dân làm ra lúa, ngô, khoai,… chúng ta có cái gì ăn không? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
Đồng bộ tài khoản