Tiếng việt 1 - Bài 71, 72

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
3
download

Tiếng việt 1 - Bài 71, 72

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : et, êt, bánh tét, dệt vải. 2.Kĩ năng :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chợ Tết. -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: bánh tét, dệt vải. -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 71, 72

  1. Bài 71 et - êt I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : et, êt, bánh tét, d t v i. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ch T t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: bánh tét, d t v i. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : ( 2 – 4 em) - c SGK: . -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: et, êt – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu:Nh n bi t ư c: et, êt, bánh tét, d t v i Phân tích và ghép bìa cài: et +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng t a.D y v n: et Khác: et b t u b ng e -Nh n di n v n:V n et ư c t o b i: e và t ánh v n ( c nhân - ng GV cm u thanh) -So sánh: v n et và ôt c trơn ( cá nhân - ng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: tét -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng - c ti ng khoá và t khoá : tét, bánh tét ,t - c l i sơ : et ( cá nhân - ng thanh) tét c xuôi – ngư c bánh tét ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n êt: ( Qui trình tương t )
  3. êt c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) d t ( cá nhân - ng thanh) d tv i - c l i hai sơ trên b ng Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao Vi t b.con: et, êt, bánh tét, -Hư ng d n vi t b ng con : d t v i. +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Tìm và c ti ng có v n v a h c +Ch nh s a ch sai c trơn t ng d ng: -Hư ng d n ct ng d ng: (c nhân - thanh) nét ch con r t s m sét k tb n 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cá nhân 10 em – ng 2. Ho t ng 2: Bài m i: thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Nh n xét tranh. Luy n nói theo ch c (cánhân – ng thanh) +Cách ti n hành : HS m sách. c cá nhân 10 a.Luy n c: c l i bài ti t 1 em GV ch nh s a l i phát âm c a HS Vi t v t p vi t
  4. b. c o n thơ ng d ng: “Chim tránh rét bay v phương nam. C àn Quan sát tranh và tr l i ã th m m t nhưng v n c bay theo hàng” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ch T t”. +Cách ti n hành : H i:-Em ư c i ch T t vào d p nào? -Ch T t có nh ng gì p? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 72 ut - ưt I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ut,ưt, bút chì, m t g ng 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Ngón út, em út, sau r t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: bút chì, m t g ng -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : nét ch , s m sét, con r t, k t b n( 2 – 4 em) - c SGK: Chim tránh rét bay v phương nam. C àn ã th m m t nhưng v n c bay theo hàng. ( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ut, ưt – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu:Nh n bi t ư c: ut,ưt, bút chì, m t g ng Phân tích và ghép bìa cài: ut +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng t a.D y v n: ut Khác: ut b t u b ng u -Nh n di n v n:V n ut ư c t o b i: u và t ánh v n ( c nhân - ng GV cm u thanh) -So sánh: v n ut và et c trơn ( cá nhân - ng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: bút -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng - c ti ng khoá và t khoá : bút, bút chì ,t - c l i sơ : ut ( cá nhân - ng thanh) bút c xuôi – ngư c bút chì ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n ưt: ( Qui trình tương t )
  7. ưt c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) m t ( cá nhân - ng thanh) m t g ng - c l i hai sơ trên b ng Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao Vi t b.con: ut,ưt, bút chì, -Hư ng d n vi t b ng con : m t g ng +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Tìm và c ti ng có v n v a h c +Ch nh s a ch sai c trơn t ng d ng: -Hư ng d n ct ng d ng: (c nhân - thanh) chim cút s t răng sút bóng n tn 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cá nhân 10 em – ng 2. Ho t ng 2: Bài m i: thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Nh n xét tranh. Luy n nói theo ch c (cánhân – ng thanh) +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 HS m sách. c cá nhân 10 GV ch nh s a l i phát âm c a HS em
  8. b. c o n thơ ng d ng: Vi t v t p vi t “Bay cao cao vút Chim bi n m t r i Quan sát tranh và tr l i Ch còn ti ng hót Làm xanh da tr i” c. c SGK: i sau cùng còn g i là i sau r t ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ngón út, em út, sau r t”. +Cách ti n hành : H i:-C l p giơ ngón tay út và nh n xét so v i 5 ngón tay, ngón út là ngón như th nào? -K cho các b n tên em út c a mình? -Em út là em l n nh t hay bé nh t? -Quan sát tranh àn v t, ch con v t i sau cùng? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản