Tiếng việt 1 - Bài 79, 80

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
8
download

Tiếng việt 1 - Bài 79, 80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc. 2.Kĩ năng :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Tiêm chủng, uống thuốc. -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: thợ mộc, ngọn đuốc. -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 79, 80

  1. Bài 79 ôc - uôc I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ôc, uôc, th m c, ng n u c. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Tiêm ch ng, u ng thu c. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: th m c, ng n u c. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : c n tr c, l c sĩ, máy xúc, cúc v n th , l m c, nóng n c( 2 - 4 em) - c SGK: “ Con gì mào Lông mư t như tơ Sáng s m tinh mơ G i ngư i th c d y …“( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ôc, uôc – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t: ôc, uôc, th m c, ng n u c. Phân tích và ghép bìa cài: ôc +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng c a.D y v n: ôc Khác: ôc b t u b ng ô -Nh n di n v n:V n ôc ư c t o b i: ô và c ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n ôc và oc Phân tích và ghép bìa cài: m c ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá :m c, th m c c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : ôc m c c xuôi – ngư c ( cá nhân - th m c ng thanh)
  3. b.D y v n uôc: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) uôc Theo dõi qui trình u c Vi t b.con: ôc, uôc, th m c, ng n u c ng n u c - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (c nhân - thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: con c ôi gu c c (cá nhân 10 em – ng g c cây thu c bài thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh. Ti t 2: Tìm ti ng có v n v a h c 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cánhân – ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i c tên bài luy n nói
  4. GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c o n thơ ng d ng: “ Mái nhà c a c Tròn vo bên mình Mái nhà c a em Nghiêng giàn g c ” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Tiêm ch ng, u ng thu c”. +Cách ti n hành : H i:-B n trai trong b c tranh ang làm gì? -Em th y thái c a b n y như th nào? -Khi nào chúng ta ph i u ng thu c? -Hãy k cho các b n nghe mình tiêm ch ng như th nào? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M
  5. Bài 80 iêc - ươc I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : iêc, ươc, xem xi c, rư c èn. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Xi c, múa r i, ca nh c. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: xem xi c, rư c èn. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : th m c, ng n u c, con c, g c cây, ôi gu c, thu c bài( 2 - 4 em) - c SGK: “Mái nhà c a c Tròn vo bên mình Mái nhà c a em Nghiêng giàn g c …“( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:iêc, ươc– Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t: iêc, ươc, xem xi c, rư c èn. Phân tích và ghép bìa cài: iêc +Cách ti n hành : Gi ng: b t u b ng iê a.D y v n: iêc Khác: iêc k t thúc b ng c -Nh n di n v n:V n iêc ư c t o b i: i, ê và c ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n iêc và iêt Phân tích và ghép bìa cài: xi c ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá :xi c, xem xi c c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : iêc xi c c xuôi – ngư c ( cá nhân - xem xi c ng thanh)
  7. b.D y v n ươc: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) ươc Theo dõi qui trình rư c Vi t b.con: iêc, ươc, xem xi c, rư c èn rư c èn - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (c nhân - thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: cá di c cái lư c c (cá nhân 10 em – ng công vi c thư c k thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh. Ti t 2: Tìm ti ng có v n v a h c 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cánhân – ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i c tên bài luy n nói
  8. GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c o n thơ ng d ng: “ Quê hương là con di u bi c Chi u chi u con th trên ng Quê hương là con ò nh Êm m khua nư c ven sông” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Xi c, múa r i, ca nh c”. +Cách ti n hành : Dãy 1: Tranh v xi c Dãy 2: Tranh v múa r i Dãy 3: Tranh nh v ca nh c 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản