intTypePromotion=1

Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ cao dao

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
1
download

Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ cao dao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu về không gian văn hóa, chủ nhân văn hóa và ngôn ngữ; Tiếng Việt gốc Khmer qua ca dao Tây Nam Bộ; những tiếng Khmer còn giữ nguyên gốc trong tiếng Việt và những từ Khmer được Việt hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ cao dao

  1. NG6N NGf S67 2012 TI^NG VlfT GOC KHIMER TRONG NGON NGCBINH DAN 6 MlflN TAY NA]VI BQ - NHIN TU" G 6 C » 0 CA DAO ThS TRAN MINH THirONG l.Dftvindi Ngudi Khmer d Ding bing sdng l.l.Khdnggianvinhoi Ciu Long Mfn nay ude khoing 13 tafu ngudi, tfp trung nMiu nhit li d cie Theo Ca so vdn hod Vilt Nam Unh Sdc Tring (khoing 400 ngin), cia Tlin Quic Vupng (chi bifn), phin Tri Vinh (khoing 320 ngin), Kien dupc coi li Tiy Nam Bf cd difn Uch Giang (khoing 204 ngin), An Giang khoing 4.000 km^, chi yiu li ving (khoing 85 ngin), Bgc Lifu (khoing ding bing, xen vdi cic ving trung 60 ngin), Cin Tho (khoing 39 ngin), nhu Dong Thip Mudi d hal bfn sdng Tiin, t i giic Long Xuyfn d pUa Tiy Ci Mau (khoing 24 ngin), Vinh Long sdng Hfu, li nhttng hi nudcttilfnnMfn (khoing 21 ngin)... gdp phin diiu hoi luu lupng eho sdng Li mft tfc nguditiongcfng ding Ciu Long vio miia nudc nil tiling 9, cic dan tfc Vift Nam, ngudi Khmer tiling 10. Ngoii khoi li ving bien ndng, di sinh sing liu ddi d Dong bing sdng cd nMiu dio vi quin dio nhu Cdn Ciu Long. Ngudi Khmer cdtiingndi Son, Thi Chu, Nam Du, Phi Quic..., vi chtt vlit rifng, nhung cing chung cing mft vii diy nii thip d pMa Tiy mft nen vin hoi, mpt lich s i bio vf An Giang, Kien Giang. vi xiy dvng To quoc Vift Nam. Dong 1.2. Chi nhin vin hda vi ngdn bio Khmer sing xen k5 vdi ding bio ngft Kinh, Hoa trong cie phum, sdc, ap. Vi chinh ttong ddl song cpng cu iy, Nhfing nim cuiifliiki XVn, chia sp inh hudng qua Igl gifiatiengKhmer Nguyin Phuc Chu sal Thing suit vitiengVift diln ra nhu mft quy luft Chudng CO Nguyin Hfiu Ktah vio tit yeu cia ngdn ngtt. ktah a mien Nam. Din nim 1779 flil cuong vpe cia phi Gia Dinh di bao Trong bil viit niy, chitag tdi tiim toin vitag Nam Bf Mfn nay. Ki khdng cd tham vpng gl hon Ii cM tim tittiididiim dd, nhftng ngudi Vift d dpc, vi hpc thfm nhflng chtt cd Ufn hf mlin Trung, miin Bic di vio ving gitta tiing cia ngudi Ktah vi Khmer, sing Nai, Gia Dinh khai phi dit hoang, lift kf ra diy mdt si cau ca - vin li stah CO Ifp ngMfp, rii tiin dan xuing ldi in tiing ndi cd trong dan glan, hau ving dit Ciu Long. tray tim cin nguyfn eia ching.
  2. 46 Ngfn ngtt »a 7 nim 2012 2. Tiing Vift gic Khmer qua t i ngudi Vift mupn nguyfn miu dl ca dao Tiy Nam Bf s i dpng. 2.1. Nhflng tiing Khmer cdn gitt Cii ndp da gin liin vdi quin din nguyfn gicttongtiing Vift Nam Bffliinhding. Mp cflng li fling Nhttng chtt Vift gic Cam-pu-chia Khmer cdn gift Igi nguyfn gic, nf flidng dpngtixmgtiingVift Din Vift chuyin sang tiing Vift bing pUfn di ki im nhttng chtt niy bing cich Im mi thdi: ding miu tp tiing Vift. Ching ta di Vai mang edi ndp tay xdeh cii ding nhftag chtt logi niy vii thi kl lgp cdlId nay, din nil ching ta khdng biit nd vi mlin ddng chua nudc mdn ti diu mi cd, cM cin Miu ngMa vi ding ching nhu nhflng chtt Vift flidng ddng nhd miing dn dvng khic. Song, si lupng nhftag ti Cdi lgp theotiingKhmer li dung ngtt nguyfn gic niy xuit Mfn ttong cv dan bing tte, ding di bit ci tdm. ngdn ngtt phi thdng cia tiing Vift Mft diu cia ldp cd hom bfn bing tie khdng nUeu. vdt cd cUic dOa in, htah iJilu, ci tfoi, ria tin vio dupc nhung khdngfliira. Xiieng Ii dvng cv dan bing nan Ndng din mift niy ai cfing Mit, cflng tie, tlie cia ngudi Khmer, cd hlnh nhu ding lfp di bit thu^ sin. cii xuing. Ngudi binh din ding di xic ci, tfp d nhftag noi cd nudc cgn, 2.2. Nhttng t i Khmer dupc Vift cd hoang mpc day. Ciu hit cia ngudi hoi nio dd ^ cit Ifn ving ving trfn cinh TitiengKhmer nhung kM di vio ding thiarafng: tiing Vift, ngudi Vift, ngudi Hoa cd Chieu chiiu lay edi xneng cich pMfn im cia rifng mtah. Din Len ddi^ xic cd hdi sen mdt minh din nd bi chuyin ci vi Mnhtiiicngfl im, ldp t i niy khi idii biintiongngfn d mft clu ca khic: ngtt btah din vimg ding bing sdng Thdn ldn cut dudi ai nudi miy ldnnudc Ciu Long. Cd diiu ngudi ta ndi, Dg thua thiy con ldn minh In ngudi ta viit nhung ft kM chi ^ nguin gic cia nd cd t i diu. Khmer ed ing (mdt minh), chuyin sang Vift ngtt mit chtt gfliinhen cfing 2.2.1. NhQng ta chi dia danh mang nft ngMa mft mtah. Trong si 13 ttah fliinh d ving dit Chta Ringflflcd din hon nia tiong Hay: si cic danh t i rifng iy hofc Ii cd til Xa em nhd vj sim lo gic Khmer hofc cdn tin ngU vi gic XaemnhdkhiacdHioquln^iio Khmer cia nd. Cd thi ki nhu: Bi/c Sim lo (hay sum lo) Ii mdn canh Uiu, Sdc Trdng Tri Vmh, VTnh Lon cua ngudi Khmer niu bing bin, hay Ding Thdp, Cin Tha, Cd Mau,... Ii Hnh bit diy, dfe bift nd dupc nfm Ti ving dit mfii cdn vang vpng bing mim bd hdc (prahok), diy li Idica:
  3. Tiing Vigt... 47 Ci Mau khi khgt trin bung gic Khmer Ii Plam prlk srdk khidn Dudi sdng sdu ldl, trong rimg (di cio Truong Vinh K^ trong le egpum Cisbassac). Plan li vdm,prik li sdng srdk li sic, khidn (kh'leang) li kho Ci Mau li ti Vift hoi cia tiing bgc. Nguyfn ddi vua Co Me (Khmer) Khmer Ii Tuk Khmau, ngMa li nudc cd dft mft kho chia bgc noi diy. Din den mi thinh. Nguyfn cd li ving rikng ddi vua Mtah Mgng, dil tfn chtt ra U Mtah gim Cin Gio, Tin Bing, Tifm Nguyft Giangtinhvl hiiu (Hnh di fp Tipm, Cii Tiu vi pMa bfn htta nggn chtt sdc Minraehtt sdng, chtt kh'leang sdng dng Die,... nudc ngfp quanh ra tring vi dii thinh nguyll. Nhi hpc nim, nudctichtv Ilu ngiy chiy ngang gii niy cdn khing dinh Sdc phii viit qua rimg diy li mvc ciia dia nudc, cd diu d, tic sdc mdi ding! trim, gia ring, chogi, ddn, lit, sfy, Ilin, cd nudc mfn,... nfn nudc miu Qua ciu Rgch Milu din quf huong ving dfm nhu nudctai,nMiu kM den, Ding Khdi, x i dira: cd mil hdi vi v] phfn chua, mfn,... Bin Tre nhiiu gdi md hdng Vi dit Ba Xuyfn nghe clu hit: Khdng tin thi xudng Mp Ldng Chg Sdc Trdng ehi ggo ldn trdu md coi cang, Theo cp Vuong Hong SinflilBin Anh thuong em li thugng ldi dn Tre vin li xi stah sin vi sin xuit nMiu tieng ndi dju ding, ci tdm, cho nen xua, ngudi Khmer gpi li Srok treay (dpc ^ sde Ire), nhung Chd tdidngphdi anh vl bgc vi vdngsau niy ngudi Khmer gpi theo ngudi mi thugng. Ktah li bin cd nMiutiedi phin bift Theo Lf Huong flfl Sdc Tring vdi dia danh Cin Tho, cfing cd nMiu li do tiing Khmer dpc trgirat i chtt tie, ngudi Khmer gpi tre Ii rusei, nfn ^ ^ 7>^ar^ cd ngMa Ii l ^ sfy vl ngiy cd hai dia danh rinh rS: prik rusei xua dit Sdc Tring cd nUiu Iau sfy (sdng Ire): cM Cdn Thai prlk kompon hoang V1L 6iig cdn nfu trayin thuyit rusei di cM Bin Tre. Hfi ngMfn ciu khic,flieoddflfldat niy (tgi ip Sdc ci hpc Ddng Duong, nim 1903 in hinh v i ngiy nay) vio thdi Nguyin, gifc quyin khio dm £^ Mft (monogiqihia) Xi Na Tda vi Xi Na Tua ding lim viflnhB^n 7>«tiongdd cd dogn Oupc kho chia bgc, kho chia vu kU, kho dich): Bin Tre xua, ngudi Khmer gpi chia luong thvc ching Igi triiu dtah. ^sdetre... vi trong x i trfn cic giong Do dd Sdc Tling Ii do chft Slut A%2aiKS cdtiempc diy. Cp Sin cho biit tiifm dpctigimira. "flieo tdi (tiic Vuong Hing Sin) diy Ii dich sai hai chtt Bin Tre. Tre diy Vuong King Sin Igi cho ring: li treay cia Khmer, phii dich Ii cd Theo quyin Petit Cours de GiogrcfMe (...). Lf ding gpi Bin Tre li Ngu Tdn, de la Basse Cochinchine par (Truong hofc Bin Cd: srok kompong treay ". Vtah Ky)tillSdc Trdng (Sdc Tring) Ul tfn din gian cia Nguyft Giang tinh Mp Ldng li dia danh nii tiing (flnh Sdng Tring). Tfn niy cd nguin vdi nghi lim binh tring d day (Bdnh
  4. Ngfn ngtt si 7 nim 2012 48 trdng MH Ldng bdnh phdng San Bdc). Anh cd thuong em Ihi eho bgc Mp Ldng cd nguin gic ti chtt Srok cho liin Mi Ldn = xi, xdm cia ning tin Ldn. Bimg cho lia ggo xdm giing Ngupc Ifn ving Biy Nii, cd clu: cudi chi Anh vixi Chdc Cd Dao Vuong Hing sin khing dinh chic Bd em d Igi nhu dao cdt ling chin ring Cdl Aing Ii ving kfnh igch ngiy tiudc cd nUiu ghe cia ngudi Chic Ci Bao: Tfn mft con rgch Khmer chd ci rin di bin. Ci rin li vi cfing li tfn mft chp nhd (nay li thi Id bing dit nung, cd hai phin, phia ttin An Chiu) ginfluxi Long Xuyfn, tiudc if ng li chi chia cil dang chpi, tinh An Giang. Hpc gii Vuong Hing via li noi chia tro vi than dd dl lim sin gM Igi hai giii tMch li: fliinh cii bip nudng (nudng kep tre), vi phin Id lia, tifn m i ^ cd gin 3 Theo dng Nguyin Vin Dtah, flil cii chiu (dng tiio) di bic nii o. Ci dia danh Chde Ci Bao cd flii do chtt rinflidngdpngtixmgving Tin Chiu, Khmer chip kdam (bdl cua) miravl Chiu Die..., d nhi sin, diy cia ci vung niy xua kia cd nMiu cua. Theo ring gitt vai bd bio vf cii sin ching nhi vin Son Nam, Chdc Ci Bao do hda hogn. Ci rin cfing tit dupc din ehft Prek Pedao; Prek = rgch; pidao = chii ludi, hofc nhitag ghe cd ngudi logi ddy mdy; rgch cd nhiiu ddy mdy.sing nhu nhi luu dfng ua ditag vl Vi dng ngM iing gii thuyit cia tifn Ipi. Chtah t i ci rin dupc cic bin Nguyin Vin Dfnh hpp U hon. di thdi Phip pUfn im thanh eawi Tid lgi Tiin Giang khio chitag vi blin im din thinh Cdi RSng nhu ^MpTho: ngiy nay. Bin Sdi Gdn nggn xanh nggn do I^m cd nguin gic titiengKhmer Bin Mp Tho nggn td nggn lu piam = eua sdng, nai mgt con sdng Anh vi hge lay cha nhu nhi (rgch) chdy vio eon sdng Idn. 0 Chin trdng em dgi mudi thu em ehd ding bing mlin Tiy Nam Bf cd nhiiu sdng rgch, do dd cd rit nMiu dia danh Ngudi Khmer thdi tiudc gpi ving bit diu bing chtt vim nhir Vim Cdng ik^^Thoiksroekmesa, mi'$o(dicio (fliufc Gd Cdng), Vim Nude Trong Truong Vrnh Ky trong Le Cisbassac). (Kiin Hda), Vim Sdng Thugng (Cin NgMa li xi (sroek) cd ning con gii Tho), Vim Nao (An Giang), Vim Tdn (m^ cd nudc da tting (sa, so). KM d Sdc Tring. sang Vift ngtt, din gian gpi li A^ 77io, Anh qua Vim Tdn anh din Ci lao di bd di chtt sroek,cbi cdn gift Igi mi i^hoanhxinehitmddaociuiem so vi bien Im sang mi thdi. Truong Vinh Ky cd ndi cWpiam Vupt ciu Can Tho vi lgi Phong ttong tiing Khmer cd ngMa Ii vim Diin: tM theo dng Vuong Hing Sin, din Cdi Ring, Ba Ldng Vim Xdng theo La Coehichine et ses habitants Phong Blin cia Bauiac (ttang 362)fliuftlgi ling:
  5. Tiing Vift... « Ttio ding cvu, cho din nim 1858, vim cia ding bio Khmer bdi hp cho ring Dgi Ngii cdn dupc gpi li Vim Tdn dudi gic ciy niy Die TMch Ca hoi (piam serm), li mft bin nudc quan Phft), ngudi Triiu Chiu li chuyin tiijng flip d i cic fliuyin di biin di im fliinh Pd Llo cd nghia linh Llo, hgngtiltiung Quic, Tin Gia Ba, Xifm llnh Lio, (Ai Lao); Vinh Long (dat La, Cam Bit... tp tfp lit nio nMft di niy ngudi ei cpu cdn gpi li dit Vdng tiao dii, mua chic lia ggo, to lva, hing gin vdi VBng. Ti dja danh VOngLudng- vii, ci mim, mim muoi, di gim, chfn Kompong Ludng; biin din ra Vang bit, singtidu,ngi vol, Idng cMm, sip, Ludng, rii Vdng Ludng. Tfn VUi Lon mft ong... Bgi Ngdi li t i Hin Vift cd t i nim 1832 kM vua Minh Mgng cia dia danh niy. dii ra Hintit);Bdng Thip Mudi (tieng Khmer li TTwor M) Xoy nghia li dlOTig d mft clu ca khic: Id (thnor), sdl 00 (mo ray), (Bdng Th Nudc Ba Thdc ehay cdt nliu dao Mudi cdn cd tfn khic nfta li Prisah Con ed dao bd nhdo vd ludi Priam Loveng);tiingVift gpi Bing Biet chimg ndo anh mdi eudi Thdp Mudi tire cM vitag ding cd cii tiiip mudi tang, Mfn fliip di khdng .ddng em cdn, cW cdn Igi vet tich cia nin dit Theo di cio cia Traong Vinh K^, vi trong kl ic cia nhftag lio ndng tri Ba Thde li Pdm prek Bisak. Diy li diin; Chdu Bdc (ngudi Khmer gpi Ii tfn gpi tiing Khmer cia mft v] tiiin srdk (xdm, xu), midt (mieng mim), hay cdn gpi li nac td, dng £d cia ngudi cruk (heo): xi miing heo; Ke Sdch, Khmer, cd miiu tad d Bdi Xau cfL Dgi mft huyfn cia Sdc Tting, nim d gan danh Ba Thdc bfn Campuchla cfing cia Ba Thic (mpt cia cua sdng Cihi ed. Tuong truyin dng Ba Thic li mpt Long), phin ldn dit dai li cit t i phi V) hoing t i ngudi Lio din song ving sa sdng Hfu, rit flilch hm cho vifc 1^tifndudng £ Tham Ddn, M5> Xuyfn tring dira vi mia. Cat tieng Khmer ngiy nay. KM dng chit ngudi din qienh li K'sach, nhu vfy Ki Sich li sp Vift vir^ lfp miiu thd. Lie dau miiu dupc hoi tiing Khmer: k'sach; Sa Bee, flii cit flieo kien trie Khmer bing ciy xi cia ttah Ding Thip xuit phit t i nhung vi sau, nim 1927, dng Lf Vin Phsar Bek, phsar li chp, dek Ii sit); Qugnh vi mft si fliin hio trong ving Tri Vang hofc Trd Vinh xuat phit t i di cit Igi miiu theo kien tnic Trung im Khmer: Prlah Iraplang, vi gin Hoa dgng bin ci bin kim vi di li Ba liin vdi svtich:Khdng biit cd t i bao Thic cd miiu. Di Uch niy din nay gid, nim dd, trong mft ti'fn nudc Ivt vin cdn. din ling tiiiy mft tiipng Phft ttdi tap vio bd ao, liin rude ve mft gd cao, Cdn lit nMiu dia danh tiong cic cgnh dd xiy chia tiid phupng. Chia clu ca dao mift niy, nhung do khudn dupc dft ten Bodhisalareaj, nay gpi Idii bii vlit ching tdi cM Uft kf mft si li chia dng Mft, tfn vi su ci diu tifn. dia danh cd nguin gic Khmer di Tnqilang dupc Vift hda thinh im Tri fliam khio: Bgc Liiu cd nguin gic t i Bang, rdi Trd Vang, sau bi ndi ti'gi tiing Khmer Ii Pooeu, ngMa li cdy fliinh Tri Vinh. d ving Ngi Nim (Sdc Idm vd (ciy bo di - ciy Itah ttiifng
  6. 50 Ngdn ngtt ai 7 nim 2012 Tling) di Long My (Hfu Giang) cfing Mft logi ghe khic Ii ghe chit, cd dia danh Tri Ban (Iraplang: ao danh t i iy cfing dupc kit hpp hit sic vfing) cing nft ngMa vi nguin gic dfe dio: vira phin tich,... Chu tdi trdng mta trdng khoai 2.2.2. Nhftng danh tii chl dfng Bdthtm ghe chdi It^ ehu tdi khdng vft, flipc vft, di vft Thim ghe chil li htah inh hoin Ngoii nhftng dia danh cd nguin dp cM ngudi din bi di trfn ghe. Ghe gic t i tiing Khmer di dupc Vift hoi chii li logl ghe cdta:pngtiUldn. Khmer cdn cd nhitag til gic Khmer khic cM cd t i tukpokchay. Tuk li tiing Khmei cie loii dfng,tiipcvft hay di vft cfing nghla li ghe; cdn pokchqy ngMa li dl vio ngdn ngtt tiing Vift vi tiiam chd di thii, dd li tiing Triiu Chiu di gia btah dingtiongcic hogt dfng giao dupc Khmer ding nhu litiingKhmer. tiip thudng nhft. Ngudi Vift dich chtt tuk ra chtt ghe, nhung lgi mupn chtt/wfetov dpc Ainh Bge Lilu nudc chdy Id dd chdi. Theo Btah Nguyfn Lfc ngudi Budi sdng cd chdt Irin bd Triiu Khmer cdn gpi ghe chii li thwe. Chdu Vidiy, Cd chdt, tiing Khmer li trey Tring da vl bdi md eung Aanctof, kM di vio ngdn ngfi pho thdng nd di dupc Vift hda tiiinh chdt. Ben da vi bdi em Igl bung vdt bio Tuong tp li t i cd/dctiongciu ca: Bung dupc Vift hda t i chtt Irapiang. vOng aa; hic
  7. Tiing Vift... 51_ 4 P li diy dinh sit vio nhau, lim Nam, cd phii gic Khmer hay khdng ip lvc, ngudi Ktah ding ti iy, tixmg tM chira chic chin (?) kM ngudi Khmer cd tiing ip, bdng - Tiing Khmer cd ak hay k-ak li ep, cing ngMa. con diiu. Ngudi Vift gpl chim dc li Carih ehua diln diin cd linh li mft logl cMm sin rtau d, diiu, cd Anddrndtniriininchinglnitngon ldng tring, thin Mnh nhd, cd gipng la nhiic tai mil kM ching chgm ttin Cd linh (khdng rd Khmer - Vift vdl nhau. hay Vift - Khmer, bdi trong ngdn ngtt Khmer cfing cd t i linh: cM loii cd!) Ngd lln eon de ldng xdng Xuong len lin xudng dd quen Cd ddi cinmsl dang quinvdinhcm Ngudi Vift i>M ^ : al& mi', Khma Bdng lai hai ehiie tdn ten anh nma tdng minh. cfing ndi im cing nghia. Ngudi Nam Bf cd ciu ca hii hude sau diy: Trong ngdn ngtt Khmer cd tdn lenh oi cham, tin; lfp di lfp lgi nMiu Anh nhu du kich im qudn lln cho dl nhd, chuyin sang chtt tdn Chd khi trdng ldn mdi...mdn vdi len cia Vift ngtt cd ngMa li ling ldng. em! Khdng biit ngdn ngtt nio vay mupn cia ngdn ngtt nio? 3. Kit lufn Mft li, ngoii hf thing til Hin Mft si cau hit quen thupc khic: Vift, cie ti vay mupn t i tiing Anh, Binh Bdng la xd qui miia tieng PhipfliltiingKhmer Ii mpt bf BIdidmchdttngogimgtviacdna phfn cd mft vi tin tgi trong ngdn ngtt Tiing Khmer kfu ed na li kana. tiing Vift Cd si it van dupc ding Ci na Ii logl ciy cd logi miu den, cd dupc dgng thiic pMfn am, si khic logl miu xanh Ipt, cd logi miu tring. dupc chuyin sang ngft im Vift ngtt. Ca natixmgtiingVift cdn dupc gpi Ching cd nguin gic ti Khmer, nhung li/n?; (Bic Bf). ca na Ii ti ngtt ti* dupc ding qui liu ddi nfn di hoin toin fliinh tfn gpi cia mft cM trong khoa Vift hda, ching ta khdng hi ngM din hpc thio mfc (canarium), bit nguin nhttng chft iy cd nguon gic ti diu. titioigNam Duong (tadonesiaX Khmer NMiu hon ci li ldp t i vpng mi din hofc Vift? naytiongcitiingVift llntiingKhmer diu tin tgi. vin di ngdn ngtt nio mupn Thiy anh lin xudng xuing lln cia ngdn ngtt nio tic nguin gic chinh Theo anh, em biit xui hin thi nio? xic cia nguyfn ngft Ii vin di dupc Hin: may min. Khmer cd hing, dftranhftng khdng dl giii quyit ttiiu via ding Im -via ding nghla. Nhu dio. Hi vpng se di siu hon vi di tii vfy AIn chic chin Ii ti ngft cia miin niy trong mft ngMfn ciu khic.
  8. 52 Ngdn ngtt s6 7 nim 2012 Hai Ii, qua ngdn ngft, cpfliihon 5. Lf Ngpc Tra, Tdm nguyin tif Ii ngdn ngft in chia trong nhftng clu diin Vilt Nam, Nxb Tp HCM, 1993. ca tiing hit cia ngudi din miin Tiy Nam Bf, ching ta cd thi nhfn tiiiy 6. Vuong Hing Sin, Tv vj liing sv giao luu vin hda, ngdn ngtt diln Vilt miin Nam, Nxb Vin hda, Tp HCM ra mft cich tv nMfn gifia hai din tfc 1993. sing gin nhau, diy cfing li mft diim dfe thi cia nin vin hda cic tfc ngudi 7. Nguyin Hy Vpng, Tjf d!^ Ugarfe bfn flii gidi. gdc uing Viil, CD, (Tic gii phit hinh), TAILIBUTHAMKHAO California, USA, 2005. 1. Lf Vin Die, Vilt Nam tv diin SUMMRY (Quyen thupng, Quyen hg), Nxb Khai Language ckisely connects to human's Tri, Sii Gdn, 1970. life. Cuu Long Giang is the place where 2. Lf Giang (suu tim - suu tfp - many peoples such as Kinh, Hoa, Khome bi€n sogn), Bg hinh vdi ca dao, Nxb Tri, Tp HCM, 2004. live. Therefore, the interference of language among them contmually takes place as 3. Btah Nguyfn Lfc, Ldl Irin Vilt nga, NguinXuaxultbin,1971. a common cultural rale. Examuung die word classes of Khomer m Vietnamese 4. Tlin Mmh Thuong, Tiing Viet gdc Khmer trong ngdn nga binh ddn in this area will help us understand mora d mien Tdy Nam Bd - nhln tit gdc dd about the popularly of the soutfa-westemos' ca dao, http://namkylucUnh.org/ mental life.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2