intTypePromotion=1

Tiểu luận: Các giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Chia sẻ: Nguyen Loan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
119
lượt xem
21
download

Tiểu luận: Các giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: "Các giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm" trình bày về lý luận chung, thực trạng về hoạt động đấu thầu. Từ đó, đưa ra biện pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Các giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

 1. TI ỂU LUẬN: C ác gi ải pháp Marketing nâng cao kh ả n ăng c ạnh tranh trong đ ấu thầu l ắp đ ặt máy phát đ i ện của công ty t rách nhi ệm hữu hạn Cát Lâm
 2. L ờI NóI Đ ầU S ự Tồn tại v à phát tri ển của xã hội loài ng ư ời gắn liền với sự phát t ri ển của n ền sản xuất xã hội. Nền sản xuất của xã hội phát triển phản á nh trình đ ộ phát triển của xã hội hay nói cách khác nó nói lên diện m ạo và sức mạnh của xã hội đ ó. C ùng v ới sự phát triển của xã hội, nền sản xuất ngày càng phát t ri ển, những sản phẩm đ ư ợc s ản xuất ngày càng phong phú, đ a d ạng n h ằm thoả mãn tốt h ơn nhu c ầu của đ ời sống. Đ ể quản lý tốt quá trình k inh doanh trong đi ều kiện nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, đ òi h ỏi con ng ư ời cần nhận biết đ ầy đ ủ thông tin về hoạt đ ộng kinh t ế, hiện t ư ợng x ã h ội, quá trình kĩ thuật, hoạt đ ộng tài chính, nắm bắt đ ầy đ ủ và kịp thời h ơn thông tin v ề nhu cầu ngày càng t ăng, đ ể từ đ ó r a các quy ết đ ịnh đ úng đ ắn thúc đ ẩy sản xuất xã hội phát triển. T rư ớc tình hình đ ó, ho ạt đ ộng Marketing ra đ ời. Đ ối với n ư ớc t a thì đ ây là m ột lĩnh vực hoạt đ ộng còn rất mới mẻ và có tuổi đ ời trẻ h ơn r ất nhiều so với các n ư ớc phát triển. Marketing vừa mang tính nghệ t hu ật vừa mang tính khoa học. Nó là một công cụ phục vụ cho công t ác nghiên c ứu thị tr ư ờng, nhằm hiểu biết sâu h ơn v ề tình hình thị t rư ờng, về khách hàng và về đ ối thủ cạnh tranh. Do vậy, nó góp phần m ang l ại hiệu quả cao cho hoạt đ ộng kinh doanh của doanh nghiệp. T rong n ền kinh tế thị tr ư ờng luôn tồn tại những mặt tích cực và mặt h ạn chế. Một trong những ư u đi ểm c ủa nền kinh tế thị tr ư ờng là quy l u ật đ ào th ải. Chính mặt tích cực này đ ã làm cho n ền sản xuất luôn l uôn v ận đ ộng theo chiều h ư ớng đ i lên. S ự cạnh tranh không chỉ diễn r a gi ữa các doanh nghiệp trong n ư ớc mà ngay cả giữa các doanh n ghi ệp trong n ư ớc với các d oanh nghi ệp n ư ớc ngoài. Doanh nghiệp n ào mu ốn tồn tại và phát triển thì yếu tố tiên quyết là phải có ph ương á n kinh doanh mang l ại hiệu quả kinh tế, tức là đ ảm bảo bù đ ắp chi p hí và mang l ại lợi nhuận. Nh ưng làm sao đ ể xây dựng và thực hiện
 3. đ ư ợc ph ương án s ản xuất kinh doanh thì còn phụ thuộc vào rất nhiều y ếu tố khác nhau nh ư: ngu ồn nhân lực, thị tr ư ờng… doanh nghiệp p h ải th ư ờng xuyên đ ổi mới cả về chiến l ư ợc và nội dung kinh doanh, n goài ra còn ph ải đ ổi mới cả chất l ư ợng đ ội ngũ cán bộ thực hiện c hi ến l ư ợc kinh doanh đ ó, có như v ậy mới phù hợp với thị hiếu ng ư ời t iêu dùng và tăng d ần sức cạnh tranh của sản phẩm mà mình kinh d oanh trên th ị tr ư ờng. N h ận thức đ ư ợc vấn đ ề đ ó, trong th ời gian thực tập tại công ty T NHH Cát Lâm(doanh nghi ệp kinh doanh máy ph át đi ện,em đ ã l ựa c h ọn đ i sâu vào nghiên c ứu đ ề tài: “ Các gi ải pháp Marketing nâng cao khả n ăng c ạnh tranh trong đ ấu thầu lắp đ ặt máy phát đ i ện của công ty trách nhiệm hữu hạn C át Lâm”. V ới kết cấu bài viết gồm ba ch ương: C hương m ột : Lý lu ận chung về đ ấ u th ầu lắp đ ặt và ứng dụng M arketing nh ằm nâng cao khả n ăng c ạnh tranh trong đ ấu thần của các d oanh nghi ệp. C hương hai : Th ực trạng về hoạt đ ộng đ ấu thầu của công ty TNHH C át Lâm. C hương ba : Nh ững biện pháp Marketing nâng cao khả n ăng c ạnh t ranh trong đ ấu t h ầu của công ty.
 4. C HƯƠNG M ộT L ý lu ận chung về đ ấu thầu lắp đ ặt và ứng dụng marketing nhằm nâng c ao kh ả n ăng c ạnh tranh t rong đ ấu thầu của các doanh nghiệp. I . Lý lu ậ n chung về đ ấu thầu lắp đ ặt. 1 . Đ ấu thầ u và đ ấu thầ u lắp đ ặt: 1 .1 G i ới thiệu k hái quát v ề đ ấu thầu : N gày nay, đ ấu thầu đ ã tr ở thành một hoạt đ ộng kinh tế quan trọng v à không th ể thiếu đ ư ợc đ ối với sự phát triển của mỗi quốc gia, nó g óp ph ần đ áng k ể trong việc giúp làm t ăng tính sôi đ ộng, làm lành m ạnh hoá hoạt đ ộng kinh doanh và đ em l ại sự t ăng trư ởng cho nền k inh t ế. Qua đ ấu thầu ta có thể khai thác triệt đ ể lợi thế so sánh của m ỗi doanh nghiệp. Nhờ tính hữu ích của nó mà hầu hết các n ư ớc trên t h ế giới đ ã và đ ang tích c ực áp dụng vào hoạt đ ộng kinh tế. ở Việt N am c ũng vậy, quy c h ế đ ấu thầu đ ư ợc ban hành kèm theo nghị đ ịnh s ố 43/cp ngày 16 tháng 7 n ăm 1996 c ủa Chính Phủ nhằm thống nhất q u ản lý hoạt đ ộng đ ấu thầu trong cả n ư ớc, bảo đ ảm tính đ úng đ ắn, k hách quan, công b ằng và có tính cạnh tranh trong đ ấu thầu, đ ể thực h i ện các dự án đ ầu t ư trên l ãnh th ổ n ư ớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vi ệt Nam. Theo đ ó, thu ật ngữ “ Đ ấu thầu” đ ư ợc hiểu nh ư sau: “ Đ ấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đ áp ứ ng đ ư ợc các yêu cầu c ủa bên mời thầu trên c ơ s ở cạnh tranh giữa các nhà thầu”. Đ ấu thầu bao g ồm các loại sau: - Đ ấu thầu dự án hoặc từng phần dự án đ ầu t ư - Đ ấu thầu tuyển chọn t ư v ấn - Đ ấu thầu mua sắm vật t ư, thi ết bị - Đ ấu thầu thi công xây lắp Đ ấu thầu dự án hoặc từng phần dự án đ ầu t ư đư ợc áp dụng đ ối với n h ững dự án không cần chia t hành các gói th ầu, dự án thực hiện theo p hương th ức xây dựng chuyển giao(BT), dự án thực hiện theo ph ương
 5. t h ức xây dựng vận hành chuyển giao(BOT). Trong đ ấu thầu, hồ s ơ m ời thầu và các tiêu chuẩn đ ánh giá h ồ s ơ d ự thầu phải bao gồm đ ủ c ác n ội dung về đ ấu t h ầu tuyển chọn t ư v ấn, vật t ư, thi ết bị, xây lắp, v ận hành và chuyển giao (nếu có). Đ ấu thầu dự án thực hiện theo chỉ d ẫn đ ư ợc quy đ ịnh trong một v ăn b ản riêng do bộ kế hoạch và đ ầu t ư c h ủ trì soạn thảo trình Thủ t ư ớng Chính phủ ban hành. Đ ấu thầu tuyển c h ọn t ư v ấn bao gồm t ư v ấn chuẩn bị đ ầu t ư, tư v ấn t h ực hiện đ ầu t ư và các tư v ấn khác. Với loại hình này, đ òi h ỏi nhà t ư v ấn đ ầu t ư và xây d ựng phải có chứng chỉ xác đ ịnh trình đ ộ chuyên m ôn phù h ợp với yêu cầu của dự án. Phải chịu trách nhiệm tr ư ớc chủ đ ầu t ư và pháp lu ật về tính đ úng đ ắn, chính xác, khách quan về c huyên môn và hoàn thành công vi ệc theo đ úng ti ến đ ộ của hợp đ ồng. Đ ấu thầu mua sắm vật t ư, thi ết bị cũng có quy trình gần giống với c ác lo ại hình đ ấu thầu khác. Tuy nhiên, với loại hình này h ồ s ơ d ự t h ầu s ơ tuy ển chỉ áp dụng đ ối với những thiết bị có công nghệ phức t ạp, nếu có thì chỉ nêu các yêu cầu chính đ ể lựa chọn nhanh các nhà t h ầu có đ ủ đ i ều kiện tiếp tục tham gia đ ấu thầu. Bên mời thầu phải có t rách nhi ệm h ư ớng dẫn đ ể các nhà thầu hiể u rõ các yêu c ầu của bên m ình, các th ủ tục sẽ đ ư ợc áp dụng trong quá trình đ ấu thầu. Những n ội dung chủ yếu gồm: mô tả tóm tắt dự án, nguồn vốn thực hiện dự á n, năng l ực, kinh nghiệm và đ ịa vị pháp lý của nhà thầu, các chứng c h ỉ, những thông tin liên quan đ ến nhà thầu trong thời gian từ 5 đ ến 1 0 năm trư ớc thời đ i ểm dự thầu, tổ chức th ăm hi ện tr ư ờng(nếu có) và g i ải đ áp các câu h ỏi của nhà thầu. Đ ấu thầu thi công xây lắp là một ph ương th ức đ ấu thầu đ ư ợc áp d ụng rộng rãi với hầu hết các dự án xây dựng c ơ b ản . Đ ối với các dự á n thu ộc nhóm A (theo đ i ều lệ quản lý đ ầu t ư và xây d ựng) Thủ t ư ớng C hính ph ủ giao cho Bộ tr ư ởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực t hu ộc trung ư ơng và th ủ tr ư ởng c ơ quan thu ộc thẩm quyền thực hiện c ông tác xét duy ệt hồ s ơ m ời thầu, tiêu c hu ẩn đ ánh giá h ồ s ơ d ự thầu,
 6. p hê duy ệt kết quả lựa chọn nhà thầu, kiểm tra, theo dõi chỉ đ ạo bên m ời thầu thực hiện đ úng quy ch ế đ ấu thầu.
 7. 1 .2 K hái ni ệm đ ấu thầu lắp đ ặt : Đ ây là m ột hình thức đ ấu thầu thuộc đ ấu thầu mua sắm vật t ư thi ết b ị, bởi lẽ hoạt đ ộng lắp đ ặt chỉ đ ư ợc tiến hành khi đ ã hoàn t ất công v i ệc mua sắm. Hình thức đ ấu thầu này đ ư ợc áp dụng rất rộng rãi, đ ặc b i ệt trong nền kinh tế thị tr ư ờng hiện nay, khi mà ngày càng có nhiều đ ơn v ị kinh doanh có khả n ăng đáp ứ ng nhu cầu của cùng một khách h àng, đi ều này đ ồng nghĩa với việc khách hàng luôn có quyền chủ đ ộng trong lựa chọn nhà thầu có khả n ăng nh ất, phù hợp với những y êu c ầu của mình, nhằm đ ảm bảo tính kinh tế của dự án. Tuy nhiên, đ ứng ở các góc đ ộ khác nhau sẽ có các cách nhìn khác nhau về l o ại h ình này. - V ề phía chủ đ ầu t ư v ới c ương v ị nh ư m ột ng ư ời đ i mua hàng th ì đ ấu thầu là một cách thức tập hợp tất cả các nhà thầu (ng ư ời bán) có k h ả n ăng, đ ể từ đ ó l ựa chọn đ ư ợc nhà thầu phù hợp nhất. Đ ồng thời b u ộc nhà thầu phải có trách nhiệm h ơn đ ối với sản phẩm của mình, cả t rư ớc và sau khi hoàn tất công việc đ ấu thầu(mua bán). - V ề phía các nhà thầu: Đ ấu thầu là một hình thức cạnh tranh lành m ạnh trong kinh doanh, mà thông qua đ ó nhà th ầu có đ ư ợc c ơ h ội đ ể t h ể hiện đ ư ợc những ư u th ế của mình với c h ủ đ ầu t ư. T ừ đ ó, bán đư ợc s ản phẩm và t ăng d ần uy tín của mình trên thị tr ư ờng. - Đ ứng d ư ới góc đ ộ quản lý nhà n ư ớc: Đ ấu thầu là một hình thức hợp t ác b ảo đ ảm tính pháp lý cao, nó gắn chặt h ơn trách nhi ệm và nghĩa v ụ của mỗi bên khi tham gia hợp đ ồng đ ấu t h ầu. Tạo đ i ều kiện cho c ơ q uan nhà nư ớc trong quản lý các hoạt đ ộng buôn bán . N hư v ậy, đ ấu thầu cũng giống nh ư vi ệc mua bán. ở đ ây ngư ời bán là c ác nhà th ầu còn ng ư ời mua là các chủ đ ầu t ư, h ọ thực hiện giao dịch “ mua – b án ” này ngoài vi ệc phải tuân t heo m ột quy đ ịnh chung của n hà nư ớc, còn phải tuân theo các thoả thuận chung của hai bên. Khi t ham gia và giao d ịch này, mỗi bên đ ều cố gắng tìm kiếm những mục đ ích c ủa riêng họ, Với chủ đ ầu t ư th ì h ọ mong sao sẽ có đ ư ợc những t hi ết bị có công nghệ hiện đ ạ i, có ch ất l ư ợng tốt đ ể thoả mãn nhu cầu
 8. t h ực tại mà chỉ mất một l ư ợng chi phí tối thiểu. Còn với nhà thầu, họ m ong sao s ẽ thu đ ư ợc nhiều lợi nhuận nhất từ dự án đ ồng thời tạo đ i ều kiện đ ể đ ạt đ ư ợc các mục t iêu Marketing ti ếp theo. Ta có th ể khái quát n ội dung chung của đ ấu thầu lắp đ ặt bằng s ơ đ ồ s au: C ác yêu C h ủ đ ầu t ư C ác nhà th ầu ( Bên ( Bên N ăng m ua) b án) đ ánh g iá C h ọ n nhà th ầu ( S ản p h ẩm) H ợp đ ồng ( Trao đ ổi) K hái quát n ội dung đ ấu thầu lắp đ ặt S ơ đ ồ1 : N hư v ậy thực chất của đ ấu thầu lắp đ ặt chính là một vụ “mua - b án” đ ặc biệt giữa nhà thầu (bên bán) và bên mời t h ầu (bên mua). 2 . Nguyên t ắc c ơ b ản đ ư ợc quy đ ịnh trong tha m gia đ ấu thầ u lắp đ ặt: C ũng nh ư b ất cứ một ph ương th ức kinh doanh nào, ph ương th ức k inh doanh theo hình th ức đ ấu thầu đ òi h ỏi cũng phải có những quy t ắc chung cần phải tuân thủ. Những nguyên t ắc này, chi phối đ ồng t h ời cả hai bên (chủ đ ầu t ư và nhà th ầu). Nó bao gồm: - N guyên t ắc công bằng:
 9. N guyên t ắc này thể hiện quyền bình đ ẳng nh ư nhau c ủa các bên t ham gia đ ấu thầu, nó yêu cầu bên mời thầu phải có nghĩa vụ đ ối xử b ình đ ẳng gắn với quyền l ợi của các nhà thầu, đ ư ợc cung cấp l ư ợng t hông tin như nhau t ừ phía chủ đ ầu t ư, đư ợc trình bày một cách khách q uan ý ki ến của mình trong quá trình chuẩn bị hồ s ơ c ũng nh ư trong b u ổi mở thầu. Nguyên tắc này là rất quan trọng, nó mang lại lợi ích c ho không c h ỉ nhà thầu mà cả với chủ đ ầu t ư, b ởi lẽ nó giúp cho chủ đ ầu t ư l ựa chọn đ ư ợc đ úng nhà th ầu có khả n ăng th ực tế. - N guyên t ắc bí mật : N guyên t ắc này áp dụng chủ yếu với chủ đ ầu t ư, h ọ phải có nghĩa v ụ tuyệt đ ối giữ bí mật về số liệu, thông tin cho nhà t h ầu nh ư: M ức g iá có th ể chấp nhận của chủ đ ầu t ư, m ức giá dự thầu ( đ ến khi mở t h ầu), các trao đ ổi của các nhà thầu với chủ đ ầu t ư… B ởi nó có liên q uan tr ực tiếp tới quyền lợi của nhà thầu, giả sử nh ư thông tin v ề m ức giá dự thầu hay các đ i ều kiện thực hi ện thầu của một nhà thầu n ào đó b ị bại lộ thì các nhà thầu khác có thể dự thầu với mức giá thấp h ơn ho ặc cung cấp h ơn m ột dịch vụ nào đ ấy đ ể t ăng kh ả n ăng trúng t h ầu. Mục đ ích c ủa nguyên tắc này là đ ảm bảo lợi ích và tránh thiệt h ại cho mỗi bên về sau, dù l à h ọ có trúng thầu hay không. - N guyên t ắc công khai : N guyên t ắc này mang tính bắt buộc. Ngoài một số công trình đ ặc b i ệt mang tính bí mật quốc gia, còn lại với hầu hết các công trình k hác khi có áp d ụng đ ấu thầu chủ đ ầu t ư ph ải có nghĩa vụ đ ảm bảo t ính công khai v ề những thông tin liên quan đ ến dự án trong khi mời t h ầu và giai đ o ạn mở thầu, tuy nhiên mức đ ộ công khai rộng hay hẹp t u ỳ thuộc vào quy mô của gói thầu. Mục đ ích c ủa nguyên tắc này c ũng là nhằm thực hiện nguyên tắc công bằng (các nhà thầu đ ều có c ơ h ội nhận biết thông tin về cuộc đ ấu thầu nh ư nhau) và thu hút đư ợc n hi ều h ơn các nhà th ầu với ph ương châm t ất cả các nhà thầu có khả n ăng đ ều có quyền đ ư ợc tham gia, từ đ ó nâng cao ch ất l ư ợng của c ông tác đ ấu thầu.
 10. - N guyên t ắc có đ ủ n ăng l ực và t rình đ ộ N guyên t ắc này đ òi h ỏi các bên phải có đ ủ n ăng l ực thực tế về kinh t ế, kĩ thuật và tài chính đ ể thực hiện những cam kết khi tham gia đ ấu t h ầu, họ phải có nghĩa vụ thể hiện đ ư ợc khả n ăng th ực sự của mình c ho ch ủ đ ầu t ư đ ể họ có những đ ánh giá s ơ b ộ về n ăng l ực nhà thầu, m ột mặt nhằm đ ảm bảo cho quyền lợi của chủ đ ầu t ư m ặt khác đ ể hợp đ ồng đ ư ợc thực hiện đ ầy đ ủ, tránh tình trạng phải dừng lại giữa c h ừng, làm mất tính hiệu quả của công tác đ ấu thầu, g ây thi ệt hại cho bên chủ đ ầu t ư và cho nhà nư ớc. - N guyên t ắc bảo đ ảm c ơ s ở pháp lý N guyên t ắc này yêu cầu các bên tham gia đ ấu thầu tr ư ớc hết phải c ó ngh ĩa vụ tuân thủ đ ầy đ ủ các quy đ ịnh của nhà n ư ớc, bên cạnh đ ó c òn ph ải chấp hành nghiêm chỉnh các quy ư ớc chung mà hai bên đ ã x ây d ựng trong q uá trình đ àm phán trên cơ s ở những quy đ ịnh pháp lý đ ã đ ư ợc ban hành và các thoả thuận chung. Vì nó có liên quan trực t i ếp đ ến quyền lợi của mỗi bên. Nếu có một sự vi phạm nào đ ấy thì h ai bên ho ặc là có thể tự gíải quyết hoặc là có thể yêu cầu c ơ quan có t h ẩm quyền đ ứng ra làm trung gian đ ại diện cho pháp luật giải quyết n h ững vi phạm đ ó nh ằm bảo đ ảm lợi ích cho bên bị vi phạm. Qua đ ó h o ặc là bên vi phạm phải bồi th ư ờng cho bên bị vi phạm hoặc là buộc p h ải chấm dứt hợp đ ồng. 3 . H ình th ức dự thầ u và ph ương t h ức đ ấ u thầ u : 3 .1 H ình th ức dự thầu : Vi ệc thực hiện dự thầu có thể đ ư ợc thực hiện theo theo ba hình t h ức sau đ ây(theo quy đ ịnh tại đ i ều 4 của nghị đ ịnh số 88/1999/N Đ - C P ngày 01 tháng 09 năm 1999): - Đ ấu thầu rộng rãi L à hình th ức không hạn chế s ố l ư ợng nhà thầu tham gia. Bên nhà t h ầu phải thông báo công khai trên các ph ương ti ện thông tin đ ại c húng t ối thiểu là 10 ngày tr ư ớc khi phát hành hồ s ơ m ời thầu và ghi r õ các đ i ều kiện, thời gian dự thầu. Đ ối với những gói thầu lớn, phức
 11. t ạp về công nghệ v à k ĩ thuật, bên mời thầu phải tiến hành s ơ tuy ển đ ể l ựa chọn nhà thầu có đ ủ t ư cách và năng l ực tham gia đ ấu thầu. Với h ình th ức này, bên mời thâu sẽ có nhiều c ơ h ội h ơn trong l ựa chọn n hà th ầu do số l ư ợng nhà thầu tham gia nhiều. Đ ối với công ty Cát L âm t hì hình th ức đ ấu thầu này vừa thể hiện mặt tích cực vừa thể h i ện mặt tiêu cực. Mặt tích cực thể hiện ở chỗ đ ó là giúp công ty d ễ d àng nh ận biết đ ư ợc thông tin, vừa có thể dễ dàng tham gia vào đ ấu t h ầu, còn mặt tiêu cực đ ó là tính r ộng rãi của loại hình đ ấu thầu này đ ã t ạo ra một sự cạnh tranh rất gay gắt bởi có rất nhiều đ ơn v ị cùng t ham gia vào đ ấu thầu, đ i ều này cũng có nghĩa là c ơ h ội trúng thầu c ủa công ty là nhỏ, họ thực sự phải nỗ lực hết sức đ ể tạo ra sức hấp d ẫn đ ối với chủ đ ầu t ư hơn h ẳn các đ ối t h ủ khác về nhiều mặt. - Đ ấu thầu hạn chế Đ ấu thầu hạn chế là hình thức đ ấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời m ột số nhà thầu có khả n ăng đáp ứ ng các yêu cầu của hồ s ơ m ời thầu. D anh sách nhà th ầu tham dự phải đ ư ợc ng ư ời có thẩm quyền hoặc cấp c ó th ẩm quyền c h ấp nhận. Hình thức này có tần suất xuất hiện rất ít, t uy nhiên khi tham gia đ ấu thầu thành công thì những dự án nh ư th ế n ày s ẽ mang lại danh tiếng cho công ty. Vì có tính hạn chế nên đ òi h ỏi nhiều từ chính bản thân công ty một sự nỗ lực rất lớn trong vi ệc h oàn thi ện n ăng l ực của mình nhất là các mặt nh ư tài chính, k ĩ thuật, p h ải th ư ờng xuyên tự bồi d ư ỡng đ ội ngũ cán bộ công nhân đ ể từng b ư ớc nâng cao kiến thức chuyên môn. Hình thức đ ấu thầu này chỉ đ ư ợc xem xét áp dụng khi có một trong các đ i ều kiện sau: + C h ỉ có một số nhà thầu có khả n ăng đáp ứ ng đ ư ợc các yêu cầu của h ồ s ơ m ời thầu. + C ác ngu ồn vốn sử dung yêu cầu phải đ ấu thầu hạn chế + D o tình hình c ụ thể của đ ấu thầu mà việc đ ấu thầu hạn chế sẽ mang l ại nhiều lợi ích. Ví dụ nh ư v ới những dự án mà c ác nhà th ầu đ ịa p hương có kh ả n ăng đáp ứ ng thì chủ đ ầu t ư s ẽ giới hạn phạm tham g ia là các nhà th ầu đ ịa ph ương nh ằm mục đ ích gi ảm đ áng k ể các
 12. k ho ản chi phí không cần thiết có liên quan đ ến vận chuyển và côn g t ác b ảo trì, bảo d ư ỡng, duy trì hoạt đ ộng sau nà y. - C h ỉ đ ịnh đ ấu thầu C h ỉ đ ịnh đ ấu thầu là hình đ ặc biệt, đ ư ợc áp dụng theo quy đ ịnh của đ i ều lệ về quản lý đ ầu t ư và xây d ựng đ ối với các gói thầu sử dụng v ốn nhà n ư ớc đ ư ợc phép chỉ đ ịnh thầu. Bên nhà thầu chỉ th ương th ảo h ợp đ ồng với một nhà thầu, do n gư ời có thẩm quyền quyết đ ịnh đ ầu t ư ch ỉ đ ịnh, nếu không đ ạt đ ư ợc yêu cầu mới th ương th ảo với nhà t h ầu khác. H ình th ức này chỉ đ ư ợc áp dụng cho các tr ư ờng hợp đ ặc biệt sau: + T rư ờng hợp bất khả kháng do thiên tai, đ ư ợc phép chỉ đ ịnh ngay đ ơn v ị có đ ủ n ă ng l ực đ ể thực hiện công việc kịp thời. Sau đ ó ph ải b áo cáo Chính ph ủ về nội dung chỉ đ ịnh thầu đ ể xem xét phê duyệt. + G ói th ầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, do T h ủ t ư ớng Chính phủ quyết đ ịnh. + G ói th ầu đ ặc biệt, do Thủ t ư ớng Chín h ph ủ quyết đ ịnh trên c ơ s ở c ác th ẩm đ ịnh của bộ kế hoạch và đ ầu t ư, ý k i ến bằng v ăn b ản của c ơ q uan tài tr ợ vốn và các c ơ quan có liên quan. T rong báo cáo đ ề nghị của chỉ đ ịnh thầu phải xác đ ịnh rõ ba nội d ung sau: * L ý do ch ỉ đ ịnh thầu * K inh nghi ệm v à năng l ực về mặt tài chính và kĩ thuật của nhà thầu đ ư ợc đ ề nghị chỉ đ ịnh thầu. * G iá tr ị và khối l ư ợng đ ã đ ư ợc ng ư ời có thẩm quyền hoặc cấp có t h ẩm quyền phê duyệt làm c ăn c ứ cho chỉ đ ịnh thầu. 3 .2 P hương th ức đ ấu thầu : Đ ể thực hiện đ ấu thầu, chủ đ ầu t ư có th ể áp dụng các ph ương th ức s au theo quy đ ịnh của c ơ ch ế đ ấu thầu mới(ban hành cùng nghị đ ịnh s ố 88/1999/N Đ - CP). 3 .2.1 . Đ ấu thầu một túi hồ s ơ(m ột phong bì)
 13. K hi d ự thầu theo ph ương th ức này, nhà thầu phải nộp đ ủ những đ ề x u ất về kĩ thuật, tài chí nh, giá d ự thầu và những đ i ều kiện khác trong m ột túi hồ s ơ chung. Theo h ình th ức này cả hai nội dung tài chính và k ĩ thuật đ ư ợc mở ra và xét cùng một lúc trong quá trình xét thầu. P hương th ức này th ư ờng áp dụng cho đ ấu thầu mua sắm hàng hoá và x ây l ắp. 3 . 2.2 . Đ ấu thầu hai túi hồ s ơ(hai phong b ì) K hi d ự thầu theo ph ương th ức này, nhà thầu cần nộp những đ ề xuất v ề kĩ thuật và những đ ề xuất về tài chính trong từng túi hồ s ơ riêng v ào cùng m ột thời đ i ểm. Túi hồ s ơ đ ề xuất về kĩ thuật sẽ đ ư ợc xem x ét trư ớc đ ể đ ánh giá, x ếp hạng. Nhà thầu đ ư ợc xếp hạng thứ nhất về k ĩ thuật sẽ đ ư ợc xem xét tiếp túi hồ s ơ đ ề xuất về tài chính. Tr ư ờng h ợp nhà thầu không đ áp ứ ng yêu cầu về tài chính và các đ i ều kiện c ủa hợp đ ồng, bên mời thầu phải xin ý kiến của ng ư ời có thẩm quyề n q uy ết đ ịnh đ ầu t ư, n ếu đ ư ợc chấp nhận mới đ ư ợc mời nhà thầu tiếp t heo đ ể xem xét. Hình thức đ ấu thầu hai túi hồ s ơ ch ỉ đ ư ợc áp dụng đ ối với đ ấu thầu tuyển chọn t ư v ấn. 3 .2.3 . Đ ấu thầu hai giai đ o ạn P hương th ức này áp dụng cho những dự án lớn, phức tạ p v ề công n gh ệ và kĩ thuật hoặc dự án thuộc dạng chìa khoá trao tay. Trong quá t rình xem xét, ch ủ đ ầu t ư có đi ều kiện hoàn thiện yêu cầu về mặt c ông ngh ệ, kĩ thuật và các đ i ều kiện tài chính của hồ s ơ m ời thầu. - G iai đo ạn thứ nhất: C ác nhà th ầu nộp đ ề x u ất về kĩ thuật và ph ương án tài chính sơ b ộ(ch ưa có giá) đ ể bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ thể với từng n hà th ầu, nhằm thống nhất về yêu cầu và tiêu chuẩn kĩ thuật đ ể nhà t h ầu chính thức chuẩn bị và nộp đ ề xuất kĩ thuật của mình. - G iai đo ạn thứ ha i: B ên m ời thầu mời các nhà thầu tham gia trong gia đ o ạn thứ nhất n ộp đ ề xuất kĩ thuật đ ã đ ư ợc bổ sung hoàn chỉnh trên cùng một mặt
 14. b ằng kĩ thuật và đ ề xuất đ ầy đ ủ các đ i ều kiện tài chính, tiến đ ộ thực h i ện, đ i ều kiện hợp đ ồng, giá bỏ thầu đ ể đ ánh giá và x ếp hạng. P hương th ức này đ ư ợc áp dụng cho các tr ư ờng hợp sau: + C ác gói th ầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá trị từ 500 tỷ VN đ ồng trở lên. + C ác gói th ầu mua sắm hàng hoá có tính chất lựa chọn công nghệ t hi ết bị toàn bộ, phức tạp về công nghệ và kĩ t hu ật hoặc gói thầu xây l ắp đ ặc biệt phức tạp. + D ự án thực hiện theo hợp đ ồng chìa khoá trao tay N hư v ậy, ph ương th ức đ ấu thầu hai túi hồ s ơ và phương th ức đ ấu t h ầu hai giai đ o ạn có những nét t ương đ ồng gần giống nhau nên ta c ần có những phân biệt rõ r àng gi ữa chúng. Đ i ều khác nhau dễ nhận t h ấy nhất đ ó là trong phương th ức đ ấu thầu hai túi hồ s ơ th ì các đ ề x u ất về kĩ thuật và tài chính đ ều đ ư ợc nộp cùng một lúc tr ư ớc thời đ i ểm đ óng th ầu. Còn ở đ ấu thầu hai giai đ o ạn, đ ề xuất về kĩ thuật đ ư ợc nộp tr ư ớc v à xét trư ớc, nếu đ ạt yêu cầu mới phải nộp đ ề xuất về t ài chính, có ngh ĩa là phải có hai thời đ i ểm đ óng th ầu đ ối với nhà t h ầu, một cho nội dung về kĩ thuật và một cho nội dung về tài chính . S ở dĩ phải phân biệt rõ ràng nh ư v ậy là nhằm làm t ăng hi ệu quả c ủa đ ấu thầu và lựa chọn đ ư ợc nhà thầu tiềm n ăng nh ất, đ áp ứ ng yêu cầu c ủa bên mời thầu. 4 . Văn b ả n liê n quan đ ế n đ ấu thầ u : T ừ khi chuyển sang c ơ ch ế thị tr ư ờng có sự quản lý của nhà n ư ớc, p hương th ức đ ấu thầu ngày càng đ ư ợc áp dụng rộng rãi đ ối với c ác c ông trình mà v ốn do nhà n ư ớc cấp hoặc do n ư ớc ngoài đ ầu t ư ho ặc d o tư nhân trong nư ớc đ ứng ra tự bỏ vốn… Tất cả đ ều đ ư ợc thực hiện t rên cơ s ở những quy đ ịnh chung về xây dựng c ơ b ản mà Chính phủ b an hành cùng v ới các c ơ ch ế đ ấu thầu đ ư ợc Bộ xây dựng - c ơ quan q u ản lý Nhà n ư ớc về xây dựng c ơ b ản đ ã ban hành. V ăn b ản đ ầu tiên về quy chế đ ấu thầu đ ư ợc ban hành từ khi chuyển s ang cơ ch ế quản lý mới là thông t ư s ố 03 - BXD/VKT năm 1988 v ề
 15. “ hư ớng dẫn tạm thời thực hiện chế đ ộ đ ấu thầu trong xây dựng c ơ b ản”. N gày 12 - 2 - 1990, B ộ xây dựng ban hành quyết đ ịnh số 24 - BXD/VKT v ề “quy chế đ ấu thầu xây lắp”. S au m ột thời gian thực hiện, ngày 03 - 03 - 1994, b ộ xây dựng đ ã ban h ành quy ết đ ịnh số 60 - BXD/VKT. N gày 17 - 06 - 1996 Chính ph ủ đ ã ban hành ngh ị đ ịnh 43 - C P v ề “quy c h ế đ ấu thầu”. T uy nhiên, do nh ững yêu cầu mới đ ặt ra của hoạt đ ộng xây dựng n ói chung và ho ạt đ ộng đ ấu thầu nói riêng ngày 01 - 09 - 1999 Chính p h ủ ban hành nghị đ ịnh 88/1999/N Đ - CP v ề “quy chế đ ấu thầu” N gày 05 - 05 - 2000, Chính ph ủ tiếp tục b an hành ngh ị đ ịnh số 1 4/2000/NĐ - CP v ề sửa đ ổi, bổ sung một số đ i ều của c ơ ch ế đ ấu thầu b an hành kèm theo ngh ị đ ịnh số 88/1999/N Đ - CP ngày 01 - 09 - 1999 c ủa C hính ph ủ. N gày 26 - 05 - 2000, B ộ kế hoạch và đ ầu t ư ban hành thông tư 0 4/2000/TT- BKH v ề “h ư ớng dẫn th ực hiện quy chế đ ấu thầu”. Trên c ơ s ở thông t ư này, m ột số bộ, ngành khác có liên quan cũng đ ã ban h ành m ột số thông t ư có liên quan đ ến công tác đ ấu thầu, ví dụ nh ư n gày 21 - 03 - 2001 B ộ tài chính ra thông t ư s ố 17/2001/TT- BTC v ề “ hư ớng dẫn chế đ ộ quản lý v à s ử dụng lệ phí thẩm đ ịnh kết quả đ ầu t ư”. T rên đây là nh ững v ăn b ản pháp quy có giá trị hiện hành, mặc dù c òn có nhi ều tranh luận xung quanh những v ăn b ản này nh ưng có th ể k h ẳng đ ịnh rằng đ ó là nh ững c ơ s ở pháp lý quan trọng, đ áp ứ ng kịp t h ời nhu cầu c ủa các ngành, các cấp, các c ơ quan đơn v ị làm công tác q u ản lý và thực hiện đ ầu t ư xây d ựng (bao gồm cả đ ấu thầu) trong cả n ư ớc. Qua việc liệt kê các v ăn b ản này cho thấy chính phủ đ ã r ất q uan tâm đ ến việc hoàn thiện quy chế đ ấu thầu, không ngừng thay thế b ổ sung thêm những quy đ ịnh mới một mặt tạo đ i ều kiện cho công tác đ ấu thầu diễn ra tốt đ ẹp và đ ạt hiệu quả mặt khác đ ảm bảo lợi ích cho
 16. c ác bên khi tham gia đ ấu thầu. Do vậy, công ty cần phải th ư ờng xuyên cập n h ật đ ầy đ ủ những thông tin này đ ể bổ sung ki ến thức về đ ấu thầu cho toàn t h ể cán bộ công ty, tạo đ i ều kiện cho công tác lập hồ s ơ d ự thầu khi tham gia đ ấu thầu. 5 . Quá trình tha m gia đ ấ u thầ u: 5 .1 T rình t ự tổ chức đ ấu thầu T heo ngh ị đ ịnh số 88/1999/N Đ - CP ngày01 - 09 - 1999 thì t ổ chức đ ấu t h ầu đ ư ợc t h ực hiện theo các b ư ớc sau: 1 , Sơ tuy ển nhà thầu (nếu có) 2 , L ập hồ s ơ m ời thầu 3 , G ửi th ư m ời thầu hoặc thông báo mời thầu 4 , Nh ận và quản lý hồ s ơ m ời thầu 5 , M ở thầu 6 , Đánh giá và x ếp hạng nhà thầu 7 , Trình duy ệt kết quả đ ấu thầu 8 , Công b ố t rúng th ầu và kí hợp đ ồng Ta có th ể khái quát trình tự này bằng s ơ đ ồ sau:
 17. S ơ tuy ển nhà t h ầu (n ếu có) L ập hồ s ơ m ời thầu G ửi th ư ho ặc thông b áo m ời thầu N h ận và quản lý hồ s ơ d ự thầu M ở thầu đ ánh giá x ếp hạng n hà th ầu T rình duy ệt kết q u ả đ ấu thầu C ông b ố trúng t h ầu - kí h ợp đ ồng S ơ đ ồ2 : Trình t ự tổ chức đ ấu thầu T rên đây là các bư ớc trong quy trình tổ chức đ ấu thầu đ ư ợc áp dụng c h ủ yếu cho bên mời thầu. Còn với các nhà thầ u khi tham gia vào h ọ s ẽ tập trung ở b ư ớc s ơ tuy ển nhà thầu(nếu có) và b ư ớc lập hồ s ơ m ời t h ầu. Bộ phận Marketing của công ty sẽ trực tiếp thay mặt công ty t ham gia đàm phán thương thuy ết, nghiên cứu nắm bắt đ ư ợc những t hông tin có liên quan đ ến những yêu c ầu từ phía chủ đ ầu t ư, đ ể từ đ ó đ ưa ra đư ợc những giải pháp có lợi, thể hiện đ ư ợc n ăng l ực thực tế
 18. c ủa nhà thầu tr ư ớc bên mời thầu. Ngoài ra, bộ phận Marketing của c ông ty có th ể tham gia vào việc t ư v ấn cho chủ đ ầu t ư v ề thiết kế c ác n ội dung trong hồ s ơ m ời thầu nếu nh ư có yêu c ầu. Nh ư v ậy lòng t in c ủa chủ đ ầu t ư v ới nhà thầu sẽ đ ư ợc cải thiện, nâng cao khả n ăng t rúng th ầu cho nhà thầu. T ại b ư ớc công bố trúng thầu và tiến hành ký hợp đ ồng trong tiến t rình tham gia đ ấu thầu của các bên, tuy là b ư ớc cu ối cùng nh ưng đ ây c ũng là đ i ểm bắt đ ầu của các công việc tiếp theo mà các bên cần p h ải làm sau khi hợp đ ồng đ ư ợc ký kết. Ví dụ nh ư trong h ợp đ ồng k inh t ế về bán máy phát đ i ện của công ty TNHH Cát Lâm thì sau khi h ợp đ ồng đ ư ợc ký, công ty phải liên hệ với n hà cung c ấp ở n ư ớc n goài đ ể nhập máy về rồi chuyển tới n ơi c ần đ ặt máy sau đ ó l ắp đ ặt, c h ạy thử và bàn giao cho chủ đ ầu t ư. Dù có trúng th ầu hay không, bộ p h ận Marketing của công ty cũng phải rút ra đ ư ợc những gì đ ã làm đ ư ợc những gì ch ưa làm đư ợc đ ể có n h ững đ i ều chỉnh kịp thời tạo đ i ều kiện cho những đ ợt đ ấu thầu sau. T rên đây là các bư ớc cần phải tiến hành khi tham gia hoạt đ ộng đ ấu t h ầu mà chính phủ đ ã ban hành trong ngh ị đ ịnh 88/1999/N Đ - CP ngày 0 1 - 09 - 1999, cùng v ới các v ăn b ản về quy chế quy tắc đ ư ợc ban hành k èm theo. 5 .2 Trình t ự dự thầu : C ông tác d ự thầu là một phần quan trọng trong hoạt đ ộng kinh d oanh c ủa công ty. Nó bao gồm những công việc liên quan đ ến quá t rình tìm ki ếm thông tin và cuối cùng là tham gia vào đ ấu thầu đ ể ký k ết các hợp đ ồ ng l ắp đ ặt. Ta có th ể nhận thấy, công tác dự thầu là b ư ớc khởi đ ầu cho toàn bộ q uá trình kinh doanh ti ếp theo, nó có liên quan trực tiếp đ ến việc tiêu t h ụ sản phẩm của công ty. Theo quy đ ịnh tại khoản 2 đ i ều 9 của quy c h ế đ ấu thầu ban hành kèm theo nghị đ ịnh số 88/1999/N Đ - CP ngày 0 1 - 09 - 1999 c ủa Chính phủ thì nhà thầu tham gia dự thầu phải đ ảm b ảo các đ i ều kiện sau:
 19. - C ó gi ấy đ ăng ký kinh doanh. Đ ối với đ ấu thầu mua sắm thiết bị p h ức tạp đ ư ợc quy đ ịnh trong hồ s ơ m ời thầu, ngoài giấy đ ăng ký k inh doanh ph ải có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà s ản xuất. - C ó đ ủ n ăng l ực tài chính đ áp ứ ng yêu cầu của gói thầu - C h ỉ đ ư ợc tham gia một đ ơn v ị thầu trong một gói thầu, dù là đ ơn p hương hay liên doanh d ự thầu. Tr ư ờng hợp tổng công ty đ ứng tên dự t h ầu t hì các đ ơn v ị trực thuộc không đ ư ợc phép tham dự với t ư cách l à nhà th ầu đ ộc lập trong cùng một gói thầu, song song với quá trình đ ấu thầu do chủ đ ầu t ư t ổ chức thì các nhà thầu(các đ ơn v ị xây lắp) c ũng phải tiến hành các công việc cần thiết khi tham gia đ ấu thầu. M ặc dù việc đ ấu thầu trong n ư ớc và đ ấu thầu n ư ớc ngoài là có khác n hau, nhưng không nhi ều, nên có thể khái quát trình tự dự thầu gồm n ăm bư ớc nh ư sơ đ ồ sau: T hu th ập tìm kiếm t hông tin v ề công t rình c ần đ ấu thầu T ham gia sơ tuy ển ( n ếu có) C hu ẩn bị và lập h ồ s ơ d ự thầu N ộp hồ s ơ d ự t h ầu và tham g ia m ở thầu K ết quả hợp đ ồng thi công S ơ đ ồ 3 : Trình t ự các b ư ớc dự thầu
 20. B ư ớc 1 : T ìm ki ếm t hông tin v ề công trình cần đ ấu thầu. Đ ây là ch ức n ăng c ơ b ản của bộ phận Marketing, mà trực tiếp là phòng kinh doanh của c ông ty Cát Lâm. Nó bao g ồm thông tin về đ ơn v ị mời thầu, đ ặc đ i ểm g ói th ầu( đ ối t ư ợng, số l ư ợng, thời gian, đ ịa đ i ểm…), yêu cầu đ ối với n hà th ầu. Loại thông tin này chủ yếu là phải tự tìm hiểu, có thể qua c ác phương ti ện thông tin đ ại chúng, qua báo chí, qua giới thiệu hoặc q ua các thông tư t ừ các bộ ngành có liên quan. B ư ớc 2 : T ham gia sơ tuy ển (nếu có). Khi tham gia s ơ tuy ển công ty C át L âm c ần phải nộp một bộ hồ s ơ gi ới thiệu về n ăng l ực cho bên mời t h ầu bao gồm: - G i ới thiệu về thiết bị cung cấp - H ồ s ơ kinh nghi ệm, danh sách khách hàng - H ồ s ơ năng l ực đ ảm bảo tài chính - G i ấy tờ đ ảm bảo tính pháp lý T rách nhi ệm chính ở b ư ớ c này thu ộc về cán bộ phòng kinh doanh, h ọ sẽ đ ại diện cho công ty tham gia s ơ tuy ển đ ể trả lời hay đ áp ứ ng t oàn b ộ những yêu cầu đ ặt ra từ phía nhà s ơ tuy ển. Vai trò của ng ư ời l àm Marketing ch ủ yếu là tìm hiểu kĩ những thông tin về gói thầu, về c h ủ đ ầu t ư đ ể có sự chuẩn bị tr ư ớc những tình huống mà bên mời t h ầu sẽ đ ưa ra, t ạo đ i ều kiện cho công tác s ơ tuy ển, gây đ ư ợc ấn t ư ợng ban đ ầu đ ối với nhà mời thầu. B ư ớc 3 : C hu ẩn bị và lập hồ s ơ d ự thầu. Đ ây là bư ớc quan trọng tiếp theo c ông ty c ần phải thực hiện s au khi đư ợc phép tham gia dự thầu. Côn g t y s ẽ cử cán bộ kinh doanh đ i mua m ột bộ hồ s ơ d ự thầu do chính đ ơn v ị tổ chức đ ấu thầu bán, sau đ ó hoàn thành t ất cả các yêu cầu cần t hi ết mà nội dung bộ hồ s ơ yêu c ầu. Phòng kinh doanh là n ơi s ẽ đ ảm n h ận hoàn toà n công vi ệc lập hồ s ơ nhưng v ới sự giúp đ ỡ của các p hòng ban khác. Ví d ụ nh ư ph òng xu ất nhập khẩu sẽ cung cấp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2