intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tiểu luận luật : Vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gạo giữa hai công ty Galluck limited và công ty xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội đã khởi kiện lên toà án thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
205
lượt xem
65
download

Tiểu luận luật : Vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gạo giữa hai công ty Galluck limited và công ty xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội đã khởi kiện lên toà án thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, được diều chỉnh bởi luật kinh tế. Có như vậy nhà nước mới có thể chủ động kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng, và lợi ích hợp pháp của thương nhân, góp phần tích luỹ nhằm thúc đẩy toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận luật : Vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gạo giữa hai công ty Galluck limited và công ty xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội đã khởi kiện lên toà án thành phố Hà Nội

 1. ---------- BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: "Vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gạo giữa hai công ty Galluck limited và công ty xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội đã khởi kiện lên toà án thành phố Hà Nội"
 2. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c LỜ I MỞ ĐẦ U V iệ t Nam đ ang trong qu á t r ình hộ i nhậ p v à p h á t tri ể n v ớ i n ề n kinh t ế t hế g iớ i. N ền kinh t ế c ủ a nư ớc ta hi ện nay là nề n kinh tế t h ị t r ườ ng có s ự q u ả n lý c ủ a nh à nư ớc, đ ượ c diề u ch ỉnh b ở i luậ t kinh tế. C ó n hư vậ y n h à nư ớc m ớ i c ó t h ể c h ủ đ ộ ng ki ểm so á t c ác ho ạ t đ ộ ng kinh doanh, đ ồ ng t h ờ i gó p phầ n đ ẩ y m ạ nh sả n xu ấ t, c ả i thi ệ n đ ờ i số ng c ủ a nhâ n d â n, b ảo v ệ l ợ i ích chí nh đ áng c ủa ng ườ i s ản xu ấ t, ngư ờ i ti ê u d ù ng, v à lợ i ích hợp p há p c ủ a th ươ ng nh â n, gó p phầ n t ích lu ỹ n h ằm thú c đ ẩy to àn b ộ n ề n k inh tế t ă ng trư ở ng nhanh và b ền v ữ ng. Lu ậ t kinh t ế là m ộ t c ô ng c ụ q uan t r ọ ng trong quả n lý vĩ m ô c ủa nh à n ước, nó sẽ g iú p cho ho ạ t đ ộ ng sả n x uấ t kinh doanh và đ ầ u tư l inh ho ạ t, đ ú ng hư ớ ng đ ạ t h iệ u qu ả c ao. Mộ t n ề n kinh tế b ấ t k ỳ n à o c ũ ng chứ a đ ựng trong nó n hữ ng m ố i q uan h ệ và sợ i d ây li ê n kế t nhữ ng m ôí q uan h ệ đ ó là n hữ ng hợp đ ồ ng k inh t ế. H ợp đ ồ ng kinh tế l à h ì nh th ức c ủa m ố i quan h ệ t rao đ ổ i s ả n p hẩ m h à ng ho á . Trong n ề n kinh t ế n ướ c ta hi ệ n n ay luô n có s ự ký kế t hợp đ ồ ng g i ữ a c á c thà nh ph ầ n kinh t ế . Như ng trong quá t r ì nh ký k ế t v à th ực hi ệ n h ợp đ ồ ng khô ng ph ả i tổ c hứ c nào c ũ ng là m đ ú ng nhữ ng việ c đ ã ký k ế t. Đ â y c ũ ng ch í nh l à lý d o em chọ n đ ề t à i: "V ụ tranh ch ấ p h ợp đ ồ ng mua b á n g ạ o gi ữa hai cô ng ty Galluck limited v à cô ng ty xu ấ t nh ậ p k h ẩ u l ương th ực H à N ộ i đ ã kh ở i ki ện lê n to à á n th à nh ph ố H à N ộ i " 1
 3. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c N ỘI D UNG I . C Ơ S Ở LÝ L U ẬN VỀ H ỢP ĐỒNG K INH T Ế 1 . Khá i niệ m v ề h ợp đ ồ ng kinh t ế : T heo nghiê n c ứ u ph áp lý , khá i niệ m h ợp đ ồ ng k inh t ế đ ượ c hi ể u t heo 2 ngh ĩa. T heo ngh ĩa kh ách quan, h ợp đ ồ ng kinh t ế l à sự tổ ng h ợp nhữ ng q uy phạm ph áp luậ t đ i ề u ch ỉ nh c ấ c quan h ệ kinh tế g iữa cá c đ ơ n v ị kinh t ế . L à m ộ t chế đ ịnh ph áp lý đ ặc th ù c ủa ph á p luậ t x ã h ộ i ch ủ n gh ĩ a, chế đ ộ h ợp đ ồ ng kinh tế q ui đ ị nh cá c nguyê n tắ c k ý k ế t hợp đ ồ ng, thủ t ục, t r ì nh t ự ký k ế t h ợp đ ồ ng, c ác đ i ề u ki ệ n c ó h i ệ u l ực cuả h ợp đ ồ ng kinh t ế c ũ ng như c á c nguy ê n t ắc v à nộ i dung th ự c hiệ n h ợ p đ ồ ng kinh t ế , c á c đ iề u ki ện v à g i ả i quy ế t hậ u qu ả c ủ a việ c thay đ ổ i, hu ỷ b ỏ , đ ì nh c h ỉ h ợp đ ồ ng kinh t ế, tr á ch nhiệ m do vi ph ạm hợp đ ồ ng kinh tế .... T heo ngh ĩa ch ủ q uan, H ợp đ ồ ng kinh tế là sự t ho ả t hu ậ n b ằ ng v ăn b ả n ho ặ c tà i liệ u giao d ị ch giữ a c á c b ên ký k ế t h ợp đ ồ ng v ề v i ệc thự c h i ệ n c ác quá t r ì nh củ a c ô ng việ c s ản xu ấ t kinh doanh trong đ ó đ ịnh rõ q uy ề n và ngh ĩ a v ụ c ủ a m ỗ i b ê n H ợp đ ồ ng kinh tế là sự t hố ng nh ấ t ý ch í c ủ a c á c ch ủ th ể h ợp đ ồ ng k inh t ế , l à kế t qu ả c ủa s ự b à y tỏ ý c h í t rong qu á t r ì nh b à n b ạ c c ủ a c á c c h ủ t h ể hợp đ ồ ng kinh tế n h ằm ph á t sinh hay ch ấm d ứ t quan h ệ k inh d oanh giữ a họ vớ i nhau, là c ô ng c ụ đ i ều ch ỉ nh quan h ệ k inh doanh. C h ế đ ộ p h áp luậ t v ề h ợp đ ồ ng l à tổ ng h ợp c ác qui ph ạm ph áp lu ật d o nhà n ướ c ban hà nh đ ể đ i ề u ch ỉ nh cá c quan hệ k inh doanh giữ a c á c c h ủ t hể k inh doanh v ớ i nhau. Ch ế đ ộ p há p luậ t hợp đ ồ ng kinh tế b ao g ồ m c á c qui đ ịnh v ề k h ái ni ệm h ợp đ ồ ng kinh t ế , nguy ên t ắ c ký kế t v à t h ự c hiệ n h ợp đ ồ ng kinh t ế , đ iề u kiệ n ch ủ t h ể hợp đ ồ ng kinh t ế, th ủ tụ c k ý k ế t hợp đ ồ ng kinh t ế, hợp đ ồ ng kinh t ế vô h iệ u, thay đ ổ i, đ ì nh ch ỉ và 2
 4. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c thanh lý h ợp đ ồ ng kinh t ế , quy ề n v à ngh ĩ a v ụ c á c b ê n trong vi ệc th ực t h ự c hi ệ n b ả n h ợp đ ồ ng kinh tế , tr ách nhi ệm vậ t chấ t do vi ph ạm h ợp đ ồ ng. 2 . N ộ i dung củ a m ộ t b ả n h ợp đ ồ ng kinh t ế : N ộ i dung c ủa h ợp đ ồ ng kinh t ế là to à n b ộ n hữ ng đ iề u kho ả n m à c á c b ê n đ ã t ho ả t huậ n, th ể h iệ n q uyề n v à n gh ĩa v ụ g i ằ ng buộ c giữa c ác b ê n v ới nhau. V ề p h ươ ng di ện khoa họ c ph áp lý , c ă n c ứ v ào t ính chấ t, v ai trò c ủa đ iề u kho ả n, n ộ i dung c ủ a h ợp đ ồ ng kinh t ế đ ư ợ c chia th à nh 3 l o ạ i đ i ều kho ả n: + ) Đ i ều kho ả n ch ủ yế u: L à n hữ ng đ iề u kho ả n c ơ b ả n, quan trọ ng n h ấ t c ủa h ợp đ ồ ng . + ) Đ i ề u kho ả n thư ờng l ệ : L à n hữ ng đ i ều kho ả n đ ã đ ượ c ph áp lu ậ t g hi nh ận n ế u cá c b ê n kh ô ng ghi v à o b ản h ợp đ ồ ng th ì coi nh ư là c ác b ê n m ặ c nhiê n cô ng nh ậ n v à có n gh ĩa v ụ t hực hi ệ n cá c qui đ ịnh đ ó . + ) Đ i ề u kho ả n tu ỳ nghi: L à n hữ ng đ iề u k ho ả n do cá c b ê n tự t ho ả t hu ậ n v ớ i nhau khi chưa có q ui đ ị nh c ủa nh à n ướ c, do c á c b ê n linh ho ạ t đ ư a vào m à k hô ng trá i pháp lu ậ t. T heo qui đ ị nh c ủ a ph áp l ệ nh h ợp đ ồ ng kinh t ế, nộ i dung c ủ a b ả n h ợp đ ồ ng kinh tế b ao g ồ m nh ững đ i ề u kho ả n c ụ t hể s au: - ) Ngà y, t h á ng, n ă m ký k ế t hợp đ ồ ng kinh t ế, t ê n, đ ị a ch ỉ , số tà i k ho ả n và đ ịa ch ỉ n gâ n hà ng c ủ a 2 b ê n, họ tê n ng ườ i đ ạ i diệ n, ngư ời đ ứ ng t ê n đ ă ng k ý kinh doanh. - ) S ố l ượ ng, kh ố i lượ ng s ả n phẩ m hay k ế t qu ả cô ng việ c phả i đ ạ t đ ư ợc. - )Ch ấ t lượ ng, chủ ng lo ạ i, qui c á ch s ả n ph ẩm ho ặ c yê u c ầu k ỹ t hu ậ t c ủ a cô ng vi ệc. - )Giá c ả và n h ững kh ả nă ng đ iề u ch ỉ nh gi á k hi có b iế n đ ộ ng . - )B ả o h à nh trong th ời gian nh ấ t đ ị nh. 3
 5. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c - )Nghi ệ m thu, giao nh ậ n (đ ị a đ iểm v à th ờ i gian, ph ươ ng th ứ c giao n h ậ n h àng ho á v à k ế t quả c ô ng việ c). - )Phươ ng th ức thanh to á n: h ình th ứ c v à t h ể t h ức thanh to á n c ũ ng n h ư t h ờ i h ạ n thanh to á n. - )Tr á ch nhi ệ m do vi ph ạm h ợp đ ồ ng kinh tế . - )Th ờ i h ạ n có h iệ u l ực c ủ a h ợp đ ồ ng kinh t ế t rong đ ó t h ời h ạ n có h i ệ u lự c bao lâ u v à t hờ i đ iểm b ắ t đ ầu có h i ệ u lự c h ợp đ ồ ng. -)C á c b iệ n ph á p b ảo đ ảm thực hi ệ n hợp đ ồ ng kinh t ế. -)C á c đ iề u kho ả n n ếu th ấ y c ầ n thi ế t tu ỳ t heo m ỗ i ch ủ ng lo ạ i hợp đ ồ ng. Đ ể t hự c hiệ n b ả n h ợp đ ồ ng m ộ t c á ch đ ầy đ ủ v à đ ú ng, c ác b ê n phả i t u â n th ủ t heo nguyê n t ắc th ực hi ện h ợp đ ồ ng. + ) Nguyê n tắ c th ực hiệ n đ ú ng: c h ấp h à nh th ực hiệ n đ ú ng h ợp đ ồ ng l à k hô ng tự ý thay đ ổ i đ ố i t ượ ng n à y b ằ ng đ ố i tư ợng kh ác ho ặ c khô ng đ ư ợc thay thế v i ệ c thự c hiệ n nó b ằ ng c ách tr ả m ộ t số t i ề n nhấ t đ ị nh ho ặc k h ô ng thự c hiệ n nó . Nguy ê n tắ c th ự c hiệ n đ ầ y đ ủ: nguyê n t ắ c n à y có ý n gh ĩ a là t hự c hi ệ n m ộ t c á ch đ ầ y đ ủ, chính x á c t ấ t c ả c á c đ iề u kho ả n đ ã t ho ả t huậ n trong h ợp đ ồ ng. Đ â y là n guyê n t ắc bao trù m, đ ò i hỏ i cá c b ê n t h ự c hiệ n mngh ĩa v ụ c ủa m ì nh m ộ t cá ch đ ầ y đ ủ đ ú ng đ ắ n, ch ính x á c c á c c am k ế t khô ng phâ n bi ệ t đ i ề u kho ả n chủ y ế u, đ i ề u kho ả n th ườ ng l ệ hay t u ỳ n ghi. + ) Nguy ê n tắ c giú p đ ỡ l ẫn nhau trong qu á t r ình th ực hiệ n h ợp đ ồ ng C uố i c ù ng là p h ần k ế t thú c hợp đ ồ ng: Khi muố n k ết thú c m ộ t quan h ệ hợ p đ ồ ng kinh tế c ác b ê n ph ả i giả i quy ế t nhữ ng tồ n đ ọ ng, đ á nh gi á n h ữ ng k ế t qu ả đ ã đ ạ t đ ư ợ c và c hưa đ ạ t đ ư ợ c đ ể x á c đ ị nh quy ề n v à n ghĩ a v ụ c ủ a c á c b ê n. K ế t thú c h ợp đ ồ ng trong nhữ ng trư ờ ng hợp sau đ ây: - H ợp đ ồ ng đ ã đ ượ c thực hi ệ n xong - Th ờ i h ạ n có h i ệ u lự c c ủa h ợp đ ồ ng đ ã h ế t v à k hô ng c ó sự t ho ả t hu ậ n k éo d à i thờ i h ạn 4
 6. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c - H ợp đ ồ ng b ị đ ình ch ỉ ho ặ c do hai b ê n đ ồ ng d ỡ b ỏ 5
 7. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c II. NÊU VỤ TRANH CHẤP H ỢP Đ ỒNG M UA B ÁN G ẠO G IỮA G ALLACK L IMITED V À V INA FOOD H ỢP Đ ỒNG MUA B ÁN Số 0 18/VNP -GL1998 G iữa: GALLUCK LIMITED P h ò ng A. 3/F, C auseway Tower, 1 6 -22 Đ ư ờ ng Causeway V ịnh Causeway HONGKONG T el: 8153084, 8955992, Fax: 5764980 T elex: 61355 WSGTC HK (Đượ c g ọ i là N gư ờ i mua) Cô ng ty Xu ất nh ậ p khẩ u lươ ng thực H à N ộ i(VINAFOODHANOI) V à: 4 0 đ ườ ng H ai B à T rưng - H à N ộ i - V i ệ t Nam T el: 256771, Telex: 411526 - V NF VT(Đượ c gọ i là N gư ờ i b á n) H ai b ê n cù ng đ ồ ng ý về h ợp đ ồ ng mua v à b á n g ạo vớ i c á c đ iề u k i ệ n như sau: 1 . H à ng ho á : G ạo trắ ng Vi ệt Nam 2 . Quy cá ch ph ẩm ch ấ t: - T ấm: 35% l à tố i đ a - T hu ỷ p h ầ n: Tố i đ a 45% - T ạp chấ t: Tố i đ a 0,4% - G ạo vụ m ù a 1997 - 1 998 3 . Số lư ợ ng: 100.000 MT tr ê n d ướ i 5% theo sự lự a chọ n c ủ a ngư ờ i b á n. 4 . Gi á c ả : 9 5 U SD m ộ t MT (t ị nh) G iao h àng th á ng  9 - 1 99 9 . a . Ló t h àng, có t t í nh v ào kho ả n c ủ a ch ủ tà u/ngư ờ i m ua. b . Chi ph í đ i ề u kiệ n ở t rê n c ầ u cả ng đ ư ợc t ính vào t à i kho ả n c ủ a n g ườ i b á n (do ng ườ i b á n ch ị u). c . Chi ph í k i ểm kiệ n trê n t à u đ ượ c tí nh v à o t à i kho ả n c ủa ng ườ i m ua/chủ tà u. 6
 8. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c d. T ấ t c ả c ác kho ả n thu ế x u ấ t kh ẩ u ở n ư ớc xu ấ t x ứ d o ngư ờ i b á n c h ị u. e. Tất cả các khoản thuế nhập, thuế khác ở nước đến v.v.. và ở các nước bên ngoài Việt Nam sẽ được tính vào tài khoản của người mua/chủ tàu. 5 . Th ờ i hạ n giao hà ng: 20 -25 ng à y sau ng à y m ở L /C. 6 . Bao b ì : G ạo ph ả i đ ượ c đ ó ng trong bao đ ay đ ơn m ớ i trọ ng lư ợng t ị nh m ỗ i b ao 50kg, kho ảng 50,6kg c ả b ì, kh âu tay ở m iệ ng bao b ằ ng ch ỉ đây xe đôi thích hợp cho việc bốc vác và vận tải đường biển; người bán sẽ cung cấp 0,2% bao đay mới miễn phí ngoài tổ ng số b ao đ ược xếp lên tàu. 7 . Bả o hi ểm: Ngườ i mua sẽ p hả i ch ị u 8 . Ki ểm tra v à x ô ng khó i h à ng ho á : a . Giấ y ch ứng nh ậ n chấ t lư ợ ng, trọ ng l ượ ng và b ao b ì d o V inacontrol c ấp ở c ả ng x ế p h à ng có t ính chung thẩ m v à c hi ph í d o ngườ i B á n ch ịu.b. b. Vi ệc x ô ng khó i h à ng ho á p h ả i đ ư ợc thự c hi ệ n trê n boong t à u sau khi ho à n th à nh vi ệc b ố c hà ng với c ác chi ph í d o ngườ i b á n ch ị u. N hư ng c á c kho ả n chi ti ê u cho đ ộ i thu ỷ th ủ ở tr ê n b ờ t rong th ờ i gian x ô ng k h ó i g ồ m c ả c ác chi ph í về ă n uố ng, chỗ ở v à đ i l ại ở kh ách h àng ch ủ t àu p hả i ch ịu. c . Th ờ i gian x ô ng kh ó i khô ng tí nh là t hời gian x ếp hà ng. 9 . T hanh to á n: a . Sau khi ký k ế t h ợp đ ồ ng n à y, ng ườ i mua ho ặ c ng ườ i đ ư ợ c mua c h ỉ đ ịnh (SHYE LIAN (HK) MANUFACTURING CO.LTD ho ặ c ng ườ i đ ư ợc chỉ đ ị nh khá c) sẽ telex đ ề n gh ị n gư ờ i b á n m ở P .B v ớ i 1% tổ ng gi á t r ị LC tạ i Vietcombank H à N ộ i trong v ò ng 2 ng ày ngườ i b á n s ẽ m ở P .B v à t hô ng b á o cho ng ườ i mua, sau đ ó , 4 ng à y sau khi nh ậ n đ ư ợc x á c nhậ n c ủ a Vietcombank, ngư ời mua s ẽ l ậ p tứ c m ở m ộ t LC đ ượ c x á c nh ận, k h ô ng hu ỷ n gang b ằ ng đ iệ n t í n phù h ợ p v ớ i h ợp đ ồ ng n à y t ạ i ngâ n h à ng q uố c t ế h ạ ng nh ấ t thanh to á n ngay b ằ ng T.T.R có t hể c h ấ p nh ậ n đ ư ợc đ ố i 7
 9. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c v ớ i 40.000 MT cho Vinafood Hanoi hư ởng qua ngâ n h à ng Ngo ại th ươ ng V iệ t Nam. Đ ố i v ới 60.000MT ngư ờ i b á n c ũ ng chấp nh ậ n rằ ng ng ườ i mua ho ặ c n g ườ i đ ư ợ c mua ch ỉ đ ị nh s ẽ m ở m ộ t thư t í n d ụ ng thanh to á n ngay c ó t h ể c huy ển như ợ ng đ ư ợ c khô ng hu ỷ n gang b ằ ng đ iệ n b áo phù h ợp v ớ i hợp đ ồ ng n à y c ó t hể c hấ p nh ậ n v ớ i chuy ể n ti ề n b ằ ng đ iệ n. Trong tr ườ ng h ợp n g ườ i b á n y ê u cầ u x á c nhậ n L/C, L/C sẽ đ ư ợc x á c nhậ n cho ngư ờ i b á n h ư ởng. Trong trư ờ ng h ợp b ố n ng à y kể t ừ n gà y ng ườ i mua nhậ n đ ư ợ c x á c n h ậ n c ủa Vietcombank, nh ư ng L/C khô ng đ ư ợc m ở t h ì n g ườ i b á n s ẽ t hu h ồ i P.B từ V ietcombank và s au đ ó h ợp đ ồ ng nà y tự đ ộ ng đ ư ợc xo á b ỏ . N gườ i b á n sẽ thu hồ i P.B tr ê n cơ sở x u ất tr ì nh c á c ch ứ ng t ừ v ận t ả i c ho Vietcombank. b . Việ c xu ấ t tr ình nh ữ ng chứ ng từ s au đ â y cho ngâ n h à ng ngo ạ i t h ươ ng Vi ệ t Nam, đ ượ c thanh to á n trong v ò ng 3 -5 ng à y là m vi ệ c c ủ a n g â n h à ng sau khi nh ậ n đ ư ợc b ức telex đ ã đ ư ợc ki ểm tra t ừ V ietcombank c h ứng tỏ rằ ng nh ững chứ ng từ nà y đ ã đ ư ợc ki ể m tra v à p hù h ợp vớ i c á c đ iề u kho ả n c ủa L/C. - Mộ t b ộ đ ầ y đ ủ v ậ n đ ơ n s ạch đ ã x ếp hà ng lê n t à u ba b ả n g ố c có g hi "Cư ớ c ph í t r ả s au". - H o á đ ơ n thương m ạ i l àm thà nh ba b ả n. - G iấ y ch ứng nh ậ n ch ấ t lượ ng, trọ ng l ượ ng v à b ao b ì d o V inacontrol cấ p ở cả ng b ố c h à ng s ẽ có g i á t r ị p há p lý c u ố i c ù ng đ ượ c l àm th à nh 6 b ả n. - G i ấ y ch ứ ng nh ậ n xuấ t x ứ d o Phò ng th ươ ng m ạ i Vi ệ t Nam c ấp đ ư ợc l àm thà nh 6 b ả n. - G iấ y ch ứ ng nhậ n hà ng ho á đ ượ c x ô ng kh ó i do ngư ờ i (c ơ q ua Vi ệ t N am) có t h ẩ m quy ề n cấ p, đ ượ c là m th à nh 6 b ản. 8
 10. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c - G iấ y chứ ng nh ậ n v ệ s inh do c ơ q uan Việ t Nam c ó t hẩ m q uyề n c ấp đ ư ợc l àm th à nh 6 b ả n. - N hữ ng chi ti ết thô ng b áo gử i h à ng b ằng đ iệ n tí n/Telex/Fax trong v ò ng 24h sau khi ho à n th à nh vi ệ c b ố c hàng. 1 0 . B ấ t kh ả k há ng Đ iề u kho ản b ấ t khả kh á ng c ủa Ph ò ng Th ương m ạ i quố c t ế ( ICC ấ n p hẩ m số 4 21) theo hợp đ ồ ng n ày đ ượ c k ế t hợp th ành 1 b ộ p h ậ n trong h ợp đ ồ ngnà y. 1 1 . Trọ ng t à i: B ấ t c ứ s ự k h ác biệ t v à /ho ặ c tranh ch ấ p n ào ph á t sinh từ v à t rong q uan h ệ vớ i h ợ p đ ồ ng n à y m à k hô ng đ ượ c gi ả i quy ế t b ằ ng thươ ng l ượ ng s ẽ p hả i đ ư a ra x ử t heo lu ậ t và tập qu á n trọ ng t à i c ủ a Phò ng Th ươ ng m ạ i q uố c t ế ở P aris ho ặ c To à á n Th à nh ph ố H à N ộ i. 1 2 . C á c đ iề u kho ả n kh á c: B ấ t c ứ s ự t hay đ ổ i đ iề u kho ản v à đ iề u ki ệ n n à o củ a h ợp đ ồ ng n à y p hả i đ ư ợc hai b ên tho ả t huậ n b ằng v ă n b ả n. Hợp đồng này được làm thành 6 bản gốc tiếng Anh, 3 bản cho mỗi bên. K hi h ợp đ ồ ng b ị h u ỷ s au ng à y ký b ên vi ph ạm sẽ p hả i b ồ i thư ờ ng m ọ i thiệ t h ại. Đ ư ợc l à m ở H à N ộ i, ng ày 9 th á ng 3 /1999) N g ườ i b á n N g ư ờ i mua G iá m đ ố c G iám đ ố c đ iề u h ành (Đã k ý, đ ó ng d ấ u) ( Đã k ý ) N guy ễ n Đ ứ c Edd S.D. Chan I II. CÁCH G I ẢI Q UYẾT H ai cô ng ty đ ã ký h ợp đ ồ ng mua b á n v ớ i nhữ ng đ iề u kho ả n như t r ê n. Sau khi đ ã L /C th á ng 9 -1998 b ê n Vina Food H à N ộ i đ ã g iao h àng c ho G alluck Limited như ng khô ng giao đ ú ng s ố l ượ ng 100.000 MT như đ ã q ui đ ị nh trong hợp đ ồ ng, m à số hà ng b ê n Galluck Limited nhậ n đ ượ c 9
 11. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c l à 7 0.000 MT. Do số lượ ng hà ng khô ng đ ủ b ê n Vina Food đ ã g ử i th ư c ho G alluck thươ ng lượ ng sẽ g iao nố t ph ầ n h à ng c ò n l ạ i sau 30 ng ày n ữa v à h ứ a cam đ oan. Nh ư ng b ê n Galluck khô ng đ ồ ng ý v à y êu c ầ u phả i theo đ ú ng h ợp đ ồ ng. N ế u kh ô ng sẽ h uỷ h ợp đ ồ ng khô ng nh ậ n số h àng 70.000 M T m à V ina Food đ ã g iao và đ ò i b ồ i thườ ng. B ê n cô ng ty Galluck đ ã đ ư a đ ơ n ki ệ n b ên Vina Food ra to à án nhâ n d â n th à nh phố H à N ộ i (nh ư hai b ê n đ ã t ho ả t hu ậ n trong h ợp đ ồ ng). S au khi nhậ n đ ơ n c ủa C ô ng ty Galluck Limited To à á n đ ã c ử m ộ t s ố cá n b ộ x em x é t l ạ i hợp đ ồ ng v à cá c gi ấ y t ờ c ó l iê n quan đ ế n hai cô ng t y Vina Food và G alluck. Sau m ộ t th ờ i gian ng ắ n xem x é t, To á á n th à nh p hố H à N ộ i đ ã n hậ n đ ị nh: To à n b ộ g i ấ y t ờ và b ả n h ợp đ ồ ng m à h ai b ê n k ý k ế t đ ề u hợp l ệ. Do hai b ê n c ó t ranh chấ p v ề hợp đ ồ ng mua b á n gạo n h ư t r ê n nê n to à á n s ẽ x ử t heo quy đ ịnh c ủ a pháp lu ậ t. I V. M ỘT VÀI S UY NGH Ĩ CỦA S INH V IÊN V iệ c tranh ch ấp h ợp đ ồ ng mua b á n g ạo đ ư ợc gi ả i quy ế t như s au: Theo nh ư h ợp đ ồ ng đ ã ký k ế t gi ữa Vina Food v à G alluck th ì b ê n V ina Food đ ã v i phạm đ iề u k ho ả n v ề s ố l ư ợng c ủ a hợp đ ồ ng. Đ â y là m ộ t b ả n h ợp đ ồ ng kinh t ế nó ả nh hư ởng tr ực ti ếp đ ế n l ợ i ích kinh t ế c ủa m ỗ i b ê n tham gia h ợp đ ồ ng kinh t ế. Theo luậ t kinh t ế , b ê n nào ph á h u ỷ hợp đ ồ ng th ì b ê n đ ó p hả i b ồ i th ườ ng kinh tế c ho b ê n cò n l ạ i. X é t th ấ y ph í a c ô ng ty Vina food ch ưa giao đ ủ số lượ ng cho ph ía Galluck là v i phạm n h ư ng b ê n Vina Food đ ã x in th ươ ng lượng sẽ h o à n giao đ ầ y đ ủ số lư ợng c ho b ê n Galluck sau 30 ng à y. Trong th ờ i gian 30 ng à y đ ó đ ã làm thi ệ t h ạ i kinh tế c ho b ê n Galluck v ớ i nhữ ng ng ư ời kh á ch h à ng b ê n Galluck đ ã đ ị nh b á n số g ạo đ ó . N ê n Vina Food ph ả i b ồ i thư ờ ng cho Galluck m ỗ i n g à y 0,8% số lư ợ ng hà ng c ò n chư a giao. S au khi h à ng đ ế n nơ i giao nhậ n nh ưng do chư a đ ủ số lư ợ ng n ê n G alluck khô ng nh ậ n h à ng, v à số h à ng đ ó l ạ i ph ả i gử i v ào kho v à t iề n t hu ê k ho b ã i do Vina Food phả i chị u v ì V ina Food đ ã g iao kh ô ng đ ú ng 10
 12. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c s ố lượ ng. Đ iề u nà y khô ng c ó t rong h ợ p đ ồ ng v ì đ â y là n hữ ng đ iề u ph á t s inh sau khi ký kế t h ợp đ ồ ng. P hươ ng á n 1: N ế u Vina Food đ ồ ng ý v ớ i nh ữ ng đ iề u trê n m à to à á n t h à nh phố H à N ộ i đ ư a ra t h ì hợp đ ồ ng vẫ n đ ư ợc ti ế n h à nh v ớ i nh ững quy đ ị nh b ổ s ung. V à sau đ ó 3 0 ngà y Vina Food ph ả i giao hế t số hà ng cò n l ạ i. P hươ ng á n 2: N ếu Vina Food kh ô ng đ ồ ng ý vớ i nhữ ng th ươ ng l ư ợng do to à g iả i quy ế t như t r ên th ì b ê n Galluck có q uy ền hu ỷ h ợp đ ồ ng v à n h ậ n số t i ền b ồ i thư ờ ng vi ph ạm h ợp đ ồ ng do hai b ê n đ ã t ho ả t huậ n. D o đ â y là m ộ t h ợ p đ ồ ng kinh t ế nê n đ ề u ả nh h ưở ng đ ế n l ợi í ch k inh t ế c ủ a hai b ê n, n ê n c ả hai c ô ng ty Vina Food v à G alluck đ ã đ ồ ng ý v ớ i ph ươ ng á n n à y. V ậ y h ợp đ ồ ng v ẫ n đ ư ợc ti ế n h à nh v à V ina Food ch ị u b ồ i th ườ ng 30 n g à y v ới số h àng cò n lạ i c ần giao. * K i ế n ngh ị  V ề m ặ t t í ch c ự c cầ n ph á t huy V iệc Nhà nước qui định về hợp đô ng kinh tế và các điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế đã giúp Nhà nước kiểm soát đ ược các hoạt độ ng đa dạng của kinh doanh ,đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất ,cải thiện đời số ng của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Toà án thành phố Hà Nộ i cũng đã rất linh ho ạt trong việc xét xử các vụ tranh chấp kinh tế. Đ ã động chạm đến kinh tế là động chạm đến lợi ích và lợi nhuận nên cách giải quyết có lợi cho cả hai bên rất đáng khen ngợi. * V Ề NHỮNG HẠN CH Ế CẦN THAY ĐỔI : - Tr ư ớc đ â y nhữ ng đ iề u kho ả n chủ y ếu bao gồ m : + Đ i ều kho ản v ề tê n h àng, ng à y th á ng, n ăm ký k ế t hợo đ ồ ng, đ ị a c h ỉ. + Đ i ề u kho ả n về số lư ợng,khố i lư ợ ng + Đ i ề u kho ả n về q uy cá ch ,chấ t lư ợng 11
 13. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c + Đ i ề u kho ả n về g i á cả - Theo em nhữ ng đ iề u kho ả n ch ủ y ếu n ê n bao gồ m 4 đ i ề u kho ả n trê n v à t h êm 2 đ iề u kho ả n sau : + Đ iề u kho ả n v ề p h ương th ức thanh to á n :V ì vi ệ c thanh to á n giữ a hai b ê n l à r ấ t quan trọ ng , ơ đ â y thanh to á n b ằ ng hà ng ho á h ay b ằ ng ti ề n m ặ t, n ế u b ằ ng tiề n th ì t hanh to á n b ă ng hinh th ứ c u ỷ n hiệm chi (chuyể n ti ề n), h ay l à s ử d ụng th ươ ng phi ế u ,thanh to á n b ằ ng sé c ,thư t í n d ụ ng . V ề đ ồ ng t i ề n thanh to á n ,v ấ n đ ề n ay đ ượ c đ ặ t ra trong quan h ệ mua b á n h à ng ho á v ớ i th ươ ng nhâ n nư ớ c ngo à i .Trong trư ờ ng h ợp n à y c á c b ê n đ ượ c quyề n tho ả t huậ n đ ồ ng ti ề n thí ch h ợp m à c ác b ê n có t hể c h ấp n h ậ n đ ư ợ c (ví d ụ đ ồ ng thanh to á n là đ ô l a m ỹ hay là b ằ ng ti ề n V i ệ t N am). V ề t h ời h ạ n thanh to á n, c á c b ê n tho ả t hu ận v ớ i nhau khi n à o th ì t hanh to án v à đ iề u n à y ta nê n “că n c ứ và o th ờ i gian và p hươ ng thứ c giao h à ng". + Đ i ề u kho ả n v ề đ ịa đ i ểm và t h ờ i h ạ n giao nhậ n h à ng :V ì theo em đ ịa đ iể m v à th ờ i h ạ n g iao nhậ n h à ng là r ấ t quan trọ ng ,v ì đ ô i khi m ộ t c huy ến h à ng n ế u giao ở đ ị a đ i ể m nà y thì có l ợ i cho ng ườ i b á n v à k hô ng c ó l ợ i cho ng ườ i mua nh ư ng n ế u giao ở đ ịa đ i ểm kh á c th ì n g ượ c l ại . T h ờ i h ạ n giao hà ng ở đ ay đ ô i khi nó tạ o ra th ờ i c ơ k inh doanhv ì n hi ề u khi chú ng ta ký m ộ t h ợp đ ồ ng khi đ ó h à ng ho á c hư a khan hi ếm n h ư ng khi ký hợp đ ồ ng xong th ì hà ng ho á lạ i khan hiế m d ẫ n đ ế n b ê n b á n khô ng muố n giao h à ng cho b ê n mua, ch ính v ì v ậ y m à p hả i quy đ ịnh r õ t hờ i h ạ n giao nhậ n h à ng. 12
 14. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c KẾT LUẬN T rong kinh doanh xu ấ t nh ậ p khẩ u quố c t ế t h ì h ợp đ ồ ng kinh tế là r ấ t quan trọ ng. N ó q uy ế t đ ị nh sự t h ành cô ng c ủ a vi ệ c kinh doanh. N ó i t ó m l ạ i hợp đ ồ ng là sự tho ả thu ậ n gi ữa c á c c á n h â n, tổ c hức đ ể x á c l ập t hay đ ổ i hay ch ấm d ứ t quy ề n v à n gh ĩa v ụ c ủa hai b ê n tham g ia m ộ t quan h ệ n hấ t đ ị nh v à đ ể t h ực hiệ n kế ho ạ ch c ủ a m ình. H ợp đ ồ ng l à sự t hố ng n h ấ t ý c h í g iữa c á c b ê n ký k ế t tr ê n c ơ sở t ự n guyệ n b ì nh đ ẳng tuy nhi ên s ự t ho ả t hu ậ n , thố ng nh ấ t ý c h í đ ó p h ả i phù h ợp , tô n trọ ng ý ch í l ợi í ch c hung củ a cả x ã hộ i, c ủa Nh à nư ớc T rong đ i ề u ki ệ n m ộ t nề n kinh t ế h à ng ho á n hiề u th à nh ph ầ n , c ác q uan h ệ h ợp đ ồ ng kinh tế g iữa cá c đ ơn v ị k inh t ế mang m ộ t nộ i dung m ới, b ả n Đ iề u lệ về c h ế đ ộ h ợp đ ồ ng kinh t ế b an hà nh kèm theo N Đ 5 4 - CP ngà y 10 -3 -1975. K hô ng cò n phù hợp nữa. Đ á p ứng y ê u c ầ u khá ch quan c ủ a vi ệ c đ iề u ch ỉ nh c á c quan h ệ k inh tế g iữa cá c đ ơ n v ị k inh t ế, Nh à n ư ớ c ta đ ã b an hà nh Ph áp l ệnh h ợp đ ồ ng kinh t ế. Ph áp lệ nh hợp đ ồ ng kinh t ế ra đ ời l à m ộ t b ướ c phá t tri ể n m ớ i c ủ a ph áp luật h ợp đ ồ ng kinh t ế ở n ư ớc ta, nó đ ã th ể c hế ho á đ ư ợc nhữ ng tư tưở ng lớ n v ề đ ổ i m ớ i c ơ c h ế q u ả n lý k inh t ế c ủ a Đ ả ng. Ph áp lu ậ t hợp đ ồ ng kinh tế l à cô ng c ụ p háp lý c h ủ y ế u v à q uan trọ ng đ iề u ch ỉnh c ác quan h ệ h ợp đ ồ ng kinh t ế . 13
 15. T i ể u lu ậ n luậ t H o à ng Th ị B ích Ng ọ c M ỤC L ỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 NỘI DUNG ................................................................................................... 2 I. C Ơ S Ở L Ý L U ẬN V Ề H ỢP Đ ỒNG K INH T Ế . ........................... 2 1 . Kh á i niệ m v ề h ợp đ ồ ng kinh t ế : . ............................... ............. 2 2 . N ộ i dung củ a m ộ t b ả n h ợp đ ồ ng kinh t ế : . ............................... 3 II. N ÊU V Ụ T RANH C H ẤP H ỢP Đ ỒNG MUA B ÁN G ẠO GIỮA G ALLACK L IMITED V À V INA F OOD . ............................... ....... 6 III. C ÁCH GIẢI Q UY ẾT . ............................... .............................. 9 IV. MỘT V ÀI S UY N GH Ĩ C ỦA S INH V IÊN . .............................. 1 0 KẾT LUẬN ................................................................................................. 13 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản