intTypePromotion=3

Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ BOOT ROM và ứng dụng vào trong cuộc sống

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

3
514
lượt xem
163
download

Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ BOOT ROM và ứng dụng vào trong cuộc sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ thông tin là một ngành đã được ứng dụng từ lâu. Nhưng vào những năm của thế kỷ 20 và đến nay, công nghệ thông tin thực sụa phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Công nghệ thông tin không những phát triển ở những nước có nền kinh tế phát triển và ngay cả ở những nước có nền kinh tế đang phát triển hoặc chưa kịp phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ BOOT ROM và ứng dụng vào trong cuộc sống

 1. Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ BOOT ROM và ứng dụng vào trong cuộc sống
 2. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân LÔØI NOÙI ÑAÀU A. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Vôùi moät nieàm say meâ vaø ñònh höôùng cho töông lai, vôùi ñeà taøi maø em nghieân cöùu phaàn lôùn ñaõ noùi leân ñöôïc nieàm say meâ nghieân cöùu, tìm hieåu nhöõng coâng ngheä môùi ngaøy moät phaùt trieån ñeå aùp duïng trong coâng ngheä thoâng tin trong cuoäc soáng. Em choïn ñeà taøi vì : - Ñònh höôùng cho töông lai. - Tìm hieåu coâng ngheä môùi aùp duïng vaøo lónh vöïc tin hoïc trong cuoäc soáng. - Coù nieàm say meâ nghieân cöùu. B. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU : Ñoái töôïng nghieân cöùu chuû yeáu laø coâng ngheä BOOT-ROM ñeå hieåu bieát quy trình hoaït ñoäng cuûa noù. Beân caïnh ñoù, em coøn nghieân cöùu theâm veà Internet, caùc giao thöùc . . . C. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU : Vôùi ñeà taøi cuûa em do khoâng coù taøi lieäu höôùng daãn neân em ñaõ nghieân cöùu baèng caùc phöông phaùp sau: - Dòch phaàn HELP trong phaàn meàm Virtual Lan Drive ñeå thöïc haønh - Tìm taøi lieäu treân caùc trang Web - Tìm thoâng tin ñeå khaûo saùt thöïc teá D. THÔØI GIAN NGHIEÂN CÖÙU : Thôøi gian laøm ñeà taøi laø moät thaùng röôõi. Trong ñoù, thôøi gian nghieân cöùu BOOT-ROM vaø caùc öùng duïng khaùc laø moät thaùng, thôøi gian coøn laïi ñeå ñaùnh baøi baùo caùo vaø laøm power point. Tuy moät thaùng ñeå nghieân cöùu veà BOOT-ROM thì vaãn coøn nhieàu haïn cheá. E. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI : - Vôùi phaàn meàm Virtual Lan Drive 1.0 söû duïng cho windows 98 thì vaãn coøn nhieàu haïn cheá : chöa truy caäp ñöôïc döõ lieäu töø maùy chuû vaø caùc maùy khaùc, chöa noái keát ñöôïc internet. - Vôùi phaàn meàm BXP 2.5 ñaõ hoaøn thaønh ñuû moïi chöùc naêng. Baây giôø chöa coù truïc traëc gì, tuy nhieân vaãn coøn phaûi xem xeùt xem coù loãi gì phaùt sinh sau naøy hay khoâng. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 1
 3. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Coâng ngheä thoâng tin laø moät ngaønh ñöôïc öùng duïng töø laâu. Nhöng vaøo nhöõng naêm cuoái cuûa theá kyû 20 vaø ñeán nay, coâng ngheä thoâng tin thöïc söï phaùt trieån maïnh meõ trong moïi lónh vöïc. Coâng ngheä thoâng tin khoâng nhöõng phaùt trieån ôû caùc nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån maø ngay caû caùc nöôùc coù neàn kinh teá ñang phaùt trieån hoaëc chöa kòp phaùt trieån thì cuõng coù söï thaâm nhaäp vaø phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin ôû ñoù. Coâng ngheä thoâng tin khoâng nhöõng chæ phaùt trieån veà phaàn meàm hoaëc nhöõng coâng ngheä môùi, maø song song ñoù thì coâng ngheä maïng maùy tính ñoùng moät vai troø quan troïng khoâng keùm. Nhôø coâng ngheä maïng maùy tính maø moïi ngöôøi treân theá giôùi coù theå trao ñoåi döõ lieäu, tin töùc cho nhau khi hoï tham gia vaøo heä thoáng maïng. Vaø cuõng nhôø vaøo maïng maùy tính maø moãi ngöôøi chuùng ta tieát kieäm ñöôïc söùc löïc, thôøi gian, tieàn cuûa . . . Vôùi heä thoáng maïng söû duïng coâng ngheä BOOT-ROM, moät phaàn ñaõ laøm cho coâng ngheä maïng maùy tính coù nhöõng neùt môùi meû, moät phaàn noù coøn laø moät kyõ thuaät chuyeân moân cuûa nhöõng ngöôøi luoân bò cuoán huùt trong coâng ngheä naøy. Coâng ngheä BOOT-ROM chöa ñöôïc söû duïng roäng raõi vì chöùc naêng cuûa coâng ngheä naøy chöa ñöôïc khai thaùc heát. Do ñoù, chuùng ta caûm thaáy coâng ngheä BOOT-ROM khoù söû duïng vaø troâng coù veû xa laï ñoái vôùi nhöõng ngöôøi böôùc ñaàu laøm quen vôùi coâng ngheä maïng maùy tính söû duïng BOOT-ROM. Theo ñaø phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin, hieän nay ñaõ coù nhöõng phaàn meàm vaø nhöõng BOOT-ROM raát maïnh nhö laø : phaàn meàm Virtual Lan Drive 2.0 söû dung ROM PXE chaïy heä ñieàu haønh win2k, windowns XP , hoaëc phaàn meàm Ventucom söû duïng ROM BXP 2.5 chaïy heä ñieàu haønh win2k, windowns XP. Ngoaøi ra coøn coù caùc phaàn meàm nhö : Litenetx.114, Litenetx.115, Citrix Client, Citrix Metaframe 1.8 for win2k cuõng maïnh khoâng keùm. Neáu chuùng ta nghieân cöùu saâu hôn veà coâng ngheä BOOT-ROM, thì coâng ngheä BOOT-ROM thaät laø tuyeät vôøi trong lónh vöïc maïng maùy tính. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 2
 4. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân PHAÀN I : CAÙC VAÁN ÑEÀ CAØI ÑAËT, CAÁU HÌNH PHAÀN MEÀM Chöông 1 A. THAØNH PHAÀN SÖÛ DUÏNG CHO HEÄ THOÁNG MAÏNG BOOT-ROM v Phaàn meàm Windows 2000 Server . v Phaàn meàm Windows Windows 98, windows XP, windows 2000 pro v Phaàn meàm 3Com Virtual Lan Drive 1.0, BXP 2.5 v Caùc phaàn meàm lieân quan v Hub hoaëc Switch v Rom PXE (Preboot eXecution Enviroment) v Card maïng Linkpro 1839(x) v Caùp maïng UTP (thöôøng laø loaïi 5, coù 8 maøu phaân bieät) v Ñaàu noái RJ45 v Kìm baám caùp maïng B. PHÖÔNG PHAÙP BAÁM DAÂY NOÁI MAÏNG a) Caùp maïng goàm coù moät lôùp nhöïa traéng bao boïc ôû beân ngoaøi, beân trong goàm coù 8 sôïi: caùp nhoû xoaén ñoâi vôùi nhau thaønh 4 caëp. - Caëp thöù nhaát: Xanh laù + traéng xanh laù. - Caëp thöù hai: Xanh döông + traéng xanh döông. - Caëp thöù ba: Cam + traéng cam. - Caëp thöù tö: Naâu + traéng naâu b) Ñeå deã thuaän tieän trong vieäc baám caùp, ngöôøi ta chia chuùng thaønh hai chuaån sau : - Chuaån A theo thöù töï sau : + Traéng cam, cam, traéng xanh laù, xanh döông, traéng xanh döông,xanh laù, traéng naâu,naâu - Chuaån B theo thöù töï sau : HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 3
 5. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân + Traéng xanh laù, xanh laù, traéng cam, xanh döông, traéng xanh döông, cam, traéng naâu, naâu - Neáu noái giöõa Hub vôùi Hub hoaëc giöõa maùy tính vôùi maùy tính. Moät ñaàu cuûa ñaàu caùp ta söû duïng chuaån A ñeå noái,ñaàu coøn laïi ta duøng chuaån B. - Neáu noái giöõa maùy vôùi Hub, ta söû duïng chuaån B cho moãi ñaàu caùp. chuaån A chuaån B Hình chuaån bò baám caùp : Hình caùp ñaõ ñöôïc baám : HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 4
 6. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Chöông 2 CAØI ÑAËT HEÄ ÑIEÀU HAØNH CHO MAÙY CHUÛ Heä ñieàu haønh cho maùy chuû phaûi laø windows server NT hoaëc laø windows server 2000, vì caùc heä ñieàu haønh naøy coù caùc tính naêng ñaày ñuû veà maïng. + Caùc phöông phaùp tieàn haønh : + Khôûi ñoäng voâ CMOS cuûa maùy tính baèng vieäc nhaán DEL , F1 hoaëc F2 ( tuyø theo chöùc naêng cuûa töøng loaïi maùy maø ta vaøo CMOS) + Choïn cheá ñoä First Boot Device [ CDROM ] öu tieân khôûi ñoäng tröôùc vì trong ñóa windows server coù cheá ñoä khôûi doäng. + Nhaán F10, sau ñoù choïn YES ñeå löu laïi caáu hình. + Cho ñóa windows server vaøo, maùy seõ töï ñoäng khôûi ñoäng. Khi khôûi ñoäng ,maøn hình coù doøng chöõ : Boot From CD… Press Any Key to Continous . . Ta nhaán moät phím baát kyø ñeå caøi ñaët, ta chôø trong ít phuùt ñeå maùy cheùp caùc taäp tin vaøo oå cöùng. + Sau ñoù, maøn hình xuaát hieän vôùi doøng thoâng baùo: + Caøi ñaët windows 2000, nhaán Enter. + Söûa chöõa vieäc caøi ñaët windows 2000, nhaán R (neáu ñaõ caøi Server roài) + Khoâng muoán caøi nöõa, nhaán F3 + Ô ñaây ta choïn caøi ñaët windows 2000, Nhaán Enter +Khi nhaán Enter xong, moät baûng thoâng baùo cho ta bieát veà thoâng tin cuûa heä ñieàu haønh maø ta ñang tieán haønh caøi ñaët. Neáu ta muoán caøi ñaët, nhaán F8, khoâng muoán caøi ñaët , nhaán ESC. + Tieáp theo, seõ xuaát hieän baûng thoâng baùo veà dung löôïng ñóa: - Neáu ñóa ñaõ ñöôïc chia tröôùc roài thì taâ khoâng caàn chia ñóa laïi nöõa maø chæ caàn choïn oå ñóa ñeå caøi ñaët maø thoâi. - Neáu muoán taïo phaân vuøng laïi, ta nhaán phím C - Xoaù phaân vuøng, ta nhaán phím D HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 5
 7. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân + Khi taïo xong phaân vuøng, ta choïn oå ñóa ñeå caøi ñaët heä ñieàu haønh, thoâng thöôøng choïn oå ñóa C. Nhaán Enter. + Tieáp tuïc moät baûng thoâng baùo nöõa xuaát hieän: - Neáu tieáp tuïc caøi ñaët, nhaán phím C - Neáu choïn phaân vuøng khaùc ñeå caøi, nhaán phím ESC + Khi nhaán phím C ñeå caøi ñaët, moät baûgng thoâng baùo xuaát hieän cho bieát veâ dung löôïng oå ñóa chuûan bò format, ñoàng thôøi coù 2 doøng thoâng baùo: - Format the partition using the NTFS file system : ñònh daïng phaân vuøng söû duïng heä thoáng taäp tin NTFS. - Format the partition using the FAT file system : ñònh daïng phaân vuøng söû dung heä thoâng taäp tin FAT. + ôû ñaây ta choïn NTFS vì noù coù tính baûo maät toát hôn. Sau khi hcon NTFS, ta format ñóa baêng caùch nhaán phím F. chôø moät khoaûng thôøi gian ñeå maùy ñònh daïng oå ñóa. Khi format xong, ta khôûi ñoäng laïi maùy. + Sau khi khôûi ñoäng laïi, maùy chaïy thaúng vaøo giao dieän cuûa windows server 2000 vaø töï ñoäng caøi caùc phasfn tieáp theo + Trong quaù trình caøi, moät baûng thoâng baùo xuaát hieän baét ñieàn teân cuûa ngöôøi söû duïng vaø teân toå chöùc vaøo ( phaàn naøy ta coù theå ñieàn töôïg tröng, nhöng neáu khoâng ñieàn vaøo maùy seõ khoâng cho caøi tieáp.). khi ñieàn ñaày ñuû, nhaán Next. + Moät baûng thoâng baùo nöõa xuaát hieän, ta coù theå ñeå teân maùy tính maëc ñònh cuõng ñöôïc. Nhöng phaàn maät khaåu chuùng ta neân ñieàn vaøo. Khi ñieàn vaøo ñaày ñuû, nhaán Next. + Keá tieáp theo laø moät baûng lieät keâ caùc dòch vuï maïng xuaát hieän. Ta caàn dòch vuï naøo cho maïng thì ñaùnh daáu check vaøo dòch vuï ñoù. Quan troïng nhaát laø neân choïn muïc Networking Service ( vì troâng dòch vuï naøy chöùa caùc caáu hình caàn thieát cho heä thoáng maïng.). Neáu muoán xem chi tieát ta choïn details. Sau khi choïn xong, ta nhaán Next ñeå cho maùy tieáp tuïc caøi ñaët caùc dòch vuï naøy. + Tieáp theo laø ta thieát laäp heä thoáng ngaøy, giôø cho maùy. Next + Sau ñoù, moät baûng thoâng baùo nöõa xuaát hieän. Taïi baûng naøy ta chojn mieàn cho maùy tính, ta neân choïn mieàn cho maùy tính laø WORKGROUP vho maùy tính. Tuy khoâng mang tính baûo maät baèng DOMAIN nhöng thuaän lôïi cho vieäc ñaêng nhaäp vaøo maùy tính. Nhaán Next. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 6
 8. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân + Tieáp theo, maùy baùo cho ta bieát laø phaûi taïo cho maùy moät ñòa chæ IP tónh ( Baét buoäc phaàn naøy ta phaûi thieát laäp IP cho maùy, neáu khoâng sau naøy ta ADD maùy tính vaøo DHCP ñeå quaûn lyù maùy con, noù seõ khoâng tìm thaáy Ip maùy chuû vaø thay vaøo ñoù ñòa chæ loopback 127.0.0.0 ( ñòa chæ naøy khoâng hôïp leä). Ñeå caøi IP cho maùy chuû, ta nhaán keùp vaøo Internet Protocol( TCP/IP) ñeå thieát laäp IP. Khi khai baùo xong, ta nhaán OK. + Sau ñoù, maùy seõ caøi caùc phaàn coøn laïi nhö : - Install start menu item - Registers componeùnt - Saves setting - Removes any temporary files used ? Coâng vieäc caøi ñaët windows server 2000 hoaøn taát. Chöông 3 SÔ LÖÔÏC-CAØI ÑAËT-THIEÁT LAÄP CAÙC DÒCH VUÏ CUÛA VIRTUAL LAN DRIVE 1.0 TREÂN MAÙY CHUÛ A. PHAÀN MEÀM 3COM VIRTUAL LAN DRIVE ( ÑÓA AÛO MAÏNG CUÏC BOÄ) ? Phaàn meàm 3Com Virtual Lan Drive cho pheùp caùc nhaø quaûn trò maïng taïo vaø quaûn lyù caùc taäp tin (file) oå ñóa cöùng aûo cho caùc maùy khaùch (client) chaïy caùc heä ñieàu haønh windows 95 hoaëc heä ñieàu haønh windows 98. ? Phaàn meàm Virtual Lan Drive chuyeån dôøi nhöõng chöùc naêng maø thoâng thöôøng laøm baèng tay treân nhöõng oå ñóa vaät lyù cuïc boä maø thay vaøo ñoù laø quaûn lyù caùc taäp tin cuûa caùc oå cöùng aûo treân caùc maùy chuû(server) windows 2000 hoaëc windows NT. Heä ñieàu haønh, döõ lieäu vaø caùc chöông trình öùng duïng cuûa maùy khaùch ñöôïc chöùa trong taäp tin oå ñóa cöùng aûo treân maùy chuû (server) nhöng taát caû caùc öùng duïng cuõng nhö heä ñieàu haønh laïi thi haønh nhieäm vuï cuûa chính noù treân maùy khaùch khi chuùng ta khôûi ñoäng maùy khaùch. ? Maëc duø maùy chuû coù caùc chöùc naêng ñeå thöïc hieän ñoái vôùi caùc taäp tin aûnh cuûa caùc oå ñóa cöùng aûo cuõng gioáng nhö caùc taäp tin thoâng thöôøng nhöng maùy khaùch söû duïng caùc HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 7
 9. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân taäp tin aûnh cuûa oå ñóa cöùng aûo gioáng nhö caùc oå ñóa cöùng thoâng thöôøng laø coù theå ñònh daïng (format), phaân vuøng, caáu hình vaø löu tröõ moät caùch bình thöôøng. B. LÔÏI ÍCH KHI SÖÛ DUÏNG VIRTUAL LAN DRIVE ? Virtual Lan Drive thì raát höõu ích trong nhieàu moâi tröôøng nôi maø moãi maùy khaùch coù moät söï thieát laäp vaø caáu hình duy nhaát. Virtual Lan drive cho pheùp : Ø Giaûm chi phí trong vieäc quaûn lyù cuõng nhö vieäc ñaàu tö cho maùy khaùch. Virtual Lan drive laøm giaûm thôøi gian quaûn lyù vaø caøi ñaët bôûi client. Ø Quaûn lyù maùy khaùch maø khoâng caàn ñi ñeán töøng maùy vaø cuõng chaúng caàn khôûi ñoäng maùy khaùch leân. Ø Virtual Lan Drive chuùng ta caäp nhaät heä ñieàu haønh , caùc oå ñóa, caùc taäp tin vaø caùc phaàn meàm öùng duïng ñöôïc söû duïng bôûi maùy khaùch moät caùch deã daøng vaø nhanh choùng. Ø Virtual Lan Drive cung caáp cho moät cô caáu chöù taäp trung do ñoù chuùng ta coù theå back up, ñieàu khieån truy xuaát döõ lieäu, kieâmtra virus vaø duy trì nhöõng coâng vieäc cho taát caû döõ lieäu cuûa maùy khaùch. Ø Taïo ra nhöõng oå ñóa cöùng aûo maø coù theå ñöôïc söû duïng nhö nhöõng oå ñóa chính vaø oå ñóa phuï ngay caû nhöõng oå ñóa cöùng vaät lyù toàn taïi treân maùy khaùch. Ø Baèng thao taùc khôûi ñoäng coù trình töï vaø vieäc leân danh saùch caùc taäp tin aûnh cuûa caùc oå ñóa cöùng aûo cho moãi maùy khaùch trong Virtual Lan Drive Administrator vaø söû duïng moät söï thieát laäp khaùc nhau cuûa öùng duïng. Ø Khôûi ñoäng maïng vaø maùy khaùch nhanh choùng. Caùc nhaø quaûn trò maïng coù theå khôûi ñoäng maùy khaùch, thieát laäp maïng môùi vôùi phaàn cöùng nhö nhau baèng vieäc taïo ra taäp tin aûnh chuû vaø sao cheùp truøng nhau ñeå söû duïng cho caùc maùy khaùch khaùc. Ø Cho pheùp moät maùy khaùch coù toái ña 4 oå ñóa aûo. Ø Ít bò virus taán coâng, deã daøng caøi ñaët laïi cho maùy khaùch khi maùy khaùch bò truïc traëc HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 8
 10. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân C. MAËT HAÏN CHEÁ CUÛA VIRTUAL LAN DRIVE - Moãi ñóa aûo chæ coù toái ña laø 2000 MB veà dung löôïng chöùa - Neáu heä thoáng maïng coù hôn 10 maùy tính thì caàn coù moät maù chuû thaät toát. - Caàn moät nhaø quaûn trò coù kieán thöùc veà coâng ngheä BOOT-ROM - Khi maùy chuû bò truïc traëc, thì toaøn boä heä thoáng maïng khoâng hoaït ñoäng ñöôïc D. CAÁU HÌNH- CHÖÙC NAÊNG CUÛA CAÙC DÒCH VUÏ TRONG VIRTUAL LAN DRIVE a. caáu hình Virtual Lan Drive 1.0 goàm: - Virtual Lan Drive Administrator - Virtual Lan Drive Clients File - Virtual Lan Drive Configuration Database - Virtual Lan Drive IO Service - Virtual Lan Drive Login Service - Bootstrap File - Boot Service - Bootptap Editor b. chöùc naêng cuûa moãi caáu hình trong Virtual Lan Drive 1.0 : 1. Virtual Lan Drive Administrator (quaûn lyù ñóa aûo maïng cuïc boä): Virtual Lan Drive Administrator cho pheùp chuùng ta taïo, söûa ñoûi ,kieåm tra, xoaù vaø xaùc ñònh ñöôc nhöõng moái quan heä giöõa caùc oå ñóa cöùng aûo, maùy khaùch vaø maùy chuû bao goàm trong maïng söû duïng ñóa aûo maïng cuïc boä. 2. Virtual Lan Drive Client file :ñöôïc caøi ñaët treân maùy khaùch. Caùc taäp tin cuûa maùy khaùch naøy coù nhieäm vuï laø laáy, choïn loïc caùc taäp tin caàn thieát trong quaù trình caøi ñaët windows 95 hoaëc windows 98 caøi ñaët treân oå ñóa cöùng aûo. Taát caû nhöõng taäp tin naøy raát caàn thieát cho vieäc keát noái maïng. 3. Virtual Lan Drive Configuration Database (caáu hình cô sôû döõ lieäu ñóa aûo maïng cuïc boä): sau (beân caïnh) Virtual Lan Drive Administrator thì Virtual Lan Drive Configuration Database coù nhieäm vuï laø löu tröõ maùy khaùck, thoâng HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 9
 11. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân tin cuûa maùy chuû (nhö laø :teân maùy khaùch, vò trí caùc taäp tin aûnh, caùc ñòa chæ MAC, caùc coång UDP, teân ngöôøi söû duïng, maät khaåu, ñòa chæ IP). 4. Virtual Lan Drive Input/ Output (IO) Servive (dòch vuï thieát bò xuaát, nhaäp ñóa aûo maïng cuïc boä): Virtual Lan Drive IO Servise ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu Virtual Lan Drive redirector hoaït ñoïng treân maùy khaùch ñeå truy caäp taäp tin aûnh oå ñóa cöùng aûo ñöôïc löu tröõ treân maùy chuû. Moät caùch cuï theå laø, caùc keânh ñieàu khieån Virtual Lan Drive IO Service coù nhieäm vuï laø ñoïc vaø vieát caùc yeâu caàu ñeùn sector nôi maø taïo ra caùc taäp tin aûnh. Cuõng ñeàu gioáng nhö caùc oå ñóa cöùng laø giaûi quyeát caùc truy xuaát ngaãu nhieân veà vaán ñeà thay ñoåi döõ lieäu cuõng nhö toaøn boä caùc thieát bò nhaäp xuaát. Virtual Lan Drive IO Service ít nhaát phaûi ñöôïc caøi ñaët treân moät maùy chuû treân heä thoáng maïng. Dòch vuï naøy coù theå ñöôïc khôûi ñoäng hoaëc döøng laïi ñöôïc söû duïng trong danh saùch caùc dòch vuï coù ích cuûa Windows NT Server hoaëc Windows 2000 Server. Noù coù theå ñöôïc tuyø chænh voái öùng duïng Virtual Lan Drive IO Service Preference vaø coù theå truy xuaát thoâng qua Windows Start manu. 5. Virtual Lan Drive Login Service ( dòch vuï ñaêng nhaäp vaøo ñóa aûo maïng cuïc boä): Cho pheùp kieåm tra user name vaø password khi caàn. Noù coøn cho pheùp thieát laäp söï keát noái tôùi caùc oå ñóa cöùng aûo vaø Virtual Lan Drive IO Service. Sau khi caøi ñaët phaàn meàm 3Com Virtual Lan Drive leân Server thì Virtual Lan Drive Login Service xuaát hieän trong danh saùch caùc dòch vuï höõu ích trong windows NT server hoaëc windows 2000 server. Noù coù theå ñöôïc tuyø chænh voái öùng duïng Virtual Lan Drive IO Service Preference vaø coù theå truy xuaát thoâng qua Windows Start manu. 6. Boot Service (dòch vuï khôûi ñoäng).Boot Service goàm coù ba caáu hình laø :TFTP, PXE, BOOTP. Caùc caáu hình naøy raát caàn thieát ñeå khôûi ñoäng caùc maùy khaùch töø xa. 7. Bootstrap Editor : coù nhieäm vuï cheøn caùc maùy khaùch vaøo cô sô döõ lieäu. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 10
 12. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Chöông 4 CAÁU HÌNH CHO MAÙY CHUÛ VAØ MAÙY TRAÏM A. YEÂU CAÀU PHAÀN CÖÙNG VAØ PHAÀN MEÀM + Maùy chuû ( Server ) : CPU Pentium, dung löôïng Ram laø 512 MB, dung löôïng ñóa cöùng töø 40 GB trôû leân (tuøy thuoäc vaøo soá löôïng maùy traïm), card maïng, heä ñieàu haønh Windows NT hoaëc Windows 2000 Server vaø dòch vuï DHCP (dòch vuï naøy ñoùng vai troø raát quan troïng cho Virtual Lan Drive hoaït ñoäng) +Maùy traïm (client) : CPU Pentium, dung löôïng Ram toái thieåu laø 64 MB, card maïng coù gaén Boot Rom PXE. Ñaëc ñieåm löu yù khi choïn card maïng cho maùy traïm : neáu söû duïng card maïng duøng chip cuûa haõng 3Com 905c thì khoâng caàn Boot Rom ( vì ñaây laø loaïi Boot Rom on card) , loaïi card naøy raát maéc tieàn. Chuùng ta coù theå söû duïng caùc loaïi card reû tieàn hôn nhö Linkpro/Cnet duøng chíp Realtek 8139 vaø gaén theâm Boot Rom. Phaàn meàm Virtual Lan Drive phieân baûn 1.0 chæ hoã trôï caøi ñaët Windows 98 treân maùy traïm, muoán caøi ñaët Windows 2000 hoaëc cao hôn, thì phaûi söû duïng phieân baûn 2.0 hoaëc 2.5. B. CAØI ÑAËT PHAÀN MEÀM TREÂN MAÙY CHUÛ + Phaàn meàm 3Com Virtual Lan Drive ñöôïc löu döôùi daïng neùn, ta caàn phaûi giaûi neùn phaàn meàm naøy treân ñóa cöùng. Moät maøn hình töï ñoäng xuaát hieän vôùi giao dieän coù teân laø 3Com Virtual Lan Drive xuaát hieän, ta choïn run Virtual Lan Drive Installation ñeå caøi ñaët. Ta coù theå chaïy taäp tin SETUP.EXE ñeå caøi ñaët. Quaù trình caøi ñaët seõ hoûi baïn moät soá thoâng tin nhö sau : soá serial, kieåu caøi ñaët ta choïn Administrator and Server vaø ñeå cho maùy töï caøi ñaët cuoái cuøng ta baám Next. Sau khi caøi ñaët xong, trong cöûa soå Control Panel coù 3 bieåu töôïng 3Com PXE, 3Com BOOTP, 3Com TFTP. Khi ñoù caùc caáu hình caàn thieát cuûa Virtua Lan Drive naèm ôû ñöôøng daãn sau : Start à Programs à 3Com Virtual Lan Drive. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 11
 13. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Chöông 5 THIEÁT LAÄP CAÙC CAÁU HÌNH DÒCH VUÏ TREÂN MAÙY CHUÛ 1. CAÁU HÌNH CHO 3COM PXE : Töø bieåu töôïng control panel, nhaán ñuùp leân bieåu töôïng 3Com PXE. Khi ñoù moät thoâng baùo hieån thò nhaéc nhôû dòch vuï naøy(PXE service) chöa chaïy, vaø hoûi baïn coù muoán khôûi ñoäng noù hay khoâng, choïn Yes ñeå ñoàng yù khôûi ñoäng Töø hoäp thoaïi 3Com PXE, choïn tab Options ñeå kieåm tra xem taäp tin BOOTPTAB coù naèm trong thö muïc C:\TFTPBOOT hay khoâng(ñaây laø taäp tin duøng ñeå khôûi ñoäng BOOT- ROM), neáu khoâng ñuùng, thì ta phaûi choïn ñöôøng daãn laïi sao cho ñuùng. Tieáp theo ta choïn Network Adapter vaø ñaùnh daáu check vaøo ñòa chæ IP cuûa maùy chuû Cuoái cuøng ta nhaán OK ñeå löu laïi caáu hình HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 12
 14. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân 2. CAÁU HÌNH CHO 3COM TFTP Töông töï: cuõng töø cöûa soå control panel, nhaáp ñuùp vaøo bieåu töôïng 3Com FTPT, ta choïn tab File Transfer, keá tieáp ta ñaùnh daáu check vaøo muïc Transmit secure mode, coù ñöôøng daãn laõ : C:/TFTPBOOT. Beân tab cuûa Network card, ñaùnh daáu check vaøo ñòa chæ IP (bieåu töôïng gioáng card maïng). Nhaáp ok ñeå löu laïi. 3. CAÁU HÌNH CHO 3COM BOOTP Töông töï : cuõng töø cöûa soå control panel, nhaáp ñuùp vaøo bieåu töôïng 3Com BooTP. Ôû tab option, ta choïn ñöôøng daãn laø : C:\TFTPBOOT\BOOTPTAB. Ñaây ñöôøng daãn maëc ñònh trong quaù trình caøi phaàn meàm Virtual Lan Drive. Neáu ñöôøng daãn bò sai, ta nhaán vaøo nuùt Browse ñeå chænh laïi cho ñuùng.Choïn tab Network Adapter, ñaùnh daùu check vaøo oâ ñòa chæ IP cuûa maùy chuû. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 13
 15. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân 4. CAÁU HÌNH CHO VLD LOGIN SERVICE : Nhaán choïn start -> Programs ->3Com Virtual Lan Drive -> Login Service Preferences, hoäp thoaïi Login Services Preferences hieän ra. Taïi ñöôøng daãn kieåm tra laïi. Neáu ñöôøng daãn laø : C:\Programs files\3Com\Virtual Lan Drive\ VLD.MDB thì ñuùng. Neáu ñöôøng daãn sai, ta nhaáp Browse ñeå choïn laïi. Tieáp theo ta ñaùnh daáu check vaøo muïc : Add new clients to database . Vì muïc naøy töï caäp nhaät caùc maùy traïm vaøo cô sôû döõ lieäu trong quaù trình ta taïo taøi khoaûn cho maùy traïm theo phöông phaùp töï ñoäng. 5. CAÁU HÌNH CHO BOOTSTRAP FILE : Töø cöûa soå Administrator, choïn Tools Configuration Bootstrap. Hoäp thoaïi Configure Bootstrap xuaát hieän. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 14
 16. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Nhaán Browse cho muïc Path laø : C:\TFTPBOOT\Vldrmil13.bin. Ñaùnh daáu check vaøo muïc : use BOOTP/DHCP Resolved. Ñaùnh daáu check vaøo muïc : use Database Values. Ñaùnh daáu check vaøo muïc Verbose Mode neáu ta muoán hieån thò thoâng tin chi tieát quaù trình boot khi khôûi ñoäng maùy cuûa client (ví duï: IP cuûa maùy chuû, maùy client, DHCP…). 8. CAÁU HÌNH CHO VIRTUAL LAN DRIVE IO SERVICE : Treân ñóa cöùng cuûa maùy chuû ( coù theå taïo phaân vuøng ñóa baát kyø ñaõ ñöôïc ñònh daïng theo chuaån NTFS), taïo moät thö muïc ñeå löu caùc taäp tin aûnh cuûa ñóa cöùng aûo. Phaûi chaéc chaén raèng dung löôïng ñóa coøn troáng ñeå taïo ra caùc taäp tin aûnh vôùi dung löôïng toái ña cho moãi ñóa cöùng aûo khoaûng 2000 MB. Tieáp ñeán nhaán choïn start -> programs -> 3com Virtual Lan Drive -> IO service Preferences. Hoäp thoaïi xuaát hieän. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 15
 17. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Taïi Virtual Disk Directory, ta choïn thö muïc ñaõ taïo ban ñaàu ñeå chöùa caùc taäp tin ñóa aûo. Ñaùnh daáu check vaøo ñòa chæ IP cuûa Server, nhaán ok ñeå löu laïi caáu hình. 9. CAÁU HÌNH CHO ADMINISTRATOR + Ta choïn File -> new -> Server hoaëc click vaøo bieåu töôïng new Server. Hoäp thoaïi New IO Server xuaát hieän. + Taïi Name, ta ñieàn teân cuûa maùy chuû ( teân naøy do ta ñaët trong quaù trình caøi ñaët heä ñieàu haønh cho maùy chuû). + Click vaøo Resolve, neáu ñuùng teân cuûa maùy chuû, muïc IP Address seõ töï ñoäng hieån thò IP cuûa maùy chuû (IP naøy do ñöôïc ñaët tröôùc). + Coång maëc ñònh phaûi laø 6911 + Taïi Description, ta coù theå ñieàn vaøo ñeå moâ taû maùy chuû hoaëc ñeå troáng cuõng ñöôïc. + Nhaán ok ñeå löu laïi caáu hình. Ä Khi taát caû caùc dòch vuï treân ñaõ ñöôïc caáu hình ñuùng vaø ñaåy ñuû thì ta baét ñaàu cho cho chuùng hoaït ñoäng ñeå taïo ñóa aûo. Cho caùc dòch vuï hoaït ñoäng nhö sau : + Vaøo Start -> setting -> control panel -> choïn muïc Administrator Tools -> choïn muïc services. Moät baûng caùc dòch vuï caàn thieát xuaát hieän. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 16
 18. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Caùc dòch vuï naøy luoân luoân naèm ñaàu danh saùch. Caùc dòch vuï ñoù laø : + 3Com BOOTP + 3Com PXE + 3Com TFTP + 3Com VLD IO Service + 3Com VLD Login Service Ä Ta seõ cho caùc dòch vuï naøy hoaït ñoäng nhö sau : Click chuoät vaøo töøng dòch vuï, click phaûi chuoät, choïn properties, baûng caùc thuoäc tính cuûa dòch vuï xuaát hieän. Taïi Startup type ta choïn cheá ñoä Automatic, ta choïn tieáp nuùt start. Chôø trong giaây laùt ñeå dòch vuï khôûi ñoäng xong ta choïn ok, nhö vaäy dòch vuï ñaõ ñöôïc khôûi ñoäng ( caùc dòch vuï coøn laïi laøm töông töï). Ä Khi taát caû caùc dòch vuï ñöôïc khôûi ñoäng, bieåu töôïng New Disk trong caáu hình Administrator cuûa Virtual Lan Drive seõ trôû thaønh maøu xanh luïc. Luùc naøy ta môùi coù theå taïo ñóa HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 17
 19. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Chöông 6 PHÖÔNG PHAÙP TAÏO TAØI KHOAÛN CHO MAÙY TRAÏM Khôûi ñoäng maùy khaùch, khi ñoù treân maùy khaùch coù doøng chöõ : “ press shift-10 to config”. Ta phaûi thöïc hieän caâu leänh naøy ñeå client khôûi ñoäng chính xaùc hôn. Khi nhaán shift-10 thì coù nhöõng doøng leänh xuaát hieän, ta phaûi khai baùo caáu hình ñoù sao cho gioáng vôùi laïi caáu hình nhö sau: Network Boot Protocol PXE Boot Order PnP/BEV (BBS) Show Config Message Enable Show Message Time 3 Second Khi caáu khai baùo xong, nhaùn F4 löu laïi vaø thoaùt khoûi caáu hình. à CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TAÏO TAØI KHOAÛN CHO MAÙY TRAÏM : a. Phöông phaùp taïo taøi khoaûn töï ñoäng : + Khôûi ñoäng maùy khaùch, neáu caáu hình treân maùy chuû ñuùng thì ôû maùy khaùch seõ hieän ra caùc thoâng baùo nhö: Client IP ( ñòa chæ IP, ñòa chæ naøy do ta thieát laäp treân maùy chuû, khi maùy khaùch khôûi ñoäng thì DHCP cung caáp IP cho maùy khaùch). MAC ADDRESS ( ñòa chæ vaät lyù goàm 12 kyù töï, ñiaï chæ naøy khoâng bao giôø truøng nhau treân moãi card maïng). Server IP, DHCP IP. . . ngoaøi ra cuõng coù vaøi doøng thoâng baùo cho ta bieát veà phaàn meàm taïo ñóa aûo maø ta ñang söû duïng . . . + Tieáp theo laø coù doøng chöõ xuaát hieän : - Client name . . . . . Taïi doøng Client name, ta ñaët teân cho maùy khaùch. Ví duï : user1 Khi taïo xong , ta nhaán Enter. Moät doøng chöõ nöõa xuaát hieän: - Description . . . . . Taïi doøng Description, ta coù theå mieâu taû gì ñoù cho maùy khaùch vöøa taïo hoaëc ñeå troáng cuõng ñöôïc. Nhaán Enter, moät thoâng baùo nöõa xuaát hieän baùo raèng: baïn haõy leân Server taïo ñóa aûo vaø gaùn cho maùy khaùch naøy. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 18
 20. Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân Ñeå kieåm tra xem maùy khaùch ñaõ ñöôïc taïo chöa, ta leân maùy chuû vaøo muïc Start -> programs -> 3Com Virtual Lan Drive -> Administrator. Neáu maùy khaùch ñaõ ñöôïc taïo thì beân döôùi doøng chöõ Client coù teân cuûa maùy maø ta vöøa taïo. c. Phöông phaùp taïo thuû coâng : + Khôûi ñoäng maùy khaùch, khi ñoù treân maùy khaùch seõ xuaát hieän ñòa chæ MAC. + Ghi ñòa chæ naøy laïi moät caùch caån thaän ( moãi maùy moät ñòa chæ MAC khaùc nhau). + Leân maùy chuû ñeå taïo taøi khoaûn cho maùy khaùch. + Taïi maùy chuû, ta choïn Start -> Programs -> 3Com Virtual Lan Drive -> Administrator. Dòch vuï Administrator xuaát hieän. + Taïi ñaây, ta choïn file -> new -> disk (hoaëc ta nhaán vaøo bieåu töôïng new disk) chuù yù: ñeå taïo ñöôïc ñóa aûo thì caùc dòch vuï phaûi caáu hình cho ñuùng. + Khi baûng New Disk xuaát hieän: + Tab Data: - Taïi muïc name, ta ñaët teân cho maùy khaùch. Ví duï: may1 - Taïi muïc MAC, ta ñaùnh ñòa chæ MAC cuûa maùy khaùch maø ta ñaõ ghi laïi luùc ban ñaàu( maùy naøo thì ñòa chæ MAC cuûa maùy ñoù). - Taïi muïc Port, ta khoâng ñöôïc thay ñoåi. - Taïi muïc Description, ta coù theå moâ taû cho maùy khaùch vöøa taïo hoaëc ñeå troáng cuõng ñöôïc. + Tab Disk: Ta choïn Virtual Disk First ñeå boot töø ñóa cöùng aûo. + Tab Security: Taïi ñaây ta seõ ñaët maät khaåu cho maùy khaùch ð Vieäc taïo taøi khoaûn cho caùc maùy khaùch ñaõ xong. HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản