intTypePromotion=3

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Chia sẻ: Dinh Ngoc Soi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
263
lượt xem
108
download

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

 1. Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày. Ngày 3-6-1911(*), Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Uỷ viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu á, Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường cách mệnh (1927). Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (gần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ). Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn. Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên
 2. của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946). Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đạ i Điện Biên Phủ (1954). Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Chính phủ Việt Nam 1945-1998, NXB. Chính trị Quốc gia, 1999
 3. Y£U S¸CH CñA NH¢N D¢N AN NAM  Tõ ngµy §ång minh th¾ng trËn, tÊt c¶ c¸c d©n téc bÞ lÖ thuéc ®Òu  chøa   chan   hy   väng   r»ng   theo   nh÷ng   lêi   cam   kÕt   chÝnh   thøc   vµ   trÞnh  träng mµ c¸c cêng quèc §ång minh ®∙ tuyªn bè víi toµn thÕ giíi, trong  cuéc ®Êu tranh cña V¨n minh chèng D∙ man, th× tiÒn ®å mét thêi ®¹i  c«ng lý vµ chÝnh nghÜa nhÊt ®Þnh lµ ph¶i ®Õn víi hä. Trong khi chê cho nguyªn t¾c d©n téc sÏ tõ lÜnh vùc lý tëng chuyÓn  vµo lÜnh vùc hiÖn thùc do chç quyÒn tù quyÕt thiªng liªng cña c¸c d©n  téc ®îc thõa nhËn thËt sù, nh©n d©n níc An Nam tríc kia, nay lµ xø  §«ng   ­   Ph¸p,   xin   tr×nh   víi   c¸c   quý   ChÝnh   phñ   trong   §ång   minh   nãi  chung vµ víi ChÝnh phñ Ph¸p ®¸ng kÝnh nãi riªng, nh÷ng yªu s¸ch khiªm  tèn sau ®©y: 1. Tæng ©n x¸ cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi b¶n xø bÞ ¸n tï chÝnh trÞ; 2. C¶i c¸ch nÒn ph¸p lý ë §«ng D¬ng b»ng c¸ch cho ngêi b¶n xø còng  ®îc quyÒn hëng nh÷ng ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p luËt nh ngêi ¢u ch©u; xo¸ bá  hoµn toµn c¸c toµ ¸n ®Æc biÖt dïng lµm c«ng cô ®Ó khñng bè vµ ¸p bøc  bé phËn trung thùc nhÊt trong nh©n d©n An Nam; 3. Tù do b¸o chÝ vµ tù do ng«n luËn ; 4. Tù do lËp héi vµ héi häp; 5. Tù do c tró ë níc ngoµi vµ tù do xuÊt d¬ng; 6. Tù do häc tËp, thµnh lËp c¸c trêng kü thuËt vµ chuyªn nghiÖp ë  tÊt c¶ c¸c tØnh cho ngêi b¶n xø; 7. Thay chÕ ®é ra c¸c s¾c lÖnh b»ng chÕ ®é ra c¸c ®¹o luËt; 8. §oµn ®¹i biÓu thêng trùc cña ngêi b¶n xø, do ngêi b¶n xø bÇu ra,  t¹i NghÞ viÖn Ph¸p ®Ó gióp cho NghÞ viÖn biÕt ®îc nh÷ng nguyÖn väng  cña ngêi b¶n xø. §a ra nh÷ng yªu s¸ch trªn ®©y, nh©n d©n An Nam tr«ng cËy vµo chÝnh  nghÜa thÕ giíi cña tÊt c¶ c¸c cêng quèc vµ ®Æc biÖt tin vµo lßng réng  lîng  cña   nh©n   d©n  Ph¸p   cao  c¶,   tøc  lµ   cña  nh÷ng   ngêi  ®ang   n¾m  vËn  mÖnh cña nh©n d©n An Nam, cña nh÷ng ngêi, do chç níc Ph¸p lµ mét níc  Céng hoµ, nªn ®îc coi lµ nh÷ng ngêi b¶o hé cho nh©n d©n An Nam. Khi  nh©n d©n An Nam nh¾c ®Õn sù "b¶o hé" cña nh©n d©n Ph¸p, th× kh«ng lÊy  thÕ lµm hæ nhôc chót nµo mµ tr¸i l¹i cßn lÊy lµm vinh dù: v× nh©n d©n  An   Nam   biÕt   r»ng   nh©n   d©n   Ph¸p   ®¹i   biÓu   cho   tù   do   vµ   c«ng   lý,   vµ  kh«ng bao giê tõ bá lý tëng cao c¶ cña m×nh lµ t×nh b¸c ¸i toµn thÕ  giíi. V× thÕ, nghe theo tiÕng nãi cña nh÷ng ngêi bÞ ¸p bøc, lµ nh©n  d©n Ph¸p sÏ lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh ®èi víi níc Ph¸p vµ ®èi víi  Nh©n lo¹i.
 4. Thay mÆt nhãm nh÷ng ngêi yªu níc An Nam NGUYÔN ¸I QUèC Tµi liÖu tiÕng Ph¸p, b¶n chôp lu t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.  
 5. CÇN KIÖM LI£M CHÝNH1) V× sao Hå Chñ tÞch ®Ò ra khÈu hiÖu: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh? V× CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh lµ nÒn t¶ng cña §êi sèng míi, nÒn t¶ng cña Thi ®ua  ¸i quèc. Trêi cã bèn mïa: Xu©n, H¹, Thu, §«ng. §Êt cã bèn ph¬ng: §«ng, T©y, Nam, B¾c. Ngêi cã bèn ®øc: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh. ThiÕu mét mïa, th× kh«ng thµnh trêi. ThiÕu mét ph¬ng, th× kh«ng thµnh ®Êt. ThiÕu mét ®øc th× kh«ng thµnh ngêi. Tõ ngµy C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nÒn D©n chñ Céng hoµ, cho ®Õn mÊy  n¨m kh¸ng chiÕn, d©n ta nhê CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh, mµ ®¸nh th¾ng ®îc giÆc  lôt, giÆc dèt, giÆc thùc d©n vµ giÆc ®ãi. Tuy vËy, ®ång bµo ta cã ngêi ®∙ hiÓu râ, cã ngêi cha hiÓu râ. Cã ngêi thùc  hµnh nhiÒu, cã ngêi thùc hµnh Ýt. Cho nªn cÇn ph¶i gi¶i thÝch râ rµng, ®Ó cho  mäi ngêi hiÓu râ, mäi ngêi ®Òu thùc hµnh. CÇN Tøc lµ siªng n¨ng, ch¨m chØ, cè g¾ng dÎo dai. Ngêi Tµu cã c©u: kh«ng cã viÖc g× khã. ChØ e ta kh«ng siªng. Tôc ng÷ ta cã c©u: Níc ch¶y m∙i, ®¸ còng mßn. KiÕn tha l©u, còng ®Çy tæ. NghÜa lµ CÇn th× viÖc g×, dï khã kh¨n mÊy, còng lµm ®îc. Dao siªng mµi th× s¾c bÐn. Ruéng siªng lµm cá th× lóa tèt. §iÒu ®ã rÊt dÔ  hiÓu. Siªng häc tËp th× mau biÕt. Siªng nghÜ ngîi th× hay cã s¸ng kiÕn. Siªng lµm th× nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. Siªng ho¹t ®éng th× søc khoÎ. Ch÷  CÇn  ch¼ng nh÷ng cã nghÜa hÑp, nh: Tay siªng lµm th× hµm siªng nhai. Nã  l¹i cã nghÜa réng lµ mäi ngêi ®Òu ph¶i CÇn, c¶ níc ®Òu ph¶i CÇn. Ngêi siªng n¨ng th× mau tiÕn bé. C¶ nhµ siªng n¨ng th× ch¾c Êm no. C¶ lµng siªng n¨ng th× lµng phån thÞnh. C¶ níc siªng n¨ng th× níc m¹nh giµu. Muèn cho ch÷  CÇn  cã nhiÒu kÕt qu¶ h¬n, th× ph¶i cã  kÕ ho¹ch  cho mäi c«ng  1) Néi dung cuèn s¸ch nµy ®· ®îc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt trong 4 bµi b¸o víi bót danh Lª QuyÕt Th¾ng, ®¨ng trªn b¸o Cøu quèc: ThÕ nµo lµ cÇn, 30-5-1949; ThÕ nµo lµ kiÖm, 31-5-1949; ThÕ nµo lµ liªm, 1-6-1949; ThÕ nµo lµ chÝnh, 2-6-1949 (B.T).
 6. viÖc. NghÜa lµ ph¶i tÝnh to¸n cÈn thËn, s¾p ®Æt gän gµng. C©y gç bÊt kú to nhá, ®Òu cã gèc vµ ngän. C«ng viÖc bÊt kú to nhá, ®Òu cã ®iÒu nªn lµm tríc, ®iÒu nªn lµm sau. NÕu  kh«ng cã kÕ ho¹ch, ®iÒu nªn lµm tríc mµ ®Ó l¹i sau, ®iÒu nªn lµm sau mµ ®a  lµm tríc, nh thÕ th× sÏ hao tæn th× giê, mÊt c«ng nhiÒu mµ kÕt qu¶ Ýt. Cô M¹nh Tö cã nãi: "Ngêi thî muèn lµm khÐo, th× tríc ph¶i s¾p s½n c«ng cô cña  m×nh". Mét thÝ dô: Ngêi thî méc muèn ®ãng mét c¸i tñ. Tríc hÕt, anh ta mµi s½n ca, bµo, trµng,  ®ôc, v.v. vµ lµm sao xÕp cã thø tù h¼n hoi. Råi anh lÊy gç võa ®ñ lµm c¸i tñ.  Khi c¸c thø ®Òu s½n sµng, anh ta bÌn b¾t tay vµo viÖc ®ãng tñ. Nh thÕ lµ anh thî méc Êy lµm viÖc cã kÕ ho¹ch. Nh thÕ lµ anh Êy sÏ kh«ng hao  th× giê, tèn lùc lîng, mµ viÖc l¹i mau thµnh. Tr¸i l¹i, nÕu anh Êy kh«ng s¾p ®Æt s½n sµng tríc, khi cÇn ®Õn ca míi ch¹y ®i lÊy  ca, khi cÇn ®Õn ®ôc th× ph¶i ch¹y ®i t×m ®ôc. Nh vËy th× mÊt th× giê ch¹y l¨ng  x¨ng c¶ ngµy, mµ c«ng viÖc ®îc Ýt. ViÖc to, viÖc nhá, mu«n viÖc ®Òu nh vËy. V× vËy, siªng n¨ng vµ kÕ ho¹ch ph¶i ®i ®«i víi nhau. KÕ ho¹ch l¹i ®i ®«i víi ph©n c«ng. Trong mét gia ®×nh, mét xëng m¸y, mét c¬ quan, v.v. ®∙ ph¶i cã kÕ ho¹ch, l¹i  ph¶i ph©n c«ng cho khÐo. Ph©n c«ng ph¶i nh»m vµo 2 ®iÒu: 1. C«ng viÖc: ViÖc g× gÊp th× lµm tríc. ViÖc g× ho∙n th× lµm sau. 2. Nh©n tµi: Ngêi nµo cã n¨ng lùc lµm viÖc g×, th× ®Æt vµo viÖc Êy. NÕu dïng kh«ng ®óng, ngêi giái nghÒ thî méc th× giao cho viÖc thî rÌn, ngêi  giái nghÒ rÌn th× giao cho viÖc thî méc, nh thÕ th× hai ngêi ®Òu thÊt b¹i c¶  hai. CÇn  vµ  chuyªn  ph¶i ®i ®«i víi nhau. Chuyªn nghÜa lµ dÎo dai, bÒn bØ. NÕu  kh«ng chuyªn, nÕu mét ngµy cÇn mµ mêi ngµy kh«ng cÇn, th× còng v« Ých. Nh thÕ  ch¼ng kh¸c g× mét tÊm v¶i ph¬i mét h«m mµ ng©m níc mêi h«m, th× ít hoµn ít. CÇn kh«ng ph¶i lµ lµm xæi. NÕu lµm cè chÕt cè sèng trong mét ngµy, mét tuÇn,  hay mét th¸ng, ®Õn nçi sinh èm ®au, ph¶i bá viÖc. Nh vËy kh«ng ph¶i lµ cÇn. CÇn lµ lu«n lu«n cè g¾ng, lu«n lu«n ch¨m chØ, c¶ n¨m c¶ ®êi. Nhng kh«ng lµm  qu¸ trín. Ph¶i biÕt nu«i dìng tinh thÇn vµ lùc lîng cña m×nh, ®Ó lµm viÖc cho  l©u dµi. Lêi biÕng lµ kΠ®Þch cña ch÷ cÇn. V× vËy, lêi biÕng còng lµ kΠ®Þch cña d©n téc. Mét ngêi lêi biÕng, cã thÓ ¶nh hëng tai h¹i ®Õn c«ng viÖc cña hµng ngh×n hµng  v¹n ngêi kh¸c. Mét thÝ dô: Trong thêi kú kh¸ng chiÕn cña d©n téc ta, c¸c vÞ kü s th× ch¨m lo ph¸t minh  nh÷ng thø khÝ giíi míi. §ång bµo th× ch¨m lo cung cÊp c¸c thø nguyªn liÖu.  Nh÷ng ngêi vËn t¶i th× ch¨m lo ®a nh÷ng nguyªn liÖu Êy ®Õn c¸c xëng m¸y. Anh  em c«ng nh©n th× ch¨m lo rÌn ®óc ra nh÷ng thø khÝ giíi míi. C¸c chiÕn sÜ ch¨m 
 7. lo luyÖn tËp dïng nh÷ng vò khÝ Êy ®Ó giÕt cho nhiÒu giÆc. TÊt c¶ mäi ngêi ®ã nh kÕt thµnh mét sîi d©y chuyÒn, quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi  nhau. Mäi ngêi ®Òu CÇn, th× d©y chuyÒn Êy ch¹y rÊt thuËn lîi vµ nhanh chãng.  KÕt qu¶ lµ ®Þch mau thua, ta mau th¾ng. NÕu trong nh÷ng ngêi ®ã mµ cã ngêi lêi biÕng, th× c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi  kh¸c ¾t chËm l¹i, kh¸c nµo sîi d©y chuyÒn cã mét khóc háng. KÕt qu¶ sÏ tai  h¹i thÕ nµo, rÊt lµ dÔ hiÓu. L¹i mét thÝ dô n÷a: Toµn d©n téc ta ®oµn kÕt thµnh mét khèi. C«ng viÖc cña  mäi ngêi, mäi ®Þa ph¬ng, mäi ngµnh ®Òu phèi hîp víi nhau, nh  mét chuyÕn xe  löa. TÊt c¶ mäi ngêi, mäi ®Þa ph¬ng, mäi ngµnh ®Òu cè g¾ng, ®Òu siªng n¨ng,  th× níc ta sÏ tiÕn bé rÊt nhanh chãng. Còng nh chuyÕn xe löa ch¹y ®Òu, ch¹y  nhanh,   mau   ®Õn   ga.   NÕu   cã   mét   ngêi,   mét   ®Þa   ph¬ng   hoÆc   mét   ngµnh   mµ   lêi  biÕng, th× kh¸c nµo toµn chuyÕn xe ch¹y, mµ mét b¸nh xe trËt ra ngoµi ®êng  ray. Hä sÏ lµm chËm trÔ c¶ chuyÕn xe. V× vËy, ngêi lêi biÕng lµ cã téi víi ®ång bµo, víi Tæ quèc. KÕt qu¶ ch÷ CÇn lµ thÕ nµo? KÕt qu¶ ch÷ CÇn rÊt lµ to lín. Mét thÝ dô: Trong 20 triÖu ®ång bµo ta, cho 10 triÖu lµ thanh niªn vµ thµnh nh©n cã søc  lµm viÖc. NÕu mçi ngêi, mçi ngµy chØ lµm thªm mét tiÕng ®ång hå, th×: Mçi th¸ng sÏ thªm lªn 300 triÖu giê. Mçi n¨m thªm lªn 3.600 triÖu giê. ChØ nh÷ng giê Êy ®∙ b»ng ®éng viªn 400 triÖu ngêi lµm trong mét ngµy 9 giê. Cø tÝnh mét giê lµm lµ ®¸ng gi¸ mét ®ång b¹c, th× mçi n¨m níc ta ®∙ thªm ®îc  3.600 triÖu ®ång. §a sè tiÒn ®ã thªm vµo kh¸ng chiÕn, th× kh¸ng chiÕn ¾t mau  th¾ng lîi, thªm vµo kiÕn quèc, th× kiÕn quèc ¾t mau thµnh c«ng. §ã lµ kÕt qu¶ râ rµng cña ch÷ CÇN. KIÖM KiÖm lµ thÕ nµo? Lµ tiÕt kiÖm, kh«ng xa xØ, kh«ng hoang phÝ, kh«ng bõa b∙i. CÇN víi KIÖM, ph¶i ®i ®«i víi nhau, nh hai ch©n cña con ngêi. CÇN mµ kh«ng KIÖM, "th× lµm chõng nµo xµo chõng Êy". Còng nh  mét c¸i thïng  kh«ng cã ®¸y; níc ®æ vµo chõng nµo, ch¶y ra hÕt chõng Êy, kh«ng l¹i hoµn  kh«ng. KIÖM mµ kh«ng CÇN, th× kh«ng t¨ng thªm, kh«ng ph¸t triÓn ®îc. Mµ vËt g× ®∙  kh«ng tiÕn tøc ph¶i tho¸i. Còng nh c¸i thïng chØ ®ùng mét Ýt níc, kh«ng tiÕp  tôc ®æ thªm vµo, l©u ngµy ch¾c níc ®ã sÏ hao bít dÇn, cho ®Õn khi kh« kiÖt. Cô Khæng Tö nãi: "Ngêi s¶n xuÊt nhiÒu, ngêi tiªu xµi Ýt. Lµm ra mau, dïng ®i  chËm th× cña c¶i lu«n lu«n ®Çy ®ñ". TiÕt kiÖm c¸ch thÕ nµo? Ch¾c ®ång bµo ai còng ®îc nghe c©u chuyÖn phong b× cña Hå Chñ tÞch. Hå Chñ tÞch dïng mét c¸i phong b× h¬n 2, 3 lÇn. Cô nãi: "Trung b×nh, c¸i phong b× lµ 180 ph©n vu«ng giÊy (0,018 m2). Mçi ngµy, c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ vµ t nh©n trong níc ta Ýt nhÊt còng dïng hÕt mét  v¹n c¸i phong b×, tøc lµ 180 thíc vu«ng giÊy. Mçi th¸ng lµ 5.400 thíc. Mçi n¨m 
 8. lµ 64.800 thíc vu«ng giÊy. NÕu ai còng tiÕt kiÖm, dïng mét c¸i phong b× 2 lÇn, th× mçi n¨m chØ tèn mét  nöa giÊy, tøc lµ 32.400 thíc vu«ng. Cßn 32.400 thíc th× ®Ó dµnh cho c¸c líp  b×nh d©n häc vô, th× ch¼ng tèt sao? H¬n n÷a, nhê sù tiÕt kiÖm giÊy, mµ tiÒn b¹c vµ c«ng phu lµm giÊy cã thÓ thªm vµo  viÖc kiÕn thiÕt kh¸c, th× cµng Ých lîi h¬n n÷a...". C¸i thÝ dô Êy rÊt râ rÖt, dÔ hiÓu. §èi víi giÊy nh thÕ, ®èi víi mäi thø vËt  liÖu kh¸c ®Òu nh thÕ. Thêi giê còng cÇn ph¶i tiÕt kiÖm nh cña c¶i. Cña c¶i nÕu hÕt, cßn cã thÓ lµm thªm. Khi thêi giê ®∙ qua råi, kh«ng bao giê kÐo  nã trë l¹i ®îc. Cã ai kÐo l¹i ngµy h«m qua ®îc kh«ng? Muèn tiÕt kiÖm thêi giê, th× viÖc g× ta còng ph¶i lµm cho nhanh chãng, mau lÑ.  Kh«ng nªn chËm r∙i. Kh«ng nªn "nay lÇn mai l÷a". TiÕt kiÖm thêi giê lµ KiÖm, vµ còng lµ CÇn. BÊt kú lµm viÖc g×, nghÒ g×, khi ®∙ lµm th× ph¶i h¨ng h¸i, ch¨m chØ, chuyªn  chó, lµm cho ra trß lµm. TiÕt kiÖm  thêi giê cña m×nh, l¹i ph¶i  tiÕt kiÖm  thêi giê cña ngêi. Kh«ng nªn  ngåi lª, nãi chuyÖn phiÕm, lµm mÊt thêi giê ngêi kh¸c. Th¸nh hiÒn cã c©u: "Mét tÊc bãng lµ mét thíc vµng". Tôc ng÷ ¢u nãi: "Thêi giê tøc lµ tiÒn b¹c". Ai ®a vµng b¹c vøt ®i, lµ ngêi ®iªn rå. Th× ai ®a thêi giê vøt ®i, lµ ngêi  ngu d¹i. TiÕt kiÖm kh«ng ph¶i lµ bñn xØn. Khi kh«ng nªn tiªu xµi th× mét ®ång xu còng kh«ng nªn tiªu. Khi cã viÖc ®¸ng  lµm, viÖc Ých lîi cho ®ång bµo, cho Tæ quèc, th× dï bao nhiªu c«ng, tèn bao  nhiªu cña, còng vui lßng. Nh thÕ míi ®óng lµ kiÖm. ViÖc ®¸ng tiªu mµ kh«ng tiªu, lµ bñn xØn, chø kh«ng ph¶i lµ kiÖm. TiÕt kiÖm ph¶i kiªn quyÕt kh«ng xa xØ. ViÖc ®¸ng lµm trong mét giê, mµ kÐo dµi ®Õn 2, 3 giê, lµ xa xØ. Hao phÝ vËt liÖu, lµ xa xØ. ¡n sang mÆc ®Ñp trong lóc ®ång bµo ®ang thiÕu c¬m, thiÕu ¸o, lµ xa xØ. ¡n kh«ng ngåi råi, trong lóc ®ang cÇn kh¸ng chiÕn vµ x©y dùng, lµ xa xØ. V× vËy, xa xØ lµ cã téi víi Tæ quèc, víi ®ång bµo. TiÕt kiÖm nghÜa lµ: 1 giê lµm xong c«ng viÖc cña 2, 3 giê. 1 ngêi lµm b»ng 2, 3 ngêi. 1 ®ång dïng b»ng gi¸ trÞ 2, 3 ®ång. Cho nªn, muèn tiÕt kiÖm cã kÕt qu¶ tèt, th× ph¶i khÐo tæ chøc. C¸i thÝ dô ng­ êi thî méc nãi trªn, ®∙ chøng tá r»ng: biÕt tæ chøc th× tiÕt  kiÖm  ®îc søc  lùc, thêi giê, vµ vËt liÖu. Kh«ng biÕt tæ chøc th× kh«ng biÕt tiÕt kiÖm. ThÝ dô: nÕu 1 nhµ 10 ngêi, mçi  ngêi nÊu riªng mét nåi c¬m, th× tèn biÕt bao nhiªu nåi, bao nhiªu cñi vµ níc,  bao nhiªu c«ng phu. Gãp nhau l¹i nÊu chung mét nåi, th× lîi biÕt bao nhiªu. V× vËy, gãp søc lµm viÖc (lao ®éng tËp ®oµn), vµ hîp t¸c x∙, lµ mét c¸ch tiÕt 
 9. kiÖm tèt nhÊt. KÕT QU¶ CñA TIÕT KIÖM Trªn kia ®∙ thuËt l¹i c¸i thÝ dô  tiÕt kiÖm  phong b×, mµ Hå Chñ tÞch ®∙ d¹y  chóng ta. §©y t«i xin thªm mét thÝ dô n÷a: Níc ta cã 20 triÖu ngêi. NhiÒu bï Ýt, mçi ngêi mçi ngµy ¨n 700 gam g¹o, mçi  th¸ng lµ 21 kil« g¹o. NÕu mçi ngµy mçi ngêi chØ tiÕt kiÖm nöa b¸t c¬m (viÖc ®ã rÊt dÔ, ai còng lµm  ®îc), th× mçi th¸ng c¶ níc sÏ tiÕt kiÖm ®îc 20 triÖu kil« g¹o, nghÜa lµ ®ñ  nu«i mét triÖu chiÕn sÜ trong mét th¸ng. HiÖn nay, mÊy x∙ ë Liªn khu I cã s¸ng kiÕn lµm "Hò g¹o kh¸ng chiÕn". Mçi nhµ  mçi ngµy cø bá vµo hò mét vèc g¹o. ChØ thÕ th«i, mµ sè g¹o ®ñ nu«i anh em d©n  qu©n du kÝch trong x∙. §ã lµ mét s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm hay, mµ c¸c n¬i nªn lµm theo. NÕu toµn d©n ta  THI §UA TIÕT KIÖM: C¸c c¬ quan tiÕt kiÖm tiÒn c«ng vµ cña c«ng, ®Ó ®ì tèn ng©n quü; ChiÕn sÜ thi ®ua tiÕt kiÖm thuèc ®¹n, b»ng c¸ch b¾n ph¸t nµo tróng ph¸t Êy; C«ng nh©n thi ®ua tiÕt kiÖm nguyªn liÖu; Häc sinh thi ®ua tiÕt kiÖm giÊy bót; §ång bµo hËu ph¬ng thi ®ua tiÕt kiÖm tiÒn b¹c vµ l¬ng thùc, ®Ó gióp ®ì bé  ®éi; Mçi ngêi, thi ®ua tiÕt kiÖm thêi giê; Th× kÕt qu¶ thi ®ua tiÕt kiÖm còng b»ng kÕt qu¶ thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. Mét mÆt, chóng ta thi ®ua KIÖM. Mét mÆt, chóng ta thi ®ua CÇN. KÕt qu¶ CÇN céng víi kÕt qu¶ KIÖM lµ: bé ®éi sÏ ®Çy ®ñ, nh©n d©n sÏ Êm no,  kh¸ng chiÕn sÏ mau th¾ng lîi, kiÕn quèc sÏ mau thµnh c«ng, níc ta sÏ mau giµu  m¹nh ngang hµng víi c¸c níc tiÒn tiÕn trªn thÕ giíi. KÕt qu¶ ch÷ CÇN ch÷ KIÖM to lín nh vËy ®ã. Cho nªn ngêi yªu níc th× ph¶i thi ®ua thùc hµnh tiÕt kiÖm. LI£M Liªm lµ trong s¹ch, kh«ng tham lam. Ngµy xa, díi chÕ ®é phong kiÕn, nh÷ng ngêi lµm quan kh«ng ®ôc khoÐt d©n, th×  gäi lµ LI£M, ch÷ liªm Êy chØ cã nghÜa hÑp. Còng nh ngµy xa trung lµ trung víi vua. HiÕu lµ hiÕu víi cha mÑ m×nh th«i. Ngµy nay, níc ta lµ D©n chñ Céng hoµ, ch÷ LI£M cã nghÜa réng h¬n; lµ mäi ngêi  ®Òu ph¶i LI£M. Còng nh trung lµ trung víi Tæ quèc, hiÕu lµ hiÕu víi nh©n d©n;  ta th¬ng cha mÑ ta, mµ cßn ph¶i th¬ng cha mÑ ngêi, ph¶i cho mäi ngêi ®Òu biÕt  th¬ng cha mÑ. Ch÷ LI£M ph¶i ®i ®«i víi ch÷ KIÖM. Còng nh ch÷ KIÖM ph¶i ®i ®«i víi ch÷ CÇN. Cã KIÖM míi LI£M ®îc. V× xa xØ mµ sinh tham lam. Tham tiÒn cña, tham ®Þa vÞ, tham danh tiÕng, tham ¨n ngon, sèng yªn ®Òu lµ  BÊT LI£M.
 10. Ngêi c¸n bé, cËy quyÒn thÕ mµ ®ôc khoÐt d©n, ¨n cña ®ót, hoÆc trém cña c«ng  lµm cña t. Ngêi bu«n b¸n, mua 1 b¸n 10, hoÆc mua gian b¸n lËu chî ®en chî ®á, tÝch tr÷  ®Çu c¬. Ngêi cã tiÒn, cho vay c¾t cæ, bãp hÇu bãp häng ®ång bµo. Ngêi cµy ruéng, kh«ng ra c«ng ®µo m¬ng mµ lÊy c¾p níc ruéng cña l¸ng giÒng. Ngêi lµm nghÒ (bÊt cø nghÒ g×) nh©n lóc khã kh¨n mµ b¾t chÑt ®ång bµo. Ngêi cê b¹c, chØ mong xoay cña ngêi lµm cña m×nh. §Òu lµ tham lam, ®Òu lµ BÊT  LI£M. D×m ngêi giái, ®Ó gi÷ ®Þa vÞ vµ danh tiÕng cña m×nh lµ ®¹o vÞ (®¹o lµ trém). GÆp viÖc ph¶i, mµ sî khã nhäc nguy hiÓm, kh«ng d¸m lµm, lµ tham vËt uý l¹o. GÆp giÆc mµ rót ra, kh«ng d¸m ®¸nh lµ tham sinh uý tö. §Òu lµm tr¸i víi ch÷ LI£M. Do BÊT LI£M mµ ®i ®Õn téi ¸c trém c¾p. C«ng khai hay bÝ mËt, trùc tiÕp hay  gi¸n tiÕp, bÊt liªm tøc lµ trém c¾p. Cô Khæng Tö nãi: "Ngêi mµ kh«ng Liªm, kh«ng b»ng sóc vËt". Cô M¹nh Tö nãi: "Ai còng tham lîi, th× níc sÏ nguy". §Ó thùc hiÖn ch÷ Liªm,  cÇn cã tuyªn truyÒn vµ kiÓm so¸t, gi¸o dôc vµ ph¸p luËt, tõ trªn xuèng, tõ d­ íi lªn trªn. Tríc nhÊt lµ c¸n bé c¸c c¬ quan, c¸c ®oµn thÓ, cÊp cao th× quyÒn to, cÊp thÊp  th× quyÒn nhá. Dï to hay nhá, cã quyÒn mµ thiÕu l¬ng t©m lµ cã dÞp ®ôc khoÐt,  cã dÞp ¨n cña ®ót, cã dÞp "dÜ c«ng vi t". V× vËy, c¸n bé ph¶i thùc hµnh ch÷ LI£M tríc, ®Ó lµm kiÓu mÉu cho d©n. "Quan tham v× d©n d¹i". NÕu d©n hiÓu biÕt, kh«ng chÞu ®ót lãt, th× "quan" dï  kh«ng liªm còng ph¶i ho¸ ra LI£M. V× vËy d©n ph¶i biÕt quyÒn h¹n cña m×nh, ph¶i biÕt kiÓm so¸t c¸n bé, ®Ó gióp  c¸n bé thùc hiÖn ch÷ LI£M. Ph¸p luËt ph¶i th¼ng tay trõng trÞ nh÷ng kΠbÊt liªm, bÊt kú kΠÊy ë ®Þa vÞ  nµo, lµm nghÒ nghiÖp g×. Mçi ngêi ph¶i nhËn r»ng tham lam lµ mét ®iÒu rÊt xÊu hæ, kΠtham lam lµ cã  téi víi níc, víi d©n. C¸n bé thi ®ua thùc hµnh liªm khiÕt, th× sÏ g©y nªn tÝnh liªm khiÕt trong  nh©n d©n. Mét d©n téc biÕt cÇn, kiÖm, biÕt liªm, lµ mét d©n téc giµu vÒ vËt chÊt, m¹nh  vÒ tinh thÇn, lµ mét d©n téc v¨n minh tiÕn bé. D©n téc ta ®ang kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc, ®ang x©y dùng mét §êi sèng míi  trong níc ViÖt Nam míi. Ch¼ng nh÷ng chóng ta ph¶i cÇn kiÖm, chóng ta cßn ph¶i  thùc hµnh ch÷ LI£M. CHÝNH
 11. ChÝnh  nghÜa lµ kh«ng tµ, nghÜa lµ th¼ng th¾n, ®øng ®¾n. §iÒu g× kh«ng ®øng  ®¾n, th¼ng th¾n, tøc lµ tµ. CÇN, KIÖM, LI£M, lµ gèc rÔ cña CHÝNH. Nhng mét c©y cÇn cã gèc rÔ, l¹i cÇn cã  ngµnh, l¸, hoa, qu¶ míi lµ hoµn toµn. Mét ngêi ph¶i CÇn, KiÖm, Liªm, nhng cßn  ph¶i CHÝNH míi lµ ngêi hoµn toµn. Trªn qu¶ ®Êt, cã hµng mu«n triÖu ngêi. Song sè ngêi Êy cã thÓ chia lµm hai  h¹ng: ngêi THIÖN vµ ngêi ¸C. Trong x∙ héi, tuy cã tr¨m c«ng, ngh×n viÖc. Song nh÷ng c«ng viÖc Êy cã thÓ  chia lµm 2 thø: viÖc CHÝNH vµ viÖc Tµ. Lµm viÖc CHÝNH, lµ ngêi THIÖN. Lµm viÖc Tµ, lµ ngêi ¸C. Siªng n¨ng (cÇn), tÇn tiÖn (kiÖm), trong s¹ch (liªm), CHÝNH lµ THIÖN. Lêi biÕng, xa xØ, tham lam, lµ tµ, lµ ¸c. BÊt kú ë tõng líp nµo, gi÷ ®Þa vÞ nµo, lµm nghÒ nghiÖp g×, sù ho¹t ®éng cña  mét ngêi trong x∙ héi cã thÓ chia lµm 3 mÆt: 1. M×nh ®èi víi m×nh. 2. M×nh ®èi víi ngêi. 3. M×nh ®èi víi c«ng viÖc. §èI VíI M×NH ­ Chí tù kiªu, tù ®¹i. Tù kiªu, tù ®¹i lµ khê d¹i. V× m×nh hay, cßn nhiÒu ng­ êi hay h¬n m×nh. M×nh giái, cßn nhiÒu ngêi giái h¬n  m×nh. Tù kiªu, tù ®¹i tøc lµ tho¸i bé. S«ng to, biÓn réng, th× bao nhiªu níc  còng chøa ®îc, v× ®é lîng nã réng vµ s©u. C¸i chÐn nhá, c¸i ®Üa c¹n, th× mét  chót níc còng ®Çy trµn, v× ®é lîng nã hÑp nhá. Ngêi mµ tù kiªu, tù m∙n, còng  nh c¸i chÐn, c¸i ®Üa c¹n. ­ Lu«n lu«n cÇu tiÕn bé. Kh«ng tiÕn bé th× lµ ngõng l¹i. Trong khi m×nh ngõng  l¹i th× ngêi ta cø tiÕn bé. KÕt qu¶ lµ m×nh tho¸i bé, l¹c hËu. TiÕn bé kh«ng giíi h¹n. M×nh cè g¾ng tiÕn bé, th× ch¾c tiÕn bé m∙i. ­ Lu«n lu«n tù kiÓm ®iÓm, tù phª b×nh, nh÷ng lêi m×nh ®∙ nãi, nh÷ng viÖc m×nh  ®∙ lµm, ®Ó ph¸t triÓn ®iÒu hay cña m×nh, söa ®æi khuyÕt ®iÓm cña m×nh. §ång thêi ph¶i hoan nghªnh ngêi kh¸c phª b×nh m×nh. Cô T¨ng Tö lµ mét vÞ ®¹i hiÒn, lµ mét tÝn ®å giái nhÊt cña cô Khæng Tö. Cô  T¨ng ®∙ lµm kiÓu mÉu cho chóng ta. Cô nãi: Mçi ngµy t«i tù kiÓm ®iÓm mÊy lÇn:  ®èi víi ngêi cã th¼ng th¾n kh«ng? ®èi víi viÖc cã chuyªn cÇn kh«ng? Cô Khæng Tö nãi: M×nh cã ®øng ®¾n, míi tÒ ®îc gia, trÞ ®îc quèc, b×nh ®îc  thiªn h¹. Tù m×nh ph¶i chÝnh tríc, míi gióp ®îc ngêi kh¸c chÝnh. M×nh kh«ng chÝnh, mµ  muèn ngêi kh¸c chÝnh lµ v« lý. §èI VíI NG¦êI Ch÷ ngêi, nghÜa hÑp lµ gia ®×nh, anh em, hä hµng, bÇu b¹n. NghÜa réng lµ ®ång  bµo c¶ níc. Réng n÷a lµ c¶ loµi ngêi. Trõ bän ViÖt gian b¸n níc, trõ bän ph¸t xÝt thùc d©n, lµ nh÷ng ¸c quû mµ ta  ph¶i kiªn quyÕt ®¸nh ®æ, ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi kh¸c th× ta ph¶i yªu quý,  kÝnh träng, gióp ®ì. Chí nÞnh hãt ngêi trªn. Chí xem khinh ngêi díi.
 12. Th¸i ®é ph¶i ch©n thµnh, khiªm tèn, ph¶i thËt thµ ®oµn kÕt. Ph¶i häc ngêi vµ  gióp ngêi tiÕn tíi. Ph¶i thùc hµnh ch÷ B¸c ­ ¸i. ®èi víi viÖc Ph¶i ®Ó c«ng viÖc níc lªn trªn, tríc viÖc t, viÖc nhµ. §∙ phô tr¸ch viÖc g×, th× quyÕt lµm cho kú ®îc, cho ®Õn n¬i ®Õn chèn, kh«ng  sî khã nhäc, kh«ng sî nguy hiÓm. BÊt kú viÖc to, viÖc nhá, ph¶i cã s¸ng kiÕn, ph¶i cã kÕ ho¹ch, ph¶i cÈn thËn,  ph¶i quyÕt lµm cho thµnh c«ng. ViÖc thiÖn th× dï nhá mÊy còng lµm. ViÖc ¸c th× dï nhá mÊy còng tr¸nh. ViÖc g× dï lîi cho m×nh, ph¶i xÐt nã cã lîi cho níc kh«ng? NÕu kh«ng cã lîi,  mµ cã h¹i cho níc th× quyÕt kh«ng lµm. Mçi ngµy cè lµm mét viÖc lîi cho níc (lîi cho níc tøc lµ lîi cho m×nh), dï lµ  viÖc nhá, th× mét n¨m ta lµm ®îc 365 viÖc. NhiÒu lîi nhá céng thµnh lîi to. C¶ 20 triÖu ®ång bµo ®Òu lµm nh  vËy, th× níc ta nhÊt ®Þnh mau giµu, d©n ta  nhÊt ®Þnh ®îc nhiÒu h¹nh phóc. Ai ch¼ng muèn cho tù m×nh thµnh mét ngêi tèt, Con ch¸u m×nh sung síng, Gia ®×nh m×nh no Êm, Lµng xãm m×nh thÞnh vîng, Nßi gièng m×nh vΠvang, Níc nhµ m×nh m¹nh giµu. Môc ®Ých Êy tuy to lín, nhng rÊt thiÕt thùc. ThiÕt thùc, v× chóng ta nhÊt ®Þnh ®¹t ®îc. Chóng ta nhÊt ®Þnh ®¹t ®îc, v× mçi ngêi vµ tÊt c¶ d©n ta ®Òu  Thi ®ua: CÇn,  KiÖm, Liªm, ChÝnh.
 13. LêI K£U GäI  TOµN QUèC KH¸NG CHIÕN48 Hìi ®ång bµo toµn quèc! Chóng ta  m uèn hoµ b× nh, chóng ta  ph¶i nh© n nhî . Nhng chóng ta  cµng  ng nh© n nhî , thùc d© n ng  Ph¸p cµng l  tíi,  v× chóng quyÕ t t m cí  ní  ta   Ên © p c l n  n÷ a! Ç Kh«ng! Chóng ta  thµ  hy si  tÊ t c¶, chø nhÊt ® Þnh kh«ng chÞu m Êt c,   nh  ní nhÊt ® Þnh kh«ng chÞu l  n« l . µm Ö Hìi ®ång bµo! Chóng ta ph¶i ®øng lªn! BÊt   kú  ®µn   «ng,  ®µn   bµ,  bÊt   kú  ngêi   giµ,  ngêi  trÎ,   kh«ng   chia   t«n  gi¸o, ®¶ng ph¸i, d©n téc. HÔ lµ ngêi ViÖt Nam th× ph¶i ®øng lªn ®¸nh  thùc d©n Ph¸p ®Ó cøu Tæ quèc. Ai cã sóng dïng sóng. Ai cã g¬m dïng g­ ¬m, kh«ng cã g¬m th× dïng cuèc, thuæng, gËy géc. Ai còng ph¶i ra søc  chèng thùc d©n Ph¸p cøu níc. Hìi anh em binh sÜ, tù vÖ, d©n qu©n! Giê cøu níc ®∙ ®Õn. Ta ph¶i hy sinh ®Õn giät m¸u cuèi cïng, ®Ó gi÷  g×n ®Êt níc. Dï ph¶i gian lao kh¸ng chiÕn, nhng víi mét lßng kiªn quyÕt hy sinh,  th¾ng lîi nhÊt ®Þnh vÒ d©n téc ta! ViÖt Nam ®éc lËp vµ thèng nhÊt mu«n n¨m! Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m! Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1946 Hồ Chí Minh  Bót tÝch lu t¹i B¶o tµng  C¸ch m¹ng ViÖt Nam.
 14.  §¦êNG C¸CH MÖNH (trÝch dÉn) Kh«ng cã l  l ý uËn  c¸ch  m Önh,  th×  kh«ng cã c¸ch  m Önh  vËn ® éng.  ChØ  .. cã   theo   l   l ý uËn   c¸ch   m Önh  ti n   phong,  ® ¶ng  c¸ch   m Önh  m í l   næ i Ò i  µm   tr¸ch  nhi  c¸ch  m Önh Ò n  phong1). Lªnin Öm  ti T¦ C¸CH MéT NG¦êI C¸CH MÖNH Tù m×nh ph¶i: CÇn kiÖm. Hoµ mµ kh«ng t. C¶ quyÕt söa lçi m×nh. CÈn thËn mµ kh«ng nhót nh¸t. Hay hái. NhÉn n¹i (chÞu khã). Hay nghiªn cøu, xem xÐt. VÞ c«ng vong t. Kh«ng hiÕu danh, kh«ng kiªu ng¹o. Nãi th× ph¶i lµm. Gi÷ chñ nghÜa cho v÷ng. Hy sinh. Ýt lßng tham muèn vÒ vËt chÊt. BÝ mËt. §èi ngêi ph¶i: Víi tõng ngêi th× khoan thø. Víi ®oµn thÓ th× nghiªm. Cã lßng bµy vÏ cho ngêi. Trùc mµ kh«ng t¸o b¹o. Hay xem xÐt ngêi. Lµm viÖc ph¶i: Xem xÐt hoµn c¶nh kü cµng. QuyÕt ®o¸n. 1) Hai c©u nµy trÝch trong cuèn Lµm g×? cña Lªnin.
 15. D òng c¶m . Phôc tï  ® oµn thÓ . ng V× SAO PH¶I VIÕT S¸CH NµY? 1. Phµm lµm viÖc g× còng vËy, bÊt kú lín bÐ, bÊt kú khã dÔ, nÕu  kh«ng ra søc th× ch¾c kh«ng thµnh c«ng. Tôc ng÷ Tµu cã c©u: "S tö b¾t  thá tÊt dïng hÕt søc". S  tö m¹nh biÕt chõng nµo, nÕu b¾t thá th× cã  khã g×, thÕ mµ cßn ph¶i dïng hÕt søc, huèng  g× lµm viÖc to t¸t nh  viÖc gi¶i phãng g«ng cïm n« lÖ cho ®ång bµo, cho nh©n lo¹i, nÕu kh«ng  hÕt søc th× lµm sao ®îc. 2. L¹i nhiÒu ngêi thÊy khã th× ng∙ lßng, kh«ng hiÓu r»ng "níc ch¶y  ®¸ mßn" vµ "cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim". ViÖc g× khã cho mÊy,  quyÕt   t©m   lµm   th×   lµm   ch¾c   ®îc,   Ýt   ngêi   lµm   kh«ng   næi,   nhiÒu   ngêi  ®ång t©m hiÖp lùc mµ lµm th× ph¶i næi. §êi nµy lµm cha xong th× ®êi  sau nèi theo lµm th× ph¶i xong. 3. Muèn ®ång t©m hiÖp lùc, muèn bÒn gan th× tríc ai ai còng ph¶i  hiÓu râ v× sao mµ ph¶i lµm, v× sao mµ kh«ng lµm kh«ng ®îc, v× sao mµ  ai ai còng ph¶i g¸nh mét vai, v× sao ph¶i lµm ngay kh«ng nªn ngêi nµy  ngåi chê ngêi kh¸c. Cã nh  thÕ môc ®Ých míi ®ång; môc ®Ých cã ®ång,  chÝ míi ®ång; chÝ cã ®ång, t©m míi ®ång; t©m ®∙ ®ång, l¹i ph¶i biÕt  c¸ch lµm th× lµm míi chãng. 4. Lý luËn vµ lÞch sö c¸ch mÖnh cã nhiÒu s¸ch l¾m. Ph¸p nã sî, nªn  cÊm chóng ta häc, cÊm chóng ta xem, cho nªn ®ång bµo ta ®èi víi hai  ch÷ c¸ch mÖnh cßn lê mê l¾m. Cã ngêi biªn chÐp ®Ò xíng ra mét chót  l¹i lµm mét c¸ch rÊt hå ®å; hoÆc xói d©n b¹o ®éng mµ kh«ng bµy c¸ch  tæ chøc; hoÆc lµm cho d©n quen tÝnh û l¹i, mµ quªn tÝnh tù cêng. 5. Môc ®Ých s¸ch nµy lµ ®Ó nãi cho ®ång bµo ta biÕt râ: (1) V× sao  chóng ta muèn sèng th× ph¶i c¸ch mÖnh. (2) V× sao c¸ch mÖnh lµ  viÖc  chung   c¶   d©n   chóng   chø   kh«ng   ph¶i   viÖc   mét   hai   ngêi. (3) §em lÞch sö c¸ch mÖnh c¸c níc lµm g¬ng cho chóng ta soi. (4) §em  phong trµo thÕ giíi nãi cho ®ång bµo ta râ. (5) Ai lµ b¹n ta? Ai lµ  thï ta? (6) C¸ch mÖnh th× ph¶i lµm thÕ nµo? 6. S¸ch nµy muèn nãi cho v¾n t¾t, dÔ hiÓu, dÔ nhí. Ch¾c cã ngêi sÏ  chª r»ng v¨n ch¬ng côt qu»n. V©ng! §©y nãi viÖc g× th× nãi rÊt gi¶n  tiÖn, mau m¾n, ch¾c ch¾n nh 2 lÇn 2 lµ 4, kh«ng t« vÏ trang hoµng g×  c¶. H¬n s¸u m¬i n¨m nay, ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p ®¹p trªn ®Çu; h¬n hai  m¬i triÖu ®ång bµo hÊp hèi trong vßng tö ®Þa. Ph¶i kªu to, lµm chãng  ®Ó cøu lÊy gièng nßi, th× giê ®©u r¶nh mµ vÏ vêi trau chuèt! S¸ch nµy chØ íc ao sao ®ång bµo xem råi th× nghÜ l¹i, nghÜ råi th×  tØnh dËy, tØnh råi th× ®øng lªn ®oµn kÕt nhau mµ lµm c¸ch mÖnh. V¨n ch¬ng vµ hy väng s¸ch nµy chØ ë trong hai ch÷: C¸ch mÖnh! C¸ch 
 16. m Önh!! C¸ch m Önh!!! C¸CH MÖNH l. C¸ch mÖnh lµ g×? C¸ch m Önh µ  ph¸ c¸i cò ® æ i  c¸i m í ,  ph¸ c¸i xÊu ® æ i  c¸i tèt.    l  ra i  ra ThÝ dô: «ng Gal ilª  (1633) l  khoa häc c¸ch  m Önh. µ  Ngµy xa ai còng tëng  r»ng  gi i  trßn  ® Êt vu«ng, nh© n ki  nghi  vµ  tr c ® ¹ 1), «ng Êy míi  ê nh Öm ¾ c quyÕt r»ng tr¸i ®Êt trßn vµ ch¹y chung quanh mÆt giêi. ¤ng Stªphenx«ng (1800) lµ c¬ khÝ c¸ch mÖnh. Ngµy xa chØ ®i bé vµ ®i  xe ngùa kÐo; «ng Êy míi lµm ra xe löa. ¤ng §¸cuyn (1859) lµ c¸ch vËt c¸ch mÖnh 2). Ngµy xa kh«ng ai hiÓu râ  sù sinh ho¸3)  cña v¹n vËt, «ng Êy míi nghiªn cøu ra v× sao mµ cã sù  sinh ho¸ Êy. ¤ng C¸c M¸c lµ kinh tÕ häc c¸ch mÖnh. ¤ng Êy nghiªn cøu râ rµng t b¶n chñ nghÜa, ®Õ quèc chñ nghÜa, giai cÊp tranh ®Êu, v©n v©n ë ®©u  mµ sinh ra; lÞch sö nã thÕ nµo, hiÖn tîng nã thÕ nµo, vµ kÕt qu¶ nã  sÏ ra thÕ nµo. 2. C¸ch mÖnh cã mÊy thø? Êy lµ t tëng c¸ch mÖnh, d©n chóng c¸ch mÖnh th× cã 3 thø:  A­ T b¶n c¸ch mÖnh.  B­ D©n téc c¸ch mÖnh. C­ Giai cÊp c¸ch mÖnh. T  b¶n c¸ch mÖnh nh  Ph¸p c¸ch mÖnh n¨m 1789. Mü c¸ch mÖnh ®éc lËp  n¨m 1776 (®uæi Anh), NhËt c¸ch mÖnh n¨m 18641). D©n téc c¸ch mÖnh nh  Ytali ®uæi cêng quyÒn ¸o n¨m 1859.  Tµu ®uæi  M∙n Thanh n¨m 1911. Giai cÊp c¸ch mÖnh nh c«ng n«ng Nga ®uæi t b¶n vµ giµnh lÊy quyÒn2)  n¨m 1917.  3. V× sao mµ sinh ra t b¶n c¸ch mÖnh? A. T b¶n ë thµnh phè lµ t b¶n míi, nã cã lß m¸y vµ lµm ra hµng ho¸.  Cã lß m¸y th× muèn cã nhiÒu thî lµm c«ng cho nã. Lµm ra hµng ho¸ th×  muèn   nhiÒu   ngêi   mua   cña   nã.   Muèn   nhiÒu   ngêi   mua   b¸n   th×   muèn   giao  th«ng tiÖn lîi. B. T  b¶n ë h¬ng th«n lµ ®Þa chñ, nã muèn gi÷ nh÷ng chÕ ®é phong  kiÕn, thæ ®Þa nh©n d©n; ë chç nµo chñ quyÒn ®Òu lµ vÒ tay bän quyÒn  quý ë ®Êy c¶; nã ®èi víi nh©n d©n, nã coi nh tr©u, nh lîn, nã b¾t ë  yªn mét chç ®Ó cµy ruéng cho nã, nã ®èi víi ngêi ®i bu«n, th× hµng  1 ) Tr¾c ®¹c: ®o ®¹c. 2 ) C¸ch vËt c¸ch mÖnh: sinh vËt c¸ch mÖnh. 3 ) Sinh ho¸: n¶y në vµ biÕn ®æi. 1 ) Cuéc Minh TrÞ duy t©n tõ n¨m 1868. 2 ) Giµnh lÊy chÝnh quyÒn.
 17. ho¸ nã m uèn l  thuÕ  bao nhi  th×  l Êy ªu Êy,  kh«ng cã  chõng ® é, Ò n  b¹c    ti m çi xø m ét  thø, ® i  l¹i  ph¶i xi  chóng nã cho phÐ p, nã l  nhi u c¸ch   n µm Ò trë  ng¹i cho vi c bu«n b¸n m í Ö i. §Þa chñ hÕ t søc ng¨n trë  t b¶n m í ,  t b¶n m í i i hÕ t søc ph¸ ® Þa chñ,  hai bªn xung ® ét  nhau l  thµnh ra  t b¶n c¸ch  m Önh. µm Kh«ng bao gi  hai tô i nµy chèng nhau kÞch li t  vµ râ  rµng , dÔ thÊy   ê Ö b»ng bªn M ü. ¨  N m 1861 ® Õn  1865, m Êy t nh phÝa B¾ c Ø  (t  b¶n m í )  cö bi   i nh ® ¸nh l¹i  m Êy Ø nh phÝa Nam ( i n chñ) nh 2 ní  th ï ® Þch vËy3).  t ® Ò c 4. V× sao mµ sinh ra d©n téc c¸ch mÖnh? Mét níc cËy cã søc m¹nh ®Õn cíp mét níc yÕu, lÊy vâ lùc cai trÞ d©n  níc Êy, vµ giµnh hÕt c¶ quyÒn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. D©n níc Êy ®∙ mÊt  c¶ tù do ®éc lËp, l¹i lµm ra ®îc bao nhiªu th× bÞ cêng quyÒn v¬ vÐt  bÊy nhiªu. Nã ®∙ cíp hÕt s¶n vËt, quyÒn lîi cña d©n råi, khi cã giÆc d∙, nã  l¹i b¾t d©n ®i lÝnh chÕt thay cho nã. Nh  trong trËn ¢u chiÕn 1914­ 1918, T©y b¾t ta ®i lÝnh, sau l¹i gia thuÕ gia su. §¸nh ®îc th× nã h­ ëng lîi quyÒn, thua th× m×nh ®∙ chÕt ngêi l¹i h¹i cña. Nãi tãm l¹i lµ bän cêng quyÒn nµy b¾t d©n téc kia lµm n« lÖ, nh  Ph¸p víi An Nam. §Õn khi d©n n« lÖ Êy chÞu kh«ng næi n÷a, tØnh ngé  lªn, ®oµn kÕt l¹i, biÕt r»ng thµ chÕt ®îc tù do h¬n sèng lµm n« lÖ,  ®ång t©m hiÖp lùc ®¸nh ®uæi tôi ¸p bøc m×nh ®i; Êy lµ d©n téc c¸ch  mÖnh. 5. V× sao mµ sinh ra giai cÊp c¸ch mÖnh? Trong thÕ giíi cã 2 giai cÊp: A. T b¶n (kh«ng lµm c«ng mµ hëng lîi). B. C«ng vµ n«ng (lµm khã nhäc mµ ch¼ng ®îc hëng). Nh ngêi thî An Nam, lµm ë má than Hßn Gay, mét ngµy lµm 11 giê, ®Çu  n¨m lµm ®Õn cuèi, mét ngµy chØ ®îc 3 hµo, ¨n ch¼ng ®ñ ¨n, mÆc kh«ng cã  mÆc, ®au kh«ng cã thuèc, chÕt kh«ng cã hßm. Cßn anh chñ má Êy kh«ng bao giê nhóng tay ®Õn viÖc g×, mµ nã ¨n  sung mÆc síng, lªn ngùa xuèng xe, mçi n¨m l¹i ®îc mÊy m¬i triÖu ®ång  lêi (n¨m 1925 nã ®îc 17.000.000 ®ång). Thö hái 17 triÖu Êy th»ng chñ  T©y lµm ra hay lµ c«ng nh©n An Nam lµm ra? D©n cµy ta ruéng kh«ng cã  mµ   cµy,   mµ   tôi   ®ån   ®iÒn   T©y   nã   chiÕm   hÕt   122.000   mÉu   ruéng   tèt   ë  Trung Kú, 150.000 mÉu ë Nam Kú. D©n ta n¬i th× kh«ng ®ñ ¨n, n¬i th× chÕt ®ãi, mµ ®iÒn chñ mçi n¨m  nã   b¸n   g¹o   gÇn   1.000   triÖu   quan   tiÒn   T©y1)  (n¨m   1925   nã   b¸n  911.477.000 quan). Níc ta nh vËy, c¸c níc còng nh vËy. C«ng n«ng kh«ng chÞu næi, ®oµn  kÕt nhau ®¸nh ®uæi t  b¶n ®i, nh  bªn Nga, Êy lµ giai cÊp c¸ch mÖnh;  nãi tãm l¹i lµ giai cÊp bÞ ¸p bøc c¸ch mÖnh2) ®Ó ®¹p ®æ giai cÊp ®i ¸p  bøc m×nh. 6. C¸ch mÖnh chia lµm mÊy thø? C¸ch mÖnh chia ra hai thø: A. Nh An Nam ®uæi Ph¸p, Ên §é ®uæi Anh, Cao Ly 1) ®uæi NhËt, PhilÝppin  ®uæi Mü, Tµu ®uæi c¸c ®Õ quèc chñ nghÜa ®Ó giµnh lÊy quyÒn tù do b×nh  3 ) Cuéc néi chiÕn ë Mü kÐo dµi tõ 1861 ®Õn 1865 gi÷a c¸c tËp ®oµn t s¶n c«ng nghiÖp miÒn B¾c vµ c¸c tËp ®oµn chñ n« miÒn Nam. 1 ) §ång phr¨ng Ph¸p. 2 ) Giai cÊp bÞ ¸p bøc c¸ch mÖnh, tøc lµ giai cÊp bÞ ¸p bøc lµm c¸ch m¹ng.
 18. ® ¼ng cña d©n níc m×nh, Êy lµ d©n téc c¸ch mÖnh. B. TÊt c¶ d©n cµy, ngêi th î trong thÕ gi í i bÊt kú níc nµo, nßi nµo ®Òu l i ªn hîp nhau l ¹ i nh anh em mét nhµ, ®Ó ®Ëp ®æ tÊt c¶ t b¶n trong thÕ gi í i , lµm cho níc nµo, d©n nµo còng ® h¹nh phóc, lµm cho th i ªn îc h¹ ®¹i ®ång - Êy lµ thÕ gi í i c¸ch mÖnh. Hai thø c¸ch mÖnh ®ã tuy cã kh¸c nhau, v× d©n téc c¸ch mÖnh th× cha ph©n gia i cÊp, nghÜa lµ sÜ, n«ng, c«ng, th ¬ng ®Òu nhÊt trÝ chèng l ¹ i cêng quyÒn. Cßn thÕ gi í i c¸ch mÖnh th× v« s¶n gia i cÊp ®øng ®Çu ®i t r íc . Nhng 2 c¸ch mÖnh Êy vÉn cã quan hÖ ví i nhau. ThÝ dô: An Nam d©n téc c¸ch mÖnh thµnh c«ng th× t b¶n Ph¸p yÕu, t b¶n Ph¸p yÕu th× c«ng n«ng Ph¸p lµm gia i cÊp c¸ch mÖnh còng dÔ. Vµ nÕu c«ng n«ng Ph¸p c¸ch mÖnh thµnh c«ng, th× d©n téc An Nam sÏ ® tù do. îc VËy nªn c¸ch mÖnh An Nam ví i c¸ch mÖnh Ph¸p ph¶i l i ªn l ¹ c ví i nhau. 7. Ai l µ nh÷ng ngêi c¸ch m nh? Ö V× bÞ ¸ p bøc m si nh r a c¸ch m µ Önh, cho nª n ai m bÞ ¸p bøc cµng µ nÆ ng t h× l ßng c¸ch m Önh cµng bÒn, chÝ c¸ch m Önh cµng quyÕt . Khi t r í c t b¶n bÞ phong ki Õn ¸p bøc cho nª n nã c¸ch m Önh. B© gi ê t b¶n l ¹ i ® y i ¸ p bøc c«ng n«ng, cho nª n c«ng n«ng l µ ngêi chñ c¸ch m Önh . 2) 1. Lµ v× c«ng n«ng bÞ ¸p bøc nÆng h¬n, 2. Lµ v× c«ng n«ng lµ ®«ng nhÊt cho nªn søc m¹nh h¬n hÕt,  3. Lµ v× c«ng n«ng lµ tay kh«ng ch©n råi, nÕu thua th× chØ mÊt mét  c¸i kiÕp khæ, nÕu ®îc th× ®îc c¶ thÕ giíi, cho nªn hä gan gãc. V× nh÷ng  cí Êy, nªn c«ng n«ng lµ gèc c¸ch mÖnh; cßn häc trß, nhµ bu«n nhá, ®iÒn  chñ nhá còng bÞ t b¶n ¸p bøc, song kh«ng cùc khæ b»ng c«ng n«ng; 3 h¹ng  Êy chØ lµ bÇu b¹n c¸ch mÖnh cña c«ng n«ng th«i. 8. C¸ch mÖnh khã hay lµ dÔ ? Söa c¸i x∙ héi cò ®∙ mÊy ngµn n¨m lµm x∙ héi míi, Êy lµ rÊt khã.  Nhng biÕt c¸ch lµm, biÕt ®ång t©m hiÖp lùc mµ lµm th× ch¾c lµm ®îc,  thÕ th× kh«ng khã. Khã dÔ còng t¹i m×nh, m×nh quyÕt chÝ lµm th× lµm  ®îc. Nhng muèn lµm c¸ch mÖnh th× ph¶i biÕt:  A­ Tôi t b¶n vµ ®Õ quèc chñ nghÜa nã lÊy t«n gi¸o vµ v¨n ho¸ lµm  cho d©n ngu, lÊy ph¸p luËt buéc d©n l¹i, lÊy søc m¹nh lµm cho d©n sî,  lÊy phó quý lµm cho d©n tham. Nã lµm cho d©n nghe ®Õn 2 ch÷ c¸ch mÖnh  th× sî rïng m×nh. VËy c¸ch mÖnh tríc ph¶i lµm cho d©n gi¸c ngé. B­ D©n khæ qu¸ hay lµm b¹o ®éng, nh  d©n An Nam ë Trung Kú kh¸ng  thuÕ, Hµ Thµnh ®Çu ®éc, Nam Kú ph¸ kh¸m; kh«ng cã chñ nghÜa, kh«ng cã  kÕ ho¹ch, ®Õn nçi thÊt b¹i m∙i. VËy c¸ch mÖnh ph¶i gi¶ng gi¶i lý luËn vµ chñ nghÜa1) cho d©n hiÓu. C­ D©n v× kh«ng hiÓu t×nh thÕ trong thÕ giíi, kh«ng biÕt so s¸nh,  kh«ng cã mu chíc, cha nªn lµm ®∙ lµm, khi nªn lµm l¹i kh«ng lµm2). C¸ch  m Önh ph¶i  hi u  phong tri u  thÕ  giíi,  ph¶i  bµy  s¸ch  lî   cho  Ó Ò c 1 ) Nay lµ níc TriÒu Tiªn. 2 ) C«ng n«ng lµ ngêi chñ c¸ch mÖnh, tøc lµ c«ng nh©n vµ n«ng d©n lµ lùc lîng nßng cèt, lµ ®éi qu©n chñ lùc cña c¸ch m¹ng. 1 ) Gi¶ng gi¶i lý luËn vµ chñ nghÜa, tøc lµ gi¶ng gi¶i lý luËn c¸ch m¹ng vµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. 2 ) Tøc lµ kh«ng biÕt n¾m thêi c¬ c¸ch m¹ng.
 19. d©n. D- D©n thêng chia rÏ 3) ph¸i nµy bän kia, nh d©n ta ngêi Nam th× nghi ngêi Trung, ngêi Trung th× khinh ngêi B¾c, nªn nçi yÕu søc ®i, nh ®òa mçi chiÕc mçi n¬i. VËy nªn søc c¸ch mÖnh ph¶i tËp trung, muèn tËp trung ph¶i cã ®¶ng c¸ch mÖnh. 9. C¸ch m nh t rí c hÕ ph¶i cã c¸i g× ? Ö t Tríc hÕt ph¶i cã ®¶ng c¸ch mÖnh, ®Ó trong th× vËn ®éng vµ tæ chøc d©n chóng, ngoµi th× l i ªn l¹c ví i d©n téc bÞ ¸p bøc vµ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i. §¶ng cã v÷ng c¸ch mÖnh míi thµnh c«ng, còng nh ngêi cÇm l¸ i cã v÷ng thuyÒn míi ch¹y. §¶ng muèn v÷ng th× ph¶i cã chñ nghÜa lµm cèt, trong ®¶ng ai còng ph¶i hiÓu, ai còng ph¶i theo chñ nghÜa Êy. §¶ng mµ kh«ng cã chñ nghÜa còng nh ngêi kh«ng cã trÝ kh«n, tµu kh«ng cã bµn chØ nam. B©y giê häc thuyÕt nhiÒu, chñ nghÜa nhiÒu, nhng chñ nghÜa ch©n chÝnh nhÊt, ch¾c ch¾n nhÊt, c¸ch mÖnh nhÊt lµ chñ nghÜa Lªnin. 3 ) D©n thêng bÞ chia rÏ (do ©m mu cña bän thùc d©n lµ chia rÏ ®Ó dÔ cai trÞ).
 20. CéNG S¶N THANH NI£N QUèC TÕ l. Céng s¶n thanh niªn quèc tÕ lµ g×? Tríc kia c¸c ®¶ng x∙ héi cã x∙ héi thanh niªn. C¸c ®¶ng Êy hîp l¹i thµnh §Ö nhÞ quèc  tÕ. C¸c thanh niªn Êy còng tæ chøc x∙ héi thanh niªn quèc tÕ. Khi ¢u chiÕn, phÇn nhiÒu  §Ö nhÞ quèc tÕ ®Ò huÒ víi t b¶n, phÇn nhiÒu thanh niªn còng b¾t chíc ®Ò huÒ.   Nh÷ng ngêi thanh niªn c¸ch mÖnh   bá héi Êy còng nh  «ng Lªnin vµ nh÷ng ngêi ch©n  chÝnh c¸ch mÖnh bá §Ö nhÞ quèc tÕ ra. §Õn th¸ng 11 n¨m 1919, thanh niªn c¸ch mÖnh 14 níc bªn ¢u héi nhau t¹i kinh ®« §øc  (BÐclin) lËp ra Thanh niªn céng s¶n quèc tÕ. N∙m 1921 ®∙ cã thanh niªn 43 níc theo vµo. N¨m 1922 cã 60 níc, 760.000 ngêi. N¨m 1924 cã h¬n 1.000.000 (thanh niªn Nga cha tÝnh). 2. C¸ch tæ chøc ra thÕ nµo? §¹i kh¸i còng theo c¸ch tæ chøc §Ö tam quèc tÕ. Thanh niªn c¸c níc khai ®¹i héi, cö  ra mét Héi uû viªn; Héi uû viªn cã quyÒn chØ huy, vµ thanh niªn c¸c níc nhÊt thiÕt ph¶i  theo kÕ ho¹ch vµ mÖnh lÞnh Héi Êy. íc chõng 16 ®Õn 20 tuæi th× ®îc vµo Héi. Tríc lóc Héi cho vµo th× ph¶i thö, c«ng  n«ng binh th× 6 th¸ng, häc trß th× mét n¨m, lµm viÖc ®îc míi cho vµo. Môc ®Ých Céng s¶n thanh niªn quèc tÕ lµ: 1. ThÕ giíi c¸ch mÖnh; 2. Båi dìng nh©n tµi ®Ó ®em vµo ®¶ng céng s¶n; 3. Chuyªn m«n vÒ viÖc kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, cã quan hÖ cho bän thanh niªn; 4. Tuyªn truyÒn tæ chøc vµ huÊn luyÖn bän thî thuyÒn, d©n cµy, häc trß vµ lÝnh thanh  niªn; 5. Ph¶n ®èi mª tÝn vµ khuyªn d©n chóng häc hµnh. 3. C¸ch hä lµm viÖc thÕ nµo?  N¬i th× c«ng khai, nh ë Nga, n¬i th× nöa c«ng khai, nöa bÝ mËt, nh ë c¸c níc ¢u vµ Mü.  N¬i th× bÝ mËt nh ë Cao Ly, Java, v©n v.. Tuyªn truyÒn vµ tæ chøc th× theo hoµn c¶nh. Ph¸i ngêi lßn vµo ë lÝnh, hoÆc lµm thî,  hoÆc ®i cµy, hoÆc ®i häc ®Ó tuyªn truyÒn vµ kiÕm ®ång chÝ. Khi kiÕm ®îc mét Ýt ®ång chÝ  råi, th× lËp ra tiÓu tæ chøc. HoÆc lËp ra héi häc, héi ®¸ bãng, héi ch¬i ®Ó lùa ®ång chÝ  vµ tuyªn truyÒn. Nãi tãm l¹i lµ hä lµm hÕt c¸ch ®Ó xen vµo trong d©n chóng. 4. Céng s¶n thanh niªn ®èi víi ®¶ng céng s¶n thÕ nµo?  Hai ®oµn thÓ Êy ®èi víi nhau theo c¸ch d©n chñ, nghÜa lµ khi ®¶ng cã viÖc g× th× cã ®¹i  biÓu thanh niªn dù héi. Khi thanh niªn cã viÖc g×, th× ®¶ng cã ®¹i biÓu dù héi. §êng chÝnh  trÞ, th× thanh niªn theo ®¶ng chØ huy, nhng viÖc lµm th× thanh niªn ®éc lËp. NÕu ®¶ng vµ  thanh niªn cã viÖc g× kh«ng ®ång ý, th× cã hai Quèc tÕ xö ph©n. Thanh niªn céng s¶n lµm viÖc rÊt nç lùc, rÊt hy sinh. Trong n¨m 1921, Thanh niªn §øc chØ cã 27.000 ngêi vµ Mü chØ cã 4 chi bé. N¨m 1922  §øc ®∙ cã ®Õn 70.000 ngêi vµ Mü cã ®Õn 150 chi bé. Håi lÝnh Ph¸p ®ãng bªn §øc, v× viÖc tuyªn truyÒn, ph¶n ®èi ®Õ quèc chñ nghÜa trong 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản