intTypePromotion=1

Tính năng và hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FP141

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
280
lượt xem
69
download

Tính năng và hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FP141

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính năng: Máy fax hình thức đẹp, nhỏ gọn phù hợp với văn phòng, gia đình; máy sử dụng mực phim dễ thay thế và xử lý; Tự động nhận fax vào bộ nhớ khi máy hết film, hết giấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính năng và hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FP141

  1. Hướng dẫn sử dụng TÝnh n¨ng vµ h−íng dÉn sö dông m¸y fax kx-fp141 PhÇn 1: TÝnh n¨ng - M¸y FAX h×nh thøc ®Ñp , nhá gän phï hîp víi v¨n phßng, gia ®×nh . - M¸y sö dông mùc phim dÔ thay thÕ vµ xö lÝ . - Tù ®éng nhËn fax vµo bé nhí ( 28 trang ) khi m¸y hÕt film , hÕt giÊy ,... - Giao diÖn sö dông tiÖn Ých. C¸c phÝm chøc n¨ng thÓ hiÖn râ rµng.PhÝm COPY riªng tiÖn dông . - Chøc n¨ng copy, tù ®éng chuyÓn TEL/ FAX PhÇn 2: H−íng dÉn sö dông B−íc 1: ChuÈn bÞ - L¾p ®óng phim mùc vµo m¸y. Cho giÊy vµo khay. - C¾m d©y nguån , d©y line cho m¸y. - Chê m¸y khëi ®éng xong ,mµn h×nh trë vÒ tr¹ng th¸i b¸o giê th× b¾t ®Çu thao t¸c cho m¸y . B−íc 2 : Cµi ®Æt cho m¸y theo yªu cÇu sö dông - Tr−íc khi vµo cµi ®Æt, ®Ó tiÖn cho theo dâi thao t¸c. B¹n nhÊn vµo phÝm HEPL trªn m¸y vµ chän HOW TO SET UP. M¸y sÏ in ra cµi ®Æt cña m¸y ®Ó b¹n cã thÓ theo dâi vµ thay ®æi . - §Ó cµi ®Æt, tr−íc hÕt Ên [ MENU ]→[ # ] → [sè cµi ®Æt tuú theo chøc n¨ng]. §Ó vµo mçi mét môc ®Ó cµi ®Æt , b¹n ph¶i nhÊn phÝm SET. §Ó dÞch chuyÓn tíi c¸c môc cÇn chän, cã thÓ dïng phÝm xoay hoÆc nhÊn phÝm VOLUME ( +/ - ). §Ó vµo tªn vµ sè , b¹n ph¶i vµo tõ phÝm sè. §Ó tho¸t ra sau cµi ®Æt, nhÊn STOP . Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô cµi ®Æt c¬ b¶n nh− sau: # 01 SET DATE & TIME : Cµi ®Æt ngµy vµ giê- Ngµy giê b¹n cµi sÏ hiÓn thÞ ngay trªn mµn h×nh cña m¸y. Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 1 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng # 02 YOUR LOGO : §Æt Logo - §©y lµ phÇn b¹n viÕt tªn hoÆc ®Þa chØ cña m×nh vµ nã sÏ hiÓn thÞ trªn ®Çu mçi b¶n FAX mµ b¹n fax ®i. Nh− vËy ng−êi nhËn sÏ biÕt ®−îc ng−êi göi. # 03 YOUR FAX NUMBER : Vµo sè fax cña b¹n – Sè Fax nµy còng sÏ hiÓn thÞ ë b¶n FAX ®i nh− Logo - §Ó ®Æt chÕ ®é nhËn fax ( Tel – Fax – Tel/ Fax ): Muèn ®Ó m¸y nhËn FAX ë chÕ ®é tù ®éng. NhÊn nót Auto answer trªn mÆt m¸y cho mòi tªn trªn mµn h×nh chØ on - lóc nµy, khi cã tÝn hiÖu FAX ®Õn , sau mét sè håi chu«ng mµ b¹n cã thÓ ®Æt ( ngÇm ®Þnh cña m¸y lµ 02 håi ) m¸y sÏ tù ®éng chuyÓn sang chÕ ®é fax. NÕu b¹n muèn ®Ó chÕ ®é nhËn FAX thñ c«ng- tøc lµ b¹n ph¶i thao t¸c khi nhËn FAX- nhÊn vµo nót Auto answer ®Ó cho mÊt mòi tªn chØ xuèng. B−íc 3: Mét sè thao t¸c trong sö dông - §Ó gäi ®iÖn tho¹i tõ m¸y fax cña b¹n: NhÊc tæ hîp vµ quay sè nh− m¸y ®iÖn tho¹i th«ng th−êng. - Muèn copy mét v¨n b¶n. §−a v¨n b¶n óp mÆt vµo khay giÊy ®Ó m¸y nhËn. NhÊn phÝm COPY START ®Ó m¸y thùc hiÖn. - §Ó fax ®i , ®−a v¨n b¶n vµo ®Ó m¸y nhËn. Sau ®ã nhÊc m¸y ( ) quay sè fax . Khi cã tÝn hiÖu fax déi l¹i , nhÊn START ®Ó göi v¨n b¶n ®i. Trong tr−êng hîp m¸y fax bªn kia ®Ó chÕ ®é nhËn fax nh©n c«ng. Khi b¹n quay sè vµ bªn kia nhÊc m¸y, b¹n ph¶i xin bªn kia chuyÓn chÕ ®é fax vµ sau ®ã míi nhÊn START. - §Ó nhËn fax, b¹n h·y lùa chän c¸c tr−êng hîp nhËn fax thñ c«ng vµ nhËn fax tù ®éng. NhËn fax thñ c«ng lµ m¸y ®−îc sö dông nh− ®iÖn tho¹i b×nh th−êng. Khi m¸y cã chu«ng vµ b¹n nhÊc m¸y, nghe thÊy tÝn hiÖu fax ®Õn hoÆc ng−êi xin fax, b¹n nhÊn START vµ cóp m¸y. NhËn fax tù ®éng lµ khi b¹n ®Ó mòi tªn AUTO ASWER chØ vµo ON. Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 2 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng - §Ó ghi tªn vµ sè ®iÖn tho¹i vµo danh b¹ cña m¸y : NhÊn MENU ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ DIRECTORY SET, nhÊn nót ∗ Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 3 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  4. Hướng dẫn sử dụng - (nhÊn # ®Ó vµo söa ) vµ nhÊn nót . Sau ®ã vµo tªn vµ sè ®iÖn tho¹i tõ bµn phÝm , nhÊn SET ®Ó ghi. §Ó tho¸t, nhÊn STOP. - §Ó quay sè tõ danh b¹ : NhÊn ®Ó mµn h×nh hiÓn thÞ DIRECTORY [ + - ] , nhÊn [+ -] ®Ó chän tªn vµ sè ®iÖn tho¹i, sau ®ã nhÊn phÝm MONITOR hoÆc nhÊc tæ hîp m¸y ®Ó m¸y tù ®éng quay sè ®Õn ®Þa chØ ®ã . - KiÓm tra sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn: NhÊn phÝm Caller ID, nhÊn [+ -] ®Ó kiÓm tra sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn (b¹n cÇn ®¨ng ký dÞch vô nµy víi B−u ®iÖn nhÐ!). - Xo¸ sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn: NhÊn phÝm Caller ID, nhÊn [+ -] ®Ó kiÓm tra sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn, sau ®ã nhÊn phÝm Erase ®Ó xo¸. - Göi fax cho nhiÒu ®Þa chØ cïng mét lóc: NhÊn phÝm MENU mµn h×nh hiÖn Directory Set, nhÊn phÝm #, nhÊn [+ -] ®Ó chän ®Þa chØ göi, nhÊn phÝm SET ( B¹n cã thÓ göi ®i mét lóc 20 ®Þa chØ b»ng c¸ch lµm c¸c thao t¸c trªn tuÇn tù cho tõng ®Þa chØ mét), cuèi cïng nhÊn phÝm SET. Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 4 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2