TÍNH TOÁN LỰC HÚT ĐIỆN TỬ NAM CHÂM ĐIỆN

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.625
lượt xem
209
download

TÍNH TOÁN LỰC HÚT ĐIỆN TỬ NAM CHÂM ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán bằng công thức thông thường: Bỏ qua từ trở của mạch từ, ta có mạch từ tương đương như hình 2 gồm 1 sức từ động bằng Nxi ( i là dòng điện chảy trong cuộn hút) và một từ trở R...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH TOÁN LỰC HÚT ĐIỆN TỬ NAM CHÂM ĐIỆN

  1. g h w b a • • • • ! • " #$ % &' • !( ) *( + ( , • -. /0 1 2 $ 3 • 4 5 (, 1 2 16 1 7 • #. 89: ;2 ( 7 • 4 & < ( + ( , µ 0 = 4 π 10 −7 = • 4 >: ? @AB , > !C + D + 5 EF G & * $ % &7 % & H H I #D & !C J " 8K 10 L2 3 ' /K & *M R Nxi • 4 5 (, ! $ 1 2 + ! 10 + 10 1! = = = 10" ' = 10 −2 " ' 2 2 • 1K $ 1 2 8 = π 1 ! = 15000 π 10 −2 = 471" '
  2. • N 1 1 2 16 π 1 2 π 0712 2 2 #= = = 07011" ' 4 4 • 4 *1 2G 9 8 471 M=ρ = 070175 = 749731"Ω' # 0 011 2 Ω ρ = 070175" ' • O0 L2 1 2G 9 ? 36 = = = 07048"P ' M 749731 • Q & % ( ) *( + ( , 2 E2 µ0 2 2 µ0 15000 2 07048 2 4 π 10 −7 10 − 2 10 − 2 R= = = = = 0765" ' µ0 µ0 2 "10 − 2 ' 2 , > !C : H : >: : ; S T % 5 U: Q V : !. ; V & 1 W • R ) JX1 ) X YAZ)[ = • R ) 2X1 ) A A )[ = QV ) : H 2 \ H /] 1K 8K A 7A = B ^2 8V _ !C A 7A 7 7A A
  3. 5 U: QV : !. ; #> `: % & • R ) JX1 ) Y )[ = • R ) 2X1 ) X@ @a )[ = QV ) : H 2 \ H /] 1K 8K X@@7a = B ^2 8V _ !C @@7a 7 7@@a @ 5 U: @ Q V > 8\ L `: % & • R ) JX1 ) A Z)[ = • R ) 2X1 ) X@ A b)[ = QV ) : H 2 \ H /] 1K 8K @A 7b = B ^2 8V _ !C @A 7bb 7 @7A b @
Đồng bộ tài khoản