intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1.916
lượt xem
552
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo "Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp", tờ khai này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình nộp thuế, cũng như điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Mẫu số 02A/TNDN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cục thuế: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi cục thuế: -------------------------------------- TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Kỳ tính thuế….) Mã số thuế Tên cơ sở kinh doanh::................................................................................... Địa chỉ:......................................................................................................... Quận/ huyện: Tỉnh, thành phố: Điện thoại: Fax: E- mail: Ngành nghề kinh doanh chính : Đơn vị tính: đồng Việt Nam Thực hiện năm trước Mã số Thực Dự kiến Chỉ tiêu (MS) hiện 9 Ước cả năm năm nay tháng (1) (2) (3) (4) (5) 1. Doanh thu bán hàng hoá và cung 01 cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu chuyển quyền 02 sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 2. Các khoản giảm trừ 03 3. Chi phí sản xuất, kinh doanh 04 hàng hoá dịch vụ. Trong đó: Chi phí chuyển quyền 05 sử dung đất 4. Chi phí tài chính 06 5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 07 kinh doanh (MS 01 - MS 03- MS 04- MS 06) Trong đó: Lợi nhuận từ chuyền 08 quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 6. Thu nhập khác 09 7. Chi phí khác 10 8. Lợi nhuận khác (MS 09- MS 10) 11 9. Lỗ năm trước chuyển sang 12 10. Tổng thu nhập chịu thuế (MS 13 07 + MS 11 - MS 12) 11. Thuế suất 14
  2. 12. Thuế phải nộp, chưa bao gồm 15 thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [( MS 13 - MS 08) nhân (x) MS 14] 13. Thuế thu nhập từ chuyển 16 quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất * 13. Thuế được miễn, giảm (nếu có) 17 14 Tổng số thuế tạm nộp cả năm 18 (MS 15 + MS 16- MS 17) 15. Số thuế tạm nộp từng quý 19 ( MS 18 chia (: ) 4 ) Thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên, trong đó ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm so với năm trước: ............................................................................................................................................... Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày...tháng...năm ... (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu) Nơi gửi tờ khai: - Cơ quan thuế: - Địa chỉ: Cơ quan thuế nhận tờ khai: - Ngày nhận: - Người nhận (ký và ghi rõ họ tên)
  3. Mẫu số 02B/ TNDN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cục thuế: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi cục thuế: ---------------------------------------- TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Kỳ tính thuế:....) Mã số thuế Tên cơ sở kinh doanh......................................................................... Địa chỉ:................................................................................................ Quận/ huyện: Tỉnh, thành phố: Điện thoại: Fax: E- mail: Ngành nghề kinh doanh chính: Đơn vị tính: đồng Việt Nam Mã số Thực hiện Thực Thực hiện Ước thực Chỉ tiêu (MS) năm trước hiện quý 6 tháng hiện cả I đầu năm năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Doanh thu bán hàng hoá 01 và cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu chuyển 02 quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 2. Các khoản giảm trừ 03 3. Chi phí sản xuất, kinh 04 doanh hàng hoá dịch vụ. Trong đó: Chi phí chuyển 05 quyền sử dung đất 4. Chi phí tài chính 06 5. Lợi nhuận thuần từ hoạt 07 động kinh doanh (MS 01 - MS 03- MS 04- MS 06) Trong đó: Lợi nhuận từ 08 chuyền quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 6. Thu nhập khác 09 7. Chi phí khác 10 8. Lợi nhuận khác (MS 09- 11 MS 10) 9. Lỗ năm trước chuyển 12 sang 10. Tổng thu nhập chịu thuế 13 (MS 07 + MS 11 - MS 12)
  4. 11. Thuế suất 14 12. Thuế phải nộp, chưa bao 15 gồm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [( MS 13 - MS 08) nhân (x) MS 14] 13. Thuế thu nhập từ chuyển 16 quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất * 13. Thuế được miễn, giảm 17 (nếu có) 14 Tổng số thuế tạm nộp cả 18 năm (MS 15 + MS 16- MS 17) 15. Số thuế tạm nộp từng 19 quý ( MS 18 chia (: ) 4 ) Thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên, trong đó ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm so với năm trước: ............................................................................................................................................ Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày...tháng...năm ... (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu) Nơi gửi tờ khai: - Cơ quan thuế: - Địa chỉ: Cơ quan thuế nhận tờ khai: - Ngày nhận: - Người nhận (ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2