intTypePromotion=1

Tờ khai - Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ( PASSPORT )

Chia sẻ: Thugiang Thugiang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
3.007
lượt xem
280
download

Tờ khai - Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ( PASSPORT )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ khai - Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ( PASSPORT )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai - Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ( PASSPORT )

  1. BỘ CÔNG AN  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CỤC QUẢN LÝ X.N.C Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc  Ảnh 4x6 cm  ­­­­­­­­­  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  mới chụp     mặt nhìn thẳng     đầu để trần.  TỜ KHAI  (2)     ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)    1­ Họ và tên (viết chữ in hoa) ............................................................................ 2­Nam, nữ............... Các tên khác (nếu có)......................................................................................................................  3­ Sinh ngày ....... tháng ....... năm ................tại...............................................................................  4­ Tôn giáo ..................... 5­ Trình độ văn hoá................................................................................... 6­ Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) .......................đường phố................................. phường(xã, thị   trấn)............................quận(huyện)...........................tỉnh(thành phố)............................ 7­Nơi đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có thì ghi cụ thể như mục 6 trên) ......................................................  ............................................................................... 8­Nghề nghiệp.................................................  9­ Giấy CMND số....................... Ngày cấp ...../...../.............Nơi cấp..................................................... 10­ Đã được cấp hộ chiếu phổ thông số...................................... Ngày cấp ............../........./.................  Nơi cấp.............................................................................. có giá trị đến ngày ........./........../............ 11­Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (3)................................................................................................  ................................................................... 12­ Chức vụ (nếu có)(3)...............................................  13­ Văn bản của cơ quan chủ quản v/v cử (cho phép) đi nước ngoài số ................ngày......../......./...........(kèm theo)(3)  14­ Tóm tắt quá trình hoạt động từ trước đến nay:  Từ năm...... đến năm ......  Làm gì  ở đâu                                                                 15­  Thân nhân ở trong nước và nước ngoài (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột): 
  2. Quan hệ  Họ tên  Năm sinh  Nghề nghiệp  Địa  chỉ cư trú                                                                                                                         
  3. 16­Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng:  ảnh trẻ em  1­Họ và tên.................................................................... Nam, nữ ...............  3x4 cm  mới chụp  Sinh ngày...... tháng ....... năm .............. tại................................................  mặt nhìn thẳng,  đầu để trần  Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu ....................................................... (2)        2­Họ và tên   ................................................................. Nam, nữ ..............  ảnh trẻ em  Sinh ngày ....... tháng ....... năm ............ tại ..............................................  3x4 cm  mới chụp  Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu .......................................................  mặt nhìn thẳng,  đầu để trần  (2)  17­ Những điều muốn ghi thêm (nếu có)................................................................  ......................................................................................................................................  Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.  Số điện thoại và số FAX liên hệ khi cần.............................................................................. Xác nhận  Làm tại ................... ngày ...../ ......./...........  *Thủ trưởng cơ quan chủ quản xác nhận lời khai trên là  Người đề nghị  đúng(3).  (Ký, ghi rõ họ tên)  *Trưởng Công  an phường,  xã.................................................................  xác nhận các mục 1, 3, 6, 7 và 9 khai trên là đúng.  Ngày...... tháng ........ năm........  (Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)     Xét duyệt nhân sự của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (đối với những người không thuộc diện quy định tại điểm a, b khoản 1  Điều 9 – Nghị định số 05/2000/ NĐ­CP ngày 3­3­2000 của Chính Phủ)   1­ Đồng ý cấp hộ chiếu/ không đồng ý cấp hộ chiếu, lý do:........................................................  .......................................................................................................................................  2­Ý kiến khác.....................................................................................................................  ....................................................................................................................................... Ngày ......... tháng......... năm.............  (Giám đốc Công an tỉnh, thành phố hoặc người  được Giám đốc uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                          
  4. Ghi chú   (1) Tờ khai này dùng cho công dân Việt Nam.  (2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm  thêm 03 tấm ảnh để cấp hộ chiếu.  (3)Các mục 11, 12, 13 và phần “xác nhận” của Thủ trưởng cơ quan chủ quản chỉ dành cho những người thuộc biên chế của cơ   quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị­xã hội, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân(kể cả người làm công   theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức   xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam). 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2