Tờ trình 59/TTr-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
106
lượt xem
29
download

Tờ trình 59/TTr-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình 59/TTr-LĐTBXH về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình 59/TTr-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 59/TTr-L TBXH Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 T TRÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY CH HO T NG C A Y BAN THÚC Y VÀ B O V QUY N C A PH N VÀ TR EM ASEAN (ACWC) Vi c thành l p y ban Thúc Ny và B o v Quy n c a Ph n và Tr em ASEAN (ACWC) ã ư c ưa ra trong Chương trình hành ng Viên Chăn 2004 – 2010 (thông qua t i H i ngh c p cao ASEAN l n th 10 t ch c tháng 11 năm 2004 t i Lào), cũng như trong l trình xây d ng C ng ng ASEAN 2009-2015 (thông qua t i H i ngh c p cao ASEAN l n th 14 t i Thái Lan). T tháng 5 năm 2009, Nhóm Công tác xây d ng Quy ch Ho t ng c a y ban Thúc Ny và B o v Quy n c a Ph n và Tr em ASEAN (ACWC) ã ti n hành thương lư ng xây d ng D th o Quy ch ho t ng c a y ban này và n u tháng 10 năm 2009, D th o Quy ch ã hoàn t t. D ki n, các nư c ASEAN s hoàn thành các th t c n i b trình H i ngh B trư ng phúc l i xã h i ASEAN (AMMSWD) thông qua Quy ch vào ngày 16/10/2009. Và vào d p H i ngh C p cao ASEAN 15 cu i tháng 10/2009, các Nhà lãnh o ASEAN s ghi nh n vi c Quy ch này ã ư c thông qua. Vi c công b thành l p y ban s ti n hành vào năm 2010 khi Vi t Nam làm Ch t ch ASEAN. Sau khi tham kh o các B , ngành liên quan, B Lao ng – Thương binh và Xã h i xin báo cáo Th tư ng Chính ph như sau: 1. N i dung Quy ch ho t ng c a ACWC: D th o Quy ch ho t ng c a ACWC g m 10 m c v i 75 i m, quy nh b i c nh, m c ích, nguyên t c, a v ; ch c năng, nhi m v ; thành ph n, phương th c ho t ng; k ho ch và ngân sách; vai trò c a Ban thư ký ASEAN. C th : V m c ích, nguyên t c, a v : ACWC là cơ quan liên chính ph , phù h p v i tính ch t, cơ c u t ch c c a ASEAN. y ban ho t ng nh m thúc Ny và b o v quy n ph n và tr em ASEAN, trên cơ s tuân th Hi n chương ASEAN, tôn tr ng các nguyên t c chung c a lu t pháp qu c t v nhân quy n, m b o tính c thù c a m i qu c gia và khu v c, không s d ng tiêu chuNn kép và không l p l i mà s b sung cho các ch c năng c a y ban Công ư c Quy n tr em (CRC) và y ban Công ư c Ch ng phân bi t i x i v i ph n (CEDAW). - V phương th c ho t ng: ACWC ho t ng theo phương th c tham v n và ng thu n, h p thư ng kỳ hai l n m t năm, m i l n không quá 5 ngày. - V ch c năng, nhi m v : ACWC s thúc Ny h p tác khu v c hư ng t i s phát tri n, tăng cư ng quy n năng và s tham gia c a ph n và tr em trên cơ s các nguyên t c nêu trên, thông qua chia s thông tin, tuyên truy n nâng cao nh n th c và năng l c v th c hi n quy n c a ph n và tr em v i các cơ quan trong và ngoài
  2. ASEAN cũng như cho b n thân ph n và tr em. ng th i, s hình thành các chi n lư c chung thúc Ny và b o v quy n ph n và tr em trong quá trình xây d ng C ng ng ASEAN. - V thành viên và nhi m kỳ công tác: Các thành viên ACWC ph i là các i di n cho Chính ph các nư c ASEAN b nhi m và tri u h i khi c n thi t, v i nhi m kỳ 3 năm và có th kéo dài thêm m t nhi m kỳ n a. m b o tính k th a và liên t c trong công vi c c a ACWC, m t trong hai thành viên u tiên c a Chính ph b nhi m s ư c kéo dài m t nhi m kỳ n 4,5 năm. - V Ch t ch và Phó Ch t ch: ACWC s g m Ch t ch và Phó Ch t ch y ban s g m hai i di n cho hai lĩnh v c v ph n và tr em và s không ph i t cùng m t qu c gia, Ch t ch và Phó Ch t ch u tiên s do các thành viên ACWC b u. Các Ch t ch và Phó Ch t ch các nhi m kỳ ti p theo s theo cơ ch luân phiên. - V cơ ch báo cáo và m i quan h v i các cơ quan trong ASEAN: ACWC s báo cáo tr c ti p cho các cơ quan liên quan trong ASEAN. ACWC s tham v n y ban nhân quy n liên chính ph ASEAN (AICGHR) v các phương th c liên k t cu i cùng gi a hai cơ quan này, ACWC cũng s h p tác v i các cơ quan ASEAN liên quan khác. - V K ho ch công tác và tài chính: K ho ch công tác và tài chính cho ACWC s ư c trình lên H i ngh B trư ng phúc l i xã h i phê duy t, d a trên cơ s chia s và óng góp t nguy n c a các qu c gia thành viên. Ngoài ra, ACWC cũng có th thành l p Qu riêng và nh n tài tr t các ngu n khác th c hi n các công vi c c a mình vì l i ích chung c a ph n và tr em trong khu v c, sau khi ư c y ban thư ng tr c ASEAN (CPR) thông qua và H i ngh B trư ng Phúc l i xã h i ASEAN (AMMSWD) phê duy t. 2. Nh n xét: - N i dung D th o Quy ch nêu trên th hi n quan i m cân b ng c a các nư c, nh n m nh vi c tuân th theo các nguyên t c trong Hi n chương ASEAN v tôn tr ng ch quy n không can thi p n i b , ng thu n, tính ch t tham v n, cũng như ph n ánh các giá tr qu c t và khu v c v quy n c a ph n , tr em và cơ b n phù h p v i quan i m c a ta. N i dung D th o Quy ch tương i tích c c, là k t qu thương lư ng khó khăn và ph c t p, trong b i c nh m t s nư c ASEAN (Thái Lan, In ônêsia, Philipin …) theo quan i m mu n ACWC là cơ quan c l p và tăng thêm quy n ư c phán xét tình hình các nư c khác. Trong quá trình xây d ng d th o Quy ch , B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã ph i h p ch t ch v i B Ngo i giao và các B ngành liên quan, tranh th s h p tác c a các nư c, nh m m b o n i dung D th o Quy ch phù h p v i Hi n chương ASEAN và ch trương, quan i m c a Nhà nư c ta v quy n con ngư i nói chung, c bi t là quy n c a ph n và tr em, không n i dung D th o Quy ch b l i d ng nh m m c ích can thi p vào công vi c n i b c a các qu c gia thành viên.
  3. Các B , ngành liên quan nh t trí v i ki n ngh ta ng ý v i n i dung Quy ch vì phù h p v i quan i m và l p trư ng c a ta và là k t qu t t nh t k t khi thương lư ng v D th o Quy ch n nay. V hai i di n c a ACWC, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ki n ngh c n áp ng m t s yêu c u và tiêu chí chính sau: + Có kinh nghi m và nhân quy n và ho t ng trong ASEAN c bi t là quy n c a ph n và tr em. Có k năng àm phán a phương và thành th o ti ng Anh, c bi t lưu ý n tính ch t chuyên sâu và ph c t p c a v n nhân quy n nói chung và quy n ph n , tr em nói riêng. + Có hàm c p t c p c c/v tr lên. + Là hai i di n cho hai lĩnh v c ph n và tr em, có lưu tâm n y u t gi i khi l a ch n hai i di n này. 3. Ki n ngh : Sau khi tham kh o các B , ngành liên quan và nh m ph c v vi c tham d c a Th tư ng Chính ph t i H i ngh C p cao ASEAN l n th 15 t i Thái Lan vào cu i tháng 10/2009, B Lao ng – Thương binh và Xã h i xin ki n ngh Th tư ng Chính ph . - Phê duy t n i dung Quy ch ho t ng c a y ban Thúc Ny và B o v quy n Ph n và Tr em ASEAN. - y nhi m cho B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i: thông báo cho các nư c v vi c Vi t Nam thông qua Quy ch này; ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t và l a ch n nhân s c th phù h p b nhi m hai i di n c a Vi t Nam tham gia y ban Thúc Ny và B o v quy n ph n và Tr em ASEAN theo các tiêu chí nêu trên. - Giao B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan và báo cáo Th tư ng Chính ph i v i s tham gia c a Vi t Nam trong ho t ng này. B Lao ng – Thương binh và Xã h i kính trình và xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . B TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - PTTg Ph m Gia Khiêm; - B Ngo i giao ( ph i h p); - Ban ch o nhân quy n; - Lưu: VP, HTQT. Nguy n Th Kim Ngân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản