Tóan 2 - Bài 120, 121, 122

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
2
download

Tóan 2 - Bài 120, 121, 122

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

G íup hs lập bảng chia 5 - thực hành chia và HTL bảng -GV và hs cùng thực hiện bảng cài -Lấy 4 tấm bìa , mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn gắn lên bảng -Mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn ?Có mấy tấm bìa? -Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn ? -Muốn biết 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn em làm thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 120, 121, 122

  1. TI T: 120 B NG CHIA 5 I/M C TIÊU: G íup hs l p b ng chia 5 - th c hành chia và HTL b ng chia II/ DÙNG D Y H C Các t m bìa, m i t m bìa có 5 ch m tròn III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài b ng nhân 4 -2 em c Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài : b ng nhân 5 -GV và hs cùng th c hi n b ng cài - hs cùng làm -L y 4 t m bìa , m i t m bìa có 5 ch m tròn g n lên b ng -M i t m bìa có m y ch m tròn ?Có m y t m - có 5 ch m tròn , có 4 t m bìa? bìa -M i t m bìa có 5 ch m tròn 4 t m bìa có bao nhiêu ch m tròn ? - có 20 ch m tròn -Mu n bi t 4 t m bìa có bao nhiêu ch m tròn em làm th nào? Ta làm phép nhân 5 x 4 = 20 G n s lên 5 x 4 = 20
  2. -Trên các t m bìa có 20 ch m tròn , m i t m có 5 ch m tròn . H i có m y t m bìa ? -có 4 t m bìa - tìm ư c 4 t m bìa em làm th nào ? -em làm phép tính chia GV g n lên b ng 20 : 5 = 4 20 : 5 = 4 - T phép nhân có th a s 5 ,5 x 4 = 20 ta hình thành ư c phép chia 5 là 20 : 5 = 4 5 x 4 = 20 Yêu c u hs c 20 : 5 = 4 -Yêu c u 2 em c b ng nhân 5 -2 em c - Tương t làm m t s phép tính 5x1=5 5:5=1 5 x 2 = 10 10 : 5 = 2 5 x 3 = 15 15 : 5 = 3 -Yêu c u hs làm PHT - làm PHT 5 x 6 = 30 30 : 5 = 6 5 x 7 = 35 35 : 5 = 7 5 x 8 = 40 40 : 5 = 8 - 5 x 9 = 45 45 : 5 = 9 5 x 10 = 50 50 : 5 = 10 Yêu c u hs c b ng chia 5 L p c b ng chia - Tìm i m chung trong b ng chia 5 - u chia cho 5 Nh n xét k t qu T 1 n 10 - Các s ư c em chia
  3. -Yêu c u t HTL - m thêm 5 3/ Luy n t p –th c hành HTL b ng chia Bài 1:bài t p yêu c u chúng ta làm gì? - - i n só thích h p vào ô tróng trong b ng c SBC, SC, T Mu n tính thương ta làm th nào ? -L y s b chia , chia cho -Yêu c u làm bài thương Bài 2: -làm bài -Yêu c u c - c -Cò t t c m y bông hoa ? -15 bông -C m u vào m y bình ? -5 bình -Mu n bi t m i bình có bao nhiêu bông hoa ta làm th nào ? -th c hi n phép chia -Yêu c u làm bài 15 : 5 = 3 (bình ) Thu ch m nh n xét Bài 3: yêu c u c - c tóm t t -Yêu c u hs t tóm t t và làm VBTo6Ž 5 bông :1 bình 15 bông : ? bình Bài làm 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia -Sô bình hoa c m ư c là Nh n xét ti t h c 15 : 5 = 3 ( bình )
  4. TI T:121 M T PH N NĂM I/M C TIÊU: Giúp bư c u nh n bi t ư c m t ph n năm , bi t c vi t 1/5 II/ DÙNG D Y H C : các hình v sgk III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài -3 em làm bài , l p làm gi y nháp 5 x 2 = 50 : 5 30 :5 = 3 x 2 5x2 50 : 5 30 : 5 3x2 3 x 5> 45 : 5 3x5 45 : 5 -2 em c -2 em HTL b ng chia 5 Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài - hs theo dõi quan sát - Cho hs quan sát hình vuông . Dùng kéo c t hình vuông thành 5 ph n b ng nhau GT:Có m t hìng vuông chia làm 5 ph n b ng nhau , l y 1 ph n ư c m t ph n năm hình vuông - Tương t GT hình tròn , hình ch nh t r i rút ra k t lu n : + Trong toán h c th hi n m t ph n năm hình vuông , hình tròn , hình ch nh t ngư i ta dùng
  5. s m t ph n năm , vi t là 1/5 -- c m t ph n năm 3/ Luy n t p –th c hành Vi t là 1 /5 Bài 1 : yêu c u hs c , nh n bi t và tr l i Nh n xét cho i m hs - c , ã tô màu 1/5hình A, D Bài 2:yêu c u c -Hình nào ã tô màu 1/5s ô Yêu c u suy nghĩ và tr l i Vuông. Hình A , C , D -Vì sao em bi t hình A có 1/5 s ô vuông ư c tô màu? -Vì hình A có t t c 10 ô vuông , ã tô màu 2 ô vuông Nh n xét cho i m hs Bài 3:yêu c u c , quan sát hình v và tr l i - c . Tr l i Hình A -Vì sao em bi t hình a ã khoanh vào 1/5 s con vt? Nh n xét cho i m hs -Vì có 10 con v t chia làm 5 ph n b ng nhau thì m i ph n 4/ C ng c – D n dò: trò chơi nh n d ng 1/5 s có hai con v t . Hình a có 2 Nh n xét ti t h c con v t ư c khoanh
  6. TI T: 122 LUY N T P I/M C TIÊU: Giúp hs HTL b ng chia 5. C ng c bi u tư ng v 1/5, gi i các bài toán ơn III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài -2 hs làm bài , l p theo dõi nh n xét V m t s hình cho hs tô màu 1/ 5 s hình ó Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài 3/ Luy n t p –th c hành - Tính nh m nêu k t qu Bài 1:Tính nh m 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 30 : 5 =6 45 : 5 = 9 Nh n xét cho i m hs - hs làm bc Bài 2:làm b ng con 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 - c Bài 3:yêu c u c
  7. -Có t t c m y quy n v ? - 35 quy n v - Chia u cho m y b n ? -5 b n - Mu n bi t m i b n có bao nhiêu quy n v ta Th c hi n phép chia làm th nào ? -Yêu c u hs làm bài vào v Làm bài Thu ch m nh n xét Bài 4: yêu c u c Có 25 qu cam x p u vào - các ĩa , m i ĩa có 5 qu . H i x p ư c m y ĩa ? Tóm t t 5 qu : 1 ĩa 25 qu : ? ĩa Bài làm -S ĩa x p ư c là : yêu c u suy nghĩ và làm bài 25 : 5 = 5 ( ĩa ) Thu ch m nh n xét - hình a Bài 5 : cho hs nh n bi t hình nào ã khoanh vào 1/5s con voi 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Nh n xét ti t h c TI T: 123 LUY N T P CHUNG
  8. I/M C TIÊU: Giúp hs bi t cách tính giá tr c a m t bi u th c có hai d u tính nhân và chia ( tính t trái sang ph i )- Tìm thành ph n chưa bi t trong phép tính - C ng c v bi u tư ng ½ , 1/3 , 1/ 4, 1/5. III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên HTL b ng chia 5 - 3 em c Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i GT bài 3/ Luy n t p –th c hành Bài 1:Tính theo m u HD m u 3x4:2 -Có m y phép tính ? - có 2 phép tính ( nhân , chia) -Khi th c hi n giá tr c a bi u th c này , chúng ta cũng th c hi n tương t như cách tính giá tr c a - Tính l n lư t t trái sang m t bi u th c có 2 phép tính c ng và tr ph i -Yêu c u hs suy nghĩ và nêu cách tính GT bi u - Ta cũng tính t trái sang th c ch có 2 phép nhân và chia ph i -Yêu c u hs làm bài 3 x 4 : 2 =12 : 2 Nh n xét cho hs làm nh ng bài còn l i vào bc =6
  9. 5 x 6 : 3 = 30 : 3 = 10 6: 3 x 5 =2 x 5 = 10 2 x 2 x 2 =4 x 2 =8 Nh n xét cho i m hs -Làm bài Bài 2: tìm x yêu c u làm PHT X+2=6 3 + X = 15 X=6–2 x = 15- 3 X=4 x = 12 - hs nhìn vào sgk tr l i Thu ch m nh n xét cách làm Bài 3:Hình nào ã ư c tô màu ½ s ô vuông, 1/3s ô vuông, …. -M i chu ng có 5 con th . Bài 4 : yêu c u hs c và t làm bài H i 4 chu ng như th có t t c bao nhiêu con th ? Tóm t t 1 chu ng : 5 con 4 chu ng : ? con Bài gi i -S con th 4 chu ng có là 5 x 4 = 20 ( con )
  10. Thu ch m nh n xét -hs t làm Bài 5 :hs th c hành x p hình 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản