Tóan 2 - Bài 36, 37

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
15
download

Tóan 2 - Bài 36, 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I . Mục tiêu : giúp hs biết cách thực hiện phép cộng dạng 6 + 5 , 36 + 5 Củng cố việc tính tổng các số hạng đã biêt và giải toán đơn về phép cộng II . Đồ dùng học tập : 4 thẻ qt và 11 qt rời , phiếu bài tập - giới thiệu bài Hỏi 6 + 5 = ? Em tính như thế nào ? 6 + 5 = 11 , 6 + 4 = 10 , 10 + 1 = 11 Nêu : các em đã biết cách tính 6 + 5 , 26...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 36, 37

  1. Ti t 36 : 36 + 15 I . M c tiêu : giúp hs bi t cách th c hi n phép c ng d ng 6 + 5 , 36 + 5 C ng c vi c tính t ng các s h ng ã biêt và gi i toán ơn v phép c ng II . dùng h c t p : 4 th qt và 11 qt r i , phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Bài m i : - gi i thi u bài H i 6 + 5 = ? Em tính như th nào ? 6 + 5 = 11 , 6 + 4 = 10 , 10 + 1 = 11 2 hs nêu Nêu : các em ã bi t cách tính 6 + 5 , 26 + 5 , ti t toán hôm nay cô hư ng d n cách tính 36 + 15 - gi i thi u phép c ng 36 + 15 Thao tác g n qt trên b ng gài cùng m t l n v i hs Yêu c u : các em l y 36 qt , em l y như th nào? - hs l y 3 th và 6 qt r i ( 3 th qt và 6 qt r i ) 2 hs nêu H i:có 36 em vi t 36 vào b ng ch c và ơn v - vi t 6 vào c t ơn v , 3 vào c t như th nào ? ch c Ch c ơn v
  2. 2 6 1 5 Nêu ti p l y thêm 15 qt n a ( 1 th và 5 qt r i) H i có 15 , em vi t như th nào ? Vi t 5vào c t ơn v , th ng c t v i 6, vi t 1 vào c t ch c th ng c t vơí 3 Hs l y 1 th và 5 qt r i - Nêu thành bài toán 2 em nêu Có 36 qt thêm 15 qt n a . H i có t t c bao nhiêu qt ? H i mu n có t t c bao nhiêu qt em làm th nào ? ( l y 36 + 15 ) G n 36 + 15 = ? trên b ng gài , ghi d u + vào b ng ch c , ơn v Yêu c u bi t 36 + 15 b ng bao nhiêu em hãy th c hi n trên qt Ghi nh n các cách tính c a hs Ch n 1 cách làm Hs tính 36 + 15 trên qt Tách 4 qt 5 qt gôp 4 v i 6 qt là 10 qt , 10 qt còn g i là bao nhiêu qt ? ( 1 ch c qt ) Thay bó 1 ch c b ng 1 th 1 ch c qt 5 ch c qt v i 1 qt là bao nhiêu qt ? ( 51 qt ) C l p thao tác theo GV v y 36 qt thêm 16 qt là bao nhiêu qt ? ( 51 qt ) Có 61 em vi t như th nào ?
  3. Vi t 1 vào c t ơn v th ng c t v i 6 và 5 , vi t 5 vào c t ch c th ng c t v i 3 và 1 36 + 15 = ? ( 51 ) 2 hs nêu g n lên b ng gài , nêu cách t tính 36 Hs tr l i + 15 51 Khi th c hi n phép tính c ng qua 10 d ng 36 + 15 em c n lưu ý i u gì ? ( nh thêm 1 vào Hs t tính t ng các ch c ) 2 hs nêu cách t tính - th c hành Bài 1 tính 26 44 38 + + + 38 37 56 64 81 94 ch a bài : 1 hs c yêu c u 36 46 56 39 36 17 c l p làm trên b ng con + + + + + + 47 36 25 16 24 16
  4. 83 82 81 55 60 33 Bài 2 : t tính r i tính hs làm vào phi u 36 và 18 24 và 19 35 và 26 36 24 35 + + + 18 19 26 hs làm vào phi u 54 43 61 1 hs làm b ng ph Bài 3 : gi i bài toán theo hình v Th o lu n nhóm 4 t toán và trình bày cách gi i trên gi y nháp Bài gi i : C hai bao cân năng là : 46 + 27 = 73 ( kg) áp s : 73 kg Ho t ng nhóm 4 , i di n nhóm Bài 4 trình bày T ch c thành trò chơi Trao cho 2 im i i m t s qu bong bóng ghi các phép tính yêu c u các nhóm nh m tính và ch n qu ghi phép tính có k t qu là 45 Các nhóm thi ua nhóm nhanh nhât 40 + 5 , 18 + 27 , 36 + 9 s th ng 4 . C ng c d n dò Khi th c hành d ng toán 36 + 15 em c n chú ý
  5. i u gì ? On l i b ng c ng 9 , 8 , 7 , 6 c ng v i 1 s Nh n xét ti t h c : tuyên dương nh c nh hs Ti t 37 : LUY N T P I . M c tiêu: giúp hs -C ng c phep c ng th c hi n qua 10 ( trong ph m vi 20 ) ã h c d ng 9 + 5 , 8 + 5 , 7+5, 6+5 -Rèn kĩ năng c ng qua 10 ( có nh ) các s h ng trong ph m vi 100 - C ng c ki n th c v gi i toán , nh n d ng hình II . dùng d y h c v bài t p , b ng ph III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . bài m i - gi i thi u bài; luy n t p Nh c l i t a bài - th c hành Bài 1 Tính nh m : hs n i ti p nhau nêu k t qu
  6. 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 4 hs n i ti p nhau nêu k t qu 5 + 6 = 11 6 + 10 = 16 7 + 6 = 13 6 + 9 = 15 m i em c 1c t 8 + 6 = 14 9 + 6 = 15 6 + 6 = 12 4 + 6 = 10 Bài 2 : yêu c u nêu k t qu 1 hs c yêu c u S h ng 26 36 46 56 66 47 c l p làm vào v S h ng 15 17 24 9 18 46 1 hs làm b ng ph T ng 41 47 70 65 84 93 Bài 3: i n s hs nêu mi ng 4 5 6 7 8 l p nh n xét 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 Yêu c u nh n xét : Các s theo hàng ngang liên hs nêu mi ng ti p là bao nhiêu ? ( 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ) Các s theo t ng c t cách nhau bao nhiêu ơn v ? ( 6 ơn v ) 4 , 10 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 hs c yêu c u bài toán Bài 4 : gi i bài toán theo tóm t t sau d a vào tóm t t hs nêu toán 36cây t1 2cây
  7. t 2 ?cây c l p làm vào v Bài 5 2 hs nêu k t qu Trong hình bên có : A . 3 hình tam giác B . 3 hình t giác 4 . C ng c trò chơi : các em v a luy n t p ki n th c gì ? Trò chơi : khoanh vào k t qu C l p làm b ng con 46 + 18 = 64 a . 38 b . 63 c . 64 Nh n xét d n dò : h c thu c b ng c ng 9 , 8 , 7 , 6 c ng v i m t s Khen ng i hs h c t t
Đồng bộ tài khoản