Tóan 2 - Bài 76, 77

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
8
download

Tóan 2 - Bài 76, 77

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp hs: + Nhận biết 1 ngày có 24 giờ. + Biết cách gọi tên giờ trong ngày. + Bước đầu nhận biết đơn vị thời gian – ngày, giờ. + Củng cố biểu tượng về thời gian, khoảng thời gian, xem giờ đúng trên đồng hồ. + Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hàng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 76, 77

  1. Ti t 76. NGÀY, GI . I.M c tiêu: - Giúp hs: + Nh n bi t 1 ngày có 24 gi . + Bi t cách g i tên gi trong ngày. + Bư c u nh n bi t ơn v th i gian – ngày, gi . + C ng c bi u tư ng v th i gian, kho ng th i gian, xem gi úng trên ng h . + Bư c u có hi u bi t v s d ng th i gian trong i s ng th c t hàng ngày. II. dùng d y h c. - B ng ghi s n n i dung bài h c. ng h kim quay. ng h i n t . III.Các ho t ng d y h c. GV HS 1.Gt bài : Ngày, gi . 2.Bư c 1: - H i, bây gi là ban - Ban ngày. ngày hay ban êm? Nói: M t ngày bao gi cũng có
  2. ngày và êm, ban ngày là lúc chúng ta nhìn th y M t Tr i. Ban êm thì không nhìn th y m t tr i. Cho hs xem m t ng H . Quay kim n 5 gi : - H i, lúc 5 gi sáng em ang làm gì? Quay m t H n 11 gi : - Em ang ng . - H i, lúc 11 gi trưa em ang làm gì? Quay m t H n 2 gi chi u : - Em ang ăn cơm. - H i, Lúc 2 gi chi u em ang làm gì? Quay m t H n 12 gi êm: - Em ang h c bài cùng - H i, lúc 12 gi êm các b n. em ang làm gì? Quay m t H n 8 gi t i: - Em ang ng . - H i, lúc 8 gi t i em ang làm gì? Gt: M i ngày ư c chia ra làm các bu i khác nhau là: Sáng, Trưa, - Em ang h c bài. Chi u, T i. Bư c 2: Nói: M t ngày ư c tính t 12 - H c sinh nh c l i.
  3. gi êm hôm trư c n 12 gi êm hôm sau. Kim H ph i quay 2 vòng m i h t 1 ngày. - Hs m trên m t H - M t ngày có bao nhiêu vòng quay c a kim gi ? H và tr l i. Nói: 24 gi trong m t ngày ư c chia ra theo các bu i. - 24 ti ng H ( 24 gi ). Quay H cho h c sinh c gi c a t ng bu i. Ch ng h n: Quay l n lư t t 1 gi sáng n 10 gi sáng. - H i, V y bu i sáng b t u t lúc m y gi và - m theo: 1 gi sáng, k t thúc lúc m y 2 gi sáng, 3 gi gi ? sáng,… 10 gi sáng. Làm tương t các bu i còn l i. - T 1 gi sáng n 10 Yêu c u c ph n bài h c sách giáo gi sáng. khoa. - H i, 1 gi chi u còn g i là bao nhiêu gi ? - Hs c bài. T i sao? - 13 gi . Vì 12 gi trưa H i tương t v i các gi khác. r i n 1 gi chi u – 3.Luy n t p. 12 + 1 b ng 13. Nên Bài 1: Yêu c u hs nêu cách làm bài. gi chính là 13 gi .
  4. - Xem gi ư c v trên m t H r i ghi s ch - H th 1 ch m y gi ? gi vào ch ch m - i n s bao nhiêu vào tương ng. ch ch m? - Ch 6 gi . - Em t p th d c vào lúc - S 6. m y gi ? - H i, M i làm v lúc m y gi trưa? - lúc 6 gi sáng. - H i, em chơi bóng lúc m y gi chi u? - 12 gi trưa. Tương t v i các hình còn l i. Nh n xét, tuyên dương. - 5 gi chi u. Bài 2: Yêu c u hs c bài. - H i, Các b n nh i - 1 em h i, 1 em áp. n trư ng lúc m y - Nh n xét. gi ? - c . - H nào ch 7 gi sáng? - Lúc 7 gi sáng. - Hãy c câu ghi trong b c tranh 2. - 17 gi còn g i là m y - ng h c. gi chi u? - Em chơi th di u lúc - ng H nào ch 5 gi
  5. chi u? 17 gi . - B c tranh 4 v gì? - 5 gi chi u. - ng H D. Liên h th c t h i. - Em ang c truy n lúc 8 gi t i. ng H Bài 3: Gt H i n t sau ó làm bài. A ch 8 gi t i. Yêu c u hs làm v bài t p. - Tr l i. Hư ng d n m u: 15 gi hay 3 gi chi u. - Hs quan sát. 4.C ng c : D n dò. - Làm v . - H i, m t ngày có bao nhiêu gi ? - 20 gi hay 8 gi t i. - M t ngày b t ut âu và k t thúc âu? - M t ngày chia ra làm - Có 24 gi . m y bu i. - H i, bu i sáng tính t - B t u t 12 gi và m y gi n m y gi ? k t thúc 12 gi ( 2 D n dò: Ghi nh n i dung bài h c và vòng) luy n t p k cách xem gi úng trên ng H . - 4 bu i.
  6. - Tr l i. + Nh n xét ti t h c. Ti t 77 TH C HÀNH XEM NG H I.M C TIÊU: -Giúp hs: bi t xem gi úng trên ng h . + Làm quen v i ch gi l n hơn 12 gi (ch ng h n: 20 gi ,17 gi …). + Làm quen v i nh ng ho t ng sinh ho t, h c t p thư ng ngày liên quan n th i gian( úng, mu n,sáng t i…). II. DÙNG D Y H C -Tranh, ng h . III. CÁC HO T NG D Y H C 1.KTBC: H i l i bài cũ, nh n xét ghi -2 em tr l i. i m.
  7. 2.Bài m i: Gi i thi u bài, th c hành. Bài 1: c yêu c u c a bài. - c yêu c u . Treo tranh và h i: ng h nào ch th i gian thích h p v i gi ghi trong tranh. - lúc 7 gi . - B n An i h c lúc m y gi . - H B. - ng h nào ch lúc 7 gi . - H c sinh th c hành. - ưa mô hình yêu c u h c sinh quay n 7 gi sáng, giáo viên nx - H c sinh nh n xét úng sai. úng/sai.Tương t v i các tranh khác.
  8. Bài 2: - Yêu c u hs c ghi nh dư i b c - i h c úng gi / i h c mu n. tranh1. - Mu n bi t câu nào nói úng, câu - Quan sát tranh, c gi quy nh trong nào nói sai ta làm gì? tranh và xem ng h r i so sánh. - Gi vào h c là m y gi ? - 7 gi . - B n h c sinh i h c lúc m y gi . - 8 gi . - B n i h c s m hay mu n? - Mu n. - V y câu nào úng câu nào sai. - Câu a sai câu b úng. - H i thêm: i h c úng gi b n hs - i h c trư c 7 gi n trư ng lúc 7 gi . ph i i h c lúc nào? - Tương t v i các b c tranh còn l i. Tranh 4 v bóng i n v i m t trăng nên câu e úng – Lan t p àn lúc 20 gi . Bài 3: Trò chơi quay kim ng h . - HS chơi, i nào làm úng thì th ng. Giáo viên phát cho hai im i im t
  9. m t ng h và hư ng d n cách chơi: quay kim trên m t ng h h ch 8 gi . 3.C ng c : H i l i bài. D n dò v nhà t p xem ng h bi t gi .
Đồng bộ tài khoản