Tóan 2 - Bài 78, 79, 80

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
5
download

Tóan 2 - Bài 78, 79, 80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp hs : biết đọc tên các ngày tháng. Bước đầu biết xem lịch, biết đọc thứ, ngày ,tháng trên mặt một tờ lịch (tờ lịch tháng). - Làm quen với đơn vị đo thời gian ngày, tháng, biết có tháng có 30 ngày(11…) có tháng 31 ngày (12…). - Củng cố về các đơn vị ngày, tháng, tuần lễ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 78, 79, 80

  1. ti t 78. NGÀY, THÁNG I.M c tiêu: - Giúp hs : bi t c tên các ngày tháng. Bư c u bi t xem l ch, bi t c th , ngày ,tháng trên m t m t t l ch (t l ch tháng). - Làm quen v i ơn v o th i gian ngày, tháng, bi t có tháng có 30 ngày(11…) có tháng 31 ngày (12…). - C ng c v các ơn v ngày, tháng, tu n l . II. dùng d y h c: - Quy n l ch ho c t l ch tháng. III.Các ho t ng d y h c 1.Gi i thi u bài: Ngày, Tháng. 2.Gi i thi u các ngày trong tháng. -T l ch tháng. Treo t l ch tháng 11 h i ây là gì? L ch - Tháng 11, vì ô ngoài có in s 11 tháng nào?vì sao em bi t? L ch tháng to. cho ta bi t i u gì? - Các ngày trong tháng. - Yêu c u h c sinh c tên các c t - Ngày u tiên c a tháng là ngày - Th hai…
  2. nào? - Ngày 1. - Ngày 1 tháng 11 vào ngày th m y? - Th 7. - Cho hs ch vào. - Hs ch tranh. - Yêu c u hs l n lư t tìm các ngày - Hs tìm v a ch v a nói. Vd khác. 8/11,20/11. - Yêu c u nói rõ th c a các ngày v a tìm ? - 8/11 th 7, 20/11 th năm. - Tháng 11 có m y ngày? - K t lu n v t l ch . - 30 ngày. - Luy n t p,th c hành. - Nghe và ghi nh . Bài 1 - Yêu c u chúng ta c, vi t các ngày trong tháng. - M t em c m u. - Yêu c u nêu cách vi t c a ngày - c m u. 7/11. - Vi t ch ngày sau ó vi t s 7. Vi t ti p ch tháng r i vi t s 11 - H i khi vi t m t ngày nào ó trong - Vi t ngày trư c . tháng ta vi t ngày trư c hay tháng trư c? - Yêu c u làm v bài t p. - Làm bài.
  3. c Vi t Ngày b y tháng mư i m t Ngày 7 tháng 11 Ngày mư i năm tháng mư i m t Ngày 15 tháng 11 Ngày hai mươi tháng mư i m t Ngày 20 tháng 11 Ngày ba mươi tháng mư i m t Ngày 30 tháng 11 - Thu ch m nx cho i m tuyên dương. K t lu n: khi c hay vi t ngày trong tháng ta c vi ngày trư c, tháng sau. Bài 2: Treo t l ch tháng 12 lên b ng và - Tháng 12. h i ây là tháng nào ? - i n các ngày còn thi u vào t l ch - Hs làm pht. và h i : Sau ngày 1 là ngày bao - Ngày 2. nhiêu? - L p làm pht, nx úng sai b sung. - M t em làm m u. - Tr l i ch ngày ó trên l ch. - Cho hs c t ng câu c a ph n b r i tr l i. - H c sinh tr l i mi ng xong. Giáo viên hư ng d n cách tính: tu n này th sáu ngày 19 tháng 12. Tu n sau th sáu là ngày 26 tháng 12. Cho h c sinh l y 26-19 =17 bi t khi
  4. các ngày c a m t th nào ó trong tháng thì ch vi c l y ngày m i c ng 7 n u là ngày tu n sau ó, tr 7 n u là ngày c a tu n trư c ó – ch ng h n : th hai ngày 11 tháng 12 thì các ngày c a th hai trong tháng là: 8(1+7=8) 15(7+8=15) 22(15+7=22) 29(22+7=29) - H i tháng 12 có bao nhiêu ngày. - So sánh s ngày tháng 12 và tháng - Có 31 ngày. 11 - Tháng 11 có 30 ngày , tháng 12 có K t lu n Các tháng trong năm có s 31 ngày. ngày không u nhau. Có tháng có 31 ngày, có tháng có 30 ngày, có tháng ch có 28,29 ngày. 3.C ng c , d n dò v nhà xem l ch. * Nh n xét ti t h c.
  5. Ti t 79. TH C HÀNH XEM L CH I.M c tiêu: - Giúp hs: c ng c k năng xem l ch tháng. - C ng c bi u tư ng v th i i m, kho ng th i gian. II. dùng d y h c: T l ch tháng 1, tháng 4 sgk. III.Các ho t ng d y h c. 1.Gt bài : Th c hành xem l ch 2. Th c hành xem l ch. Bài 1: Trò chơi : i n ngày còn thi u . 4 t l ch tháng 1 sgk. - Chia các l p thành 4 i thi ua v i nhau. - Yêu c u các i dùng bút màu ghi các ngày còn thi u trong t l ch. - Sau 7 phút các i mang t l ch c a i mình lên trình bày, i nào i n úng nh t là i th ng cu c. - H i ngày u tiên c a tháng là th m y? ( th năm). Ngày cu i cùng c a tháng là th m y, ngày m y ( th 7, ngày 31). Tháng 1 có bao nhiêu ngày (31). Bài 2 Treo t l ch tháng 4.
  6. - Yêu c u quan sát và tr l i t ng câu h i. - Các ngày th sáu trong tháng 4 là ngày nào?(2,9,16,23) - Th ba tu n này là ngày 20/4. Th ba tu n trư c là ngày 13/4. Th ba tu n sau là ngày 27/4. - Ngày 30 tháng 4 là ngày th m y ?(th 6). - Tháng 4 có bao nhiêu ngày ?(30). C ng c , nh n xét, d n dò.
  7. Ti t 80. LUY N T P CHUNG I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v xem gi úng trên ng h , xem l ch tháng, nh n bi t ngày tháng. II. dùng d y h c: - Mô hình ng h . T l ch tháng 5. III.Các ho t ng d y h c: 1.Gt bài: Luy n t p chung. Bài 1: - c l n lư t t ng câu h i hs tr l i. - Em tư i cây lúc m y gi ? - lúc 5 gi chi u. - ng h nào ch 5 gi chi u? t i - ng h d. vì 5 gi chi u là 17 gi . sao? - 8 gi sáng. - Em ang h c trư ng lúc m y gi sáng - a. - ng h nào ch 8 gi sáng? - Kim ng n s 8, kim dài s 12. - Khi ng h ch 8 gi sáng thì kim ng n âu? Kim dài âu?
  8. - C nhà em ăn cơm lúc m y gi ? - 6 gi chi u. - Sáu gi chi u còn g i là bao nhiêu - 18 gi . gi ? - ng h nào ch 8 gi ? - c. - Em i ng lúc m y gi ? - 21 gi . - 21 gi còn g i là m y gi ? - 9 gi t i. - ng h nào ch 9 gi t i? - B. Bài 2: Cho hs trò chơi ( hs chơi). Bài 3: Thi quay kim ng h . - chia l p thành hai i thi ua v i nhau. - Phát cho m i i m t mô hình ng h có th quay các kim. - c t ng gi hai i cùng quay kim n gi gv c. - i nào xong trư c ư c tính i m. - K t thúc cu c chơi, i nào úng nhanh nhi u hơn th ng cu c. + C ng c : h i l i bài, nxth,d n dò.
Đồng bộ tài khoản