intTypePromotion=3

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đình Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
11
lượt xem
2
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đình Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoá luận “Tìm hiểu gía trị lịch sử văn hoá di tích đình Yên thôn” nghiên cứu khoa học nhằm tìm hiểu về các giá trị văn hoá, lịch sử, mỹ thuật của ngôi đình và đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đình Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Kho¸ luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> NguyÔn ThÞ Ph−îng<br /> tr−êng ®¹i häc v¨n ho¸ hμ néi<br /> KHOA BẢO TÀNG<br /> ===  ===<br /> <br /> nguyÔn thÞ ph−îng<br /> <br /> t×m hiÓu gi¸ trÞ lÞch sö v¨n ho¸ ®×nh yªn<br /> th«n, x· th¹ch x¸, huyÖn th¹ch thÊt,<br /> tp. hμ néi<br /> <br /> Kho¸ luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> Ngμnh: b¶o tμng<br /> <br /> ng−êi h−íng dÉn: pgs.ts nguyÔn quèc hïng<br /> <br /> Hμ Néi - 2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kho¸ luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> NguyÔn ThÞ Ph−îng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................................ 4 <br /> 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................................................... 4<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................................................ 5<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................................................... 6<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................................................... 6<br /> 5. Bố cục bài khoá luận ................................................................................................................................. 6<br /> Ch−¬ng 1 .................................................................................................................................................... 8 <br /> §×nh Th«n Yªn trong lÞch sö ...................................................................................................... 8<br /> 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ vïng ®Êt n¬i di tÝch tån t¹i ............................................................................................. 8 <br /> 1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn....................................................................................................... 8 <br /> 1.1.2. §Þa danh hμnh chÝnh x· Th¹ch X¸ ............................................................................................... 9 <br /> 1.1.3. TruyÒn thèng v¨n ho¸ vμ ®êi sèng d©n c− .................................................................................. 11 <br /> 1.2. Qóa tr×nh h×nh thμnh vμ tån t¹i ®×nh Yªn th«n................................................................................ 16 <br /> 1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh ®×nh Yªn th«n ........................................................................................... 18 <br /> 1.2.2. Sù tÝch nh©n vËt ®−îc thê ............................................................................................................. 21 <br /> Ch−¬ng 2 .................................................................................................................................................. 26 <br /> Gi¸ trÞ kiÕn tróc - nghÖ thuËt, lÔ héi ®×nh Yªn th«n .............................................. 26 <br /> 2.1. Gi¸ trÞ kiÕn tróc - nghÖ thuËt ............................................................................................................. 26 <br /> 2.1.1. Kh«ng gian c¶nh quan vμ bè côc mÆt b»ng ................................................................................ 26 <br /> 2.1.2. KÕt cÊu kiÕn tróc vμ trang trÝ kiÕn tróc........................................................................................ 28 <br /> 2.1.2.1 Nghi m«n ................................................................................................................................. 28<br /> 2.1.2.2. Nhμ t¶ vu - h÷u vu .................................................................................................................. 30<br /> 2.1.2.3 §¹i b¸i .................................................................................................................................... 30<br /> 2.2.2.4. Hậu cung ................................................................................................................................ 37<br /> 2.2. Di vật tiêu biểu đình Yên thôn............................................................................................................ 39 <br /> 2.2.1. Di vật bằng gỗ................................................................................................................................ 39 <br /> 2.2.2. Di vật gốm sứ ................................................................................................................................. 43 <br /> 2.2.3. Di vật bằng vải ............................................................................................................................... 44 <br /> 2.2.4. Di vật bằng đồng ........................................................................................................................... 45 <br /> 2.3. Lễ hội đình Yên thôn ........................................................................................................................... 45 <br /> 2.3.1. Thời gian, kh«ng gian diễn ra lễ hội ........................................................................................... 45 <br /> 2.3.2. Việc tổ chức chuẩn bị ................................................................................................................... 48 <br /> <br /> 2<br /> <br /> Kho¸ luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> NguyÔn ThÞ Ph−îng<br /> <br /> 2.3.3. Néi dung chÝnh cña lÔ héi ............................................................................................................ 51 <br /> 2.3.3.1. Phần lễ ............................................................................................................................... 51 <br /> 2.3.3.2. Phần hội ............................................................................................................................ 55 <br /> CHƯƠNG 3 ............................................................................................................................................. 58 <br /> BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH  ĐÌNH YÊN THÔN ............................................................ 58<br /> 3.1. Đánh giá hiện trạng di tích đình Yên thôn........................................................................................ 58 <br /> 3.1.1. Cảnh quan và môi trường xung quanh di tích ........................................................................... 58 <br /> 3.1.2. Nhà tả vu - hữu vu ........................................................................................................................ 60 <br /> 3.1.3. Đại bái ............................................................................................................................................ 60 <br /> 3.1.4. Hậu cung ....................................................................................................................................... 61 <br /> 3.1.5. Di vật trong di tích......................................................................................................................... 61 <br /> 3.1.6. Lễ hội ............................................................................................................................................. 62 <br /> 3.2. Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Yên thôn ................................................... 62 <br /> 3.2.1. Bảo vệ di tích bằng giải pháp kỹ thuật ........................................................................................ 62 <br /> 3.2.2. Phát huy giá trị di tích đình Yên thôn ......................................................................................... 64 <br /> 3.2.3. Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Yên thôn 67 <br /> KẾT LUẬN .................................................................................................................................................. 70 <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................................... 72 <br /> PHỤ LỤC Kho¸ luËn tèt nghiÖp ............................................................................................... 74 <br /> <br /> 3<br /> <br /> Kho¸ luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> NguyÔn ThÞ Ph−îng<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> ViÖt Nam lμ mét trong nh÷ng quèc gia Á §«ng cã nÒn v¨n ho¸ v« cïng<br /> đÆc s¾c, đa dạng, nh÷ng nÐt v¨n ho¸ riªng biÖt Êy chÝnh lμ c¸i cèt lõi ®Ó<br /> ng−êi ta nhËn ra ViÖt Nam gi÷a hμng tr¨m c¸c quèc gia kh¸c. C¸c c«ng<br /> tr×nh di tÝch lÞch sö văn hoá và danh lam thắng cảnh là một trong những<br /> bằng chứng phản ánh nÐt riªng biÖt, ®éc ®¸o cña đất nước ta.<br /> §i dọc d¶i ®Êt h×nh chữ S duyªn d¸ng, chóng ta thÊy hiÖn h÷u hμng tr¨m<br /> c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö, nh÷ng ®ền đμi, miÕu m¹o, nh÷ng ®×nh chïa,<br /> cung ®iÖn, l¨ng tÈm chóng lμ nh÷ng minh chứng lÞch sö, nh÷ng dÊu vÕt<br /> kh«ng phai mê cña thêi gian, lμ sù héi tô vμ kÕt tinh cña nh÷ng gi¸ trÞ v¨n<br /> ho¸ d©n téc suèt hμng ngh×n thÕ kû. Tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm biÕn ®æi<br /> cña thêi gian, sù phá ho¹i cña tù nhiªn, những c«ng tr×nh kiÕn tróc Êy vÉn<br /> tån t¹i ®Õn ngμy h«m nay vμ trë thμnh nguån di s¶n v« cïng quý b¸u cña<br /> v¨n ho¸ d©n téc.<br /> B−íc vμo thÕ kû XXI ®Êt n−íc ngμy mét héi nhËp sâu rộng hơn víi thÕ<br /> giíi trªn nhiÒu lÜnh vùc, chóng ta cã nhiÒu c¬ héi ®Ò ®−a ®Êt n−íc tiÕn lªn<br /> nh−ng ®ång thêi còng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc. §Æc biÖt<br /> trªn bình diện v¨n ho¸ vốn rÊt dÔ bÞ biÕn ®æi vμ lμm mÊt ®i nh÷ng gi¸ trÞ<br /> truyÒn thèng. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ lμm sao ®Ó võa ph¸t triÓn ®ù¬c, ®−a Việt<br /> Nam trë thμnh mét nước tiªn tiÕn nh−ng vÉn ph¶i gi÷ l¹i ®−îc những giá trị<br /> truyÒn thèng v¨n ho¸ tốt đẹp cña d©n téc. Giữ vững phương châm “hoμ<br /> nhËp nh−ng kh«ng hoμ tan”. V× vËy trong kú häp cña Trung −¬ng V kho¸<br /> VIII, §¶ng ®· ®−a ra NghÞ quyÕt vÒ “VÊn ®Ò x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn v¨n<br /> ho¸ Việt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®μ b¶n s¾c d©n téc”.<br /> Lμ mét sinh viªn ®−îc häc t¹i tr−êng §¹i häc V¨n ho¸, chuyªn ngμnh<br /> B¶o tån - b¶o tμng em cμng hiÓu râ h¬n gi¸ trÞ cña nh÷ng di s¶n v¨n ho¸<br /> d©n téc trong thêi ®ại míi. §ã chÝnh lμ c¸i nÒn t¶ng, lμ bÖ ®ì, lμ c¸i gèc ®Ó<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kho¸ luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> NguyÔn ThÞ Ph−îng<br /> <br /> ®−a ®Êt n−íc ta ph¸t triÓn. Nh−ng ngμy nay nh÷ng di s¶n Êy ®ang ngμy cμng<br /> bÞ mai mét, ®Æc biÖt lμ c¸c c«ng tr×nh di tÝch vèn ®· kh«ng cßn nhiÒu th×<br /> còng ®ang bÞ xuống cÊp kh¸ trÇm träng, nÕu chóng ta kh«ng nh×n nhËn cho<br /> ®óng nh÷ng gi¸ trÞ cña nh÷ng di tÝch Êy, kh«ng b¶o tån g×n gi÷ chóng th×<br /> nhøng di tÝch Êy sÏ vÜnh viÔn mÊt ®i vμ nh− thÕ nghÜa lμ chóng ta ®ang lμm<br /> mÊt ®i nh÷ng tμi s¶n v« gi¸ n¬i kÕt tinh trÝ tuÖ, c«ng søc cña nh©n d©n trong<br /> suèt qu¸ tr×nh lÞch sö.<br /> V× vËy em ®· chän ®Ò tμi “Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá di tích đình<br /> Yên thôn - xã Thạch Xá - huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội” lμm ®Ò tμi<br /> viÕt khoá luËn tèt nghiÖp cña em . Em mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ<br /> cña m×nh ®Ó b−íc ®Çu t×m hiÓu gi¸ trÞ cña ng«i ®×nh vμ nh÷ng ®ãng gãp cña<br /> nã víi céng ®ång d©n c− trong ®êi sèng v¨n ho¸ hiÖn nay. Từ đó em bước<br /> đầu đề ra một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của ngôi đình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Đình Yên thôn là di tích lịch sử văn hoá có đầy đủ tính chất đích thực cả<br /> nội dung và hình thức, đã được các cơ quan văn hoá khảo sát, tìm hiểu về<br /> kiến trúc và lễ hội để lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hoá. Năm 1988<br /> đình Yên thôn đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Tuy<br /> nhiên các thông tin trong hồ sơ di tích chỉ mang tính chất khái quát, chưa<br /> mang tính chuyên sâu vào từng chi tiết kiến trúc nghệ thuật, hiện trạng và<br /> giải pháp bảo tồn di tích.<br /> Khoá luận “Tìm hiểu gía trị lịch sử văn hoá di tích đình Yên thôn” của<br /> em là bài báo cáo trước khi tốt nghiệp, đồng thời cũng là bài nghiên cứu<br /> khoa học nhằm tìm hiểu về các giá trị văn hoá, lịch sử, mỹ thuật của ngôi<br /> đình và đưa ra những giải pháp của cá nhân nhằm bảo tồn và phát huy giá<br /> trị của di tích. Là một sinh viên được học chuyên ngành bảo tồn - bảo tàng,<br /> em đã cố gắng nghiên cứu để có được những hiểu biết chuyên sâu về các<br /> giá trị lịch sử, văn hoá của di tích đình Yên thôn, bước đầu đưa ra những<br /> giải pháp bảo tồn và đề xuất những ý kiến để phát huy vai trò của di tích<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản