intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng gia đình Văn hóa của dân tộc Sán Dìu ở Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
16
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng gia đình Văn hóa của dân tộc Sán Dìu ở Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng gia đình Văn hóa của dân tộc Sán Dìu ở Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay với mục đích tìm hiểu và đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hoá của dân tộc Sán Dìu ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào, kiến nghị phương hướng để nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá trong tương lai. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng gia đình Văn hóa của dân tộc Sán Dìu ở Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay

 1. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. tr−êng ®¹i häc v¨n ho¸ hµ néi Khoa V¨n Ho¸ D©n Téc ThiÓu Sè Kho¸ lu©n Tèt nghiÖp §Ò tμi: X©y dùng gia ®×nh V¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë ThÞ x∙ CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Gi¶ng viªn h−íng dÉn : PGS.TS Phan V¨n Tó Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Hång T−¬i Líp : VHDT- 11A Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 1 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 2. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh ®−îc Khãa luËn tèt nghiÖp nµy, sinh viªn ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¬ quan ban ngµnh ThÞ x· CÈm Ph¶ vµ b¹n bÌ cïng líp. Nh©n dÞp b¸o c¸o Khãa luËn, sinh viªn xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi PGS. TS Phan V¨n Tó - gi¶ng viªn h−íng dÉn ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì chØ b¶o ®Ó khãa luËn cña sinh viªn ®−îc hoµn thµnh. Sinh viªn xin c¶m ¬n HuyÖn ñy, UBND thÞ x· CÈm Ph¶, c¸c ban ngµnh vµ UBND c¸c ph−êng x· vµ bµ con nh©n d©n thÞ x· vµ ®Æc biÖt ch©n thµnh ch©n thµnh c¶m ¬n Phßng V¨n hãa vµ Th«ng tin ThÞ x· CÈm Ph¶ ®· cung cÊp nh÷ng tµi liÖu quý gi¸ thiÕt thùc cho sinh viªn, phßng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®−îc ®i thùc tÕ t¹i c¬ së ®Ó cã t− liÖu thùc tÕ cho bµi khãa luËn. Còng nh©n ®©y, sinh viªn xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa V¨n hãa D©n téc thiÓu sè, tr−êng §¹i häc V¨n hãa Hµ Néi cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn líp V¨n hãa D©n téc 11A ®· gióp ®ì sinh viªn hoµn thµnh tèt khãa luËn. Bµi viÕt cña sinh viªn tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh−ng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®−îc c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn vµ bæ sung thªm ®Ó bµi viÕt cña sinh viªn ®Çy ®ñ h¬n. Mét lÇn n÷a, sinh viªn xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn NguyÔn ThÞ Hång T−¬i Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 2 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 3. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Môc Lôc Trang Më ®Çu………………………………………………………….................1 Ch−¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa……………………5 1.1 Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸………..5 1.2. Quan ®iÓm vÒ v¨n ho¸ gia ®×nh vµ gia ®×nh v¨n ho¸……………………..8 1.2.1. Kh¸i niÖm gia ®×nh……………………………………………………..8 1.2.2.V¨n ho¸ gia ®×nh………………………………………………………..9 1.2.3.Gia ®×nh v¨n ho¸………………………………………………………..11 1.3.Môc ®Ých cña cuéc vËn ®éng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸……………......12 1.4. Nh÷ng tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó c«ng nhËn Gia ®×nh v¨n ho¸………...............13 1.5. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸…………………………….15 Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶ hiÖn nay………………………………………………….17 2.1. Vµi nÐt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n c−, kinh tÕ, v¨n hãa x∙ héi thÞ x∙ CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh…………………………………….........17 2.1.1. §Þa lý tù nhiªn…………………………………………………………17 2.1.2. D©m c− vµ sù ph©n bè…………………………………………………17 2.1.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ………………………………………………………18 2.1.4. §Æc ®iÓm v¨n hãa- x· héi…………………………………………......19 2.2 Kh¸i qu¸t vÒ ng−êi S¸n D×u ë thÞ x∙ CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh……20 2.2.1. Nguån gèc cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh…..20 2.2.2. §Æc ®iÓm vÒ v¨n hãa - x· héi cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶…..21 2.3. Gia ®×nh truyÒn thèng cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x∙ CÈm Ph¶, Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 4 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 4. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. tØnh Qu¶ng Ninh…………………………………………………………….32 2.3.1 Gia ®×nh………………………………………………………………...32 2.3.2 Dßng hä……………………………………………………………......34 2.4. Vµi nÐt vÒ phong trµo x©y dùng Gia ®×nh v¨n hãa hiÖn nay ë thÞ x∙ CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh……………………………………….35 2.5 X©y dùng gia ®×nh v¨n hãa hiÖn nay cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x∙ CÈm Ph¶…………………………………………………………...39 2.5.1. NhËn thøc vÒ x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña ng−êi S¸n D×u…………39 2.5.2 C«ng t¸c chØ ®¹o x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa………………………….40 2.5.3 Tiªu chÝ ®Ó c«ng nhËn gia ®×nh v¨n hãa cña ng−êi S¸n D×u…………..43 2.5.4 Qu¸ tr×nh thùc hiÖn x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña ng−êi S¸n D×u…..46 2.5.5 KÕt qu¶ phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña d©n téc S¸n D×u vµ mét sè phong trµo kh¸c ë thÞ x· CÈm Ph¶………………………48 2.5.5.1 KÕt qu¶ phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña d©n téc S¸n D×u…………………………………………………………..48 2.5.5.2. KÕt qu¶ mét sè phong trµo kh¸c……………………………………..50 2.5.6 Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ trong phong trµo x©y dùng Gia ®×nh v¨n hãa hiÖn nay cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x· CÈm ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh…........51 Ch−¬ng3: Nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ gi¶ ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay vµ t−¬ng lai………………..53 3.1 Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ qu¸ tr×nh x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x∙ CÈm Ph¶……………………………………..53 3.2 Nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña ng−êi S¸n D×u ë thÞ x∙ CÈm Ph¶…...55 Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 5 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 5. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. 3.2.1 Ph−¬ng h−íng, môc tiªu vµ nhiÖm vô………………………………...55 3.2.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶……………………………..59 3.3 KiÕn nghÞ ………………………………………………......................61 KÕt LuËn………………………… Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o Danh s¸ch ng−êi cung cÊp th«ng tin Phô lôc Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 6 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 6. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. Gia ®×nh lµ n¬i duy tr× nßi gièng cña con ng−êi, lµ c¸i n«i nu«i d−ìng vµ hoµn thiÖn thÓ chÊt vµ tinh thÇn, chuÈn bÞ hµnh trang cho mçi c¸ nh©n hoµ nhËp vµo céng ®ång x· héi. Gia ®×nh cßn lµ ®¬n vÞ x· héi cña nÒn V¨n ho¸ d©n téc - n¬i diÔn ra sù h×nh thµnh s¸ng t¹o, l−u gi÷ vµ trao truyÒn v¨n ho¸ tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. Cho ®Õn nay, vÊn ®Ò gia ®×nh ®· ®−îc c¸c nhµ nghiªn cøu tiÕp cËn ë nhiÒu gãc ®é khoa häc: T©m lý häc, x· héi häc, d©n téc häc vµ ®· cho ra nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®¹t kÕt qu¶ cao. Riªng vÊn ®Ò x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ còng ®· mét sè ®Ò tµi nghiªn cøu nh−ng chØ chó ý ®Õn mét sè vïng ph¸t triÓn vµ cßn chung chung. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ lµ mét viÖc cÇn thiÕt, phï hîp víi chñ tr−¬ng cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ lµ nguyÖn väng cña nh©n d©n vÒ ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói. ViÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn v¨n ho¸ cña nh©n d©n, phï hîp víi c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ x· héi ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. D©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh lµ mét trong c¸c d©n téc c− tró t¹i thÞ x· CÈm Ph¶, lµ mét trong n¨m ba d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ lµ phong trµo ®· ®−îc ph¸t ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c d©n téc ë thÞ x· CÈm Ph¶. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ lµ nh»m gãp phÇn t¹o ra c¸c ®¬n vÞ cã ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn phong phó lµnh m¹nh, ®¸p øng nhu cÇu v¨n ho¸ ®a d¹ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn cña ®ång bµo S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, n©ng cao tÝnh tù qu¶n cña gia ®×nh trong c«ng cuéc x©y dùng nÕp sèng v¨n minh. Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 7 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 7. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Cïng víi c¸c d©n téc kh¸c ë thÞ x· CÈm Ph¶, d©n téc S¸n D×u ®· vµ ®ang tiÕp tôc thùc hiÖn phong trµo “ X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸”. §Ó hiÓu h¬n vÒ thùc tr¹ng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña ®ång bµo d©n téc S¸n D×u, sinh viªn nhËn thÊy nghiªn cøu vÊn ®Ò x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u lµ rÊt cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ch×nh v× c¸c lý do trªn, sinh viªn ®· chän tªn ®Ò tµi cho Khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh lµ “ X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶ hiÖn nay”. 2. LÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ lµ vÊn ®Ò ®−îc toµn §¶ng, toµn d©n quan t©m vµ còng lµ mét ®Ò tµi ®−îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu quan t©m. Mét sè sinh viªn cña tr−êng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi còng ®· lÊy lµm ®Ò tµi cho kho¸ luËn cña m×nh, vÝ dô nh−: §Ò tµi “ T×m hiÓu vÊn ®Ò x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ë vïng ®ång bµo Stieng huyÖn B×nh Long, tØnh Qu¶ng B×nh” cña §iÓu Huúnh Sang vµ mét sè sinh viªn kh¸c. Nh−ng ë thÞ x· CÈm Ph¶ tØnh Qu¶ng Ninh th× ®©y lµ c«ng tr×nh ®Çu tiªn nghiªn cøu vÒ viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu. Víi ®Ò tµi “ X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶ hiÖn nay”, sinh viªn muèn t×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña phong trµo, kiÕn nghÞ ph−¬ng h−íng ®Ó n©ng cao chÊt l−îng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ trong t−¬ng lai. 4. §èi t−îng nghiªn cøu. Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 8 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 8. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶ tØnh Qu¶ng Ninh. 5. Ph¹m vi nghiªn cøu. §Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u trong néi thÞ thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh. 6. Ph−¬ng ph¸p nhiªn cøu. §Ò tµi ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý t− liÖu: Ph−¬ng ph¸p thu thËp t− liÖu lµ ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc ®Þa, ®iÒn d· tËn c¬ së…. Ph−¬ng ph¸p xö lý t− liÖu bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p: ph©n lo¹i, miªu t¶ thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp vµ ph−¬ng ph¸p liªn ngµnh d©n téc häc, v¨n ho¸ häc. 7. §ãng gãp cña ®Ò tµi. Kho¸ luËn Tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “ X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh” sÏ gãp mét phÇn t− liÖu vÒ viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ë vïng ®ång bµo d©n téc S¸n D×u nãi riªng vµ x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ c¬ së ë vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ë n−íc ta. §ång thêi qua ®Ò tµi nµy sinh viªn muèn ®−îc ®ãng gãp mét phÇn tµi liÖu thùc tÕ vÒ x©y dùng gia ®×nh cña d©n téc S¸n D×u vµo c«ng cuéc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ cña thÞ x· CÈm Ph¶ hiÖn nay. 8. Bè côc cña kho¸ luËn. Më ®Çu; Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸; Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay; Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 9 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 9. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Ch−¬ng 3: Nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay vµ t−¬ng lai; KÕt luËn; Danh môc tµi liÖu tham kh¶o; Danh s¸ch ng−êi cung cÊp t− liÖu; Phô lôc. Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 10 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 10. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. Danh môc Tμi liÖu tham kh¶o 1. Ban chØ ®¹o Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng §êi sèng v¨n hãa (2006). V¨n b¶n chØ ®¹o h−íng dÉn phong trµo Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa, Hµ Néi. 2. B¸o c¸o Tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn Phong trµo x©y dùng Gia ®×nh V¨n hãa (2001- 2006) cña Phßng V¨n hãa - Th«ng tin ThÞ x· CÈm Ph¶. 3. B¸o c¸o Tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn Phong trµo x©y dùng Gia ®×nh V¨n hãa (2001- 2006) cña UBND ph−êng Quang Hanh. 4. B¸o c¸o ®Ò dÉn ®iÒu chØnh, bæ sung quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi thÞ x· CÈm Ph¶ ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng 2020. 5. Bé VHTT&DL, Côc V¨n ho¸ c¬ së (2008). V¨n b¶n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ NÕp sèng v¨n ho¸, Hµ Néi. 6. Côc v¨n ho¸ c¬ së thuéc Bé VH- TT(1999). Hái ®¸p vÒ x©y dùng lµng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸, nÕp sèng v¨n ho¸, tæ chøc vµ qu¶n lý lÔ héi truyÒn thèng. NXB CTQG- Hµ Néi. 7. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam(1987). V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø VI. NXB Sù thËt – Hµ Néi. 8. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam (1991). V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø VII. XNB Sù thËt – Hµ Néi. 9. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam (1996). V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø VIII. XNB Sù thËt – Hµ Néi. 10. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam(2001). V¨n kiÖn §H§B toµn quèc lÇn thø IX. NXB Sù thËt - Hµ Néi. 11. §µo Duy Anh (1992). ViÖt Nam V¨n hãa sö c−¬ng. NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh – TP.HCM. Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 73 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 11. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. 12. Hoµng Nam (1998). V¨n hãa téc ng−êi, NXB VHDT – Hµ Néi. 13. Huúnh ThÞ Duy (1999). Tõ ®iÓn v¨n hãa gia ®×nh. NXB VHTT – Hµ Néi. 14. Hoµng ThÞ Nga (2005). §Ó cã mét gia ®×nh v¨n hãa. NXB L§- XH, Hµ Néi. 15. Hoµng Phª (chñ biªn). Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt. NXB KHXH, H 1998. 16. Khãa luËn tèt nghiÖp (2004). LÔ c−íi cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh. TrÞnh ThÞ BÝch Nga (Khoa QLVH, tr−êng §HVH Hµ Néi). 17. Lª Ngäc V¨n (1998). Gia ®×nh v¨n hãa víi chøc n¨ng x· héi häc, NXB Gi¸o Dôc – Hµ Néi. 18. Lª Thi, Vµi suy nghÜ vÒ V¨n hãa gia ®×nh vµ Gia ®×nh v¨n hãa, T¹p chÝ Gia ®×nh ngµy nay, sè 19- 1997. 19. Ma Kh¸nh B»ng (1983). Ng−êi S¸n D×u ë ViÖt Nam, NXB KHXH – Hµ Néi. 20. Ma Kh¸nh B»ng, Vµi nÐt vÒ d©n téc S¸n D×u, Th«ng b¸o D©n téc häc, sè 3.1997. 21. Mac – Angghen (1962). HÖ t− t−ëng §øc. NXB Sù thËt – Hµ Néi. 22. Mai Huy BÝch (1987). Lèi sèng gia ®×nh ngµy nay, NXB Phô n÷ - Hµ Néi. 23. Ng« C«ng Hoµn (1993). T©m lý häc gia ®×nh, Tr−êng §¹i häc S− ph¹m 1 biªn so¹n, Hµ Néi. 24. Ng« §øc ThÞnh, V¨n hãa vïng vµ ph©n vïng v¨n hãa ë ViÖt Nam, NXB KHXH 25. NguyÔn Kh¾c Tông, MÊy ghi chÐp vÒ ng−êi S¸n D×u, T¹p chÝ D©n téc häc, sè 37. 1959 Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 74 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i
 12. X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ cña d©n téc S¸n D×u ë thÞ x· CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh hiÖn nay. 26. NguyÔn Quèc TuÊn (1995). T×m hiÓu c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh. NXB TPHCM – TP.HCM. 27. NguyÔn ThÞ QuÕ Loan (2008). TËp qu¸n ¨n uèng cña ng−êi S¸n D×u ë Th¸i Nguyªn. LuËn ¸n tiÕn sÜ sö häc. ViÖn KHXH – Hµ Néi. 28. NguyÔn V¨n Hy (1995). MÊy vÊn ®Ò x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa c¬ së hiÖn nay. NXB V¨n hãa Hµ néi. 29. Ng« V¨n Trô, NguyÔn Xu©n CÇn (1997). D©n téc S¸n D×u ë B¾c Giang, NXB VHDT – Hµ Néi. 30. TØnh ñy, UBND tØnh Qu¶ng Ninh (GS. NguyÔn Hång Phong, GS. Vò Khiªu chñ biªn), §Þa chÝ Qu¶ng Ninh tËp 1,2,3. 31. Vò Ngäc Kh¸nh (1997). V¨n hãa gia ®×nh ViÖt Nam, NXB VHDT – Hµ Néi. 32. X©y dùng gia ®×nh v¨n hãa míi (Kinh nghiÖm c«ng t¸c vËn ®éng phô n÷), NXB Phô n÷, H.1978. Kho¸ luËn Tèt nghiÖp 75 NguyÔn ThÞ Hång T−¬i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản