intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng gia đình văn hóa

Xem 1-20 trên 1394 kết quả Xây dựng gia đình văn hóa
 • Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy, bài báo xác định các cơ sở lý luận về các yếu tố và nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể dục thể thao (TDTT) quần chúng khu vực nông thôn mới Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình chính sách, giải pháp nhằm phát triển TDTT quần chúng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, phục vụ công cuộc xây dựng hiện đại khóa khu vực nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày về sự thay đổi và chuyển mình đó là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đánh dấu một bước tiến mới về xây dựng nền kinh tế với sự cạnh tranh lành mạnh, thể hiện được việc phân phối lợi nhuận theo thành quả lao động và kết quả đầu tư, tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn luôn là “nút thắt khó gỡ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p atarumoroboshi 05-05-2022 17 2   Download

 • Gia đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thành quả kinh tế thị trường mang lại thì nhiều khó khăn, bất trắc đang gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội. Bài viết này trên cơ sở nêu ra lý luận của Ăngghen về vấn đề gia đình đi đến phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu các đặc trƣng về nhà cửa truyền thống của người Thái Đen ở xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tìm hiểu những biến đổi về nhà cửa trên nhiều khía cạnh, biến đổi về loại hình, vật liệu, kĩ thuật xây dựng, mặt bằng sinh hoạt, phong tục tập quán và mối quan hệ xã hội của các thành viên trong gia đình; tìm hiểu các yếu tố tác động như môi trường, xã hội, thể chế và chính sách dẫn đến sự biến đổi về nhà cửa của người Thái Đen ở xã Bình Sơn.

  pdf146p bakerboys02 27-04-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là kế thừa các bộ tiêu chí phân loại sa mạc hóa đã được xây dựng để xác định bộ tiêu chí phân loại sa mạc hóa và mức độ sa mạc hóa cho huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; đánh giá được thực trạng, diện tích các vùng có bị sa mạc hóa tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; xác định được các mô hình phòng chống sa mạc hóa có hiệu quả, bền vững điển hình tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf122p bakerboys02 27-04-2022 1 0   Download

 • Bản Di chúc trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề xây dựng Đảng thông qua tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf4p vistephenhawking 20-04-2022 5 0   Download

 • Trên cơ sở hệ thống lý luận về văn hóa gia đình, truyền hình đa nền tảng, về quá trình tiếp nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông và thực trạng việc tiếp nhận thông tin liên quan đến văn hóa gia đình từ các chương trình truyền hình đa nền tảng VTV của các chủ thể văn hóa gia đình tại một số khu đô thị mới ở thủ đô Hà Nội, luận án nhận diện những kết quả, khả năng tác động thay đổi nhận thức, hệ thống hành vi qua quá trình tiếp thu thông tin từ truyền hình đa nền tảng VTV giúp xây dựng, điều chỉnh, phát triển văn hóa gia đình nơi đây theo hướng tích cực trong bối cảnh hiện nay.

  pdf218p linyanjun_2408 21-04-2022 30 7   Download

 • Tiếp tục phần 1, Ebook Nghệ thuật ứng xử cho bạn trẻ phần 2 phân tích những kỹ năng cơ bản về ứng xử, giao tiếp trong mối quan hệ đồng nghiệp, tình yêu, gia đình, nơi công sở và trong kinh doanh. Nêu ra các cách nên và không nên trong giao tiếp để tạo được ấn tượng tốt về bản thân, góp phần xây dựng văn hóa gia đình, công sở. Mời các bạn tham khảo.

  pdf107p redrose24 15-04-2022 4 2   Download

 • Phần 2 của cuốn "Văn hóa gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay" cung cấp cho độc giả thông tin về thực trạng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay, qua đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p cucngoainhan9 07-04-2022 3 1   Download

 • Luân văn nghiên cứu Bộ luật Hồng Đức để tìm ra những quy định mang tính bảo vệ quyền lợi cho nhóm xã hội yếu thế, từ đó khẳng định tính độc lập, nhân đạo, tiến bộ của Bộ luật Hồng Đức so với pháp luật Trung Hoa và Tây Âu cùng thời kỳ; khẳng định giá trị từ những quy định bảo vệ quyền lợi cho nhóm xã hội yếu thế của Bộ luật Hồng Đức và tiếp thu, kế thừa những giá trị đó trong quá trình xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi nhóm xã hội yếu thế ở Việt Nam hiện nay.

  pdf128p badbuddy09 05-04-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định mối quan hệ giữa đặc điểm môi trƣờng vật lí của vùng với hệ thống rừng ngập mặn; phân tích, đánh giá quan hệ tương tác giữa điều kiện địa hình đến hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu; nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự phân bố hệ thực vật rừng ngập mặn, tập trung vào chế độ ngập; thiết kế và xây dựng mô hình toán mô phỏng diễn biến và diễn thế rừng ngập mặn; mô hình hóa diễn biến rừng ngập mặn dưới tác động ảnh hưởng của các điều kiện môi trường.

  pdf104p badbuddy09 05-04-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp, Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: X...

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 13 2   Download

 • Thực hiện đề tài này tác giả mong muốn nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về hàng rào phi thuế quan theo quy định của luật pháp quốc tế làm cơ sở để đánh giá thực trạng xây dựng, sử dụng hàng rào phi thuế quan trong hoạt động quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc; từ đó đề xuất phương hƣớng, giải pháp trong xây dựng và việc sử dụng hàng rào phi thuế quan để quản lý có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 34 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu Bộ luật Hồng Đức để tìm ra những quy định mang tính bảo vệ quyền lợi cho nhóm xã hội yếu thế, từ đó khẳng định tính độc lập, nhân đạo, tiến bộ của Bộ luật Hồng Đức so với pháp luật Trung Hoa và Tây Âu cùng thời kỳ; khẳng định giá trị từ những quy định bảo vệ quyền lợi cho nhóm xã hội yếu thế của Bộ luật Hồng Đức và tiếp thu, kế thừa những giá trị đó trong quá trình xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi nhóm xã hội yếu thế ở Việt Nam hiện nay.

  pdf128p badbuddy08 16-03-2022 3 0   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích cơ bản sau đây: Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện; làm tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của huyện Thanh Trì và là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên đại học và học viên sau đại học của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống pháp luật đất đai nói chung và các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 17 4   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Hệ thống hoá và góp phần phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD; nhận diện những tồn tại, bất cập của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD trên cơ sở đánh giá thực trạng thi hành đặt trong mối quan hệ so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới về lĩnh vực này; đề xuất định hướng và giải pháp khắc phục nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD.

  pdf99p badbuddy07 11-03-2022 7 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu khái niệm hồ sơ học tập, các loại hồ sơ học tập, hiệu quả của hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực học sinh. Từ đó, xây dựng hồ sơ học tập để đánh giá năng lực học sinh trong dạy học một chủ đề của môn Ngữ văn với ba nội dung: Lập bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực, xây dựng hồ sơ học tập, minh hoạ hồ sơ học tập dùng để đánh giá năng lực học sinh trong dạy học một chủ đề ở môn Ngữ văn.

  pdf7p vilouispasteur 11-03-2022 0 0   Download

 • Mục đích của luận văn là ngheien cứu luận giải một cách tương đối đầy đủ về những nội dung cơ bản của sự điều chỉnh pháp luật về HĐBH hàng hóa XNK ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, kết hợp sự sự phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật giao kết, thực hiện HĐBH hàng hóa XNK, tác giả đưa ra một số kiến nghị bước đầu với mong muốn những kiến nghị của mình là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà nghiên cứu, các nhà lập láp trong việc xây dựng chế định pháp luật về HĐBH hàng hóa XNK ở nước ta trong những năm tới.

  pdf82p badbuddy07 11-03-2022 12 1   Download

 • Đề tài tập trung vào nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận của CPH DNNN nói chung và trong quân đội nói riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong nội dung trình bày tác giả sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn cũng như xu hướng CPH DNNN trong quân đội khi sắp xếp đổi mới DNQĐ. Qua đó nêu nên những kiến nghị có thể áp dụng khi CPH DNNN trong quân đội và việc hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực này, đồng thời xây dựng một tiến trình CPH phù hợp với đặc thù của các DNQĐ, góp một phần đẩy nhanh tiến trình đổi mới và phát triển DNQĐ.

  pdf143p badbuddy06 04-03-2022 6 1   Download

 • Hiện nay, các nghiên cứu về chính sách điều hành lãi suất ở Việt Nam vẫn chủ yếu dừng lại trên khía cạnh lý thuyết và còn khá ít những khảo sát thực nghiệm. Do đó, việc tìm lời giải dưới góc nhìn định lượng cho những câu hỏi đặt ra là điều rất cần thiết, nhất là cho quá trình hoạch định chính sách. Xuất phát từ nhu cầu đó, bài nghiên cứu này sẽ tiến hành mô hình hóa chính sách điều hành lãi suất ở Việt Nam theo phương pháp phân tích SVAR.

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 16 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng gia đình văn hóa
p_strCode=xaydunggiadinhvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2