intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ thịt quả điều lộn hột và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
64
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ thịt quả điều lộn hột và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Luận văn nhằm nghiên cứu ứng dụng Tanin tách từ thịt quả điều lộn hột làm chất ức chế ăn mòn kim loại và làm lớp lót cho mảng sơn,...Từ đó, khai thác thêm ứng dụng, nâng cao giá trị của loài thực vật này trong thực tiễn. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1-Một số vấn đề về lý luận; Chương 2-Những nghiên cứu thực nghiệm; Chương 3-Kết quả và bàn luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ thịt quả điều lộn hột và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> NGÔ TH THÙY DƯƠNG<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TSKH. LÊ T<br /> <br /> H I<br /> <br /> Ph n bi n 1: GS.TS. Đào Hùng Cư ng<br /> <br /> NGHIÊN C U CHI T TÁCH TANIN<br /> T TH T QU ĐI U L N H T VÀ NG D NG<br /> LÀM CH T<br /> <br /> Ph n bi n 2 : GS.TSKH. Tr n Văn Sung<br /> <br /> C CH ĂN MÒN KIM LO I<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa h u cơ<br /> Mã s : 60 44 27<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m Lu n<br /> văn t t nghi p Th c sĩ Khoa h c h p t i Đ i h c Đà N ng<br /> vào ngày 13 tháng 11 năm 2012.<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C<br /> <br /> Đà N ng – 2012<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> 3<br /> M<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> m t lư ng r t l n tanin b th i lo i hoang phí. Vì v y vi c khai thác<br /> <br /> 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI<br /> <br /> thêm ng d ng, nh m nâng cao giá tr c a cây ñi u l n h t và gi i<br /> <br /> Ch ng ăn mòn kim lo i là m t lĩnh v c thu hút s quan tâm<br /> <br /> quy t v n ñ ch t c ch ăn mòn kim lo i thân thi n v i môi trư ng<br /> <br /> c a h u h t m i qu c gia trên th gi i, ñ c bi t là các qu c gia có<br /> <br /> có ý nghĩa th c ti n cao. Bên c nh ñó góp ph n gi i quy t ñư c m i<br /> <br /> n n công nghi p phát tri n. Theo ñánh giá hàng năm c a cơ quan<br /> <br /> lo v ô nhi m môi trư ng và t o thêm công ăn vi c làm cho ngư i<br /> <br /> phát tri n Liên Hi p Qu c (UNDP), ăn mòn kim lo i làm t n th t khá<br /> <br /> nông dân. Vì th , tôi ch n ñ tài "Nghiên c u chi t tách Tanin t<br /> <br /> l n ñ i v i n n kinh t qu c dân và chi m t i 3% t ng s n ph m<br /> <br /> th t qu ñi u l n h t và ng d ng làm ch t c ch ăn mòn kim<br /> <br /> qu c gia (GNP). Có nhi u phương pháp ñ ch ng ăn mòn kim lo i,<br /> <br /> lo i”<br /> <br /> trong ñó vi c s d ng các ch t c ch như cromat, photphat, nitrit,<br /> <br /> 2. M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C U<br /> <br /> …cũng ñã mang l i hi u qu ñáng k . Tuy nhiên, các ch t c ch này<br /> thư ng gây ô nhi m môi trư ng. Vì v y, công ngh ch ng ăn mòn<br /> <br /> - Xây d ng qui trình chi t tách và nghiên c u các y u t<br /> hư ng ñ n quá trình chi t tách tanin t th t qu ñi u l n h t.<br /> <br /> m i hư ng ñ n vi c s d ng các ch t c ch s ch, thân thi n v i môi<br /> trư ng ñang ñư c các nhà khoa h c chú tr ng.<br /> Trên th gi i, ngư i ta bi t ñ n tanin là m t h p ch t có nhi u<br /> ng d ng ñ c bi t: làm dư c ph m, dùng trong công ngh thu c da,<br /> <br /> - Nghiên c u ng d ng tanin tách t th t qu ñi u l n h t làm<br /> ch t c ch ăn mòn kim lo i và làm l p lót cho màng sơn.<br /> 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U<br /> 3.1. Đ i tư ng<br /> <br /> làm b n màu, làm ch t c ch ăn mòn kim lo i<br /> Hi n nay<br /> <br /> nư c ta cây ñi u l n h t ñư c bi t ñ n như m t lo i<br /> <br /> cây tr ng quen thu c có giá tr kinh t cao. T năm 2002 Vi t Nam<br /> ñã vươn lên ñ ng th nhì th gi i sau<br /> <br /> nh<br /> <br /> - Th t qu ñi u l y t cây ñi u l n h t<br /> <br /> khu v c th tr n Phú<br /> <br /> Hoà, huy n ChưPăh, t nh Gia Lai.<br /> 3.2. Ph m vi nghiên c u<br /> <br /> n Đ c v di n tích tr ng<br /> <br /> - Nghiên c u quy trình chi t tách tanin b ng các dung môi<br /> <br /> ñi u (350.000 ha), s n lư ng công nghi p (220-250 ngàn t n) l n kim<br /> <br /> khác nhau; kh o sát các y u t<br /> <br /> ng ch xu t kh u (214 tri u USD). Cây ñi u l n h t tr thành loài cây<br /> <br /> kh o sát kh năng c ch ăn mòn kim lo i trong môi trư ng NaCl<br /> <br /> xóa ñói gi m nghèo cho ngư i nông dân. Khi nói ñ n qu ñi u ngư i<br /> <br /> 3,5%; HCl.<br /> <br /> ta thư ng ch nghĩ t i m t vài s n ph m c a nó như: h t ñi u, d u<br /> <br /> nh hư ng ñ n quá trình chi t tách và<br /> <br /> - Nơi th c hi n: phòng thí nghi m trư ng Đ i h c Sư ph m Đà<br /> <br /> ñi u... còn th t qu ñi u l n h t b b ñi sau thu ho ch l y h t, ch<br /> <br /> N ng<br /> <br /> m t s lư ng r t ít không ñáng k ñư c s d ng làm th c ăn gia súc,<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> <br /> nư c m m chay... Trung bình c 1 t n h t ñi u thô ñư c thu ho ch<br /> <br /> 4.1. Phương pháp nghiên c u lý thuy t<br /> <br /> thì có ñ n 8-10 t n th t qu ñi u b ngư i nông dân b ñi gây ô nhi m<br /> <br /> T ng quan các phương pháp nghiên c u các ñ c ñi m sinh thái<br /> <br /> môi trư ng nghiêm tr ng. Trong khi ñó, trong th t qu ñi u l n h t có<br /> <br /> h c c a cây ñào l n h t, tính ch t lý hóa h c và ng d ng c a tanin,<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> các phương pháp chi t tách h p ch t h u cơ, các phương pháp phân<br /> tích c u trúc h p ch t h u cơ, s ăn mòn và b o v kim lo i, phương<br /> <br /> 6. T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U<br /> Tài li u nghiên c u v cây ñi u l n h t, tanin, kh năng c ch<br /> <br /> pháp ch p SEM…<br /> <br /> ăn mòn kim lo i c a tanin, các phương pháp chi t tách h p ch t h u<br /> <br /> 4.2. Phương pháp nghiên c u th c nghi m<br /> <br /> cơ, các phương pháp phân tích c u trúc h p ch t h u cơ, s ăn mòn<br /> <br /> - Phương pháp phân tích ñ nh tính: xác ñ nh màu s c, hương<br /> <br /> và b o v kim lo i, phương pháp ch p SEM…<br /> <br /> v , tr ng thái, … c a d ch chi t và s n ph m tanin; phân lo i tanin có<br /> trong d ch chi t.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> - Phương pháp phân h y m u phân tích ñ xác ñ nh ñ<br /> <br /> - Phương pháp chi t b ng dung môi có ñ phân c c phù h p<br /> nh hư ng ñ n quá trình chi t.<br /> <br /> - Phương pháp phân tích ñ nh lư ng xác ñ nh hàm lư ng tanin<br /> (phương pháp Lowenthal).<br /> - Phương pháp ph IR xác ñ nh s có m t m t s nhóm ch c<br /> ñ t trưng c a tanin.<br /> - Phương pháp ph HPLC/MS xác ñ nh thành ph n hóa h c<br /> c a s n ph m tanin r n.<br /> - Phương pháp xác ñ nh dòng ăn mòn.<br /> - Phương pháp ch p SEM xác ñ nh b m t m u thép CT3.<br /> - Phương pháp x lí s li u.<br /> 5. B<br /> <br /> V N Đ LÝ LU N<br /> <br /> 1.1 T NG QUAN V TANIN<br /> <br /> hàm lư ng ch t h u cơ.<br /> ñ thu tanin và kh o sát các y u t<br /> <br /> M TS<br /> <br /> m,<br /> <br /> C C Đ TÀI<br /> <br /> 1.1.1 Khái ni m<br /> 1.1.2 Phân lo i<br /> a. Tanin pyrogallic<br /> b. Tanin pyrocatechic<br /> 1.1.3 Tính ch t và ñ nh tính tanin<br /> 1.1.4 Công d ng c a tanin<br /> 1.1.5 Tình hình nghiên c u và s d ng tanin hi n nay<br /> a.Trên th gi i<br /> b.<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> 1.1.6 Nh ng th c v t ch a nhi u tanin<br /> 1.2 T NG QUAN V CÂY ĐI U L N H T<br /> 1.2.1 Sơ lư c cây ñi u l n h t<br /> <br /> M ñ u:<br /> <br /> 1.2.2 Đ c tính th c v t h c c a cây ñi u l n h t<br /> <br /> Chương 1: M t s v n ñ v lý lu n<br /> <br /> 1.2.3 Yêu c u v ñi u ki n sinh thái c a cây ñi u l n h t<br /> <br /> Chương 2: Nh ng nghiên c u th c nghi m<br /> <br /> 1.2.4 M t s gi ng ñi u l n h t<br /> <br /> Chương 3: K t qu và bàn lu n<br /> K t lu n và ki n ngh :<br /> Danh m c tài li u tham kh o:<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHI T TÁCH H P CH T H U CƠ<br /> 1.3.1 Phương pháp chưng c t<br /> a. Chưng c t thư ng<br /> b. Chưng c t phân ño n<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> 1.5.7 Ăn mòn thép trong nư c sông và nư c bi n<br /> <br /> c. Chưng c t dư i áp su t th p<br /> d. Chưng c t lôi cu n hơi nư c<br /> <br /> a. Thành ph n c a nư c sông và nư c bi n<br /> <br /> 1.3.2 Phương pháp chi t<br /> <br /> b. Sơ lư c v thép CT3<br /> <br /> 1.3.3 Phương pháp k t tinh<br /> <br /> c. Ăn mòn thép trong nư c<br /> 1.5.8 Các phương pháp b o v kim lo i kh i ăn mòn<br /> <br /> 1.3.4 Phương pháp s c ký<br /> 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH H P CH T H U CƠ<br /> <br /> a. Phương pháp x lí b m t<br /> <br /> 1.4.1 Phương pháp phân tích ph h ng ngo i (IR )<br /> <br /> b. Phương pháp b o v ñi n hóa<br /> 1.5.9 B o v b ng ch t c ch<br /> <br /> a. Cơ s v t lý<br /> b. Phương pháp chu n b m u ghi ph h ng ngo i<br /> <br /> a. Khái ni m ch t c ch<br /> <br /> c.<br /> <br /> b. Tác d ng c a ch t c ch<br /> <br /> ng d ng c a ph h ng ngo i trong hóa h c<br /> <br /> 1.4.2 Phương pháp s c ký<br /> <br /> c. Ch t c ch catôt<br /> <br /> a. Gi i thi u v phương pháp s c ký<br /> <br /> d. Ch t c ch anôt<br /> <br /> b. Nguyên t c c a s tách trong s c ký<br /> c. Các ñ i lư ng ñ c trưng c a quá trình s c ký<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> d. Phương pháp s c ký l ng cao áp (High Pressure Liquid<br /> Chromatography - HPLC)<br /> 1.5 ĂN MÒN VÀ B O V<br /> <br /> NH NG NGHIÊN C U TH C NGHI M<br /> 2.1 NGUYÊN LI U<br /> 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> <br /> KIM LO I<br /> <br /> 2.2.1 Đ nh tính xác ñ nh Tanin có trong th t qu ñi u l n h t<br /> <br /> 1.5.1 Đ nh nghĩa<br /> 1.5.2 Phân lo i ăn mòn kim lo i<br /> <br /> a. Đ nh tính chung<br /> b. Đ nh tính phân bi t 2 lo i tanin<br /> <br /> a. D a vào cơ ch c a quá trình ăn mòn kim lo i<br /> b. D a vào ñ c trưng c a môi trư ng ăn mòn kim lo i<br /> <br /> 2.2.2 Đ nh lư ng Tanin b ng phương pháp Lowenthal<br /> <br /> c. D a vào ñ c trưng phá h y kim lo i<br /> <br /> 2.2.3 Xác ñ nh m t s ch tiêu hóa lý c a m u b t th t qu ñi u<br /> <br /> 1.5.3 Cơ s nhi t ñ ng c a ăn mòn ñi n hóa h c<br /> <br /> l nh t<br /> <br /> 1.5.4 Đ ng h c c a ăn mòn ñi n hóa<br /> <br /> a. Xác ñ nh ñ<br /> <br /> b. Xác ñ nh hàm lư ng tro c a m u b t th t qu ñi u l n h t<br /> <br /> a. T c ñ ăn mòn<br /> <br /> 2.2.4 Xây d ng quy trình chi t tách Tanin t th t qu ñi u l n<br /> <br /> b. Th ăn mòn<br /> 1.5.5 Gi n ñ Pourbaix c a s ăn mòn s t<br /> 1.5.6 Các y u t<br /> <br /> m c a m u b t th t qu ñi u l n h t<br /> <br /> 0<br /> <br /> 25 C<br /> <br /> nh hư ng t i s ăn mòn ñi n hóa<br /> <br /> h t<br /> <br /> 9<br /> 2.2.5 Phân tích s n ph m Tanin r n tách t th t qu ñi u l n<br /> h t<br /> <br /> 10<br /> 3.1.2 Đ nh tính phân bi t 2 lo i tanin<br /> Tanin có 2 lo i tanin Pyrogalic (tanin th y phân) và tanin<br /> <br /> a. Ph h ng ngo i (Infrared spectroscopy)<br /> <br /> pyrocatechic (tanin ngưng t ). Đ phân bi t và ch ng minh s có m t<br /> <br /> b. Phương pháp s c kí l ng cao áp ghép kh i ph (HPLC-<br /> <br /> c a 2 lo i tanin trong th t qu ñi u l n h t, chúng tôi d a vào ph n<br /> <br /> MS)<br /> <br /> ng Stiasny<br /> <br /> 2.2.6 Nghiên c u tính ch t c ch ăn mòn kim lo i c a Tanin<br /> <br /> L y 50ml d ch l c cho vào bình tam giác 250ml, thêm 10ml<br /> <br /> a. Thi t b ño<br /> <br /> fomol và 5ml HCl, ñun cách th y kho ng 20 phút → có k t t a vón<br /> <br /> b. Đi n c c và hóa ch t<br /> <br /> màu ñ g ch → có tanin pyrocatechic. Sau ñó thêm vào d ch l c<br /> <br /> c. Phương pháp chu n b b m t<br /> <br /> dung d ch CH3COONa dư r i thêm mu i FeCl3 → có k t t a màu<br /> <br /> d. Phương pháp nghiên c u ăn mòn ñi n hóa<br /> <br /> xanh ñen → có tanin pyrogalic.<br /> <br /> e. Phương pháp xác ñ nh dòng ăn mòn<br /> 2. 2.7 Phương pháp ch p SEM xác ñ nh b m t<br /> CHƯƠNG 3<br /> K T QU VÀ TH O LU N<br /> 3.1 Đ NH TÍNH TANIN<br /> 3.1.1 Đ nh tính chung<br /> - Chi t 5-10g nguyên li u ñã qua x lí trên b p cách th y trong<br /> 15 phút. Đ ngu i, l c l y dung d ch làm ph n ng ñ nh tính.<br /> - L y 2ml dung d ch l c cho vào bình tam giác, thêm vào 5ml<br /> dung d ch gelatin – mu i, khu y ñ u th y có k t t a bông tr ng xu t<br /> hi n → Có tanin.<br /> <br /> Hình 3.2. K t t a màu xanh ñen c a tannin v i dung d ch Fe3+.<br /> Như v y, trong th t qu ñi u l n h t có tanin pyrogalic và<br /> tanin pyrocatechic.<br /> 3.2 XÁC Đ NH M T S<br /> <br /> CH TIÊU HÓA LÝ C A M U B T<br /> <br /> TH T QU ĐI U L N H T<br /> 3.2.1 Xác ñ nh ñ<br /> <br /> m<br /> <br /> 3.2.2 Xác ñ nh hàm lư ng tro<br /> 3.3 KH O SÁT M T S<br /> <br /> Y UT<br /> <br /> TRÌNH CHI T TÁCH TANIN T<br /> 3.3.1<br /> <br /> NH HƯ NG Đ N QUÁ<br /> TH T QU ĐI U L N H T<br /> <br /> nh hư ng c a th i gian n u chi t<br /> <br /> Ti n hành cân 1g nguyên li u khô, d ng b t, cho vào bình chưng<br /> c t ch a 100ml nư c c t<br /> Hình 3.1. K t t a bông tr ng c a tanin v i gelatin – mu i.<br /> <br /> nhi t ñ 800C. Ta ti n hành l y m u ñ nh<br /> <br /> lư ng tanin có m t trong d ch chi t<br /> <br /> các kho ng th i gian khác nhau:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2