intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức Viettranstimex

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
423
lượt xem
94
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức Viettranstimex

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức Viettranstimex" nhằm mục đích vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu kết hợp với phân tích thực tiễn để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả cho dịch vụ vận tải đường bộ của Công ty Vận tải Đa phương thức. Sau đây là bản tóm tắt nội dung luận văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức Viettranstimex

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH ÁI VÂN Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Nguy n Th Như Liêm HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V V N T I ĐƯ NG B T I CÔNG TY Ph n bi n 1: TS. Nguy n Thanh Liêm V N T I ĐA PHƯƠNG TH C VIETRANSTIMEX Ph n bi n 2 : PGS.TS. Ngô Văn Vi n Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH 30 tháng 10 năm 2010 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2010 - Thư vi n tru ng Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, k t c u c a lu n văn g m 3 1. S c n thi t c a ñ tài chương: Hi n nay, kinh doanh trong cơ ch th trư ng ph n l n các doanh Chương 1: Chi n lư c kinh doanh và ho ch ñ nh chi n lư c kinh nghi p ph i tr c di n v i môi trư ng kinh doanh ngày càng bi n doanh trong doanh nghi p ñ ng, ph c t p và nhi u r i ro. Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh và công tác ho ch Đ t n t i và phát tri n trong n n kinh t th trư ng và h i nh p ñ nh chi n lư c kinh doanh c a công ty V n t i Đa phương th c kinh t qu c t , năm 2011 Công ty V n t i Đ phương th c th c hi n Chương 3: Ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh d ch v v n t i c ph n hoá. Do v y, Công ty c n ph i ho ch ñ nh cho mình m t ñư ng b t i Công ty V n t i Đa phương th c chi n lư c kinh doanh phù h p v i mô hình Công ty c ph n. Xu t phát t th c ti n ñó, tác gi ch n ñ tài: “Ho ch ñ nh chi n lư c CHƯƠNG 1 : kinh doanh d ch v v n t i ñư ng b t i Công ty V n t i Đa CHI N LƯ C KINH DOANH VÀ HO CH Đ NH phương th c Vietranstimex”. CHI N LƯ C KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P 2. M c ñích nghiên c u 1.1 T NG QUAN V CHI N LƯ C KINH DOANH C A V n d ng lý thuy t ñã nghiên c u k t h p v i phân tích th c ti n DOANH NGHI P ñ ñưa ra chi n lư c kinh doanh hi u qu cho d ch v v n t i ñư ng 1.1.1 Khái ni m v chi n lư c và chi n lư c kinh doanh b c a Công ty V n t i Đa phương th c. Giáo sư Alfred Chandler ñ nh nghĩa chi n lư c như là “vi c xác 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u ñ nh các m c tiêu m c ñích cơ b n dài h n c a doanh nghi p và vi c Đ i tư ng nghiên c u: Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh c a áp d ng m t chu i các hành ñ ng cũng như s phân b các ngu n l c doanh nghi p. c n thi t ñ th c hi n m c tiêu này”. Ph m vi nghiên c u: Th c tr ng ho t ñ ng s n xu t c a công ty Trong môi trư ng c nh tranh hi n nay, chi n lư c kinh doanh là s Đa phương th c, chi n lư c kinh doanh d ch v v n t i ñư ng b c a l a ch n vi c ph i h p các bi n pháp (s c m nh c a doanh nghi p) Công ty. v i th i gian (th i cơ) v i không gian (lĩnh v c ho t ñ ng) theo s 4. Phương pháp nghiên c u phân tích môi trư ng và kh năng ngu n l c c a doanh nghi p như Các phương pháp nghiên c u ñư c s d ng trong lu n văn g m: th nào ñ ñ t ñư c m c tiêu c a doanh nghi p ñ ra. phương pháp phân tích t ng h p, phân tích, so sánh, phương pháp 1.1.2 Đ c trưng c a chi n lư c kinh doanh chuyên gia. - Xác ñ nh rõ nh ng m c tiêu cơ b n, phương hư ng kinh doanh 5. K t c u c a lu n văn c a t ng doanh nghi p trong t ng th i kỳ.
 3. 5 6 - Đ m b o huy ñ ng t i ña và k t h p t i ña vi c khai thác và s Theo M.Porter, có năm l c lư ng quy t ñ nh m c ñ h p d n n i d ng ngu n l c c a doanh nghi p trong hi n t i và tương lai. t i v l i nhu n lâu dài c a m t th trư ng hay m t phân ño n th - Đư c ph n ánh trong su t m t quá trình liên t c t vi c xây d ng trư ng mà doanh nghi p ph i ñánh giá ñ y ñ , ñó là các ñ i th c nh chi n lư c, t ch c th c hi n, ki m tra, ñánh giá và ñi u ch nh chi n tranh trong ngành, nh ng k thâm nh p ti m n, nh ng s n ph m lư c. thay th , ngư i cung ng và ngư i mua. 1.1.3 Phân lo i chi n lư c kinh doanh 1.2.2.3 L a ch n th trư ng m c tiêu Chi n lư c c p công ty Vi c l a ch n th trư ng m c tiêu cho phép doanh nghi p ñánh giá Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh nh ng h p d n c a t ng phân ño n th trư ng. T ñó, xác ñ nh nh ng Chi n lư c c p ch c năng nhân t c t y u thành công, cũng như m c ñ làm ch c a doanh 1.1.4 Ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh nghi p ñ th ng th trong c nh tranh. Ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh là phân tích quá kh ñ xác 1.2.3.4 Đ nh v trên th trư ng m c tiêu ñ nh trong hi n t i nh ng ñi u c n ph i làm trong tương lai. Ho ch Đ nh v th trư ng là nh ng hành ñ ng nh m hình thành tư th ñ nh chi n lư c trình bày nh ng m c tiêu mà doanh nghi p mong c nh tranh cho s n ph m c a doanh nghi p. Đ nh rõ v trí c a doanh mu n ñ t ñư c, cách th c và các ngu n l c c n ph i có ñ ñ t ñư c nghi p, xu hư ng phát tri n c a nó trên th trư ng là kh c h a hình m c tiêu, nhân s th c hi n và th i gian c n thi t ñ ti n hành. nh c a s n ph m trong tâm trí khách hàng th trư ng m c tiêu. 1.2 TI N TRÌNH HO CH Đ NH CHI N LƯ C C P ĐƠN 1.2.3 Phân tích ngu n l c và năng l c c t lõi c a doanh nghi p V KINH DOANH 1.2.3.1 Ngu n l c h u hình 1.2.1 Nghiên c u nhu c u c a khách hàng Ngu n l c h u hình có th th y ñư c và ñ nh lư ng ñư c bao g m Nhu c u c a khách hàng là nh ng mong mu n, s c n thi t hay ngu n l c tài chính, t ch c, các ñi u ki n v t ch t và công ngh . khao khát mà có th s ñư c tho mãn b ng các ñ c tính c a s n 1.2.3.2 Ngu n l c vô hình ph m hay d ch v . Đây là các ngu n khó nh n th y và r t khó ñ cho các ñ i th c nh 1.2.2 Phân ño n, l a ch n và ñ nh v trên th trư ng m c tiêu tranh tìm hi u, mua l i, b t chư c ho c thay th , nên các doanh 1.2.2.1 Phân ño n th trư ng nghi p thích d a trên ngu n l c vô hình như n n t ng c a các kh Phân ño n th trư ng là cách th c mà công ty phân nhóm các năng và năng l c c t lõi. khách hàng d a vào nh ng s khác bi t quan tr ng v nhu c u và s 1.2.3.3 Năng l c c t lõi c a doanh nghi p thích c a h ñ tìm ra m t l i th c nh tranh. Năng l c c t lõi là các ngu n l c và kh năng c a công ty ñư c s 1.2.2.2 Đánh giá m c h p d n c a th trư ng d ng như ngu n t o ra l i th c nh tranh. Năng l c c t lõi làm cho m t công ty có tính c nh tranh và ph m ch t riêng có c a nó. Do ñó,
 4. 7 8 không ph i t t c các ngu n l c và kh năng c a công ty ñ u phát Chi n lư c kinh doanh c n ph i căn c vào th c l c c a doanh tri n thành năng l c c t lõi. Các kh năng ti m tàng không tho mãn nghi p nh m kh i thác t i ña các ngu n l c và s d ng nó vào các b n tiêu chu n c a l i th c nh tranh b n v ng không ph i là năng lĩnh v c, ch c năng có t m quan tr ng quy t ñ nh ñ i v i s thành l c c t lõi. công c a doanh nghi p 1.2.4 Thi t k và l a ch n chi n lư c kinh doanh Đ i th c nh tranh 1.2.4.1 Thi t k chi n lư c kinh doanh Các ñ i th c nh tranh cũng có nh ng tham v ng, phương sách, Chi n lư c d n ñ o chi phí th ño n như doanh nghi p ñã trù li u. Do v y, chi n lư c kinh Là t ng th các hành ñ ng nh m cung c p các s n ph m hay d ch doanh c a doanh nghi p c n hư ng vào vi c t o s khác bi t so v i v có các ñ c tính ñư c khách hàng ch p nh n v i chi phí th p nh t các ñ i th c a mình. trong m i quan h v i các ñ i th c nh tranh. 1.2.5 Các chính sách th c thi chi n lư c kinh doanh Chi n lư c khác bi t hoá Đó là các gi i pháp v nhân l c, ngu n l c tài chính, t ch c qu n Chi n lư c này d a vào vi c cung c p m t s n ph m ho c m t lý kinh doanh, qu n lý s n xu t,… nh m th c hi n ñư c chi n lư c d ch v ñư c coi như là ñ c ñáo "duy nh t" ñ i v i khách hàng. Đi u kinh doanh ñã ho ch ñ nh. Hay nói m t cách khác ñó là vi c s p x p ñó s cho phép doanh nghi p có m t giá bán cao hơn v i giá bình và b trí các ngu n l c c a công ty ñ th c hi n thành công chi n quân c a ngành. lư c kinh doanh ñã l a ch n. Chi n lư c t p trung Chi n lư c này th c hi n b ng cách t p trung ho t ñ ng kinh CHƯƠNG 2: doanh vào ph c v nhu c u c a m t phân ño n ñ c bi t c a th TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TH C TR NG CÔNG TÁC trư ng. HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V 1.2.4.2 L a ch n chi n lư c kinh doanh V N T I ĐƯ NG B T I CÔNG TY V N T I Căn c cho vi c l a ch n mô hình chi n lư c kinh doanh g m các ĐA PHƯƠNG TH C VIETRANSTIMEX nhân t : khách hàng, ñ i th c nh tranh, doanh nghi p. 2.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY VIETRANSTIMEX Khách hàng: 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n Đ i di n cho nhân t "c u" c a th trư ng. Doanh nghi p ph i Đ tr thành m t ñơn v v n t i hàng ñ u c a c nư c như hi n phân chia t p h p khách hàng thành t ng nhóm, nh ng khúc khác nay, Vietranstimex ñã tr i qua nhi u l n thay ñ i tên t khi ñư c nhau, xác ñ nh ñư c cho mình khúc th trư ng m c tiêu, t ñó t p thành l p v i tên g i ñ u tiên là Công ty Đ i lý V n t i Đà N ng theo trung ngu n l c ñ tho mãn nhu c u c a th trư ng. quy t ñ nh s 1313/QĐ - GTVT ngày 27/3/1976: Doanh nghi p (th c l c c a doanh nghi p ).
 5. 9 10 - T 1976 - 1982: Đ a bàn ho t ñ ng ch y u là các t nh mi n Các Chi nhánh, Xí nghi p tr c thu c: thay m t Công ty ký k t h p Trung và ba t nh Tây Nguyên ñ ng theo u quy n c a giám ñ c và theo quy ch ho t ñ ng c a - T 1983 - 1988: Đư c ñ i tên thành Công ty v n t i ñư ng bi n Công ty. II theo QĐ s 1561/QDTC ngày 21/8/1983 c a B GTVT. 2.1.3 Ch c năng và nhi m v - T 1989 - 1995: Công ty ñã ti n hành c i t toàn di n ñ ñáp ng 2.1.4 Lĩnh v c kinh doanh và k t qu kinh doanh th i gian yêu c u phát tri n trong th i kỳ ñ i m i. Công ty ñư c ñ i thành qua Công ty d ch v v n t i II theo QĐ s 2339/TCCB_LĐ ngày B ng 2.1: Tình hình doanh thu các lĩnh v c kinh doanh c a 16/12/1989 c a B GTVT Công ty - T 1996 ñ n nay: Công ty d ch v v n t i II d n tr thành m t ĐVT: Tri u ñ ng ñơn v v n t i hàng ñ u c a Vi t nam chuyên v lĩnh v c v n chuy n Lĩnh v c kinh doanh 2006 2007 2008 2009 hàng siêu trư ng siêu tr ng. T ngày 21/10/2003 Công ty DVVT II 1. VT ñư ng sông 12.020 16.946 19.034 20.050 ñư c ñ i tên thành Công ty v n t i Đa phương th c tr c thu c B 2. VT ñư ng bi n 24.059 25.718 30.445 26.703 GTVT. 3. VT ñư ng b 139.992 152.516 161.174 215.656 2.1.2 Cơ c u t ch c và qu n lý c a Công ty 4. KD thương m i 5.380 7.620 9.347 11.155 Ban giám ñ c: ñ i di n pháp nhân c a Công ty, ch u trách nhi m T ng c ng 181.451 202.800 220.000 273.564 trư c pháp lu t v ñi u hành ho t ñ ng c a Công ty (Ngu n: Phòng tài chính k toán) Phòng t ch c lao ñ ng: là b ph n nghi p v , tham mưu cho Qua s li u b ng 2.1 v doanh thu các lĩnh v c kinh doanh c a giám ñ c v lãnh ñ o nhân s , b trí, s p x p cho phù h p v i năng Công ty cho th y lĩnh v c v n t i ñư ng b là lĩnh v c có doanh thu l c c a t ng ngư i. cao nh t và n ñ nh hơn so v i các lĩnh v c kinh doanh khác. Phòng kinh doanh: có ch c năng xây d ng k ho ch t ng h p, ký K t qu s n xu t kinh doanh, cho th y ho t ñ ng kinh doanh c a k t h p ñ ng kinh t , tr c ti p ti p th v i khách hàng, l p các d Công ty ñang r t hi u qu và phát tri n m nh, t o nên m t v th t t toán ñ u th u. trong th trư ng v n chuy n, x p d hàng hoá. Phòng k thu t v t tư: là b ph n tham mưu v qu n lý k thu t, 2.2 TH C TR NG HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH s a ch a trang thi t b , t ch c th c hi n các ñ nh m c v k thu t, DOANH D CH V V N T I ĐƯ NG B T I CÔNG TY V N lưu tr h sơ các phương ti n v n t i. T I ĐA PHƯƠNG TH C Phòng tài chính k toán: là phòng nghi p v tham mưu cho lãnh 2.2.1 Tình hình và ñ c ñi m khách hàng ñ o Công ty v công tác qu n lý tài chính, h ch toán k toán, huy 2.2.1.1 V khách hàng ñ ng, s d ng v n và tài s n, qu n lý công tác ñ u tư c a Công ty.
 6. 11 12 Khách hàng m c tiêu c a Công ty là các doanh nghi p ho t ñ ng Trong cơ c u doanh thu theo nhóm hàng hoá, doanh thu v n trong các ngành d u khí, ngành ñi n; nh ng d án l n do Nhà nư c chuy n và x p d hàng siêu trư ng siêu tr ng chi m t l r t cao ñ u tư.Và m t s khách hàng ti m năng là nh ng nhà ñ u tư nư c trong t ng doanh thu d ch v v n t i ñư ng b . ngoài, nhà th u qu c t v i các công trình, d án l n t i Vi t Nam. Doanh thu theo ngành 2.2.1.2 V s n lư ng Trong ba nhóm khách hàng chính c a Công ty, nhóm khách hàng S n lư ng th c hi n d ch v v n t i hàng thi t b , siêu trư ng siêu trong ngành ñi n và d u khí chi m t l doanh thu l n nh t và tăng tr ng c a Công ty giai ño n 2007 - 2009 tăng ñ u qua các năm. Song, ñ u qua các năm. Khách hàng nhóm ngành công nghi p (qu ng s t, năm 2008 kh i lư ng v n chuy n có xu hư ng gi m là do m t s caosilic, ñá ñen, than…), thép, xi măng, t m l p, v t li u xây d ng công trình, d án t m d ng ho c dãn ti n ñ vì nh hư ng chung c a cũng chi m t l cao tương ng trên 20%, còn l i là các ngành khác toàn b n n kinh t . như g o, s n lát, da bò... 2.2.1.3 V doanh thu 2.2.2 L a ch n th trư ng m c tiêu và ñ nh v Doanh thu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh d ch v v n t i ñư ng b Th i gian qua công ty chưa có s phân ño n rõ ràng cho t ng lo i c a CTVT ĐPT ñư c t ng h p theo hai nhóm: hình v n t i, mà xác ñ nh th trư ng m c tiêu chung cho các lo i hình • Doanh thu theo nhóm hàng hoá: kinh doanh v n t i c a công ty là th trư ng v n t i hàng siêu trư ng B ng 2.3: Doanh thu d ch v v n t i ñư ng b theo nhóm siêu tr ng, hàng thi t b và d án. hàng hoá D ch v v n t i ñư ng b c a công ty ñã chi m ñư c 80% th ph n ĐVT: tri u ñ ng trên th trư ng v n t i hàng siêu trư ng siêu tr ng, hàng thi t b , d Năm 2008 Năm 2009 án. M c dù vi c ñ nh v chưa ñư c th c hi n theo m t trình t nh t Lo i hàng Giá tr TT % Giá tr TT % ñ nh. Song, nó ñã mang dáng d p c a vi c ñ nh v cho s n ph m c a 1. Hàng thông thư ng 7.024 4,4 11.568 5,4 mình. 2. Hàng STST, thi t b 2.2.3 S d ng ngu n l c và năng l c c t lõi c a Công ty - V n chuy n, x p d 122.087 75,7 174.963 81,1 2.2.3.1 Ngu n nhân l c - Các d ch v h tr khác 32.063 19,9 29.125 13,5 Công ty luôn quan tâm ñ n s lư ng và ch t lư ng lao ñ ng, b trí, s p x p h p lý ñúng ngư i ñúng vi c, ñúng th i ñi m ñ luôn hoàn T ng c ng 161.174 100 215.656 100 thành t t nh t công vi c. H là nh ng con ngư i nhi t tình, năng (Ngu n: Phòng tài chính k toán) ñ ng trong công vi c, có kh năng làm vi c ñ c l p. 2.2.3.2 Cơ s v t ch t, thi t b và công ngh
 7. 13 14 Ngoài nh ng phương ti n, máy móc thi t b v n chuy n, b c x p các Xí nghi p tr c thu c ti n hành ki m tra ch t ch hàng tu n ñ i hàng thông thư ng, ph n l n là nh ng thi t b có tính năng k thu t v i các công vi c ñã và ñang th c hi n, t ng h p báo cáo cho Công cao, hi n ñ i và ñ c thù nh m ph c v cho v n t i và d ch v v n t i ty vào ngày 25 m i tháng, ñ t ñó có bi n pháp ch n ch nh và kh c hàng siêu trư ng siêu tr ng c a công ty. ph c. 2.2.3.3 Ngu n l c tài chính 2.2.3.7 Chi phí ho t ñ ng Công ty VTĐPT có ngu n tài chính tương ñ i m nh, do ñó t o Chi phí ho t ñ ng c a Công ty g m nh ng m c: ñi u ki n r t l n trong ñ u tư phương ti n, th ng th u các công trình - Chi phí nhiên li u, d u m ph l n so v i ñ i th c nh tranh trong ngành. Tuy nhiên, trong ngu n - Chi phí xăm l p v n ch s h u, ngu n v n vay ngân hàng chi m t l cao do v n - Chi phí g tà v t Nhà nư c không tăng, Công ty ph i ch u áp l c lãi vay làm cho s c - Chi phí hư ng d n giao thông c nh tranh gi m. - Chi phí th c t 2.2.3.4 Ho t ñ ng Marketing Riêng kho n ti n lương và ph c p tuỳ t ng trư ng h p c th có V m t t ch c, Công ty v n t i Đa phương th c chưa có m t th tính riêng ho c g p chung vào các kho n m c chi phí (khoán g n phòng chuyên trách marketing, nhi m v ñi u tra thu th p thông tin công trình). v th trư ng do phòng Kinh doanh ñ m nh n; ñ i ngũ ti p th chưa 2.2.4 Các chi n lư c kinh doanh hi n t i c a Công ty ñư c b i dư ng ki n th c chuyên sâu v marketing nên tính chuyên Công ty xác ñ nh chi n lư c kinh doanh lĩnh v c v n t i ña nghi p chưa cao. Công tác nghiên c u th trư ng, ho t ñ ng qu ng phương th c là chi n lư c khác bi t hoá. Tuy nhiên, vi c xây d ng cáo, xúc ti n thương m i chưa ñư c quan tâm ñúng m c. và l a ch n chi n lư c kinh doanh d ch v v n t i ñư ng b chưa có 2.2.3.5 Nghiên c u và phát tri n th trư ng chi n lư c kinh doanh c th . Vì d ch v v n t i ñư ng b n m trong Trên cơ s các chi nhánh và xí nghi p tr c thu c tr i kh p c nư c d ch v v n t i ña phương th c nên Công ty xem vi c xây d ng chi n ñã t o ñi u ki n cho vi c ti p c n khách hàng và ñáp ng khách hàng lư c khác bi t hoá là áp d ng chung cho t t c các lo i hình v n t i m t cách nhanh nh t. Song do m ng lư i kinh doanh r ng kh p nên trong v n t i ña phương th c. vi c qu n lý và ñi u ñ ng phương ti n thi t b ph c v nhi u công 2.2.5 Các chính sách th c thi chi n lư c trình, d án cùng m t lúc cũng g p không ít khó khăn ñ i v i Công Các chính sách th c hi n chi n lư c kinh doanh c a Công ty ch ty. y u t p trung vào nh ng n i dung: 2.2.3.6 Qu n lý ch t lư ng d ch v • Công tác t ch c ñi u hành s n xu t kinh doanh Ch t lư ng d ch v c a Công ty ñư c ño lư ng theo tiêu chu n • Công tác ñ ng viên ngư i lao ñ ng ISO 9001-2000. Các ch tiêu ño lư ng ch t lư ng d ch v này ñư c
 8. 15 16 Tuy nhiên, công ty chưa xây d ng ñư c các chi n lư c ch c năng CHƯƠNG 3 : mang tính gi i pháp quan tr ng như là chi n lư c marketing, chi n HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH lư c tài chính…nh m c th hoá chi n lư c kinh doanh. D CH V V N T I ĐƯ NG B T I CÔNG TY V N T I 2.2.6 Đánh giá k t qu và h n ch trong chi n lư c hi n t i c a ĐA PHƯƠNG TH C VIETRANSTIMEX Công ty v n t i Đa phương th c Vietranstimex 3.1 Đ NH HƯ NG VÀ M C TIÊU CHI N LƯ C KINH 2.2.6.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c DOANH GIAI ĐO N 2010 - 2015 - Công ty ñã t n d ng ñư c l i th tiên phong trong cung c p d ch Đ nh hư ng tương lai v v n t i hàng siêu trư ng siêu tr ng và thương hi u M c tiêu chi n lư c VIETRANSTIMEX • Doanh thu t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh tăng t 10-15%/ - Có ñư c s năng ñ ng và ph i h p m t cách linh ho t gi a các năm. phòng ban, phát huy ñư c tính ch ñ ng c a c p dư i. • Ph n ñ u ñ n năm 2015 s ñưa 20% năng l c phương ti n và các - Công ty ñã làm tương ñ i t t và c th ñ i v i công tác xây d ng lo i hình d ch v m i tham gia th trư ng trong khu v c. k ho ch ng n h n • Đ m b o là m t trong nh ng c phi u trong lĩnh v c v n t i h p - Công ty ñã có nh ng nh n th c ñúng ñ n và thư ng xuyên ti n d n các nhà ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán v i t c ñ tăng hành ñ u tư ñ i m i công ngh năng l c thi t trư ng l i nhu n 15%/năm. - Quan tâm ñ n chính sách ñ o t o phát tri n ngu n nhân l c, xây • Gi v ng v trí là m t trong nh ng nhà th u v n t i hàng siêu d ng và hoàn thi n cơ s v t ch t ph c v ho t ñ ng s n xu t kinh trư ng siêu tr ng, hàng d án và thi t b toàn b hàng ñ u Vi t Nam doanh. v i 80% th ph n trong c nư c. 2.2.6.2 Nh ng m t h n ch 3.2 NGHIÊN C U NHU C U C A KHÁCH HÀNG - Chưa có các chi n lư c ch c năng cho t ng ñơn v kinh doanh 3.2.1 D báo th trư ng d ch v v n t i Vi t Nam nh ng năm d n ñ n g p nhi u h n ch trong quá trình s n xu t kinh doanh c a ñ n Công ty. D ki n trong giai ño n 2010 - 2015, nhu c u v n chuy n hàng - Ch d ng l i k ho ch s n xu t kinh doanh theo tháng ho c hoá s tăng cao v i t c ñ tăng trư ng ñ n năm 2015 kho ng 25%. quý, do ñó chưa có m t chi n lư c c p ñơn v kinh doanh. Đ c bi t là v n t i hàng d án có t c ñ tăng cao do Vi t Nam ñang - Chưa có m t phòng Marketing chuyên bi t ch u trách nhi m theo trong quá trình công nghi p hóa, hi n ñ i hóa. dõi nghiên c u th trư ng. 3.2.2 Nhu c u d ch v v n t i ñư ng b trong giai ño n 2010 - - Vi c th c hi n các k ho ch kinh doanh trong th i gian qua ch 2015 mang tính ng n h n và b c l nhi u h n ch .
 9. 17 18 B ng 3.1: B ng d báo kh i lư ng hàng STST c n ñáp ng - Khách hàng là các doanh nghi p trong ngành công nghi p có nhu nhu c u DVVT ñư ng b trong c nư c ñ n năm 2015 c u s d ng d ch v cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. Đây ñư c Các vùng (mi n) trong Kh i lư ng hàng Doanh thu ư c xem là nh ng khách hàng truy n th ng và là th trư ng ti m năng c a TT nư c hoá (t n) tính (t ñ ng) Công ty. 1. Khu v c mi n B c 665.000 570 2. Mi n Trung, Tây nguyên 550.000 492 - Khách hàng khác là nh ng khách hàng trong ngành nông nghi p 3. Khu v c mi n Nam 664.000 540 có nhu c u v n chuy n hàng như g o, s n lát… T ng c ng 1.879.000 1.602 3.3.2 Đánh giá m c h p d n c a th trư ng (Ngu n: Phòng Kinh doanh) 3.3.2.1 Các ñ i th c nh tranh trong ngành Qua b ng 3.1 cho th y, ñây là m t th trư ng ti m năng ñ y h p d n Hi n nay c nư c có kho ng 180 doanh nghi p kinh doanh d ch v cho các doanh nghi p trong và ngoài nư c tham gia th trư ng d ch v v n v n t i hàng hoá, trong ñó các ñ i th c nh tranh chính c a Công ty t i ñư ng b . Nó v a là cơ h i v a là thách th c ñ i v i công ty V n t i V n t i Đa phương th c trên lĩnh v c d ch v v n t i ñư ng b là: Đa phương th c trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh giai ño n t i. Công ty TNHH Song Toàn, Công ty c ph n Gemadept, Công ty c 3.3 PHÂN ĐO N, L A CH N VÀ Đ NH V TRÊN TH ph n D ch v V n t i ñư ng s t (VRTS), Công ty c ph n Vinafco. TRƯ NG M C TIÊU 3.3.1 Phân ño n th trư ng 4.30% 7.40% 8% ĐPT Phân ño n theo lo i hàng hoá 0.40% Song toàn - Lo i hàng hoá thông thư ng VRTS - Lo i hàng thi t b toàn b , hàng siêu trư ng siêu tr ng g i chung Gemadept là lo i hàng n ng. 80% Vinafco D a vào năng l c phương ti n thi t b , năng l c tài chính, s n lư ng và doanh thu ñ t ñư c, có th th y lo i hàng hoá ñư c Công ty Sơ ñ 3.1: Th ph n kinh doanh d ch v v n t i hàng STST, ñ u tư cung c p d ch v ñó là hàng siêu trư ng siêu tr ng, hàng thi t hàng d án và thi t b toàn b t i Vi t Nam b toàn b . D ch v v n t i hàng STST chi m 90% s n lư ng d ch v v n t i hàng hoá c a Công ty. Trong c nh tranh, Công ty V n t i Đa phương th c có l i th hơn Phân ño n theo ngành so v i các ñ i th v trang thi t b hi n ñ i và luôn ñi tiên phong - Khách hàng ngành ñi n và d u khí: Quy mô v n chuy n c a trong vi c ng d ng công ngh tiên ti n trên n n t ng ngu n nhân l c nh ng khách hàng này r t l n, có yêu c u cao v năng l c phương ch t lư ng cao. Tuy nhiên, Công ty c n quan tâm ñ n chính sách huy ti n và kinh nghi m th c hi n các công trình tương ñương. ñ ng v n và tăng cư ng ho t ñ ng Marketing trong th i gian t i.
 10. 19 20 3.3.2.2 Các ñ i th c nh tranh ti m n nư c ta hi n nay thì s c nh tranh c a ñư ng b cao hơn so v i các Trong ngành d ch v v n t i, s ñ b c a các công ty nư c ngoài vào lo i d ch v v n t i khác trong th trư ng v n t i hàng hoá Vi t Nam. nư c ta làm c nh tranh thêm ph n kh c li t. Có th nói, ñó là nh ng ñ i 3.3.3 L a ch n th trư ng m c tiêu th r t n ng kí c a công ty V n t i Đa phương th c vì h ñ n t nh ng Công ty V n t i Đa phương th c l a ch n th trư ng m c tiêu ñ i nư c phát tri n v a có s c m nh tài chính, phương ti n k thu t hi n v i lĩnh v c v n t i ñư ng b là th trư ng hàng d án, hàng siêu ñ i, kinh nghi m...v a có uy tín trong khu v c và trên th gi i. trư ng siêu tr ng v i nh ng khách hàng thu c các ngành d u khí và 3.3.2.3 Nhà cung c p ñi n trong nư c và các nư c trong khu v c Đông Nam Á. Nh ng Hi n nay, nhà cung c p c a Công ty trong lĩnh v c v n t i ñư ng khách hàng này, s n ph m c a h không ph i cho tiêu dùng cu i b có hai nhóm: cùng mà cho quá trình s n xu t ti p theo, do ñó nhu c u d ch v v n - Đ i v i các lo i phương ti n, thi t b ñ c bi t, không s n xu t t i r t l n và thư ng xuyên. ph bi n mà ph i ñ t s n xu t ñơn chi c Công ty ñ t s n xu t và nh p 3.3.4 Đ nh v trên th trư ng m c tiêu kh u t các nư c phát tri n như: Đ c, Ý, M , Nh t… Th trư ng m c tiêu là d ch v v n t i ñư ng b hàng siêu trư ng - Đ i v i các lo i ph tùng ôtô ph bi n và nhiên li u, Công ty h p siêu tr ng. V trí d n ñ o c a Công ty t i th trư ng này, nh s ñáp ñ ng v i m t s nhà cung c p trong ng khách hàng vư t tr i v ch t lư ng d ch v và năng l c thi t b Ngoài các nhà cung c p phương ti n thi t b , các nhà cung c p phương ti n c a Công ty so v i các ñ i th c nh tranh. d ch v tài chính cũng có vai trò h t s c quan tr ng. Công ty ñã kh ng ñ nh ñư c v th c a mình trên th trư ng m c 3.3.2.4 Khách hàng tiêu v i Slogan “We wheel the industries” Công ty s luôn ñ ng hành Khách hàng hi n t i v d ch v v n t i ñư ng b c a Công ty ch cùng ngành công nghi p trong công cu c công nghi p hoá, hi n ñ i y u là các doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c d u khí, ñi n l c, hoá ñ t nư c. công nghi p xi măng, các t p ñoàn công nghi p n ng, v n t i và giao 3.4 PHÂN TÍCH CÁC NGU N L C VÀ NĂNG L C C T nh n. Khách hàng ti m năng là các nhà ñ u tư nư c ngoài chu n b LÕI C A CÔNG TY ñ u tư các d án l n, các nhà th u qu c t v i các công trình, các d 3.4.1 Ngu n l c h u hình c a Công ty án t i Vi t Nam… 3.4.1.1 Ngu n nhân l c 3.3.2.5 Áp l c t các d ch v thay th Đ i ngũ cán b , công nhân có trình ñ cao ñ ng, ñ i h c và trên Áp l c t các d ch v thay th là c nh tranh gi a các lo i hình d ch ñ i h c chi m t tr ng khá cao trên 50% v i thâm niên trong ngh 10 v v n t i khác nhau bao g m: ñư ng s t, ñư ng bi n, ñư ng hàng năm tr lên. Đ i ngũ lái xe, lái c u, trung c p ngh có thâm niên làm không, ñư ng b . Xét tính c nh tranh gi a các lo i hình v n t i vi c t 7 năm tr lên và không ít ngư i ñ t ñư c b c th 7/7. Ngu n nhân l c v i nh ng kinh nghi m ñư c tích lu trong quá trình làm
 11. 21 22 vi c ñã giúp công ty th c hi n nhi u d án công trình m t cách có phương châm “Ch t lư ng - An toàn - Hi u qu ” làm kim ch nam hi u qu , luôn ñư c khách hàng ñánh giá cao. cho t t c các h p ñ ng mà Công ty th c hi n. 3.4.1.2 Năng l c thi t b , công ngh 3.4.2.2 Thương hi u m nh Công ty ñã không ng ng ñ u tư phương ti n thi t b ; trong ñó, Nói ñ n Vietranstimex là không ch nói ñ n m t công ty v n t i ph n l n các tr ng ñi m ñ u tư ñi th ng vào công ngh tiên ti n, hi n hàng siêu trư ng siêu tr ng mà nó còn g n li n v i nh ng s ki n ñ i c a th gi i g m: l ch s c a ñ t nư c, như là s ki n v n chuy n “Tư ng ñài chi n - Rơ moóc ñ c ch ng Cometto v i s lư ng 138 tr c. th ng Đi n Biên Ph ” n ng 275 t n t Nam Đ nh vư t ñèo Phañin v - Mâm xoay tr ng t i 1000t n/b - l p ñ t t i ñ i D1 Đi n Biên Ph , s ki n di d i tư ng ñài M Nhu t i Đ u kéo ñ c ch ng ñ t s n xu t ñơn chi c có công su t t 500 - 600 Đà N ng. Nh ng s ki n ñó ñã làm cho thương hi u Vietranstimex HP v i s c kéo 200 - 500 t n. ñư c nhi u ngư i, nhi u doanh nghi p bi t ñ n và kh ng ñ nh v th - Các c n c u bánh l p có nâng tr ng t 60 - 200 t n có kh năng c a mình trên th trư ng v n t i ñư ng b . t di chuy n, cơ ñ ng linh ho t khi có v n ñ x y ra 3.4.2.3 Văn hoá Công ty - Các thi t b h tr : Công ty luôn ch trương xây d ng b u không khí làm vi c hoà Kích th y l c 50, 70 và 100 t n; h th ng ñ y th y l c 300 t n; ñ ng, h p tác, tôn tr ng l n nhau, s n sàng chia s kinh nghi m và h hơn 70 rơ-moóc container, móc lùn ….. tr nhau khi c n thi t trong t p th cán b công nhân viên.Bên c nh D m thép ch H các lo i ñư c s d ng ñ phân t i ñó, Công ty thư ng xuyên t ch c h i thi tay ngh gi i theo ngành Các kh i bê tông ñư c s d ng làm b lưu hàng hóa, làm b t m… ngh , theo công vi c phù h p. Đ y m nh các ho t ñ ng văn hoá th 3.4.1.3 Ch t lư ng d ch v c a Công ty thao, h i thao h i di n nh m tăng cư ng giao lưu h c h i, ñoàn k t, Công ty luôn luôn ph n ñ u huy ñ ng t i ña, ñ ng b các ngu n g n bó trong Công ty. l c và xây d ng m t h th ng qu n lý khoa h c nh m cung c p cho 3.4.2.4 Ngu n sáng ki n khách hàng nh ng d ch v có ch t lư ng, ñ m b o an toàn, ñúng ti n Hàng năm Công ty ñ u t ch c các ñ t thi ñua “Sáng t o l p thành ñ và giá c h p lý theo ñúng cam k t ñã ñ ra và tuân th nghiêm tích” và khen thư ng nh ng cá nhân hay t p th có s sáng t o và c i ng t Quy trình Ch t lư ng v n t i theo tiêu chu n ISO 9001:2000. ti n k thu t h p lý hoá s n xu t nh m nâng cao hi u qu s n xu t 3.4.2 Ngu n l c vô hình kinh doanh. 3.4.2.1 Danh ti ng v i khách hàng 3.4.3 Năng l c c t lõi c a Công ty V i kh u hi u “Luôn ñ ng hành cùng ngành công nghi p Vi t 3.4.3.1 Giá tr c t lõi Nam” Vietranstimex hi n ñang là ñơn v ñ ng ñ u trong lĩnh v c v n Giá tr c t lõi c a Công ty V n t i Đa phương th c n m trong kh chuy n hàng siêu trư ng siêu tr ng và hàng d án. Công ty luôn l y năng c i ti n, kh năng phát tri n các ý tư ng c a cán b công nhân
 12. 23 24 viên thành nh ng ñ tài khoa h c k thu t kh thi nh m nâng cao so v i ñ i th , trong ñó ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ñúng ch t lư ng d ch v giúp Công ty tăng l i nhu n và ti t ki m r t nhi u hư ng là y u t h u hi u nh t. Vi c th c hi n t t các gi i pháp sau chi phí.Hơn n a, giá tr c t lõi hi n t i còn th hi n qua năng l c c i v ngu n nhân l c s t o cho vi c duy trì n ñ nh ngu n nhân l c t i ti n phương pháp cung ng d ch v nh m gi m ñư c th i gian và chi Công ty. phí trong quá trình x p d và v n chuy n các ki n hàng n ng. Tuy n d ng: 3.4.3.2 Xác ñ nh năng l c c t lõi c a Công ty Đào t o, b i dư ng ngu n nhân l c Thông qua b ng ñánh giá các ngu n l c và kh năng t o l i th Xây d ng t t môi trư ng làm vi c c nh tranh c a Công ty có th xác ñ nh năng l c c t lõi c a Công ty 3.6.2 Chính sách qu n lý và nâng cao ch t lư ng d ch v ch y u d a vào: - Hoàn thi n khâu chu n b cơ s v t ch t phương ti n thi t b - Thương hi u m nh N m rõ ñ c ñi m hàng hoá Danh ti ng v i khách hàng - L p phương án d phòng r i ro có th x y ra Kh năng c i ti n - Phát tri n m nh các lo i d ch v h tr Năng l c qu n lý lãnh ñ o - Có chi n lư c marketing riêng cho các lo i d ch v Ch t lư ng d ch v - T n d ng t i ña công su t máy móc phương ti n Các năng l c c t lõi ñã ñư c Công ty duy trì b ng cách áp d ng - C cán b ñi h c nâng cao nghi p v kê khai, làm th t c h i m t cách có hi u qu ñ phát tri n. quan ñ phát tri n hơn n a lo i hình kinh doanh v n t i tr n gói theo 3.5 L A CH N CHI N LƯ C KINH DOANH hình th c “chìa khoá trao tay”. K t h p các m t t ch c c a Công ty v i y u t môi trư ng ngành - Tăng cư ng h p tác v i các t p ñoàn v n t i nư c ngoài và năng l c c t lõi, ñ c bi t là nh ng ngu n l c hi n có và ti m n - Không ñ u tư dàn tr i, ñ u tư khi ñã có d án công trình ñư c ký tương lai Công ty có th ti p t c l a ch n chi n lư c kinh doanh d ch k t h p ñ ng kinh t . v v n t i ñư ng b sau khi chuy n ñ i sang mô hình Công ty c 3.6.3 Chính sách Marketing và khuy ch trương thương hi u ph n là chi n lư c khác bi t hoá s n ph m ñi vào chi u sâu hơn n a Chính sách Marketing ñ gi v ng v th d n ñ u hi n nay và ti p t c m r ng th ph n. Đ công tác marketing ñư c ti n hành m t cách khoa h c, có quy 3.6 CÁC CHÍNH SÁCH TH C THI CHI N LƯ C KINH cũ, Công ty c n có m t phòng ho c ban chuyên trách v Marketing DOANH D CH V V N T I ĐƯ NG B ñ c l p ñ ti n hành các công vi c như: d báo th trư ng, xây d ng 3.6.1 Chính sách qu n tr và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c chi n lư c marketing. Đ duy trì v trí c a mình, Công ty cũng ph i Trong th trư ng c nh tranh, ñ thành công trư c tiên Công ty c n ñ t mình vào trư ng h p là khách hàng ñ l a ch n d ch v c a Công có m t ñ i ngũ cán b công nhân viên có năng l c và nh y bén hơn
 13. 25 26 ty hay c a các ñơn v khác mà t ñó có nh ng chính sách ưu ñãi hơn K T LU N cho khách hàng ti m năng. Khuy ch trương thương hi u Trong n n kinh t , v n t i hàng hoá luôn ñóng vai trò là m t m t - Thư ng xuyên c p nh t thông tin v ho t ñ ng c a Công ty trên xích tr ng y u c a quá trình s n xu t, phân ph i lưu thông hàng hoá. m ng n i b và m ng internet. Các nhà kinh t h c ñã ví r ng: N u n n kinh t là m t cơ th s ng - - Đ m b o phương th c v n t i theo ñúng tiêu chu n qu c t - H th ng giao thông là các huy t m ch thì v n t i là quá trình ñưa Thi t l p h th ng qu n lý và khai thác hoàn ch nh các ch t dinh dư ng ñ n nuôi các t bào c a cơ th s ng ñó. Vai trò - Nghiên c u th trư ng, theo dõi quy ho ch phát tri n các ngành c a v n t i hàng hóa r t quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. Do công nghi p trong nư c và khu v c t nay ñ n năm 2015 và ñ nh v y, vi c v n chuy n hàng hoá ñư ng b s ñóng góp m t vai trò hư ng ñ n năm 2020 ñ k p thay ñ i, ñi u ch nh chi n lư c kinh quan tr ng trong s tăng trư ng n n kinh t ñ t nư c. Nó còn ñóng doanh cho phù h p v i kh năng ngu n l c c a Công ty. góp l n cho ngân sách qua nhi u lo i thu và nh nh ng d ch v ñi 3.6.4 Chính sách ñ u tư thi t b công ngh theo ñư c phát tri n t o thêm hàng tri u vi c làm cho ngư i lao Hi n nay, khi ñ i th c nh tranh xu t hi n ngày càng nhi u thì v n ñ ng. Thông qua ñó góp ph n gi m t l th t nghi p và nh ng tiêu ñ ñ t ra ñ i v i Công ty là c n ph i thư ng xuyên ñ u tư ñ i m i c c x u trong xã h i. thi t b công ngh , tăng cư ng năng l c phương ti n ñ cùng m t lúc M t t ch c không có chi n lư c kinh doanh s gi ng như con có th ph c v hàng ch c công trình, d án theo yêu c u c a khách thuy n không có bánh lái, s không bi t ph i ñi v ñâu. Do ñó, ñ ñ t hàng. Năng l c phương ti n thi t b là m t trong ba tiêu chí ñ Công ñư c m c tiêu chi n lư c mà Công ty ñưa ra là tr thành m t trong ty có th th ng th u các công trình l n. nh ng nhà th u v n t i hàng ñ u Đông Nam Á, Công ty ph i không 3.6.5 Chính sách tài chính ng ng n l c, nâng cao v th c nh tranh, ñ m b o cho s t n t i và - Cơ c u l i ngu n v n kinh doanh ñ m b o s cân ñ i gi a các phát tri n. kho n vay ng n h n và dài h n - Thông qua ñào t o, c n chú tr ng nâng cao và áp d ng ch c năng qu n tr tài chính c p công ty và c p xí nghi p. - V m t t ch c c n ph i ki n toàn l i Phòng tài chính k toán cho phù h p v i mô hình công ty c ph n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2