intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tồn dư kháng sinh trên thịt lợn và kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn sinh học của người chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
11
download

Tồn dư kháng sinh trên thịt lợn và kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn sinh học của người chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn sinh học của 384 người chăn nuôi lơn và phân tích một số mẫu thịt lợn xác định tồn dư kháng sinh cho thấy: chỉ có 27,6% số người có kiến thức về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn; 51,40% số người không thấy được sự cần thiết của chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Có 66,10% số người thực hiện sai cách dừng cám trước khi giết mổ. Thực hiện sai cách xử lý khi có lợn chết là 83,60% .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tồn dư kháng sinh trên thịt lợn và kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn sinh học của người chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Nguyên

 1. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 TON Dir KHANG SniH TEIEN THIT IX3N VA K i m TEHJ^ DO, TEHJC HANH VE AN TOA|J SENHHOC CUA NGUJ^ CHAN NUOI LCJN TAI TINH THAI NGUYEN Vl Thi Thanh Thuy', Hodng Khdi Ldp\ Nguyen Duy Hoan^, Tran Vdn Phiing* Nghien ciiu kiln thiic, thai do, thuc hanh ve an loan sinh hgc (ATSH) cua 384 ngudi chan nuoi Ign (CNL) va phan tich mgt s6 mau thit Ign xac dinh ton du khang sinh cho thiy: chi cd 27,6% s6 ngudi c6 kiln thiic ve an toan sinh hgc trong chan nuoi Ign; 51,40% so ngudi khong thay dugc su cin thiet ciia chan nuoi Ign ATSH. C6 66,10% so ngudi thuc hien sai each dimg cam tmdc khi gilt mo. Thuc hien sai each xii ly khi co Ign chet la 83,60%). Ket qua phan tich 42 mau (thit, gan, than) Ign cho thiy: ty le tmng binh c6 du lugng khang sinh la 23,80%, trong d6 mau gan cao nhit 35,71% thip nhit la mau thit 7,14%. Lgn nuoi cdng nghiep c6 ty le so mau ton du cao hon so vdi lgn nudi ban cdng nghiep (38,09% so vdi 9,25%)). Ty le so miu tdn du Oxytetraxycline la 19,04%o cao ban so vdi s6 miu tin du cua Tetracycline va Oxytetraxycline + Tetracycline (2,38 va 4,76%)). Ham lugng tin du khang sinh trong cac mau thit, than deu nam trong gidi han ve sinh cho phep. Trong cac miu gan lgn, ham lugng khang sinh du thua vugt tieu chuan cho phep tu 1,05 din 5,65 lin c6 fhl gay mat an toan cho ngudi sii dung. Tu khoa: kien thuc, thdi do, thiec hdnh, ton du khdng sinh, thit Igm I-DAT VAN DE dieu tra tieu thu thuc phim tren dau ngudi Moi nam tren the gidi cd ban mgt dan theo "viing sinh thii ciia Vien dinh phin ba dan sd d c nudc hi Inh hudng bdi dudng: NIm 2005 ting tieu thu thif lgn cic benh do thuc pham giy ra. CIc benh gip 20 lan so vdi gin 20 nim trudc [6]. fieu chiy do thuc pham gay tii vong cho Thif lgn cd gil fri dinh dudng cao cho nen 2,2 trieu ngudi mdi nam vl die biet trim dugc ngudi tieu dung su dung blng ngly trgng han d cic nudc dang phlf trien [ 1 ]. dudi cic dang che bien khic nhau hon 11 O nhiem cic chat hoi hgc trong sin phim thif cua d c loai dgng vat khic, dieu niy thif cua cic loai gia sue ngay d n g ting ciing cho thay nhieu nguy ca Inh hudng do viec su dung khdng diing cic chit ting tdi siic khoe ngudi tieu dung neu khdng trgng trong qui trinh chin nudi ddng dim blo tieu chuin ve sinh. vlt.Theo mdt nghien ciiu khio slf toln Su tdn du cic khing sinh tren thit lgn qudc ciia Hoa Ky, hau het ngudi My da dugc khio sat d mdt sd fhlnh phd ldn khdng biet hg dang tieu thu thif bd, thit nhu Hd Chi Minh, HI Ngi. Tai Thii gia d m cd tdn du khang sinh. Cd 27% sd Nguyen d c khao slf niy cdn ban che, die ngudi dugc khio slf cd nhan thiic dugc biet kien thiic thii do, thuc hinh cua d c van de gay ra do sir dung thuoc khing ngudi chin nuoi lgn ve an tgan sinh hgc sinh qua nhieu d dgng vat nudi gay nen d chua cd nghien ciiu nio de cap den. nhiem cho thuc pham [9] Chung tdi mudn tim hieu ve vin de niy Tai Thii Nguyen, thit lgn thuang vdi d c muc tieu sau: phim dugc sin xuat vl luu thdng vdi sd - Tim hieu kien thiec, thdi do thicc hdnh lugng ldn trong tinh. Theo sd lieu tdng cua ngu&i chdn nuoi lan ve an todn sinh ' Ths. Tmong Dai hpc Y-Duoc Thai Nguyen ^ PGS.TS. Truong Dai hoc Y-Dugc Thai Nguyen ^ PGS.TS. Trucmg Dai hpc Nong Lam Thai Nguyen '' PGS.TS. TRudng Dai hoc Nong Lam Thai Nguyen 202
 2. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 hoc trong chdn nuoi nai cd nhieu hd dan chin nudi Ign vdi qui - Ddnh gid thiec trgng ton du khdng sinh md ldn. Lly du sd ngudi theo mlu da xac dinh. tren thit lan tgi thi tru&ng Thai Nguyen 4.C6' mau cho phan tich trong phong II. DOI TtrONG VA PHlTOfNG PHAP thi nghiem NGHIEN c i j t J Chiing tdi lly mau cd chii dich: 42 mlu 1. Doi tuong nghien ciru: thif mdng sin, gan vl than lgn tai d c Id Ll ngudi chin nudi lgn; Mlu thif lgn md cua Thinh phd Thii Nguyen, huyen dugc lay tai d c Id md theo dung TCVN Ddng Hy, huyen Dinh Hoi. qui dinh ve cleh lly mlu. S.Cac bien so va chi so nghien cun va 2. Thoi gian va dia diem nghien cuu: phuong phap thu thap so lieu Thdi gian nghien ciiu : fir 2008 - 2009. CIc fhdng tin chung (tudi gidi, tiinh Dia diem: tai fhlnh phd Thii Nguyen v l do hgc vin); Kien thiic ve an toan sinh mdt xa huyen Ddng Hy thugc ngoai thanh hgc (ATSH) trong chan nudi lgn dugc thu Thii Nguyen. thap qua mlu phieu dieu tra phdng van tai 3.Thiet ke nghien cuu.' Thief ke md t l hd gia dinh. Sd lieu dugc xii ly va phin clt ngang. fich tren phin mem Stata 10. - Ca mdu nghien cim mo td cdt ngang : Ve cleh dinh gil: chiing tdi dinh Dung cdng thiic: gil tiing phan d c clu hdi va dinh gil pxq chung. Tinh %> cho tirng clu hdi til ldi n = Z^ ( l - a / 2 ) diing va tinh fy le dat v l khdng dat. Kien d^ thiic dat cd nghia la ddi tugng fri ldi van n : Ca mlu tdi thieu d n cd; de do 4]DC>5C)%caccluhoacytnaigfurigcauh6L Z j . a / 2 : 11 he sd tin cay, vdi a = 0.05 CIc mlu thit lgn dugc phan fich thi Z i . a / 2 =1,96 tren miy sic ky Idng hieu ning cao Tai Z (1- a/2) = 1,96; p udc tinh bing 50 % Vien BChoa hgc Su sdng Dai hgc Thii d : Do chinh xac mong mudn ( d = 5% ) . Nguyen vl danh gil ve fy le du tdn khing Thay vio cdng thiic fa cd : n = 384 sinh so vdi tieu chuin cho phep - Phucmg phdp chon mdu: Chgn chu dich III-KET QUA NGHIEN CUtJ 3 xl, phudng thugc Thinh Phd Thii 1. Thwc trang kien thwc, thdi do vd thwc Nguyen vl mgt xa thugc Huyen Ddng Hy hdnh ngwffi chdn nuoi Iffn Bdng 1: Thirc trang kien thirc cua ngircri chan nuoi Ion ve an toan sinh hoc Ket qua Co Khong Noi dung ve kien thirc "/o % C6 kien thiic ve chan nuoi 1cm an toan sinh hoc 106 27,60 278 72,40 Biet hieu qua cua chan nuoi Ion an toan sinh hoc 147 38,28 237 61,70 Biet ten mot loai cam tang trong nao dang co mat tren thi truang 329 85,70 55 14,30 tieu diing BiSt anh hucmg ciia thit Ion con ton du khang sinh 117 30,46 267 69,54 Co nghe noi den thit lgn con ton luu chat khang sinh, tang trong. 137 35,70 247 64,30 Co biSt cho khang sinh vao cam de phong benh 181 47,13 203 52,87 Sir dung cam co khang sinh, hoac tiem khang sinh cho lgn thi thit 136 35,40 248 64,60 lgn con t6n luu khang sinh. Biet phuong phap de thit lgn khong con t6n luu khang sinh. 39 10,20 345 89,8 Thuc hien chan nuoi lgn thit hgp ve sinh an toan thuc phSm. 202 52,60 182 47,40 203
 3. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 Blng 1 cho thiy; Hlu bet ngudi chin nudi lgn chua cd kiln thiic vl chin nudi Ign an toln sinh hgc chiem 72,40%). Bdng 2: Thnc trang thai do ciia ngu-oi chan nuoi Ion ve van di ATSH Ket qua Co Khong Noi dung ve thai do %« %> Co can thiet phai chan nuoi lgn an toan sinh hgc. 187 48,60 197 51,40 Co su dung cam tang trgng nhanh cho lgn. 119 31,00 265 69,00 Co can boi duong kien thiic de chan nuoi lgn thit hgp ve sinh an toan thuc 341 88,80 43 11,20 pham hay khong. Thit lgn c6 ton du chat tang trgng va khang sinh. 316 82,30 68 17,70 Huong ung chan nuoi lgn sach, neu chinh quyen thuc hien. 371 96,60 13 3,40 Blng 2 cho thay; Da sd NCNL chua thiy sir d n thief phii chin nudi lgn an toln sinh hgc. Nhung sd NCNL thay su d n nfhiet bdi dudng kien thiic chin nudi lgn hgp ve sinh chiem ty le cao ( 88,80% ) v l hg ciing sing sing hudng iing chan nudi lgn sach (96,60 % ) Bdng 3; Thirc trang thirc hanh cua ngiroi chan nuoi Ion Ket qua Co Khong Noi dung ve thirc hanh n % n %. Nguon thiic an tu che bien su dung trong chan nuoi 257 66,90 127 33,10 Sir dung cam loai cam tong hgp 315 82,04 69 17,96 C6 cho khang sinh vao cam 218 56,8 166 43,20 C6 bo sung them che pham sinh hgc, bo sung loai khac 256 66,90 128 33,10 Khong ngung cho an loai cam cho den ngay giet mo 254 66,10 130 33,90 C6 ngung bo sung khang sinh va CPSH trudc 7 ngay 96 25,00 288 75,00 Xit ly khi c6 lgn chet: giet, thit Ion va ban re 321 83,60 63 16,40 Blng 3 cho thay; Da sd NCNL chua Bdng 4: Tong hop ty le so mau co ton dn khang smh thuc hinh dung ve sir dung d m tdng hgp STT Miu So lu'ong So mlu Tyle &h chin nudi lgn. 66,90% NCNL tu chl phan tich mau (+) (%) bien thiic In cho chin nudi lgn; 66,10%) 1 Thit lgn 14 1 7,14 2 Gan lgn 14 5 35,71 NCNL khdng ngung cho In loai d m tdng 3 Than lgn 14 4 28,57 hgp cho den ngay giet md; cdfdi83,60%o Cong 42 10 23,80 NCNL van dem thit lgn chef khdng rd Blng 4 cho thiy; Ty le trung binh sd mlu nguyen nhan ra bin ngoli thi trudng. dugc phlf hien cd tdn du khing sinh la 2. Ket qud phdn tich ty le vd loai khdng 23,80%, trong dd sd mlu gan Ign chilm fy le cao nhlt (3,71%), thip nhlt 11 sd sinh ton dw mlu thit lgn (7,14%). 204
 4. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 Bdng 5; Ty le s6 mSu t6n du- khang sinh theo phuong thirc va dja diem chan nuoi. Phuong thirc nuoi Dia phuong Loai Cong nghiep Ban cong nghiep TP.Thai Nguyen Dong Hy Dmh Hoa mau n 4- % n + % n + % n + % n + % Thit lgn 7 1 14,28 7 0 0 6 1 16,66 4 0 0 4 0 0 Gan lgn 7 3 42,85 7 1 14,28 6 2 33,33 4 1 25 4 1 25 Than lgn 7 4 5 7 1 14,28 6 2 33,33 4 2 50 4 1 25 7 14 Tong 21 8 38,09 21 2 9,25 18 5 27,78 12 3 25,0 12 2 16,66 Blng 5 cho thiy: Ty le sd mlu tdn du khing sinh theo phuang fhii'c chan nudi cdng nghiep (38,09%) cao ban phuang thiic chin nudi bin cdng nghiep (9,25%). Ty le sd mau tdn du khing sinh d thanh phd Thii Nguyen v l Ddng Hy cao hon dinh hoi. Bdng 6; Ket qua phan tich ty le ton dir tirng Ioai khang sinh s6 man ton dir Tetracycline Oxytetracycline Oxytetracycline Loai san pham So man +Tetracvcline phan tich SL Ty le(%) SL Ty le(%) SL Ty le(%) Thit lgn 14 0 0 1 7,14 0 0 Gan lgn 14 1 7,14 3 21,42 1 7,14 Than lgn 14 0 0 3 21,42 1 7,14 Tong 42 1 2,38 7 19,04 2 4,76 Blng 6 cho thiy: Khing sinh Oxyfetiacycline chiem ty le tdn lun cao nhlt (19,04%), tiip theo 11 khing sinh (Oxytetracycline + Tetracycline : 4,76%)). Ty le khing sinh tdn luu tiong gan cao ban thif lgn va than lgn 3. So sdnh miec do ton dw khdng sinh trong cac mdu phdn tich v&i tieu chudn cho phep. Bang 7: So sanh ham Inffng khang sinh ton dir trong cac mau phan tich vdi tieu chuan cho phep ciia JECFA ( Hoi dong chuyen gia cua lien to chirc FAO-WHO) Tetraxycline Oxytetraxycline STT Loai mlu Ket qua Tieu chuan So sanh Ket qua Tieu chuan So sanh 1 Thit lgn 0 100 Duoi TC 0-vgt 100 Duoi TC Gan lgn Vgt 13,47 100 Duoi TC 315,2 300 Vugt 1,05 1694,64 den 5,65 lan 3 Than lgn 0-vgt 600 Duoi TC 73,86 514,03 600 Duoi TC Blng 7 cho thiy: Trong d c mlu IV. BAN LUAN phin tich cho thiy fy le Oxytetraxycline I-Kien thiec, thdi do vd thwc hdnh cda tdn du trong gan lgn 'vn'ot fieu chuan cho ngw&i chdn nudi Iffn an todn sinh hgc phep tii 1,05 5, 65 lan, him lugng Kef qui nghien ciin cua chiing tdi cho Tetraxycline dudi fieu chuin cho phep. thay hlu bet NCN lgn chua cd kien thiic 205
 5. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 ve chin nudi lgn ATSH chi cd 27,6% cd nghiep chi cd 2 mau cd du lugng khing nhan thiic dugc cac van de giy ra do sir sinh hren tdng sd 21 miu phan tich chiem dung qui nhilu thuoc khing sinh d lgn ty Ie 9,25% thip ban nhilu so vdi phuang nudi thit. Ty le niy ciing phii hgp vdi thiic nudi cdng nghiep ( blng 5 ). Dieu nghien ciiu ciia tic gil My Margaret Mel- niy cd the dugc giai thich blng ngudn goc lon (2003) 11 27%. Cd 36,46% fy le khing sinh ton du trong d c sin phim ciia NCNL bilt Inh hudng cua thif lgn cdn tdn lgn bit ngudn fir thiic In do chiing In vio du khing sinh (blng 1). Sd ngudi khdng va chua kip fhli trir het. So sinh 3 dia thiy dugc su d n thief ciia chin nudi lgn phuang chiing tdi nhan thiy ring: Lgn ATSH chilm ty le khi cao ( 51,40%) nudi tai fhlnh phd Thii Nguyen cd ty Ie (blng 2). Kit qui quan slf thuc hinh cua mlu chiia du lugng khing sinh cao nhat ngudi chan nudi lgn cho thay sd NCN lgn 27,78%, fiep theo 11 lgn nudi tai huyen chii yen 11 sii dung d m tdng hgp 82,04%). Ddng Hy 25%) v l thip nhlt 11 lgn nudi tai Cd 66,10% sd ngudi thuc hien sai cleh huyen Dinh Hoa 16,66%. Sir khic nhau dimg d m trudc khi giet md, vl thuc hien niy theo chiing tdi cd le van xult phlf tu sai cich xu ly lgn chef cd 83,60%. Day ngudn thiic an CNL, fhlnh phd Thii chinh 11 nguyen nhan din den Iugng Nguyen v l huyen Ddng Hy phan Idn khing sinh tdn du tien thif lgn bin tai d c NCN da Ip dung phuang phap nudi cong chg. Kef qui tren cho thiy d n cd d c can nghiep su dung 100% thiic an holn chinh, thiep ve kien thiic chin nudi lgn an toln trong khi dd huyen Dinh Hoi 11 mgt sinh hgc va ciing nhu hd tig cic ky ning huyen mien mii, van ap dung phuang thiic thuc hinh cho ngudi chin nudi lgn. nudi bin cdng nghiep (tan dung thiic In 2. Thwc trang ton dw khdng sinh tren thit du thira 11 chinh). Do vay, du lugng khing Iffn sinh trgng d c san pham cua lgn nudi tai day thap ban so vdi fhlnh phd Thii Qua phan tich 42 mau cic sin pham Nguyen va huyen Ddng Hy. cua lgn thit da phlf hien 10 mlu cd du lugng khing sinh chiem ty le 23,80%, Ket qui phan tich ty le ton du tung tiong dd gan lgn cd sd mau phlf hien loai khing sinh cho thay sd mau phlf hien nhieu nhat 35,71% tiep theo den than lgn du lugng Oxytetraxycline khi ldn: 28,57% sau do la thif 11 7,14%. Kit qui 19,04%, trong khi do sd mlu phlf hien niy phu hgp vdi cdng bd cua Hoing Tetiaxycline thip ban nhieu 2,38% chi Thinh Trung (2003) [4], Trin Quang gap d mlu gan. Ty le sd mau phlf hien du Thiiy (2007) [3]. Ty le ton du tren thit lugng khang sinh Tetiaxycline+ Oxyte- tiong nghien cuu ciia chiing tdi cao ban traxycline d mlu gan va mau than tuong ciia tie gil Vien nghien ciiu thii Y qudc duong nhau (7,14% ) finh chung cl 2 loai gia Hin Qudc (2004) 3,33% do nhiing thi fy le niy 11 4,76%. Khdng phlf hien ngudi chin nudi da biet dung d m thiic In mlu thif chiia du lugng Tefraxycline+ cd chiia khing sinh tii 15-30 ngly trudc Oxytetraxycline (bang 6). khi gietmd [10] So sinh him lugng khing sinh tdn du So sinh giiia hai phuong thiic nudi: trong d c mau phin tich so vdi tieu chuin Nudi cdng nghiep (Su dung 100% thiic In cho phep ciia (JECFA) cho thay lugng do cic hang sin xuat) vdi 21 mlu phan khing sinh Oxytetraxycline ton du trong fich cd tdi 8 mlu cd du lugng khing sinh, cic san pham thif, gan v l than lgn vl cao tiong khi dd phuang thiic nudi bin cdng ban so vdi lugng khing sinh Tetracycline. 206
 6. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 phin Idn d c mlu phan tich diu cd du Phuang thiic nudi blng 100% d m cdng Iugng OxyfeP-axycline dudi dang vlf din nghiep, fy Ie sd mlu san pham thif, gan v l Iugng kha Idn 1694,64 ppb. Nguge lai than Ign dugc phlf hien du Iugng khing khing sinh Tetracycline tdn du rif if frong sinh cao ban phuong thiic nudi bin cdng cic mlu phin tich, chi cd mdt so mau tdn nghiep (tai hd gia dinh - khdng sir dung du dudi dang vit hole rit thip (blng 7). d m cdng nghiep). So vdi ket qui nghien ciiu cua Daejun v l Ty le sd mlu tdn du Oxytetraxycline Gwangju Hin Qudc (2006) phit hien tdn (19,04%) cao hon so vdi sd miu tdn du c l du Tetracycline 0,372 ppm vl Oxytetraxy- 2 loai khing sinh (4,76%) v l chi tdn du cline 0,169ppm -vugt tieu chuan cho phep Teh-acycline (2,38%). fir 1,5 den 1,7 lln thi kef qui ciia chiing Miic do du Iugng khing sinh trong d c tdi cao ban cd le do nghien ciiu cua hg chi miu thif v l gan, than khdng nhu nhau. tap tmng tren thif lgn. Trong nghien ciiu Rieng d gan lgn lugng khing sinh vugt cua chiing tdi nghien ciiu tren than lgn va tieu chuin cho phep tir 1,05 din 5,65 lin gan lgn II hai ca quan cd giai doan chuyen cd the giy mif an toln cho ngudi su hoi cua thuoc qua dly do vay ty le sd mlu dung. c6 du lugng thuoc ciing nhu sd lan -vugt VI. KIEN NGHI fieu chuin cho phep cao ban. 1-Cln cd d c can thiep bang giao due v l Neu so sinh 3 loai sin pham la: thif, kien thiic, hudng din thuc hinh cho ngudi gan va than lgn trong nghien cun thi san chin nudi an tdan sinh hgc. phim thit vl than deu an toln cho ngudi 2. Can ting cudng gilm sat fieu chuin ve sii dung. Rieng vdi gan lgn lugng khing sinh an toln sinh hgc thit lgn, gan lgn, sinh ton du khi ldn die biet 11 Oxyfe- than lgn tai thi trudng thit lgn Thii tiaxycline tdn du tii 315,2 din 1694 ppb Nguyen. vugt tieu chuan ve sinh cho phep tir 1,05 den 5,65 lan - khdng an toln cho ngudi 3. Tai Thii Nguyen, hang nim d n cd d c sir dung. ldp tap huan ve ve chan nudi lgn an toan V. KET LUAN sinh hgc cho d c trang trai v l cic hg gia dinh chin nudi lgn. 1. Ve kiln thiic, thai do thuc hanh cua TAI LIEU THAM KHAO nguoi CNL ve an toan sinh hgc: 1. Bui Minh Diic, Nguyen Cong Khan, Ty le sd ngudi cd hieu biet vl chan nudi Tran Dang(2005) Cac benh 6 nhiim- lgn ATSH rif thip (27,60%). Cd tdi Ldy truyen do thuc phdm. Nha xuat ban 51,40 % sd ngudi khdng thiy dugc su Yhgc, Ha Ngi 2005 cin thief ciia chan nudi lgn ATSH. Cd 66,10% sd ngudi thuc hien sai cleh dimg 2. La Van Kinh (2005). Khdo sdt mot so d m trudc khi giet md, v l thuc hien sai mdu thit gd chiia khdng sinh ton du. cleh xu ly lgn chit la 83,60%. Bao Iao dgng so 28/05 2. Thuc trang ton du khang sinh tren 3. Tran Quang Thuy (2007) Nghien cieu thit, gan va than Ion: xdc dinh mice do ton du thuoc kich thich tdng trong trong thit gia sue gia cam. Ty le trung binh sd mlu sin pham thit, Vien dinh dudng Bg Y te gan v l than lgn dugc phlf hien chiia du lugng khang sinh chiem 23,80%, trong dd 4. Hoang Thanh Tmng(2003). Phdn tich miu gan cd ty le cao nhat35,71% tiip din mot so mdu khdng sinh trong thvec 11 v l mlu than 28,57% vl mau thif 7,14%. phdm.Bo mon Cong nghe thuc pham 207
 7. TC.DD & TPO (3+4) - 2010 Dai hgc ky thuat, thanh pho Ho Chi FAO/WHO (2003) Expert committee Minh food additive. Residues of some veteri- Tong dieu tra dinh duomg ndm nary drugs in animal and foods. Rom 2005(2006). Nien giam thong ke nam 92,5,103972 2006. Nha xuit ban thong ke Ha Ngi Organic Consumers Association(2003). 6. Miriukj F. K, Ogara . O. W (2001) Most consumers unaware of antibiotic Tetraxycline residue levels in cattle residues in meat. Austin, Texas , Pg 1 meat from Nairobi Sadughter house in 9. Consumer Safety Center(2004) Kenya Joumal of Veterinary Science 2, Residues of antibiotics Detected in meal 97-101 Products Summary PORK RAISER'S KAP AND RESIDUAL ANTIBIOTICS IN PORK MEAT IN THAI NGUYEN PROVINCE A study to evaluate biological safety KAP was conducted in 384 port raisers and to analyze several pork specimens to detect residual antibiotics showed that only 27.6% of raisers had knowledge on biological safety of livestock breeding; 51.40%) did not understand about a necessity of bio- logical safety for hvestock breeding. 66.10%o of raisers incorrectly completed the procedure of utilizing mash before butchering. Analyzing 42 specimens taken from pork, liver, kidney, we found that the average residual antibiotic rate was 23.80%), in which the highest was found in the sample of liver (35.71%)) and the lowest was in the sample of pork (7.14%)). The pig fed by the industrial food had a higher rate of residual antibiotics than the pig fed by semi-industrial food (38.09%) and 9.25%), respectively). The specimen rate of residual Oxytetraxycline of 19.04%) was higher than the residual Tetracycline specimens and the residual Oxytetraxycline + Tetracycline specimens (2.38%) and 4.76%), respectively). The amount of residual antibiotics in pork and kidney specimens was in the permitted standard. However, the amount of residual antibiotics in liver specimens was 1.05 - 5.65 times higher than the standard of JECFA and this was not safe for consumers. Key words: knowledge, attitude, practice, resident antibiotics, pork KIEN THU'C, THUC HANH CUA NGUCII T R U C TIEP CHE BIEN THtrC AN DUCiNG PHO TAI THANH PHO YEN BAI NAM 2009 Loc Thi Mai' vd Cong sw Mgt cugc dieu tra cat ngang dugc thuc hien tren 224 ngudi tai cac xa, phudng cua thanh pho Yen Bai ve kien thiic, thuc hanh ciia ngudi true tiep che bien thiic an dudng phd (TADP). Ket qua cho thay: Kien thiic ve sii dung nudc sach la 17,4%); diing rieng dung cu gap thiic an song chin (97,8%)), H n n a Han thrift ripncr (Ql S%1 V h n n a Hi'ina tqv h n r tlii'rr 3n (Rfi 6%^• r.an n h a i k h a m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản