Tổng hợp khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu

Chia sẻ: đỗ Văn Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
134
lượt xem
67
download

Tổng hợp khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu

  1. T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (6A), Tr. 115 - 122, 2007 Tæng hîp vµ kh¶o s¸t vËt liÖu tæ hîp hÊp thô dÇu §Õn Tßa so¹n 15-11-2007 NguyÔn TiÕn Dòng1, NguyÔn V¨n Kh«i2, NguyÔn H÷u TrÞnh3, TrÞnh §øc C«ng2 1 Khoa Ho¸ häc, Tr"êng §¹i häc S" ph¹m H( Néi 2 ViÖn Ho¸ häc, ViÖn Khoa häc v( C«ng nghÖ ViÖt Nam 3 Khoa C«ng nghÖ Ho¸ häc, Tr"êng §¹i häc B¸ch khoa H( Néi Summary Nanocomposites were prepared by suspension polymerization between alkylacrylate-styrene copolymer and Fe3O4 nanoparticles. Structure and morphology of the synthesized materials were investigated by Scanning Electron Microscope (SEM), Energy Dispersive X-ray (EDX). Nanocomposite synthesized from lauryl methacrylate absorbs oil better than that from butyl acrylate. The oil absorbent velocity of materials increases with the increase of Fe3O4 nanoparticle percentage. I - Më ®Çu hÊp thô dÇu cña vËt liÖu nanocompozit ®Ó nh»m môc ®Ých t×m ra mét vËt liÖu míi cã kh¶ n¨ng C¸c sù cè tr n dÇu g©y « nhiÔm m«i tr êng hÊp thô dÇu, xö lý c¸c « nhiÔm m«i tr êng do ng y c ng trë lªn nghiªm träng cïng víi sù ph¸t c¸c sù cè tr n dÇu g©y ra. triÓn cña c«ng nghiÖp nãi chung v c«ng nghiÖp n¨ng l îng nãi riªng. Nh÷ng th¶m ho¹ víi c¸c II - Thùc nghiÖm hÖ sinh th¸i do sù cè « nhiÔm n y g©y ra hiÖn l vÊn ®Ò rÊt bøc xóc cho c¸c nh m«i tr êng [1]. 1. Ho¸ chÊt ViÖc nghiªn cøu ®Ó xö lý c¸c « nhiÔm n y hiÖn Styren(St) (Trung Quèc), lauryl ®ang ® îc hÕt søc quan t©m, c¸c vËt liÖu ® îc metacrylat(LMA) (Merck), benzoyl nghiªn cøu ®Ó xö lý ng y c ng nhiÒu. VËt liÖu peroxit(BPO) (Trung Quèc), polyme hÊp thô xö lý dÇu l mét trong nh÷ng divinylbenzene(DVB) (Merck), keo gelatin gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó xö lý « nhiÔm tr n dÇu, do (Trung Quèc), dÇu FO (Singapo) cung cÊp bëi kh¶ n¨ng hÊp thô rÊt tèt cña vËt liÖu [2]. Tæng c«ng ty cæ phÇn dung dÞch khoan v ho¸ phÈm hîp v nghiªn cøu kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cña vËt dÇu khÝ DMC, dÇu diezen, x¨ng A92 l nh÷ng liÖu polyme l mét trong nh÷ng h íng ® îc rÊt s¶n phÈm s½n cã trªn thÞ tr êng. H¹t nano Fe3O4 nhiÒu nh khoa häc quan t©m [1 - 4]. ® îc sö dông tõ nghiªn cøu tr íc, cì h¹t H¹t nano Fe3O4 khi cã mÆt trong nÒn kho¶ng 10 - 15 nm, ® îc ho¹t ho¸ bÒ mÆt b»ng polyme chóng sÏ l m cho vËt liÖu trë nªn xèp v axit oleic. l m t¨ng ®¸ng kÓ tû träng cña vËt liÖu, mét sè nghiªn cøu gÇn ®©y cho thÊy khi cã mÆt Fe3O4 2. Thùc nghiÖm sÏ l m t¨ng tèc ®é hÊp thô cña vËt liÖu [5,6]. B×nh bèn cæ 250 ml, ¨n khíp víi thiÕt bÞ C«ng tr×nh n y nghiªn cøu ¶nh h ëng cña khuÊy, thiÕt bÞ ®o nhiÖt (bÓ ®iÒu nhiÖt), thiÕt bÞ c¸c gèc alkyl acrylat kh¸c nhau ®Õn kh¶ n¨ng håi l u, ® êng dÉn nit¬ v phÔu nhá giät ® îc 115
  2. lÊp ®Çy b»ng nit¬ 3 lÇn. c©n träng l îng. S¶n phÈm sau khi ® îc röa Hçn hîp ph¶n øng gåm styren, lauryl b»ng n íc cÊt, sÊy kh« ®Õn khèi l îng kh«ng metacrylat v toluen. Nång ®é monome trong ®æi. C©n mét l îng (1 - 2 g) chÝnh x¸c råi tiÕn pha dÇu l 40% (theo khèi l îng), víi nh÷ng h nh chiÕt Soxhlet trong dung m«i clorofom ë mÉu cã cho h¹t nano Fe3O4 th× ph©n t¸n h¹t 60oC trong 4 giê ®Ó lo¹i bá phÇn homopolyme trong dung dÞch monome – toluen b»ng siªu ©m. v copolyme kh«ng t¹o l íi. S¶n phÈm sau khi ChÊt t¹o l íi ® îc ph©n t¸n trong dung dÞch chiÕt ® îc sÊy l¹i b»ng tñ sÊy ch©n kh«ng ë monome tr íc khi ® a v o b×nh ph¶n øng. 70oC ®Õn khèi l îng kh«ng ®æi. C©n l¹i ®Ó x¸c ®Þnh khèi l îng s¶n phÈm cã t¹o l íi. H m Dung dÞch n íc v chÊt æn ®Þnh huyÒn phï l îng phÇn gel cña s¶n phÈm ® îc x¸c ®Þnh gelatin víi nång ®é 0,33% (theo khèi l îng pha theo c«ng thøc sau: n íc) ® îc ® a v o b×nh ph¶n øng (tû lÖ pha n íc/monome = 1/7) v nhiÖt ®é cña hçn hîp g2 Gel (%) = x100% ph¶n øng ® îc gia nhiÖt tíi nhiÖt ®é ph¶n øng g1 b»ng bÓ ®iÒu nhiÖt. ChÊt kh¬i m o ® îc thªm v o hçn hîp monome chØ tr íc khi b¾t ®Çu ph¶n Trong ®ã: g1v g2 khèi l îng s¶n phÈm kh« øng v ® îc n¹p v o thiÕt bÞ ph¶n øng b»ng tr íc v sau khi khi chiÕt Soxhlet. phÔu nhá giät. Tèc ®é nhá giät l 10g/phót. Tèc ®é khuÊy trong qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp ® îc III - KÕt qu¶ v- th¶o luËn duy tr× ë 240 vßng/phót v cho dßng khÝ nit¬ nhÑ nh ng ®i v o b×nh ph¶n øng. Khi n¹p hÕt 1. ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é ®Õn qu¸ tr×nh monome, tiÕp tôc khuÊy trong 4 giê, hçn hîp ®ång trïng hîp ph¶n øng sau ®ã ® îc l m m¸t xuèng nhiÖt ®é phßng trong khi khuÊy. PhÇn dung dÞch láng Nghiªn cøu ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é v thêi ® îc g¹n ra khái h¹t, sau ®ã ® îc röa v i lÇn gian ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St-BA v St- b»ng metanol v cuèi cïng khuÊy trong 30 phót LMA víi tû lÖ monome St/Alkylacrylat l 40/60 víi 200 ml metanol. S¶n phÈm sau ®ã ® îc läc ph¶n øng ® îc tiÕn h nh ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é v l m kh« qua ®ªm trong ch©n kh«ng ë 70oC kh¸c nhau. KÕt qu¶ thu ® îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1 tíi khèi l îng kh«ng ®æi. v 2 d íi ®©y (sö dông dÇu FO ®Ó nghiªn cøu møc ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu). 3. Ph ¬ng ph¸p ph©n tÝch Trªn b¶ng 1 v b¶ng 2 cho thÊy ë nhiÖt ®é - Møc ®é hÊp thô dÇu: Møc ®é hÊp thô dÇu d íi 80oC s¶n phÈm t¹o th nh ë d¹ng ch¶y láng (W) ® îc x¸c ®Þnh b»ng ph ¬ng ph¸p träng v khèi l chñ yÕu, c¸c d¹ng s¶n phÈm n y l îng. S¶n phÈm sau khi ® îc röa b»ng n íc kh«ng ®¸p øng ® îc yªu cÇu cña mét s¶n phÈm cÊt, sÊy kh« ®Õn khèi l îng kh«ng ®æi. C©n mét l t¹o th nh c¸c h¹t riªng biÖt. Víi c¸c monome l îng x¸c ®Þnh (1- 2 g) chÊt hÊp thô ®v ® îc sÊy St v LMA ë nhiÖt ®é trªn 85oC s¶n phÈn cña kh« cho v o tói chÌ v ng©n v o trong dÇu ë ph¶n øng ®v t¹o h¹t, s¶n phÈm ®v cã ®é t¹o l íi nhiÖt ®é phßng. Sau mét kho¶ng thêi gian cao v h m l îng phÇn gel thu ® îc tõ 87 ®Õn (kho¶ng 24 giê) lÊy tói mÉu ra khái dÇu v ®Ó 99,5% ë 90oC v ë ®ã kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cña r¸o hÕt dÇu trong 1 phót. X¸c ®Þnh träng l îng vËt liÖu l cao nhÊt (24,7 g/g trong dÇu FO), ë mÉu thu ® îc. Møc ®é hÊp thô dÇu ® îc tÝnh nhiÖt ®é 95oC vËt liÖu copolyme ë d¹ng ch¶y theo c«ng thøc: nhít, kh«ng t¹o h¹t v kh«ng cã kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu. Víi copolyme cña St v BA, nhiÖt ®é g2 g1 W= h×nh th nh vËt liÖu ë d¹ng h¹t ë 80 - 85oC, ë g1 nhiÖt ®é 85oC h m l îng phÇn gel ®¹t tíi 99,5% v kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cña vËt liÖu ë ®iÓm n y Trong ®ã: g1 v g2 l khèi l îng chÊt tr íc v l cao nhÊt (19,5 g/g trong dÇu FO). sau khi hÊp thô dÇu - X¸c ®Þnh h(m l"îng phÇn gel: H m l îng 2. ¶nh h ëng cña tû lÖ c¸c monome ®Õn qu¸ phÇn gel (Gel) ® îc x¸c ®Þnh b»ng ph ¬ng ph¸p tr×nh ®ång trïng hîp 116
  3. Nghiªn cøu ¶nh h ëng cña tû lÖ c¸c c¸c tû lÖ monome kh¸c nhau. KÕt qu¶ thu ® îc monome ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St-BA v thÓ hiÖn ë b¶ng 1 St-LMA, tiÕn h nh ®ång trïng hîp ë ®iÒu kiÖn B¶ng 1: ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St v LMA DTB (µm) NhiÖt ®é, oC §Æc ®iÓm s¶n phÈm Gel, % W, g/g (KÝch th íc h¹t trung b×nh) 75 Láng, nhít - - - 80 Khèi - - 11,6 85 T¹o h¹t 85,0 80 - 130 18,6 90 T¹o h¹t 99,0 80 - 120 24,7 95 Láng, nhít - - - B¶ng 2: ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St v BA NhiÖt ®é , oC §Æc ®iÓm s¶n phÈm Gel, % DTB , µm W, g/g 70 Láng, nhít - - - 75 Khèi - - 12,4 80 T¹o h¹t 83,5 90-180 16,6 85 T¹o h¹t 99,5 90-180 18,1 90 Láng, nhít - - - B¶ng 3: ¶nh h ëng cña tû lÖ c¸c monome ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St-BA v St-LMA H m l îng St trong §Æc ®iÓm MÉu W (g/g) monome (%) s¶n phÈm 80 T¹o h¹t 5,8 70 T¹o h¹t 9,4 St – LMA 60 T¹o h¹t 15,6 50 T¹o h¹t 19,2 40 T¹o h¹t 24,4 30 Khèi – nhít - 70 T¹o h¹t 4,6 60 T¹o h¹t 9,4 St – BA 50 T¹o h¹t 16,5 40 T¹o h¹t 18,1 30 T¹o h¹t 19.5 20 Khèi r¾n 17.6 117
  4. Tõ b¶ng 3 nhËn thÊy ®èi víi quy tr×nh ®ång nhÊt ë tû lÖ St/LMA l 40/60, víi copolyme cña trïng hîp St-LMA khi h m l îng styren trong St-BA kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu tèt nhÊt ë tû lÖ th nh phÇn cña monome ban ®Çu tõ 40 ®Õn 80% St/BA l 70/30, tû lÖ c¸c monome n y ® îc th× s¶n phÈm thu ® îc ë d¹ng c¸c h¹t riªng biÖt, chóng t«i sö dông cho c¸c thùc nghiÖm tiÕp theo. ng îc l¹i khi h m l îng styren nhá h¬n 40% - th× s¶n phÈm cã xu h íng kÕt dÝnh víi nhau t¹o 3. ¶nh h ëng cña nång ®é chÊt kh¬i m+o ®Õn th nh d¹ng khèi, ®iÒu n y l do c¸c acrylat cã qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp m¹ch hydrocacbon d i cã tÝnh mÒm dÎo nªn ë cïng mét ®iÒu kiÖn nång ®é chÊt keo b¶o vÖ th× ¶nh h ëng cña nång ®é chÊt kh¬i m o ®Õn c¸c h¹t sÏ bÞ dÝnh l¹i víi nhau. Kh¶ n¨ng hÊp thô qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St-BA v St-LMA dÇu cña vËt liÖu còng thay ®æi khi thay ®æi h m ® îc nghiªn cøu b»ng sù thay ®æi cña copolyme l îng c¸c alkylacrylat trong vËt liÖu. Víi khi thay ®æi nång ®é chÊt kh¬i m o. KÕt qu¶ thu copolyme cña St-LMA kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu tèt ® îc thÓ hiÖn ë b¶ng 3. B¶ng 3: ¶nh h ëng cña nång ®é chÊt kh¬i m o ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp Tû lÖ v lo¹i monome BPO, % §Æc ®iÓm s¶n phÈm Gel, % DTB, µm W, g/g 0,5 Khèi - - - 1,0 T¹o h¹t 97,2 80 - 130 13,6 St-BA = 70:30 1,3 T¹o h¹t 98,8 80 - 130 16,2 1,5 T¹o h¹t 100 80 - 130 19,5 1,7 T¹o h¹t 100 80 - 130 16,4 2,0 T¹o h¹t 100 80 - 130 13,7 0,5 Khèi - - - 1,0 T¹o h¹t 98,0 80 - 130 14,1 St-LMA = 60:40 1,3 T¹o h¹t 98,8 80 - 130 18,5 1,5 T¹o h¹t 100 80 - 130 24,7 1,7 T¹o h¹t 100 80 - 130 20,3 2,0 T¹o h¹t 100 80 - 130 15,7 Tõ b¶ng 3 cho thÊy, h m l îng phÇn gel h¬n s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp St- trong copolyme kh«ng bÞ ¶nh h ëng nhiÒu bëi BA. nång ®é chÊt kh¬i m o. Khi h m l îng chÊt Chän nång ®é chÊt kh¬i m o l 1,5% (theo kh¬i m o t¨ng dÉn ®Õn sè m¹ch ®ang ph¸t triÓn khèi l îng monome) l ®iÒu kiÖn cho c¸c t¨ng, tèc ®é chuyÓn m¹ch t¨ng, chiÒu d i m¹ch nghiªn cøu tiÕp theo. gi¶m, kho¶ng c¸ch gi÷a hai liªn kÕt ngang gi¶m. §iÒu n y ¶nh h ëng tíi kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu 4. ¶nh h ëng cña nång ®é chÊt t¹o l íi ®Õn cña polyme gi¶m. Kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cao qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp nhÊt khi l îng chÊt kh¬i m o chiÕm 1,5% khèi l îng so víi monome. Khi h m l îng chÊt khëi Nghiªn cøu ¶nh h ëng cña nång ®é chÊt t¹o kh¬i m o nhá h¬m 1,5% nhËn thÊy l îng dÇu ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp styren v c¸c alkyl hÊp thô gi¶m cïng víi sù gi¶m cña h m l îng acrylat, ph¶n øng ® îc tiÕn h nh ë ®iÒu kiÖn c¸c chÊt kh¬i m o. S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®ång nång ®é chÊt t¹o l íi DVB kh¸c nhau. KÕt qu¶ trïng hîp St-LMA cã kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cao thu ® îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4. 118
  5. B¶ng 4: ¶nh h ëng cña nång ®é chÊt t¹o l íi ®Õn qu¸ tr×nh ®ång trïng hîp Tû lÖ monome DVB, % §Æc ®iÓm s¶n phÈm Gel, % DTB, µm W, g/g 0,20 T¹o h¹t 52,2 80 - 130 8,6 0,23 T¹o h¹t 78,7 80 - 130 14,1 St-BA 0,25 T¹o h¹t 95,5 80 - 130 17,0 (30/70) 0,27 T¹o h¹t 100 80 - 130 19,5 0,30 T¹o h¹t 100 80 - 130 14,8 0,35 T¹o h¹t 100 80 - 130 8,4 0,20 T¹o h¹t 55,4 80 - 130 13,2 0,23 T¹o h¹t 81,0 80 - 130 18,1 St-LMA 0,25 T¹o h¹t 96,2 80 - 130 22,5 (40/60) 0,27 T¹o h¹t 100 80 - 130 24,7 0,30 T¹o h¹t 100 80 - 130 18,3 0,35 T¹o h¹t 100 80 - 130 13,7 Tõ b¶ng 4 cho thÊy h m l îng chÊt t¹o l íi ¶nh h ëng ®Õn tû träng, møc ®é, tèc ®é hÊp thô cã ¶nh h ëng rÊt lín tíi h m l îng phÇn gel dÇu (FO), kÕt qu¶ tr×nh b y ë b¶ng 5. trong s¶n phÈm. ë h m l îng chÊt t¹o l íi B¶ng 5 cho chóng ta thÊy, khi t¨ng h m 0,27% cã møc ®é hÊp thô dÇu l cao nhÊt. H m l îng h¹t nano Fe3O4 trong vËt liÖu, tèc ®é hÊp l îng hÊp thô dÇu gi¶m cïng víi h m l îng thô dÇu ®Õn c©n b»ng cña vËt liÖu t¨ng lªn râ rÖt. chÊt t¹o l íi t¨ng. Theo mét giíi h¹n vÒ ®é mÒm Khi ch a cã Fe3O4 thêi gian hÊp thô dÇu ®Õn c©n dÎo cña chuçi polyme, khi h m l îng chÊt t¹o b»ng cña vËt liÖu t ¬ng ®èi chËm, tuy nhiªn khi l íi t¨ng t¹o ra mËt ®é liªn kÕt ngang dÇy ®Æc cã mÆt Fe3O4 thêi gian hÊp thô dÇu ®Õn c©n trong copolyme l m gi¶m bít khèi l îng ph©n b»ng gi¶m rÊt nhanh, víi vËt liÖu nÒn l BA-St tö trung b×nh gi÷a hai liªn kÕt ngang, kho¶ng hë th× tèc ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu t¨ng nhanh bªn trong cÊu tróc kh«ng gian ba chiÒu cña h¬n. §iÒu n y cã thÓ lý gi¶i l do khi cã Fe3O4 polyme gi¶m, kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cña polyme trong vËt liÖu th× chóng sÏ trë nªn xèp h¬n, tû gi¶m. NÕu h m l îng chÊt t¹o l íi qu¸ nhá dÉn träng cña vËt liÖu t¨ng lªn v l m vËt liÖu cã kh¶ tíi kh«ng ®ñ ®Ó g¾n kÕt c¸c m¹ch ®¹i ph©n tö n¨ng ch×m trong dÇu (DFO = 0,98) v v× vËy tèc polyme ®Ó t¹o nªn m¹ng l íi kh«ng gian bÒn ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu t¨ng lªn. Tuy vËy, v÷ng, mét phÇn polyme bÞ ho tan trong qu¸ khi t¨ng h m l îng Fe3O4 trong vËt liÖu cã thÓ tr×nh hÊp thô dÇu khiÕn l îng dÇu hÊp thô v o khiÕn vËt liÖu sÏ bÞ ch×m trong n íc biÓn (D = polyme gi¶m. 1,025) v mÊt ý nghÜa xö lý dÇu tr n, do vËy ë Kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cao nhÊt ®¹t ® îc khi mÉu nÒn LMA-St th× kh«ng ® îc cho qu¸ 2% h m l îng chÊt t¹o l íi l 0,27%. Sè liÖu n y Fe3O4, cßn víi nÒn BA-St kh«ng qu¸ 2,5% ® îc sö dông cho c¸c nghiªn cøu vÒ sau. Fe3O4 trong vËt liÖu. 5. ¶nh h ëng cña h¹t s¾t tõ ®Õn tû träng, tèc 6. CÊu tróc, h×nh th¸i vËt liÖu ®é v+ møc ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu TiÕn h nh chôp ¶nh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt mÉu H m l îng h¹t nano Fe3O4 ¶nh h ëng nhiÒu vËt liÖu cã 1.5% Fe3O4 (2B,3B) v kh«ng cã ®Õn tû träng v tèc ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu, Fe3O4 (2A,3A), c¸c mÉu nÒn LMA-St ® îc thÓ thay ®æi h m l îng % Fe3O4, nghiªn cøu c¸c hiÖn ë h×nh 2, nÒn BA-St ë h×nh 3. 119
  6. B¶ng 5: ¶nh h ëng cña h m l îng % Fe3O4 ®Õn tû träng v tèc ®é v kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu cña vËt liÖu H m l îng % Fe3O4 Tû träng cña Thêi gian hÊp thô c©n VËt liÖu nÒn W (g/g) trong vËt liÖu vËt liÖu b»ng (phót) 0,0 0,88 120 24,4 0,5 0,91 45 24,4 1,0 0,94 30 24,2 LMA-St 1,5 0,98 20 24,1 (60/40) 2,0 1,02 15 23,9 2,5 1,05 10 23,8 3,0 1,09 10 23,7 0,0 0,78 150 19,5 0,5 0,81 45 19,4 1,0 0,85 20 19,2 BA-St 1,5 0,89 15 19,1 (70/30) 2,0 0,93 10 19,1 2,5 0,99 10 18,8 3,0 1,06 5 18,7 (A) (B) H×nh 2: ¶nh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt cña mÉu vËt liÖu LMA-St ¶nh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt cña vËt liÖu cho ta thÊy khi cã h¹t nano Fe3O4 trong th nh phÇn cña vËt liÖu (2A,3A) th× vËt liÖu trë nªn xèp h¬n so víi mÉu nÒn kh«ng cã Fe3O4 (2B,3B). 7. Phæ ph©n t¸n n¨ng l îng tia X (EDX) cña bÒ mÆt vËt liÖu Phæ ph©n t¸n n¨ng l îng tia X (Energy Dispersive X-ray) ® îc ®o cïng víi qu¸ tr×nh chôp ¶nh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt cña bÒ mÆt mÉu ® îc thÓ hiÖn trªn h×nh 2(A,B). Phæ ph©n t¸n n¨ng l îng tia X cña mÉu copolyme St-BA (h×nh 2A) v copolyme St-BA (h×nh 2B) cã chøa1,5% nano Fe3O4. 120
  7. (A) (B) H×nh 3: ¶nh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt cña mÉu vËt liÖu BA-St H×nh 4: Phæ t¸n x¹ n¨ng l îng tia X (EDX) cña bÒ mÆt mÉu A, MÉu copolyme St-BA chøa 1,5% Fe3O4, B: MÉu copolyme St-LMA chøa 1,5% Fe3O4 Dùa trªn h×nh 3 ta thÊy trªn bÒ mÆt mÉu v vËt liÖu nÒn l c¸c alkyl acrylat víi styren cã nanocompozit cña vËt liÖu nÒn BA – St cã thÓ kh¶ n¨ng hÊp thô xö lý dÇu tr n t ¬ng ®èi tèt. thÊy c¸c nguyªn tö Fe nhiÒu h¬n so víi bÒ mÆt Nanocompozit víi vËt liÖu nÒn l LMA – St cã mÉu nÒn LMA – St. §iÒu n y l cã thÓ do trong kh¶ n¨ng hÊp thô dÇu tèt h¬n so víi vËt liÖu nÒn mÉu B cã chøa LMA cã m¹ch hydrocacbon d i l BA – St. Khi t¨ng tû lÖ h¹t nano Fe3O4 ®Õn h¬n v kh¶ n¨ng bäc h¹t nano Fe3O4 tèt h¬n. 3% so víi khèi l îng monome th× kh¶ n¨ng hÊp Theo chóng t«i chÝnh v× nguyªn nh©n n y dÉn thô dÇu cña vËt liÖu ®Òu gi¶m nhÑ kh«ng ®¸ng ®Õn viÖc tèc ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu BA-St kÓ. víi Fe3O4 t¨ng nhanh khi t¨ng h m l îng Fe3O4. Khi t¨ng h m l îng h¹t nano Fe3O4 v o trong vËt liÖu, vËt liÖu trë nªn xèp h¬n v t¨ng IV - kÕt luËn tû träng vËt liÖu dÉn ®Õn tèc ®é hÊp thô dÇu cña vËt liÖu t¨ng lªn. Tuy nhiªn víi h m l îng h¹t VËt liÖu nanocompozit gi÷a h¹t nano Fe3O4 121
  8. Fe3O4 qu¸ lín cã thÓ l m vËt liÖu ch×m trong Chem. Eng. Technol. Vol. 28, No. 12, P. n íc v mÊt ý nghÜa trong viÖc xö lý dÇu tr n. 1525 - 1528 (2005). C¸c nghiªn cøu trªn sÏ gãp phÇn t¹o ra vËt 3. Peixun Li, Bo Yu, Xiucheng Wei. Journal of liÖu míi cã kh¶ n¨ng øng dông ®Ó h¹n chÕ Applied Polymer Science, Vol. 93, P. 894 - nh÷ng thiÖt h¹i g©y nªn bëi c¸c sù cè tr n dÇu. 900 (2004). 4. S. Lu, G. Cheng, X. Pang. Journal of T-i liÖu tham kh¶o Applied Polymer Science, Vol. 89, P. 3790 - 3796 (2003). 1. Kau-Fui Vincent Wong and Eryurt Barin. 5. Jyongsik Jang, Beom-Seok Kim. J. Appl. Spill Science & Technology Bulletin, Vol. 8, Polym. Sci., Vol. 77, P. 903 - 913 (2000). Iss 5-6, P. 509 - 520 (2003). 6. Peixun Li, Bo Yu, Xiucheng Wei. Journal of 2. Ahmad Bayat, Seyed Foad Aghamiri, Applied Polymer Science, Vol. 93, P. 894 - Ahmad Moheb, Reza Vakili Nezhaad. 900 (2004). 122

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản