intTypePromotion=1

Tổng hợp nghiên cứu phức chất của Tecbi với L. Tryptophan

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
6
download

Tổng hợp nghiên cứu phức chất của Tecbi với L. Tryptophan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The complex of Terbium with L. Tryptophan have been isolated in solid state. The complex has the formula H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O. This complex reveal that L. Tryptophan atcs as a neutral bidentate ligan towards Tb(III) ion at the presence of nitrate ion with utilizing amino nitrogen and carboxyloxygen for bonding.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp nghiên cứu phức chất của Tecbi với L. Tryptophan

T¹p chÝ Hãa häc, T. 42 (3), Tr. 340 - 344, 2004<br /> <br /> <br /> Tæng hîp nghiªn cøu phøc chÊt cña Tecbi víi<br /> L. Tryptophan<br /> §Õn Tßa so¹n 24-9-2003<br /> NguyÔn Träng UyÓn, Lª Hïng1, Lª H÷u ThiÒng2, NguyÔn T« Giang2<br /> 1<br /> Khoa Hãa häc, Tr êng §HKTN, §HQG H% Néi<br /> 2<br /> Khoa Hãa häc, Tr êng §HSP Th¸i Nguyªn<br /> <br /> <br /> Summary<br /> The complex of Terbium with L. Tryptophan have been isolated in solid state. The complex<br /> has the formula H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O. This complex reveal that L. Tryptophan atcs as a<br /> neutral bidentate ligan towards Tb(III) ion at the presence of nitrate ion with utilizing amino<br /> nitrogen and carboxyloxygen for bonding.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu c¬ nhA etanol v# axeton.<br /> 2. X¸c ®Þnh th nh phÇn phøc r¾n<br /> Nghiªn cøu sù t¹o phøc gi÷a c¸c nguyªn tè<br /> ®Êt hiÕm (NT§H) v# c¸c aminoaxit cã ý nghÜa H#m lAîng tecbi ®Aîc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch<br /> khoa häc v# thùc tiÔn [1, 2]. Tuy nhiªn sè c«ng nung mét lAîng x¸c ®Þnh phøc chÊt ë nhiÖt ®é<br /> tr×nh nghiªn cøu vÒ phøc chÊt cña c¸c NT§H 900 - 1000oC trong thêi gian 1 giê, ë nhiÖt ®é<br /> víi aminoaxit, ®Æc biÖt víi aminoaxit dÞ vßng n#y phøc chÊt bÞ ph©n hñy v# chuyÓn vÒ d¹ng<br /> cßn qu¸ Ýt, kÕt luËn ®Aa ra cßn kh¸c nhau [3]. oxit tecbi. Hßa tan oxit n#y trong dung dÞch<br /> XuÊt ph¸t tõ ®iÒu ®ã trong c«ng tr×nh n#y HNO3 locng råi chuÈn ®é ion Tb3+ b»ng dung<br /> chóng t«i tæng hîp, nghiªn cøu phøc cña dÞch DTPA chØ thÞ asenazo III, pH = 4,2.<br /> Tb(III) víi L. Tryptophan (HTrp). - H#m lAîng C, H x¸c ®Þnh b»ng phA¬ng<br /> ph©n tÝch tù ®éng.<br /> II - Thùc nghiÖm<br /> - H#m lAîng nit¬ x¸c ®Þnh b»ng phA¬ng<br /> 1. Tæng hîp phøc r¾n cña Tecbi víi ph¸p Kendan.<br /> L. Tryptophan - H#m lAîng NO3- x¸c ®Þnh b»ng phA¬ng<br /> ph¸p ®o quang dùa trªn sù t¹o m#u cña ion<br /> Trén Tb(NO3)3 víi L. Tryptophan theo tû lÖ nitrat víi axit phenoldisunfunic. C¸c kÕt qu¶<br /> mol l# 1 : 3 sau ®ã hßa tan trong hçn hîp nAíc ph©n tÝch trªn tA¬ng tù kÕt qu¶ ph©n tÝch phøc<br /> etanol l# 1 : 1, ®un c¸ch thñy hçn hîp ph¶n øng r¾n cña lantan víi L. Tryptophan [4].<br /> ë nhiÖt ®é 50 - 60oC, thØnh tho¶ng thªm v#o<br /> hçn hîp ph¶n øng mét lAîng chÝnh x¸c etanol<br /> III - KÕt qu¶ v, th¶o luËn<br /> tuyÖt ®èi. Khi nAíc trong hçn hîp ph¶n øng<br /> cßn mét lAîng tèi thiÓu th× ngõng ®un, ®Ó nguéi 1. Nghiªn cøu phøc chÊt b»ng ph&¬ng ph¸p<br /> phøc chÊt sÏ kÕt tinh. Läc röa phøc r¾n b»ng ph©n tÝch nhiÖt<br /> etanol tuyÖt ®èi v# b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm.<br /> Phøc r¾n cña tecbi víi L. Tryptophan thu ®Aîc Gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt cña L. Tryptophan<br /> tan tèt trong nAíc, kÐm tan trong dung m«i h÷u v# phøc chÊt ®Aîc ghi trªn m¸y DTA-50H<br /> 340<br /> Shimadzu, chÊt so s¸nh l# Al2O3, tèc ®é gia nhiÖt<br /> 10oC/phót trong m«i trAêng kh«ng khÝ, kho¶ng DTA<br /> nhiÖt ®é l#m viÖc tõ 30 ®Õn 900oC. KÕt qu¶ ®Aîc<br /> tr×nh b#y trªn h×nh 1, 2, 3, 4 v# b¶ng 1. 40<br /> <br /> <br /> <br /> 40<br /> 20<br /> <br /> <br /> 20<br /> <br /> <br /> 8<br /> 0<br /> <br /> <br /> <br /> -20 -20<br /> 0 200 400 600<br /> NhiÖt ®é, oC<br /> 0 200 400 600 800 H×nh 3: Gi¶n ®å DTA cña phøc<br /> NhiÖt ®é, oC H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O<br /> H×nh 1: Gi¶n ®å DTA cña L. Tryptophan<br /> TGA 0<br /> 104,66oC<br /> 120 400,1oC<br /> 328,4oC 264,9oC<br /> 561,9oC -0,2<br /> 449,7oC<br /> 100<br /> 100 0,4<br /> 93,3oC 257,3oC 150,00oC 0,438 mg<br /> 1,56 mg 20,508%<br /> 51,62%<br /> -0,4<br /> 295,00oC 0,374 mg<br /> 60 26,795%<br /> 430oC 0,9<br /> 1,46 mg<br /> 50<br /> 422,00oC 0,462 mg -0,6<br /> 17,56%<br /> 26,880%<br /> 0<br /> 0 200 400 600<br /> 699,99oC<br /> NhiÖt ®é, oC -0,8<br /> H×nh 2: Gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt cña 0 200 400 600 800<br /> L. Tryptophan NhiÖt ®é, oC<br /> - Dùa v#o gi¶n ®å DTA (h×nh 1) cho thÊy H×nh 4: Gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt cña phøc<br /> gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt L. Tryptophan (h×nh 2) H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O<br /> cã mét hiÖu øng thu nhiÖt ë 238,4oC v# hiÖu Qua tÝnh to¸n ®é gi¶m khèi lAîng trªn gi¶n<br /> øng táa nhiÖt ë 257,3 v# 561,9oC tA¬ng øng víi ®å ph©n tÝch (®Aêng TGA) cña phøc chÊt øng<br /> sù ®èt ch¸y v# ph©n hñy L. Tryptophan. víi hiÖu øng thu nhiÖt cã xÊp xØ 3 ph©n tö nAíc<br /> - Dùa v#o gi¶n ®å DTA (h×nh 3) cho thÊy trong phøc ®Aîc t¸ch ra. NhiÖt ®é t¸ch c¸c ph©n<br /> gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt cña phøc chÊt (h×nh 4) tö nAíc thÊp v# thuéc kho¶ng nhiÖt ®é t¸ch<br /> cã mét hiÖu øng thu nhiÖt v# ba hiÖu øng táa nAíc kÕt tinh cña c¸c hîp chÊt nãi chung,<br /> nhiÖt, hiÖu øng thu nhiÖt ë 104,66oC. C¸c hiÖu chøng tá nAíc cã trong phøc chÊt l# nAíc kÕt<br /> øng táa nhiÖt ë 264,9oC, 400,1oC v# 449,7oC. tinh (ë cÇu ngo¹i phøc). ë hiÖu øng táa nhiÖt<br /> 341<br /> thø nhÊt (264,9oC) chóng t«i cho r»ng ®ã cã thÓ sù ph©n hñy v# ®èt ch¸y c¸c phÇn h÷u c¬ cßn<br /> x¶y ra qu¸ tr×nh ph©n hñy nitrat (NO3-) v# s¶n l¹i trong phøc chÊt. ë nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é<br /> phÈm t¸ch ra l# hçn hîp NO2 v# O2. §é gi¶m cña hiÖu øng táa nhiÖt thø ba, khèi lAîng cña<br /> khèi lAîng trªn ®Aêng TGA tA¬ng øng víi 3 phøc chÊt gi¶m hÇu nhA kh«ng ®¸ng kÓ, chóng<br /> nhãm NO3- bÞ ph©n hñy. C¸c hiÖu øng táa nhiÖt t«i cho r»ng ë ®©y ®c cã sù h×nh th#nh ®Êt hiÕm<br /> thø hai (400,1oC) v# thø ba (449,7oC) øng víi oxit.<br /> <br /> B¶ng 1: KÕt qu¶ ph©n tÝch gi¶n ®å nhiÖt cña L. Tryptophan v# phøc H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O<br /> HiÖu øng thu nhiÖt HiÖu øng táa nhiÖt Dù ®o¸n<br /> §é gi¶m khèi §é gi¶m khèi cÊu tö<br /> Hîp chÊt to pic, lAîng to pic, lAîng t¸ch ra<br /> o<br /> C o<br /> C hoÆc bÞ<br /> LT TN LT TN ph©n hñy<br /> HTrp 328,4 257,3<br /> 561,9<br /> H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O 104,66 5,326 5,877 3H3O<br /> 264,9 18,332 20,508 3NO3-<br /> 400,1 26,795<br /> 449,7 26,880 cßn l¹i<br /> 18,03 19,94 oxit<br /> <br /> 2. Nghiªn cøu phøc chÊt b×nh thAêng quan s¸t ®Aîc l# do cã sù tA¬ng t¸c gi÷a nhãm NH3+ v#<br /> b»ng ph&¬ng ph¸p phæ nhãm COO- ë ion lAìng cùc L. Tryptophan. C¸c ph©n hÊp thô ë<br /> hång ngo¹i 1591 cm-1 v# 1413 cm-1 tA¬ng øng víi dao ®éng bÊt ®èi xøng v# ®èi<br /> xøng cña nhãm COO-. So s¸nh phæ hång ngo¹i cña gi÷a phøc chÊt<br /> Phæ hÊp thô hång ngo¹i v# L. Tryptophan tù do ta thÊy sù kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng còng nhA<br /> cña L. Tryptophan v# phøc vÞ trÝ cña v©n hÊp thô. §iÒu n#y kh¼ng ®Þnh sù t¹o phøc ®c x¶y ra<br /> ®Aîc ghi trªn m¸y FTIR gi÷a Tb3+ víi L. Tryptophan.<br /> 8700 Shimadzu trong vïng<br /> %T<br /> 400 - 4000 cm-1. C¸c mÉu 90<br /> ®Aîc nghiÒn nhá v# trén<br /> víi KBr, sù quy g¸n c¸c 80<br /> v©n hÊp thô trong phæ hång 70<br /> ngo¹i cña L. Tryptophan v#<br /> phøc chÊt dùa theo t#i liÖu 60<br /> [5]. KÕt qu¶ ®Aîc tr×nh b#y 50<br /> trªn h×nh 5, 6 v# b¶ng 2. 40<br /> Trªn phæ hång ngo¹i 30<br /> cña L. Tryptophan, v©n hÊp<br /> 20<br /> thô réng ë 3078 cm-1 ®Aîc<br /> quy g¸n cho dao ®éng hãa 10<br /> trÞ cña nhãm NH3+. Gi¸ trÞ 0<br /> NH3+<br /> n»m trong vïng tÇn 4000 3600 2800 2000 1600 1200 800 400<br /> sè thÊp h¬n nhiÒu so s¸nh Sè sãng, cm-1<br /> víi gi¸ trÞ NH2 (3400 cm-1) H×nh 5: Phæ hÊp thô hång ngo¹i cña L. Tryptophan<br /> <br /> 342<br /> 90<br /> <br /> 80<br /> <br /> 70<br /> <br /> 60<br /> <br /> 50<br /> <br /> 40<br /> <br /> 30<br /> `<br /> 20<br /> <br /> 10<br /> <br /> 0<br /> 4000 3600 2800 2000 1600 1200 800 400<br /> TÇn sè hÊp phô, cm-1<br /> H×nh 6: Phæ hÊp thô hång ngo¹i cña H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O<br /> <br /> B¶ng 2: C¸c tÇn sè hÊp phô chÝnh (cm-1) cña c¸c hîp chÊt<br /> Hîp chÊt OH NH3+ NH2 COO- COO- OO- NO3- NO3- Tb-N Tb-O<br /> as 3 s 2 1<br /> <br /> HTrp 3078 1591 1431<br /> H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O 3213 3005 1618 1489 1383 1342 1041 463 424<br /> <br /> ë phæ hÊp thô hång ngo¹i cña phøc chÊt, Tb3+. Ba v©n hÊp phô kh¸c n÷a ë tÇn sè l# 1489<br /> gi¸ trÞ NH2 ë nhãm amin l# 3055 cm-1, trong khi cm-1, 1342 cm-1 v# 1041 cm-1 trªn phæ hång<br /> + ngo¹i cña phøc chÊt, chóng ®Aîc g¸n cho c¸c<br /> ®ã gi¸ trÞ NH3 tA¬ng øng ë phæ hång ngo¹i cña dao ®éng hãa trÞ cña c¸c nhãm nitrat, tA¬ng øng<br /> L. Tryptophan tù do l# 3078 cm-1, chóng t«i cho - - -<br /> l# 3NO3 , 2NO3 v# 1NO3 . Sù xuÊt hiÖn cña ba<br /> r»ng nit¬ ë nhãm amin cña L. Tryptophan ®c<br /> phèi trÝ víi ion Tb3+. Trong phæ hång ngo¹i cña v©n phæ n#y cã thÓ kÕt luËn r»ng c¸c nhãm<br /> - nitrat còng ®c phèi trÝ víi ion Tb3+, mçi nhãm<br /> phøc chÊt ta thÊy cã sù t¨ng gi¸ trÞ asCOO (1591 nitrat chiÕm mét vÞ trÝ phèi trÝ trong phøc chÊt<br /> cm-1) v# gi¶m gi¸ trÞ sCOO- (1383 cm-1) so víi v# liªn kÕt víi ion Tb3+ qua nguyªn tö oxi. Tãm<br /> tÇn sè tA¬ng øng ®ã trong phæ cña L. l¹i, b»ng phA¬ng ph¸p nghiªn cøu tr×nh b#y ë<br /> Tryptophan tù do chøng tá nhãm cacboxyl cña trªn cã thÓ kÕt luËn phøc chÊt cña tecbi víi L.<br /> L. Tryptophan còng ®c tham gia phèi trÝ víi ion Tryptophan thu ®Aîc cã th#nh phÇn l#<br /> Tb3+. Trong phæ hång ngo¹i cña phøc chÊt xuÊt H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O. Trong phøc chÊt L.<br /> hiÖn hai v©n hÊp phô kh«ng thÊy cã trong phæ Tryptophan liªn kÕt víi Tb3+ qua nguyªn tö oxi<br /> cña L. Tryptophan tù do ®ã l# hai v©n 463 cm-1 cña nhãm cacboxyl v# nit¬ ë nhãm amin. C¸c<br /> v# 424 cm-1. Chóng ®Aîc g¸n cho c¸c dao ®éng ion nitrat liªn kÕt víi ion Tb3+ qua nguyªn tö<br /> Tb-N<br /> v# Tb-O tA¬ng øng. Sù xuÊt hiÖn cña hai oxi. NAíc cã trong phøc chÊt l# nAíc kÕt tinh.<br /> v©n phæ n#y chøng tá ®c cã sù h×nh th#nh liªn Nh÷ng nhËn xÐt trªn ®©y tA¬ng tù nhËn xÐt<br /> kÕt Tb-N v# Tb-O gi÷a L. Tryptophan víi ion trong t#i liÖu [6, 7].<br /> <br /> 343<br /> IV - KÕt luËn antimony, Vol. 2, P. 1275 - 1280 (1988).<br /> 2. P. H. Brown et al. Rare earth elements<br /> §c tæng hîp ®Aîc phøc r¾n cña Tb3+ víi L. biological system hand book on the physics<br /> Tryptophan, b»ng c¸c phA¬ng ph¸p ph©n tÝch and chemistry or rare earth, Vol. 13, P. 432 -<br /> th#nh phÇn hãa häc, ph©n tÝch nhiÖt v# quang 453 (1990).<br /> phæ hång ngo¹i cã thÓ ®Aa ra kÕt luËn sau:<br /> 3. R. Celia Carubelli, Ana M. G. Massabni and<br /> 1. Phøc r¾n cã th#nh phÇn l# Sergio R. de A Leite. J. Braz. Chem. Soc.,<br /> H3[Tb(Trp)3(NO3)3].3H2O Vol. 8, No. 6, P. 597 - 602 (1997).<br /> 2. Mçi ph©n tö L. Tryptophan chiÕm hai vÞ 4. NguyÔn Träng UyÓn, Lª H÷u ThiÒng, Vò<br /> trÝ phèi trÝ trong phøc chÊt, liªn kÕt víi Tb3+ Quang Lîi. T¹p chÝ Ph©n tÝch Hãa, Lý v#<br /> ®Aîc thùc hiÖn qua nguyªn tö nit¬ ë nhãm amin Sinh häc, T. 8, sè 1, Tr. 24 - 36 (2003).<br /> qua nguyªn tö oxi cña nhãm cacboxyl.<br /> 5. NguyÔn H÷u §Ünh, TrÇn ThÞ §#. øng dông<br /> 3. Mçi nhãm nitrat chiÕm mét vÞ trÝ trong mét sè phA¬ng ph¸p phæ nghiªn cøu cÊu<br /> phøc chÊt v# liªn kÕt víi ion Tb3+ qua nguyªn tö tróc ph©n tö, Nxb. Gi¸o dôc, H# Néi (1999).<br /> oxi.<br /> 6. NguyÔn Träng UyÓn, NguyÔn §×nh B¶ng v#<br /> céng sù. T¹p chÝ Hãa häc, T. 31, sè 4, Tr. 12<br /> T,i liÖu tham kh¶o<br /> - 14 (1993).<br /> 1. Zhang Yulin et al. Proceeding of the first 7. NguyÔn Träng UyÓn, Lª H÷u ThiÒng, §#o<br /> Inter. Conf. on the Metallurgy and Materials V¨n Chung. T¹p chÝ Hãa häc, T. 39, sè 2,<br /> Sci. of Tungsten Titanium rare earth and Tr. 93 - 96 (2001).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 344<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2