intTypePromotion=1
ADSENSE

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

351
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH

 1. Chapter 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI  CHÍNH LÊ TRUNG HIẾU TRƯỞNG BÔ MÔN KINH TẾ ­ TVU LOGO
 2. LOGO NỘI DUNG   Bản chất của tài chính;   Chức năng của tài chính;   Vai trò của tài chính;   Cấu trúc của hệ thống tài chính;   Chính sách tài chính quốc gia.
 3. LOGO  Bản chất của tài chính;  Sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính: Tài chính ra đời gắn liền với: ­ Nền kinh tế hàng hoá và tiền tệ; ­ Sự tồn tại và hoạt động của nhà nước. ­ ? Tài chính có phải là tiền không?
 4. LOGO Tiền tệ Tài chính   Bản chất của nó là vật ngang giá  ­Là sự vận động của tiền tệ chỉ với  chung trong trao  đổi hàng hóa với  hai  chức  năng  phương  tiện  thanh  tất  cả  các  chức  năng  cơ  bản:  toán và phương tiện cất trữ,  thước  đo  giá  trị,  phương  tiện  lưu  ­  đặc  trưng  riêng  có  của  tài  chính  thông,  phương  tiện  thanh  toán,  trong  phân  phối  là  luôn  gắn  liền  phương  tiện  cất  trữ,  chức  năng  với  việc  tạo  lập  và  sử  dụng  các  phương  tiện  trao  đổi  quốc  tế  và  quỹ tiền tệ nhất định. tiền tệ thế giới. ­  các  quan  hệ  tài  chính  chỉ  là  các  quan  hệ  kinh  tế  trong  phân  phối  của  cải  xã  hội  dưới  hình  thức  tiền  tệ.
 5. LOGO  Khái niệm tài chính? “Tài  chính  thể  hiện  ra  là  sự  vận  động  của  vốn  tiền  tệ,  diễn  ra  ở  mọi  chủ  thể  trong  xã  hội.  Nó  phản  ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy  sinh  trong  phân  phối  các  nguồn  tài  chính thông  qua  việc  tạo  lập  hoặc  sử  dụng  các  quỹ  tiền  tệ  nhằm  đáp  ứng  các  nhu  cầu  khác  nhau  của  các  chủ thể trong xã hội”.
 6. LOGO  “Nguồn tài chính”?:  là khả năng về tài chính mà  các  chủ  thể  trong  xã  hội  có  thể  khai  thác,  sử  dụng  nhằm  thực  hiện  các  mục  đích  của  mình.  Nguồn tài chính có thể tồn tại dưới dạng tiền, tài  sản vật chất hoặc phi vật chất.    “Quỹ  tiền  tệ”?:  Quỹ  tiền  tệ  là  một  lượng  nhất  định  các  nguồn  tài  chính  đã  huy  động  được  để  sử dụng cho một mục đích nhất định. 
 7. LOGO    “Quan  hệ  tài  chính”?:  là  các  quan  hệ  kinh  tế  giữa  các  chủ  thể  trong  xã  hội  trong  phân  phối  các nguồn tài chính, quá trình phân phối của cải  xã hội dưới hình thức giá trị.
 8. LOGO  Bản chất của tài chính: ­ Số  tiền  được  hình  thành  trong  quá  trình  phân  phối và sử dụng phục vụ nhu cầu các thủ thể; ­ Quan  hệ  phân  phối  sản  phẩm  xã  hội  dưới  hình  thái giá trị;
 9. LOGO  Chức năng của tài chính;  Tập trung và phân phối nguồn lực tài chính: ­ Chức năng quan trọng nhất của tài chính là tập  trung và phân phối các nguồn lực tài chính. ­ Đối  tượng  tập  trung  và  phân  phối  nguồn  lực  tài  chính  :  sản  phẩm  xã  hội,  của  cải  của  xã  hội  trong và ngoài nước.
 10. LOGO ­ Hình thức tập trung và phân phối: dưới hình thức  giá trị tiền tệ. ­ Chủ  thể  tham  gia:  Các  doanh  nghiệp,  tổ  chức  kinh  tế,  người  lao  động,  Các  ngân  hàng  thương  mại, công ty tài chính, các quỹ đầu tư, Nhà nước,  Những  đối  tượng  ràng  buộc  như  người  già  yếu,  tàn tật, các đoàn thể, xã hội…
 11. LOGO  Phương thức phân phối: ­ Phân  phối  lần  đầu:  phân  phối  cho  các  hoạt  động kinh tế tạo ra thu nhập cho các bên có liên  quan. ­ Phân  phối  lại:  tiếp  tục  phân  phối  những  thu  nhập cơ bản trong phân phối lần đầu.
 12. LOGO  Chức năng giám đốc (kiểm tra, giám sát); Tác dụng : ­ Các  quá  trình  tài  chính  diễn  ra  công  bằng,  hợp  lý, thúc đẩy tái sản xuất… ­ Phát  hiện  và  ngăn  ngừa  tiêu  cực,  phát  huy  tính  tích cực. Các  hình  thức:  Kiểm  toán  nhà  nước,  thanh  tra  tài chính, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ.
 13. LOGO  Vai trò của tài chính;  Là  công  cụ  phân  phối  hữu  hiệu  trong  nền  kinh tế ­ xã hội; ­ Giúp phân phối thực hiện đơn giản, thuận tiện. ­ Giúp phân phối đúng quy luật kinh tế thị trường. ­ Đảm bảo tái sản xuất và phát triển  đồng bộ các  ngành nghề.
 14. LOGO  Công cụ điều tiết hoạt động kinh tế ­ xã hội; ­ Điều  tiết  sản  xuất:  khuyến  khích  hay  hạn  chế  phát triển ngành. ­ Điều  tiết  tiêu  dùng:  điều  tiết  bằng  công  cụ  tài  chính và hướng dẫn tiêu dùng,  đảm bảo sự cân  đối, giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. ­ Điều tiết các hoạt động khác…
 15. LOGO Cấu trúc của hệ thống tài chính  Ngân sách nhà nước (tài chính công);  Tài chính công ty (tài chính doanh nghiệp);  Tài chính trung gian (tín dụng và ngân hàng);  Tài chính dân cư;
 16. LOGO Cấu trúc hệ thống tài chính
 17. LOGO  Ngân sách nhà nước  Ngân  sách  nhà  nước  là  quỹ  tiền  tệ  tập  trung  nhất, là kế hoạch tài chính cơ bản của nhà nước  như  xác  định  nguồn  thu,  xác  định  đối  tượng  chi  đảm  bảo  sự  phát  triển  bình  thường  nền  kinh  tế  xã hội.
 18. LOGO  Tài chính công ty    Tài  chính  doanh  nghiệp  là  hệ  thống  quan  hệ  phân phối và sử dụng vốn trong một  đơn vị kinh  tế,  nó  gắn  liền  với  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh, tạo sản phẩm cho xã hội.  Tài  chính  doanh  nghiệp  hoạt  động  tốt  sẽ  làm  lành  mạnh  tình  hình  tài  chính  đất  nước.  Và  ngược lại.
 19. LOGO  Tài chính trung gian   Huy động và tập trung vốn trong nền kinh tế.  Phân  phối  vốn  dưới  hình  thức  cho  vay thúc  đẩy  phát triển kinh tế.  Tài  chính  trung  gian  phi  ngân  hàng  như  bảo  hiểm,  quỹ  đầu  tư  hoạt  động  nhằm  mục  đích  ngăn ngừa và bù đắp rủi ro.
 20. LOGO  Tài chính dân cư    Tài  chính  các  hộ  gia  đình:  góp  phần  đảm  bảo  sự hài hòa, ổn định cuộc sống và trật tự xã hội.  Tài chính các tổ chức  đoàn thể xã hội: sử dụng  và phân phối các nguồn tài chính của mình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2