intTypePromotion=3

Trắc nghiệm phần hữu cơ: Rượu

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
79
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm phần hữu cơ: Rượu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm phần hữu cơ: rượu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm phần hữu cơ: Rượu

 1. PH N H U CƠ RƯ U Câu 1: Rư u etylic đư c t o ra khi: A. Thu phân saccarozơ. C. Lên men glucozơ. B. Thu phân đư ng mantozơ. D. Lên men tinh b t. Câu 2: Khi so sánh nhi t đ sôi c a rư u etylic và nư c thì: A. Nư c sôi cao hơn rư u vì nư c có kh i lư ng phân t nh hơn rư u. B. Rư u sôi cao hơn nư c vì rư u là ch t d bay hơi. C. Nư c sôi cao hơn rư u vì liên k t hidro gi a các phân t nư c b n hơn b n hơn liên k t hidro gi a các phân t rư u. D. Nư c và rư u đ u có nhi t đ sôi g n b ng nhau. Câu 3: B n ch t liên k t hidro là: A. L c hút tĩnh đi n gi a các nguyên t H tích đi n dương và nguyên t O tích đi n âm. B. L c hút tĩnh đi n gi a ion H+ và ion O2-. C. Liên k t công hoá tr gi a nguyên t H và nguyên t O. D. S cho nh n electron gi a nguyên t H và nguyên t O. Câu 4: Cho 3 rư u: Rư u metylic, rư u etylic và rư u propylic. Đi u nào sau đây là sai: A. T t c đ u nh hơn nư c. B. Tan vô h n trong nư c. C. Nhi t đ sôi tăng d n. D. Đ u có tính axít. Câu 5: Th c hi n 2 thí nghi m sau: Thí nghi m 1 cho t t natri kim lo i vào rư u etylic, thí nghi m 2 cho t t natri kim lo i vào nư c thì: A. Thí nghi m 1 ph n ng x y ra mãnh li t hơn ph n ng 2. B. Thí nghi m 2 ph n ng x y ra mãnh li t hơn ph n ng 1. C. C 2 thí nghi m 1 và 2 đ u x y ra ph n ng như nhau. D. Ch có thí nghi m 1 x y ra ph n ng, còn thí nghi m 2 ph n ng không x y ra.
 2. Câu 6: Trong các ph n ng sau đây, ph n ng nào là ph n ng oxi hoá kh : 1 A. C2 H 5OH + Na → C2 H 5ONa + H 2 2 B. C2 H 5OH + O2 → CH 3OOH + H 2O C. C2 H 5OH + CuO  CH 3CHO + Cu + H 2O → 0 t D. A, B, C đ u đúng. Câu 7: Khi đun nóng h n h p 2 rư u metylic và etylic v i axít H2SO4 đ c 140oC thì s ete t i đa thu đư c là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 8: Oxi hoá rư u b ng CuO đun nóng thu đư c andehit, thì rư u đó là rư u b c: A. 1 B. 2 C. 3 D. C A, B, C đúng. Câu 9: Trong các công th c sau đây, hãy cho bi t công th c nào là công th c c a rư u b c 1: A. RCH2OH B. R(OH)z C. CnH2n+1OH D. CnH2n-1OH Câu 10: Đi u nào sau đây đúng khi nói v nhóm ch c: A. Là nhóm nói lên b n ch t 1 ch t. B. Là nhóm các nguyên t gây ra các ph n ng hoá h c đ c trưng cho 1 lo i h p ch t h u cơ. C. Là nhóm nguyên t quy t đ nh tính ch t cho m t lo i h p ch t h u cơ. D. Là nhóm đ c trưng đ d nh n bi t ch t đó. Câu 11: Ph n ng nào sau đây không x y ra: A. C2H5OH + CH3OH(có H2SO4 đ, t0) B. C2H5OH + CuO (t0) C. C2H5OH + Na D. C2H5OH + NaOH Câu 12: Khi cho rư u etylic tan vào nư c thì s lo i liên k t hidro có trong dung d ch có th có là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 3. Câu 13: M t rư u no đơn ch c, trong phân t có 4 cacbon thì s đ ng phân rư u là: A.2 B. 3 C.4 D. 5 Câu 14: Đ rư u là: A. S ml rư u nguyên ch t có trong 100 ml dung d ch rư u. B. Kh i lư ng rư u nguyên ch t có trong 100 ml dung d ch rư u. C. Kh i lư ng rư u nguyên ch t có trong 100 gram dung d ch rư u. D. S ml rư u nguyên ch t có trong 100gram dung d ch rư u. Câu 15: Lo i nư c m t rư u đ thu đư c olefin, thì rư u đó là: A. Rư i b c 1. C. Rư u đơn ch c. B. Rư u no đơn ch c m ch h . D. Rư u no. Câu 16: Oxi hoá rư u t o ra andehit ho c axit h u cơ thì rư u đó ph i là rư u: A. B c 1 B. Đơn ch c no. C. B c 2 D. B c 3. Câu 17: Cho chu i bi n đ i sau: Etilen gilcol Rư u etylic (X) rư u etylic (Z) Rư u etylic (Y) axit axetic Hãy ch n công th c đúng c a X, Y, Z . (X) (Y) (Z) A. C2H5Br. CH3CHO CH3COOH B. CH3CHO CH3COOH C2H6 C. CH3COOC2H5 C2H5Cl CH3CHO D. C2H4 CH3CHO C2H5Cl Câu 18: Cho chu i bi n đ i sau: 0 + HCl + ddNaOH +X (X)  anken(Y)  (Z)  (T)  ete(R) H2 SO4 ñ,t → → → →
 4. Cho bi t X là rư u b c 1 và (T) là C3H8O. V y (R) có công th c là: A. CH3 _ O_C2H5 B. C2H5 _ O_C2H5 C. C2H5 _ O_C3H7 D. CH3 _ CH2 _ CH2 _ O_CH(CH3)2 Câu 19: Cho 1,5 gram rư u no, đơn ch c m ch h ( X) ph n ng h t v i natri kim lo i thoát ra 0,0425 mol hidro. X có công th c là: A. CH3OH. C. C3H7OH B.C2H5OH D. C4H9OH Câu 20: Đ t ch y rư u đơn ch c X, thu đư c 2,2 gam CO2 và 1,08 gam H2O. X có công th c là: A. C2H5OH. C. CH2=CH-CH2OH B. C6H5CH2OH. D. C5H11OH. Câu 21: Đ t cháy rư u no đơn ch c m ch h X, c n dùng V (lít) oxi (đktc) thu đư c 19.8 gam CO2. Tr s c a V là: A. 11,2 . C. 17,6. B. 15,12. D. Đáp s khác. Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 16 gam rư u etylic vào nư c đ ơc 250 ml dung d ch rư u, cho bi t kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8g/ml. Dung d ch có đ rư u là: A. 5,120 B. 6,40 C. 120 D. 80 Câu 23: Cho 11 gam h n h p g m 2 rư u đơn ch c tác d ng h t v i natri kim lo i thu đư c 3,36 lit hidro (đktc) . Kh i lư ng phân t trung bình c a 2 rư u là: A. 36,7 B. 48,8 C. 73,3 D. 32,7 Câu 24: Đem glucozơ lên men đi u ch rư u etylic (kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8 g/ml ), hi u su t ph n ng lên men rư u etylic là 75% . Đ thu đư c 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Giá tr c a a (gam) là: A. 24,3(kg) B. 20(kg) C.21,5(kg) D.25,2 (kg) Câu 25: Đ t cháy hoàn toàn a gam hh 2 rư u thu c dãy đ ng đ ng c a rư u etylic thu đư c 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Giá tr c a a(gam) là: A. 33,2 B. 21,4 C. 35,8 D. 38,5 Câu 26: Đem rư u etylic hoà tan vào nư c đ ơc 215,06 ml dung d ch rư u có n ng đ 27,6 %, kh i lư ng riêng dd rư u là 0,93 g/ml, kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8 g/ml. hoàn toàn 16 gam. Dung d ch rư u trên có đ rư u là:
 5. A. 27,60 B. 220 C. 320 D.Đáp s khác. Câu 27: Đ t cháy hoàn toàn hh X g m 2 rư u đơn ch c no k nhau trong dãy đ ng đ ng thì th y t l mol CO2 và s mol H2O sinh ra l n lư t là 9:13. Ph n trăm s mol c a m i rư u trong hh X (theo th t rư u có s cacbon nh , rư u có s cacbon l n ) là: A. 40%, 60% B. 75%, 25% C. 25%, 75% D. Đáp s khác. Câu 28: C5H12O có s đ ng phân rư u b c 1 là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 29: Đ t cháy 0,2 mol rư u no X dùng đúng 0,7 mol oxi. Công th c c a X là: A. C2H4(OH)2 B. C4H8(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C2H5OH Câu 30: Đun nóng m t h n h p g m 2 rư u no đơn ch c v i H2SO4 đ c 1400C thu đư c 21,6 gam nư c và 72 gam h n h p ba ete. Giá s các ph n ng hoàn toàn. Côpng th c 2 rư u là: A. C2H5OH,C3H7OH C. CH3OH, C2H5OH B. CH3OH, C3H7OH D. C4H9OH, C3H7OH Câu 31: Đ đi u ch etilen ngư i ta đun nóng rư u etylic 950 v i dung d ch axit sunfuric đ c nhi t đ 1800C, hi u su t ph n ng đ t 60%, kh i lư ng riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8gam/ml. Th tích rư u 950 c n đưa vào ph n ng đ thu đư c 2,24 lit etilen (đo đktc) là: A. 4,91 (ml) B. 6,05 (ml) C. 9,85 (ml) D. 10,08 (ml). Câu 32: M t h n h p g m 0,1 mol etilen glicol và 0,2 mol rư u X. Đ t cháy hoàn toàn h n h p này c n 0,95 mol O2 và thu đươc 0,8 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Công th c rư u X là: A. C2H5OH. B. C3H5 (OH)3. C. C3H6 (OH)2. D. C3H5OH. Câu 33: Đem kh nư c 4,7 gam h n h p 2 rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng b ng H2SO4 đ c 1700C, thu đư c h n h p hai olefin và 5,58 gam nư c. Công th c 2 rư u là: A. CH3OH, C2H5OH. C. C3H7OH, C4H9OH. B. C2H5OH, C3H7OH. D. C4H9OH,C5H11OH. Câu 34: M t lo i g o ch a 75% tinh b t. L y 78,28 kg g o này đi n u rư u etylic 400, hi u su t pu c a c quá trình là 60%. Kh i lư ng riêng c a rư u etylic là 0,8 g/ml. Th tích rư u 400 thu đư c là: A. 60 (lít). B. 52,4 (lít) C. 62,5 (lít) D. 45 (lít). Câu 35: M t h n h p X g m m t rư u đơn ch c no và m t rư u hai ch c no (c 2 rư u này đ u có cùng s cacbon và trong h n h p có s mol b ng nhau). Khi đ t 0,02 mol X thì thu đư c 1,76 gam CO2. Công th c c a 2 rư u là: A. C2H5OH, C2H4(OH)2. C. C4H9OH, C4H8(OH)2.
 6. B. C5H11OH, C5H10(OH)2. D. C6H13OH, C6H12(OH)2. Câu 36: Khi cho 0,1 mol rư u x m ch h tác d ng h t natri cho 2,24 lit hidro (đktc). A là rư u: A. Đơn ch c. C. Ba ch c. B. Hai ch c. D. Không xác đ nh đư c s nhóm ch c. PHENOL Câu 37: Hãy ch n phát bi u đúng: A. Phenol là ch t có nhóm –OH, trong phân t có ch a nhân benzen. B. Phenol là ch t có nhóm –OH không liên k t tr c ti p v i nhân benzen. C. Phenol là ch t có nhóm –OH g n trên m ch nhánh c a hidrocacbon thơm. D. Phenol là ch t có m t hay nhi u nhóm –OH liên k t tr c ti p nhân benzen. Câu 38: Phát bi u nào sau đây là đúng: A. Rư u thơm là ch t có công th c t ng quát C6H6-z(OH)z. B. Rư u thơm là ch t trong phân t có nhân benzen và có nhóm hidroxyl. C. Rư u thơm là ch t có nhóm hdroxyl g n trên m ch nhánh c a hidrocacbon thơm. D. Rư u thơm Rư u thơm có nhân benzen, mùi thơm h nh nhân. Câu 39: C7H8O có s đ ng phân c a phenol là: A. 2 B. 3 C. 4 D.5 Câu 40: C8H10O có s đ ng phân rư u thơm là: A.2 B. 3 C.4 D.5 Câu 41: Hãy ch n câu đúng khi so sánh tính ch t hoá h c khác nhau gi a rư u etylic và phenol: A. C 2 đ u ph n ng đư c v i dung d ch NaOH B. C 2 đ u ph n ng đư c v i axít HBr. C. Rư u etylic ph n ng đư c dung d ch NaOH còn phenol thì không. D. Rư u etylic không ph n ng v i dung d ch NaOH, còn phenol thì ph n ng. Câu 42: Cho 3 ch t: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH Nh ng h p ch t nào trong s các h p ch t trên là đ ng đ ngc c a nhau: A. X,Y B. X,Z C. Y,Z D. C 3 đ u là đ ng đ ng nhau.
 7. Câu 43: Phát bi u nào sau đây là sai: A. Phenol là m t axit y u, không làm đ i màu quỳ tím. B. Phenol là axit y u, nhưng tính axit v n m nh hơn axitcacbon. C. Phenoi cho k t t a tr ng v i dung d ch nư c brom. D. Phenol r t ít tan trong nư c l nh. Câu 44: Có 3 ch t (X) C6H5OH , (Y) C6H5CH2OH, (Z) CH2=CH-CH2OH Khi cho 3 ch t trên ph n ng v i natri kim lo i, dung d ch NaOh, dung d ch nư c Brom. Phát bi u nào sau đây là sai: A. (X), (Y), (Z) đ u ph n ng v i natri kim lo i. B. (X), (Y), (Z) đ u ph n ng v i dung d ch NaOH. C. (X), (Y) ph n ng v i dung d ch brom, còn (Y) thì không ph n ng v i dung d ch brom. D. (X) ph n ng dung d ch NaOH, còn (Y) (Z) không ph n ng v i dung d ch NaOH. Câu 45: Ph n ng nào dư i dây đúng: A. 2 C6H5ONa + CO2 + H2O à C6H5OH + Na2 CO3 B. C6H5OH + HCl à C6H5Cl + H2 O C. C2H5OH + NaOH à C2H5ONa+ H2O D. C6H5OH + NaOH à C6H5ONa+ H2O Câu 46: Cho phương trình ph n ng theo dây chuy n hoá sau: 0 C6 H 6 →(B) →(C)  C 6 H 5 OH Cl2 , Fe dd NaOH ñ,t ,P cao dd HCl → (1) (2) (3) Hi u su t c a quá trình trên là 80%, n u lư ng benzen ban đ u là 2,34 t n, thì kh i lư ng phenol thu đư c là: A. 2,82 t n B. 3,525 t n C. 2,256 t n D. Đáp s khác. Câu 47: M t dung d ch X ch a 5,4 gam ch t đ ng đ ng c a phenol đơn ch c. Cho dung d ch x ph n ng v i nư c brom (dư) thu đư c 17,25 gam h p ch t ch a 3 nguyên t brom trong phân t , gi s ph n ng x y ra hoàn toàn. Công th c phân t ch t đ ng đ ng c a phenol là:
 8. A. C7H7OH B. C8H9OH C. C9H11OH D. C10H13OH Câu 48: đ đi u ch natri phenolat t phenol thì cho phenol ph n ng v i: A. Dung d ch NaCl; C.Dung d ch NaHCO3 B. Dung d ch NaOH; D. C B, C đ u dúng. AMIN Câu 49: C3H9N. có s đ ng đ ng amin là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 50: Cho các amin : Câu 51: Phát bi u nào sau đây là sai: A. Anilin là m t bazơ có kh năng làm quỳ tím hoá xanh. B. Anilin cho đư c k t t a tr ng v i nư c brom. C. Anilin có tính bazơ y u hơn amoniac. D. Anilin đư c đi u ch tr c ti p t nitrobenzen. Câu 52: nguyên nhân anilin có tính bazơ là: A. Ph n ng đư c v i dung d ch axit. B. Xu t phát t amoniac. C. Có kh năng như ng proton. D. Trên N còn m t đôi electron t do có kh năng nh n H+. Câu 53: Ti n hành thí nghi m trên 2 ch t phenol và anilin, hãy cho bi t hi n tư ng nào sau đây sai: A. Cho nư c brom vào thì c hai đ u cho k t t a tr ng. B. Cho dung d ch HCl vào thì phenol cho dung d ch đ ng nh t, còn anilin tách làm 2 l p. C. Cho dung d ch NaOH vào thì phenol cho dung d ch đ ng nh t, còn anilin tách làm hai l p. D. Cho hai ch t vào nư c, v i phenol t o dung d ch đ c, v i anilin h n h p phân làm hai l p. Câu 54: M t amin đơn ch c trong phân t có ch a 15,05% N. Amin này có công th c phân t là: A.CH5N B. C2H5N C. C6H7N D. C4H9N Câu 55: Cho chu i bi n đ i sau: dd NaOH
 9. Benzen  X  Y  Anilin HNO3 ñ H2 SO4 Ñ → Fe HCl dö → dd NaOH → I.C6H5NO2 II.C6H4(NO2)2 III.C6H5NH3Cl IV.C6H5OSO2H. X, Y l n lư t là: A. I, II B. II, IV C. II, III D. I, III. ANDEHIT Câu 56: Andehit là h p ch t h u cơ trong phân t có mang nhóm ch c: A. –OH B. –COOH C. –COH D. –CHO Câu 57: tên g i nào sau đây c a HCHO là sai: A. Andehit fomic C. Metanal B. Fomandehit D. Fomon Câu 58: Fomon còn g i là fomalin có đư c khi: A. Hoá l ng andehit fomic. B. Cho andehit fomic hoà tan vào rư u đ đư c dung d ch có n ng đ t 35%-40% C. Cho andehit fomic hoà tan vào nư c đ đư c dung d ch có n ng đ t 35%-40% D. C B, C đ u đúng. Câu 59: Andehit là ch t: A. Có tính kh . C. V a có tính kh v a có tính oxi hoá B.Có tính oxi hoá D. Không có tính kh và không có tính oxi hoá. Câu 60: Andehit fomic th hi n tính oxi hoá trong ph n ng nào sau đây; 0 A. HCHO + H2  CH3OH → Ni,t B. HCHO + O2 à CO2 + H2O C. HCHO + 2Cu(OH)2 HCOOH + Cu2 + 2H2O dd NH ,t 0 D. HCHO + Ag2O  HCOOH + 2Ag. 3 → Câu 61: Nh a phenol fomandehit đư c đi u ch b ng ph n ng : A. Trùng h p C. Trùng ngưng.
 10. B. Đ ng trùng h p D. C ng h p . Câu 62: Cho sơ đ sau: (X) C2H2 CH3CHO (Y) Công th c đúng c a (X) , (Y) là: A. (X) là CH3_ CH2Cl và (Y) là CH2= CH2 B. (X) là CH2= CH2 và (Y) là C2H5OH C. (X) là CH3COOH và (Y) là CH3COOCH2 _ CH3 D. (X) là CH2=CHCl và (Y) là CH3_CHCl2 Câu 63:Tên g i nào sau đây c a CH3CHO là sai: A. axetanđehit. B. andehit axetic C. etanal D. etanol Câu 64:C5H10O có s đ ng phân andehit là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 65: Công th c t ng quát c a Andehit no đơn ch c m ch h là: A. CnH2nO B. CnH2n+1CHO C. CnH2n-1CHO D. A, B đúng Câu 66:Ch t h u cơ X chì ch a m t lo i nhóm ch c andehit, có công th c th c nghi m là (CH2O)n . Công th c phân t nào sau đây là đúng : A. CH2O B. C2H4O2 C. C3H6O3 D. A, B đúng . Câu 67:Ph n ng nào sau đây dùng đ nh n bi t andehit axetic: A.Ph n ng công hidro. B. Ph n ng v i Ag2O/ dd NH3, t0 C. Ph n ng cháy. D. Ph n ng trùng ngưng. Câu 68: Khi cho 1,54 gam andehit no đơn ch c X ph n ng h t v i Ag2O trong dung d ch NH3, thu đư c axit h u cơ và 7,56 gam b c kim lo i (cho Ag= 108). X có công th c là: A. HCHO B. CH3CHO C. C2H5CHO D. C3H7CHO
 11. Câu 69: M t andehit X trong đó oxi chi m 37,21% . A ch ch a m t lo i nhóm ch c. M t mol X ph n ng v i Ag2O/dd NH3 đun nóng thu đư c 4 mol Ag (cho Ag= 108) . V y X là : A. HCHO C. CHO_CHO B. CHO_ CH2 _CHO D. CHO_ C2H4 _CHO Câu 70: Oxi hoá 2 mol rư u metylic thành andehit fomic b ng oxi không khí trong m t bình kín, bi t hi u su t ph n ng oxi hoá là 80%. R i cho 36,4 gam nư c vào bình đư c dung d ch X. N ng đ % andehit fomictrong dung d ch X là: A. 58,87% B. 38,09% C. 42,40% D. 36% Câu 71: Cho 2 phương trình ph n ng: 0 HCHO + H2  CH3OH → Ni,t HCHO + Ag2O → HCOOH + 2Ag. dd NH3 Hãy ch n phát bi u đúng sau, HCHO là ch t. A. kh trong ph n ng (1) và oxi hoá trong ph n ng (2). B. oxi hoá trong ph n ng (1) và oxi hoá trong ph n ng (2). C. oxi hoá trong ph n ng (1) và kh trong ph n ng (2). D. kh trong ph n ng (1) và kh trong ph n ng (2). Câu 72: M t ch t X m ch h có công th c phân t C3H6O. S đ ng phân b n c a X là: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 73: L y 7,58 gam h n h p hai anđehit đơn ch c k nhau trong dãy đ ng đ ng cho tác d ng h t v i Ag2O/ dd NH3 thu đư c hai axit h u cơ và 32,4 gam Ag. Công th c phân t hai andehit là: A.CH3CHO và HCHO C. CH3CHO và C2H5CHO B. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO Câu 74: khi tráng gương m t andehit dơn ch c no m ch h , hi u su t ph n ng 72% , thu đư c 5,4 gam Ag thì lư ng AgNO3 c n dùng là: A. 8,5 gam B. 6,12 gam C. 5,9 gam D. 11,8 gam
 12. Câu 75:Cho 14,6 gam h n h p hai anđehit đơn ch c no đ ng đ ng liên ti p tác d ng h t v i H2 t o ra 15,2 gam hh hai rư u . V y công th c phân t hai rư u là: A.CH3OH, C2H5OH C. C3H7OH, C4H9OH B. C2H5OH, C3H7OH D. C4H9OH, C5H11OH Câu 76:X là ch t h u cơ ch a 3 nguyên t C, H, O ph n ng đư c natri kim lo i, dung d ch NaOH, cho ph n ng tráng b c. Phân t X ch a 40% cacbon. V y công th c c a X là: A. HCOO_ CH3 C. HO_ CH2 _CHO B. HCOO_ CH2 _CH2OH D. H_COOH Câu 77: Cho 4 ch t X ( C2H5OH); Y (CH3CHO; Z (HCOOH); G (CH3COO). Nhi t đ sôi s p x p theo th t tăng d n như sau: A. Y
 13. C. Trong đi u ki n yêm khí. D. Rư u không quá100 nhi t đ 25 -300 Câu 82:Khi oxi hoá X thành axit h u cơ thì X là: A. Este B. Rư u b c 1 C. Andehit D. C B, C đúng. Câu 83: khi oxi hoá X thu đư c rư u iso butylic. I) CH3-CH(CH3)-CHO II) CH2=C(CH3)-CH2OH III) CH2=C(CH3)-CHO X có công th c c u t o là: A. I, II B. I, II, III C. II, III D. I, III Câu 84: Khi đ t cháy m t andehit s mol CO2 b ng s mol H2O thì andehit thu c lo i: A. đơn ch c no B. hai ch c no C.đơn ch c có 1 n i C=C D. hai ch c có 1 n i C=C. Câu 85:Cho bi t cáhh g i tên nào đúng khi g i tên axit có công th c sau A. axit acrylic H2CCCC COOH H2 COOH B. axit iso butyric CH33 CH C. axit metacrylic D. axit 2-metyl butenoic. Câu 86: C5H10O2 có s đ ng phân axit là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 87 : Cho các công th c: (I) CnH2n-1COOH (II). CnH2nO2 (III). CnH2n+1COOH Trong các công th c t ng quát trên, công th c nào là axit no đơn ch c: A. I, II B. II, III C. I, III D. C II, III đ u đúng. Câu 88: Cho 3 axit: axit focmic, axit axetic, axit acrylic, đ nh n bi t 3 axit này ta dùng: A. Nư c brom và quỳ tím. B. Ag2O/ddNH3 và quỳ tím. C. Natri kim lo i, nư c brom . D. Ag2O/ddNH3 và nư c brom. Câu 89: Cho các ph n ng: 2CH3COOH + Ca(OH)2 ¨ (CH3COO)2Ca + 2H2O (1) 2CH3COOH + Ca à (CH3COO)2Ca + H2 (2) (CH3COO)2Ca + H2SO4 à2CH3COOH + CaSO4 (3) (CH3COO)2Ca + SO2 + H2O à 2CH3COOH + CaSO4 (4) Th c t ngư i ta dùng ph n ng nào đ đi u ch axit axetic: A. (1,4) B. (2,3) C. (2,4) D. (1,3)
 14. Câu 90: Cho 4 ch t : X(andehit fomic), Y(axit axetic), Z(rư u metilic), T(axit fomic). Nhi t đ sôi x p theo th t tăng d n như sau: A. Y < Z < X < T B. X < Z < T < Y C. Z < X < Y < T D. X < Z < Y < T Câu 91: Cho 4 axit : CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, H2SO4. đ m nh c a các ãit đư c x p theo th t tăng d n như sau: A. CH3COOH < H2CO3< C6H5OH< H2SO4 B.H2CO3
 15. C. C2H5COOH, C3H7COOH D. Đáp s khác. Câu 98: Đ t cháy hoàn toàn 1,92g m t axit h u cơ no đơn ch c m ch h ta thu đư c 1,152 gam nư c. V y axit đó có công th c là: A. HCOOH B. C2H5COOH C. CH3COOH D. C3H7COOH Câu 99: Axit stearic là axit beo co công th c: A. C15H31COOH B. C17H35COOH C. C17H33COOH D. C17H31COOH Câu 100: Axit oleic là axit béo có công th c: A. C15H31COOH B. C17H35COOH C. C17H33COOH D. C17H31COOH Câu 101: Công th c th c nghi m c a m t axit no đa ch c có d ng ( C3H4O3)n. V y công th c phân t c a axit no đơn ch c là: A. C6H8O6 B. C9H12O9 C. C12H16O12 D. C3H4O3 Câu 102: H p ch t nào sau đây không ph i là este: A. C2H5Cl B. CH3-O-CH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5ONO2 Câu 103: C4H8O2 có s đ ng phân este là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 104: Phát bi u nào sau đây không đúng: A. Ph n ng este x y ra hoàn toàn. B. Khi thu phân este no m ch h trong môi trư ng axit s cho axit và rư u. C. Ph n ng gi a axit và rư u là ph n ng thu n ngh ch. D. Khi thu phân este no m ch h trong môi trư ng ki m s cho mu i và rư u. Câu 105: Cho chu i bi n đ i sau: C2H2 à X à Y à Z à CH3COOC2H5. X, Y , Z l n lư t là: A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH C. CH3CHO, C2H4, C2H5OH D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH Câu 106: H p ch t h u cơ đơn ch c m ch h C4H8O2 có t ng s đ ng phân axit và este là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 to Câu 107: Cho ph n ng CH3COOH + C2H5COOH CH3COOC2H5 + H2O Đ ph n ng x y ra v i hi u su t cao thì: A. Tăng thêm lư ng axit ho c rư u. B. Thêm axit sunfuric đ c. C. Chưng c t ester a kh i h n h p. D. T t c A, B, C đ u đúng.
 16. Câu 108: Metyl metacrylat đư c ùng đ t ng h p thu tinh h u cơ ( plecxiat). S n ph m trùng h p c a nó là: CH3 A. ( _ CH2 _ CH _ )n C. ( _ CH 2 _ C _ )n OCOCH3 OCOCH3 CH3 CH 3 _ _ _ _ _ _ B. ( CH2 C )n D. ( CH2 C ) n OCOC 2H5 COOCH3 Câu 109: Đ t m t este h u cơ X thu đư c 13,2gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thu c lo i: A. este no đơn ch c. B.este có m t liên k t đôi C=C chưa bi t m y ch c. C. este m ch vòng đơn ch c. D. este hai ch c no. Câu 110: Đ t cháy m t lư ng este no, đơn ch c E, dùng đúng 0,35 mol oxi, thu đư c 0,3 mol CO2. V y công th c phân t c a este này là : A.C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Câu 111: D u chu i là este có tên iso amyl axetat, đư c đi u ch t : A. CH3OH, CH3COOH B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH B. C2H5COOH, C2H5OH D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2OH Câu 112: M t ch t h u cơ m ch h X có công th c phân t C2H4O2, ch t này có s đ ng phân bean là: A. A B. 3 C. 4 D. 5 Câu 113: Có 3 ch t C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO. Đ phân bi t 3 ch t này ch dùng m t hoá ch t duy nh t, đó là: A. NaOH B. Cu(OH) C. Ag2O/ddNH3 D. Na2CO3 Câu 114:Cho 4,2 gam m t este h u cơ đơn ch c no X xà phòng hoá b ng dung d ch NaOH dư, thu đư c a,76 gam mu i. Công th c c a X là: A.CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C.CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 Câu 115:Cho 0,01 mol este h u cơ m ch h X ph n ng v a đ v i dung d ch ch a 0,03 mol KOH. E thu c lo i este: A. đơn ch c. B. hai ch c. C. ba ch c. D. không xác đ nh.
 17. Câu 116:Ch n câu đúng nh t trong các câu sau: A. H p ch t h u cơ đa ch c là h p ch t trong phân t ph i có ch a 3 nhóm ch c tr lên. B. H p ch t h u cơ đa ch c là h p ch t trong phân t có ch a nhi u nhóm ch c. C. H p ch t h u cơ t p ch c là h p ch t trong phân t có ch a nhi u nhóm ch c khác nhau. D. H p ch t h u cơ t p ch c là h p ch t trong phân t có ch a hai nhóm ch c khác nhau. Câu 117: Đ phân bi t rư u etilic, dung d ch fômn, glixerin thì ch dùng hoá ch t duy ch t là: A. CuO B. Na C. Ag2O/NH3 D. Cu(OH)2 Câu 118: T glixerin đi u ch tr c ti p đư c thu c n có công th c là: A. C3H5NO2 B. C3H5(NO2)2 C. C3H5(NO2)3 D. C3H5(ONO2)3 Câu 119: Cho glixerin tác d ng v i Na (dư) đã thu đư c 0,3 mol hidro. Kh i lư ng glixerin đã ph n ng là: A. 18,4 gam B. 55,2 gam C. 27,6 gam D. Đáp s khác. Câu 120: Cho 30,4 gam h n h p g m glixerin và m t rư u no đơn ch c ph n ng v i Na dư 5 thu đư c 0,4 mol hidro. N u cho h n h p trên tác d ng v i Cu(OH)2 thì s hoà tan đư c 0,1 mol Cu(OH)2. Gi s các ph n ng x y ra hoàn toàn. công th c c a rư u la: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH Câu 121: Cho 3 ch t : etilen glycol, dung d ch andehit axetic, rư u etylic. Dùng hoá ch t nào sau đây đ phân bi t các háo ch t trên: A. CuO B. Ca C. Ag2O/ddNH3 D. Cu(OH)2= Câu 122: Ch t không ph n ng đư c v i Cu(OH)2 là: A. HOCH2-CH2OH B. HOCH2-CH2-CH2OH C. CH3-CHOH-CH2OH D. HOCH2-CHOH-CH2OH Câu 123: Cho các h p ch t sau: X. HOCH2-CH2OH Y. HOCH2-CH2-CH2OH Z. CH3-CHOH-CH2OH T.HOCH2-CHOH-CH2OH Nh ng ch t đ ng phân v i nhau là: A. X,Y B. Y,Z C. X,Y,Z D. Y, T Câu 124: Đun nóng lipit ccàn dùng v a đ 40 kg dung d ch NAOH 15%, gi s ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng gl ein thu đư c là: A. 13,8 kg B. 6,975 kg C. 4,6 kg D. Đáp s khác. Câu 125: Hãy ch n câu sai khi nói v lipit:
 18. A. nhi t đ phòng lipit đ ng v t thư ng tr ng thái r n, thnàh ph n c u t o ch a ch y u các g c axit béo no. B. nhi t đ phòng lipit th c v t thư ng tr ng thái l ng, thành ph n c u t o ch a ch y u các g c axit béo không no. C. Các lipit đ u n ng hơn nư c, không tan trong ch t h u cơ như xăng, bezen… D. Các lipit đ u nh hơn nư c , tan trong các chât h u cơ như xăng , bezen… Câu 126: Trong các công th c sau , công th c nào là c a lipit: A. C3H5(OCOC4H9)3 B. C3H5(OOCC17H35)3 C. C3H5(COOC15H31)3 D C3H5(OCOC17H33)3 Câu 127: Phát bi u nào sau đây không chính xác: A. Khi thu phân ch t béo trong môi trư ng axit s thu đư c các axit và rư u. B. Khi thu phân ch t béo trong môi trư ng axit s thu đư c glixerin và các axit béo. C. Khi thu phân ch t béo trong môi trư ng ki m s thu đư c glixerin và xà phòng. D. Khi hidro hoá ch t béo l ng s thu đư c ch t béo r n. Câu 128: Hãy ch n câu đúng nh t: A. xà phàng là mu i canxi c a axit béo B.xà phòng là mu i natri, kali c a axit béo. C. xà phòng là mu i c a axit h u cơ. D.xà phòng là mu i natri, kali c a axit axetic. Câu 129: Khi cho 178 kg ch t béo trung tính, ph n ng v a đ v i 120 kg dung d ch NaOh 20%, gi s ph n ng hoàn toàn. Kh i lư ng xà phòng thu đư c là: A. 61,2 kg B. 183,6 kg C.122,4 kg D. Tr s khác. Câu 130:Khi đun nóng glixerin v i h n h p 2 axit béo C17H35COOH và C17H33COOH đ thu ch t béo có thành ph n ch a hai g c axit c a 2 axit trên . s công th c c u t o có th có c a ch t béo là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 131: Cho bi t ch t nào thu c monosaccarit: A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Tinh b t D. Xenlulozơ Câu 132: Cho bi t ch t nào thu c disaccarit: A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Tinh b t D. Xenlulozơ Câu 133: Cho bi t ch t nào thu c poli saccarit: A. Glucozơ B. Saccarozơ C.Mantozơ D. Xenlulozơ Câu 134: Ch t nào sau đây là đ ng phân c a Glucozơ: A. Mantozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. Amylozơ Câu 135: Ch t nào sau đây là đ ng phân c a Saccarozow:
 19. A. Mantozơ B. Glucozơ C. Fructozơ D.Xenlulozơ Câu 136: Cho các ch t : X.glucpzơ, Y.fructozơ, Z.saccarozow, T.xenlulozơ. các ch t cho đư c ph n ng tráng b c là: A. Z, T B. Y, Z C. X, Z D. X, Y Câu 137: Đ xác đ nh nhóm ch c c a glucozơ ta có th dùng: A. Ag2O/ddNH3 B. Quỳ tím C. Cu(OH)2 D. Na kim lo i. Câu 138: Đun nóng dung d ch ch a 27 gam glucozơ v i b c oxit trong dung d ch ammoniac, gi s hi u su t c a phanr ng là 75% th y b c kim lo i tách ra. Kh i lư ng b c kim lo i thu đư c là: A. 24,3 gam B. 16,2 gam C. 32,4 gam D. 21,6 gam Câu 139: Cho glucozơ lên men thành rư u etylic. Toàn b khí cacbonic sinh ra trong quá trình này đư c h p th h t vào trong dung d ch nư c vôi trong dư t o ra 50g k t t a, bi t hi u su t quá trinh lên men đ t 80%. V y kh i lư ng glucozơ can dùng là: A. 33,7gam B. 56,25 gam C. 20 gam D. Tr s khác. Câu 140: Cho các ph n ng sau o HOCH 2 - (CHOH)4 - CHO + Ag2 O ¾ ddNH¾ ¾ HOCH 2 - (CHOH)4 - COOH + 2Ag ¾ 3 ,t ® (1) o HOCH 2 - (CHOH)4 - CHO + 2Cu(OH)2 ¾ t¾ HOCH 2 - (CHOH)4 - COOH + Cu2O + 2H2 O (2) ® o HOCH 2 - (CHOH)4 - CHO + H2 ¾ Ni,t ¾ HOCH 2 - (CHOH)4 - CH2 OH ¾® (3) HOCH 2 - (CHOH)4 - CHO ¾ men ® 2C2 H 5OH + 2CO2 ¾ (4) Hai ph n ng nào sau đây đ phát hi n glucozơ trong nư c ti u ngư i b b n đái tháo đư ng: A. (1, 3) B. (1, 4) C. (2, 3) D. (1, 2) Câu 141: Cho 2,25 kg glucozơ ch a 20% t p ch t trơ lên men thành rư u etylic . Trong quá trình ch bi n, rư u b hao h t m t 10%. Kh i lư ng rư u thu đư c là: A. 0,92 kg B. 1,242 kg C. 0,828 kg D. Đáp s khác. Câu 142: T glucozơ đi u ch cao su Buna theo sơ đ sau: Glucozơ ¾ ¾ rư u etylic ¾ ¾ butadien 1-3 ¾ ¾ cao su Buna. ® ® ® Hi u su t quá trình đi u ch là 75%, mu n thu đư c 32,4 kg cao su thì kh i lư ng glucozơ c n dùng là : A. 114 kg B. 108 kg C. 81 kg D. 96 kg Câu 143: Cho chu i bi n đ i sau: Khí cacbonic ¾ 1® tinh boät ¾ 2¾ glucozô ¾ 3® röôïu etylic ¾ ® ¾ Hãy ch n câu đúng:
 20. A. Ph n ng (1) là ph n ng quang h p,ph n ng (2) là ph n ng lên men và ph n ng (3) là ph n ng th y phân. B. Ph n ng (1) là ph n ng quang h p,ph n ng (2) là ph n ng th y phân và ph n ng (3) là ph n ng lên men. C. Ph n ng (1) là ph n ng th y phân,ph n ng (2) là ph n ng quang h p và ph n ng (3) là ph n ng lên men. D. Ph n ng (1) là ph n ng lên men,ph n ng (2) là ph n ng quang h p và ph n ng (3) là ph n ng lên men. Câu 144: Cho 3 ch t glucozơ, axit axetic, glixerin . Đ phân bi t 2 ch t trên ch c n dùng 2 hóa ch t là: A. Quỳ tím và Na. B. Dung d ch Na2CO3 và Na. C. Dung d ch NaHCO3 và dung d ch AgNO3. D. Ag2O/dd NH3 và quỳ tím. Câu 145: Khí cacbonic chi m t l 0,03% th tích trong không khí. Đ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p t o ra 40,5 gam tinh b t ( gi s ph n ng hoàn toàn) thì s lít không khí (đktc) c n dùng là : A. 115.000 B. 112.000 C. 120.000 D. 118.000 Câu 146: Trong các công th c sau đây, công th c nào là c a xenlulozơ: A.[C6H5O2(OH)5]n C. [C6H7O2(OH)2]n B.[C6H5O2(OH)3]n D. [C6H7O2(OH)3]n Câu 147: Kh i lư ng phân t trung bình c a xenlulozơ trong s i bông là: 4.860.0000 đ.v.C ,v y s g c glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là: A. 250.0000 B. 300.000 C.280.000 D.350.000 Câu 148: T xenlulozơ s n xu t đư c xenlulozơ trinitrat, quá trình s n xu t b hao h t 12%. T 1,62 t n xenlulozơ thì lư ng xenlulozơ trinitrat thu đư c là: A. 2,975 t n B. 3,613 t n C. 2,546 t n D. 2,613 t n Câu 149: T xenlulozơ ta có th s n xu t đư c : A. tơ axetat B. nilon-6,6 C. tơ capron D. tơ enang Câu 150: Cho các ch t : X. Glucozơ ; Y. Saccarozơ; Z. Tinh b t; T. Glixerin; H. Xenlulozơ. Nh ng ch t b th y phân là: A. X, Z, H B. X, T, Y C. Y, T, H D. Y, Z, H
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản