intTypePromotion=1

Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi phần rượu

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
537
lượt xem
321
download

Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi phần rượu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi phần rượu giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi phần rượu

 1. PHAÀN HÖÕU CÔ RÖÔÏU Caâu 1: Röôïu etylic ñöôïc taïo ra khi: A. Thuyû phaân saccarozô. C. Leân men glucozô. B. Thuyû phaân ñöôøng mantozô. D. Leân men tinh boät. Caâu 2: Khi so saùnh nhieät ñoä soâi cuûa röôïu etylic vaø nöôùc thì: A. Nöôùc soâi cao hôn röôïu vì nöôùc coù khoái löôïng phaân töû nhoû hôn röôïu. B. Röôïu soâi cao hôn nöôùc vì röôïu laø chaát deã bay hôi. C. Nöôùc soâi cao hôn röôïu vì lieân keát hidro giöõa caùc phaân töû nöôùc beàn hôn beàn hôn lieân keát hidro giöõa caùc phaân töû röôïu. D. Nöôùc vaø röôïu ñeàu coù nhieät ñoä soâi gaàn baèng nhau. Caâu 3: Baûn chaát lieân keát hidro laø: A. Löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc nguyeân töû H tích ñieän döông vaø nguyeân töû O tích ñieän aâm. B. Löïc huùt tónh ñieän giöõa ion H+ vaø ion O2-. C. Lieân keát coâng hoaù trò giöõa nguyeân töû H vaø nguyeân töû O. D. Söï cho nhaän electron giöõa nguyeân töû H vaø nguyeân töû O. Caâu 4: Cho 3 röôïu: Röôïu metylic, röôïu etylic vaø röôïu propylic. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai: A. Taát caû ñeàu nheï hôn nöôùc. B. Tan voâ haïn trong nöôùc. C. Nhieät ñoä soâi taêng daàn. D. Ñeàu coù tính axít. Caâu 5: Thöïc hieän 2 thí nghieäm sau: Thí nghieäm 1 cho töø töø natri kim loaïi vaøo röôïu etylic, thí nghieäm 2 cho töø töø natri kim loaïi vaøo nöôùc thì: A. Thí nghieäm 1 phaûn öùng xaûy ra maõnh lieät hôn phaûn öùng 2. B. Thí nghieäm 2 phaûn öùng xaûy ra maõnh lieät hôn phaûn öùng 1. C. Caû 2 thí nghieäm 1 vaø 2 ñeàu xaûy ra phaûn öùng nhö nhau. D. Chæ coù thí nghieäm 1 xaûy ra phaûn öùng, coøn thí nghieäm 2 phaûn öùng khoâng xaûy ra. Caâu 6: Trong caùc phaûn öùng sau ñaây, phaûn öùng naøo laø phaûn öùng oxi hoaù khöû: 1 A. C2 H 5OH  Na  C2 H 5ONa  H 2 2 B. C2 H5OH  O2  CH3OOH  H 2O C. C2 H 5OH  CuO  CH 3CHO  Cu  H 2O  t0 D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 7: Khi ñun noùng hoãn hôïp 2 röôïu metylic vaø etylic vôùi axít H2SO4 ñaëc ôû 140oC thì soá ete toái ña thu ñöôïc laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 8: Oxi hoaù röôïu baèng CuO ñun noùng thu ñöôïc andehit, thì röôïu ñoù laø röôïu baäc: A. 1 B. 2 C. 3 D. Caû A, B, C ñuùng. Caâu 9: Trong caùc coâng thöùc sau ñaây, haõy cho bieát coâng thöùc naøo laø coâng thöùc cuûa röôïu baäc 1: A. RCH2OH B. R(OH)z
 2. C. CnH2n+1OH D. CnH2n-1OH Caâu 10: Ñieàu naøo sau ñaây ñuùng khi noùi veà nhoùm chöùc: A. Laø nhoùm noùi leân baûn chaát 1 chaát. B. Laø nhoùm caùc nguyeân töû gaây ra caùc phaûn öùng hoaù hoïc ñaëc tröng cho 1 loaïi hôïp chaát höõu cô. C. Laø nhoùm nguyeân töû quyeát ñònh tính chaát cho moät loaïi hôïp chaát höõu cô. D. Laø nhoùm ñaëc tröng ñeå deõ nhaän bieát chaát ñoù. Caâu 11: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra: A. C2H5OH + CH3OH(coù H2SO4 ñ, t0) B. C2H5OH + CuO (t0) C. C2H5OH + Na D. C 2H5OH + NaOH Caâu 12: Khi cho röôïu etylic tan vaøo nöôùc thì soá loaïi lieân keát hidro coù trong dung dòch coù theå coù laø: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Caâu 13: Moät röôïu no ñôn chöùc, trong phaân töû coù 4 cacbon thì soá ñoàng phaân röôïu laø: A.2 B. 3 C.4 D. 5 Caâu 14: Ñoä röôïu laø: A. Soá ml röôïu nguyeân chaát coù trong 100 ml dung dòch röôïu. B. Khoái löôïng röôïu nguyeân chaát coù trong 100 ml dung dòch röôïu. C. Khoái löôïng röôïu nguyeân chaát coù trong 100 gram dung dòch röôïu. D. Soá ml röôïu nguyeân chaát coù trong 100gram dung dòch röôïu. Caâu 15: Loaïi nöôùc moät röôïu ñeå thu ñöôïc olefin, thì röôïu ñoù laø: A. Röôïi baäc 1. C. Röôïu ñôn chöùc. B. Röôïu no ñôn chöùc maïch hôû. D. Röôïu no. Caâu 16: Oxi hoaù röôïu taïo ra andehit hoaëc axit höõu cô thì röôïu ñoù phaûi laø röôïu: A. Baäc 1 B. Ñôn chöùc no. C. Baäc 2 D. Baäc 3. Caâu 17: Cho chuoãi bieán ñoåi sau: Etilen gilcol Röôïu etylic (X) röôïu etylic (Z) Röôïu etylic (Y) axit axetic Haõy choïn coâng thöùc ñuùng cuûa X, Y, Z . (X) (Y) (Z) A. C2H5Br. CH3CHO CH3COOH B. CH3CHO CH3COOH C2H6 C. CH3COOC2H5 C2H5Cl CH3CHO D. C2H4 CH3CHO C2H5Cl Caâu 18: Cho chuoãi bieán ñoåi sau: H2 SO4 ñ,t 0 (X)  anken(Y)  (Z)  (T)  ete(R)   HCl   ddNaOH  X  Cho bieát X laø röôïu baäc 1 vaø (T) laø C3H8O. Vaäy (R) coù coâng thöùc laø: A. CH3 _ O_C2H5 B. C2H5 _ O_C2H5
 3. C. C2H5 _ O_C3H7 D. CH3 _ CH2 _ CH2 _ O_CH(CH3)2 Caâu 19: Cho 1,5 gram röôïu no, ñôn chöùc maïch hôû ( X) phaûn öùng heát vôùi natri kim loaïi thoaùt ra 0,0425 mol hidro. X coù coâng thöùc laø: A. CH3OH. C. C3H7OH B.C2H5OH D. C4H9OH Caâu 20: Ñoát chaáy röôïu ñôn chöùc X, thu ñöôïc 2,2 gam CO2 vaø 1,08 gam H2O. X coù coâng thöùc laø: A. C2H5OH. C. CH2=CH-CH2OH B. C6H5CH2OH. D. C5H11OH. Caâu 21: Ñoát chaùy röôïu no ñôn chöùc maïch hôû X, caàn duøng V (lít) oxi (ñktc) thu ñöôïc 19.8 gam CO2. Trò soá cuûa V laø: A. 11,2 . C. 17,6. B. 15,12. D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 22: Hoaø tan hoaøn toaøn 16 gam röôïu etylic vaøo nöôùc ñöïôc 250 ml dung dòch röôïu, cho bieát khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8g/ml. Dung dòch coù ñoä röôïu laø: A. 5,120 B. 6,40 C. 120 D. 80 Caâu 23: Cho 11 gam hoãn hôïp goàm 2 röôïu ñôn chöùc taùc duïng heát vôùi natri kim loaïi thu ñöôïc 3,36 lit hidro (ñktc) . Khoái löôïng phaân töû trung bình cuûa 2 röôïu laø: A. 36,7 B. 48,8 C. 73,3 D. 32,7 Caâu 24: Ñem glucozô leân men ñieàu cheá röôïu etylic (khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8 g/ml ), hieäu suaát phaûn öùng leân men röôïu etylic laø 75% . Ñeå thu ñöôïc 70,4 gam CO2 vaø 39,6 gam H2O. Giaù trò cuûa a (gam) laø: A. 24,3(kg) B. 20(kg) C.21,5(kg) D.25,2 (kg) Caâu 25: Ñoát chaùy hoaøn toaøn a gam hh 2 röôïu thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa röôïu etylic thu ñöôïc 70,4 gam CO2 vaø 39,6 gam H2O. Giaù trò cuûa a(gam) laø: A. 33,2 B. 21,4 C. 35,8 D. 38,5 Caâu 26: Ñem röôïu etylic hoaø tan vaøo nöôùc ñöïôc 215,06 ml dung dòch röôïu coù noàng ñoä 27,6 %, khoái löôïng rieâng dd röôïu laø 0,93 g/ml, khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8 g/ml. hoaøn toaøn 16 gam. Dung dòch röôïu treân coù ñoä röôïu laø: A. 27,60 B. 220 C. 320 D.Ñaùp soá khaùc. Caâu 27: Ñoát chaùy hoaøn toaøn hh X goàm 2 röôïu ñôn chöùc no keá nhau trong daõy ñoàng ñaúng thì thaáy tæ leä mol CO2 vaø soá mol H2O sinh ra laàn löôït laø 9:13. Phaàn traêm soá mol cuûa moãi röôïu trong hh X (theo thöù töï röôïu coù soá cacbon nhoû, röôïu coù soá cacbon lôùn ) laø: A. 40%, 60% B. 75%, 25% C. 25%, 75% D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 28: C5H12O coù soá ñoàng phaân röôïu baäc 1 laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 29: Ñoát chaùy 0,2 mol röôïu no X duøng ñuùng 0,7 mol oxi. Coâng thöùc cuûa X laø: A. C2H4(OH)2 B. C4H8(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C2H5OH 0 Caâu 30: Ñun noùng moät hoãn hôïp goàm 2 röôïu no ñôn chöùc vôùi H2SO4 ñaëc ôû 140 C thu ñöôïc 21,6 gam nöôùc vaø 72 gam hoãn hôïp ba ete. Giaù söû caùc phaûn öùng hoaøn toaøn. Coâpng thöùc 2 röôïu laø: A. C2H5OH,C3H7OH C. CH3OH, C2H5OH B. CH3OH, C3H7OH D. C4H9OH, C3H7OH Caâu 31: Ñeå ñieàu cheá etilen ngöôøi ta ñun noùng röôïu etylic 950 vôùi dung dòch axit sunfuric ñaëc ôû nhieät ñoä 1800C, hieäu suaát phaûn öùng ñaït 60%, khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8gam/ml. Theå tích röôïu 950 caàn ñöa vaøo phaûn öùng ñeå thu ñöôïc 2,24 lit etilen (ño ôû ñktc) laø:
 4. A. 4,91 (ml) B. 6,05 (ml) C. 9,85 (ml) D. 10,08 (ml). Caâu 32: Moät hoãn hôïp goàm 0,1 mol etilen glicol vaø 0,2 mol röôïu X. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp naøy caàn 0,95 mol O2 vaø thu ñöôc 0,8 mol CO2 vaø 1,1 mol H2O. Coâng thöùc röôïu X laø: A. C2H5OH. B. C3H5 (OH)3. C. C3H6 (OH)2. D. C3H5OH. Caâu 33: Ñem khöû nöôùc 4,7 gam hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng baèng H2SO4 ñaëc ôû 1700C, thu ñöôïc hoãn hôïp hai olefin vaø 5,58 gam nöôùc. Coâng thöùc 2 röôïu laø: A. CH3OH, C2H5OH. C. C3H7OH, C4H9OH. B. C2H5OH, C3H7OH. D. C4H9OH,C5H11OH. Caâu 34: Moät loaïi gaïo chöùa 75% tinh boät. Laáy 78,28 kg gaïo naøy ñi naáu röôïu etylic 40 0, hieäu suaát pu cuûa caû quaù trình laø 60%. Khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic laø 0,8 g/ml. Theå tích röôïu 40 0 thu ñöôïc laø: A. 60 (lít). B. 52,4 (lít) C. 62,5 (lít) D. 45 (lít). Caâu 35: Moät hoãn hôïp X goàm moät röôïu ñôn chöùc no vaø moät röôïu hai chöùc no (caû 2 röôïu naøy ñeàu coù cuøng soá cacbon vaø trong hoãn hôïp coù soá mol baèng nhau). Khi ñoát 0,02 mol X thì thu ñöôïc 1,76 gam CO2. Coâng thöùc cuûa 2 röôïu laø: A. C2H5OH, C2H4(OH)2. C. C4H9OH, C4H8(OH)2. B. C5H11OH, C5H10(OH)2. D. C6H13OH, C6H12(OH)2. Caâu 36: Khi cho 0,1 mol röôïu x maïch hôû taùc duïng heát natri cho 2,24 lit hidro (ñktc). A laø röôïu: A. Ñôn chöùc. C. Ba chöùc. B. Hai chöùc. D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc soá nhoùm chöùc. PHENOL Caâu 37: Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng: A. Phenol laø chaát coù nhoùm –OH, trong phaân töû coù chöùa nhaân benzen. B. Phenol laø chaát coù nhoùm –OH khoâng lieân keát tröïc tieáp vôùi nhaân benzen. C. Phenol laø chaát coù nhoùm –OH gaén treân maïch nhaùnh cuûa hidrocacbon thôm. D. Phenol laø chaát coù moät hay nhieàu nhoùm –OH lieân keát tröïc tieáp nhaân benzen. Caâu 38: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: A. Röôïu thôm laø chaát coù coâng thöùc toång quaùt C 6H6-z(OH)z. B. Röôïu thôm laø chaát trong phaân töû coù nhaân benzen vaø coù nhoùm hidroxyl. C. Röôïu thôm laø chaát coù nhoùm hdroxyl gaén treân maïch nhaùnh cuûa hidrocacbon thôm. D. Röôïu thôm Röôïu thôm coù nhaân benzen, muøi thôm haïnh nhaân. Caâu 39: C7H8O coù soá ñoàng phaân cuûa phenol laø: A. 2 B. 3 C. 4 D.5 Caâu 40: C8H10O coù soá ñoàng phaân röôïu thôm laø: A.2 B. 3 C.4 D.5 Caâu 41: Haõy choïn caâu ñuùng khi so saùnh tính chaát hoaù hoïc khaùc nhau giöõa röôïu etylic vaø phenol: A. Caû 2 ñeàu phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch NaOH B. Caû 2 ñeàu phaûn öùng ñöôïc vôùi axít HBr. C. Röôïu etylic phaûn öùng ñöôïc dung dòch NaOH coøn phenol thì khoâng. D. Röôïu etylic khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH, coøn phenol thì phaûn öùng. Caâu 42: Cho 3 chaát: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH
 5. Nhöõng hôïp chaát naøo trong soá caùc hôïp chaát treân laø ñoàng ñaúngc cuûa nhau: A. X,Y B. X,Z C. Y,Z D. Caû 3 ñeàu laø ñoàng ñaúng nhau. Caâu 43: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai: A. Phenol laø moät axit yeáu, khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím. B. Phenol laø axit yeáu, nhöng tính axit vaãn maïnh hôn axitcacbon. C. Phenoi cho keát tuûa traéng vôùi dung dòch nöôùc brom. D. Phenol raát ít tan trong nöôùc laïnh. Caâu 44: Coù 3 chaát (X) C6H5OH , (Y) C6H5CH2OH, (Z) CH2=CH-CH2OH Khi cho 3 chaát treân phaûn öùng vôùi natri kim loaïi, dung dòch NaOh, dung dòch nöôùc Brom. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai: A. (X), (Y), (Z) ñeàu phaûn öùng vôùi natri kim loaïi. B. (X), (Y), (Z) ñeàu phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH. C. (X), (Y) phaûn öùng vôùi dung dòch brom, coøn (Y) thì khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch brom. D. (X) phaûn öùng dung dòch NaOH, coøn (Y) (Z) khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH. Caâu 45: Phaûn öùng naøo döôùi daây ñuùng: A. 2 C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + Na2 CO3 B. C6H5OH + HCl  C6H5Cl + H2 O C. C2H5OH + NaOH  C2H5ONa+ H2O D. C6H5OH + NaOH  C6H5ONa+ H2O Caâu 46: Cho phöông trình phaûn öùng theo daây chuyeån hoaù sau: 0 Cl2 , Fe dd NaOH ñ,t ,P cao dd HCl C6 H6  (B) (C)  C6 H5OH   (1) (2) (3) Hieäu suaát cuûa quaù trình treân laø 80%, neáu löôïng benzen ban ñaàu laø 2,34 taán, thì khoái löôïng phenol thu ñöôïc laø: A. 2,82 taán B. 3,525 taán C. 2,256 taán D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 47: Moät dung dòch X chöùa 5,4 gam chaát ñoàng ñaúng cuûa phenol ñôn chöùc. Cho dung dòch x phaûn öùng vôùi nöôùc brom (dö) thu ñöôïc 17,25 gam hôïp chaát chöùa 3 nguyeân töû brom trong phaân töû, giaû söû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Coâng thöùc phaân töû chaát ñoàng ñaúng cuûa phenol laø: A. C7H7OH B. C8H9OH C. C9H11OH D. C10H13OH Caâu 48: ñeå ñieàu cheá natri phenolat töø phenol thì cho phenol phaûn öùng vôùi: A. Dung dòch NaCl; C.Dung dòch NaHCO3 B. Dung dòch NaOH; D. Caû B, C ñeàu duùng. AMIN Caâu 49: C3H9N. coù soá ñoàng ñaúng amin laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 50: Cho caùc amin : Caâu 51: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai:
 6. A. Anilin laø moät bazô coù khaû naêng laøm quyø tím hoaù xanh. B. Anilin cho ñöôïc keát tuûa traéng vôùi nöôùc brom. C. Anilin coù tính bazô yeáu hôn amoniac. D. Anilin ñöôïc ñieàu cheá tröïc tieáp töø nitrobenzen. Caâu 52: nguyeân nhaân anilin coù tính bazô laø: A. Phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch axit. B. Xuaát phaùt töø amoniac. C. Coù khaû naêng nhöôøng proton. D. Treân N coøn moät ñoâi electron töï do coù khaû naêng nhaän H+. Caâu 53: Tieán haønh thí nghieäm treân 2 chaát phenol vaø anilin, haõy cho bieát hieän töôïng naøo sau ñaây sai: A. Cho nöôùc brom vaøo thì caû hai ñeàu cho keát tuûa traéng. B. Cho dung dòch HCl vaøo thì phenol cho dung dòch ñoàng nhaát, coøn anilin taùch laøm 2 lôùp. C. Cho dung dòch NaOH vaøo thì phenol cho dung dòch ñoàng nhaát, coøn anilin taùch laøm hai lôùp. D. Cho hai chaát vaøo nöôùc, vôùi phenol taïo dung dòch ñuïc, vôùi anilin hoãn hôïp phaân laøm hai lôùp. Caâu 54: Moät amin ñôn chöùc trong phaân töû coù chöùa 15,05% N. Amin naøy coù coâng thöùc phaân töû laø: A.CH5N B. C2H5N C. C6H7N D. C4H9N Caâu 55: Cho chuoãi bieán ñoåi sau: dd NaOH HNO3ñ dd NaOH Benzen  X  Y  Anilin H2SO4 Ñ  Fe HCl dö   I.C6H5NO2 II.C6H4(NO2)2 III.C6H5NH3Cl IV.C6H5OSO2H. X, Y laàn löôït laø: A. I, II B. II, IV C. II, III D. I, III. ANDEHIT Caâu 56: Andehit laø hôïp chaát höõu cô trong phaân töû coù mang nhoùm chöùc: A. –OH B. –COOH C. –COH D. –CHO Caâu 57: teân goïi naøo sau ñaây cuûa HCHO laø sai: A. Andehit fomic C. Metanal B. Fomandehit D. Fomon Caâu 58: Fomon coøn goïi laø fomalin coù ñöôïc khi: A. Hoaù loûng andehit fomic. B. Cho andehit fomic hoaø tan vaøo röôïu ñeå ñöôïc dung dòch coù noàng ñoä töø 35%-40% C. Cho andehit fomic hoaø tan vaøo nöôùc ñeå ñöôïc dung dòch coù noàng ñoä töø 35%-40% D. Caû B, C ñeàu ñuùng. Caâu 59: Andehit laø chaát: A. Coù tính khöû. C. Vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù B.Coù tính oxi hoaù D. Khoâng coù tính khöû vaø khoâng coù tính oxi hoaù. Caâu 60: Andehit fomic theå hieän tính oxi hoaù trong phaûn öùng naøo sau ñaây; Ni,t0 A. HCHO + H2  CH3OH  B. HCHO + O2  CO2 + H2O
 7. C. HCHO + 2Cu(OH)2 HCOOH + Cu2 + 2H2O dd NH ,t 0 D. HCHO + Ag2O  HCOOH + 2Ag. 3  Caâu 61: Nhöïa phenol fomandehit ñöôïc ñieàu cheá baèng phaûn öùng : A. Truøng hôïp C. Truøng ngöng. B. Ñoàng truøng hôïp D. Coäng hôïp . Caâu 62: Cho sô ñoà sau: (X) C2H2 CH3CHO (Y) Coâng thöùc ñuùng cuûa (X) , (Y) laø: A. (X) laø CH3_ CH2Cl vaø (Y) laø CH2= CH2 B. (X) laø CH2= CH2 vaø (Y) laø C2H5OH C. (X) laø CH3COOH vaø (Y) laø CH3COOCH2 _ CH3 D. (X) laø CH2=CHCl vaø (Y) laø CH3_CHCl2 Caâu 63:Teân goïi naøo sau ñaây cuûa CH3CHO laø sai: A. axetanñehit. B. andehit axetic C. etanal D. etanol Caâu 64:C5H10O coù soá ñoàng phaân andehit laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 65: Coâng thöùc toång quaùt cuûa Andehit no ñôn chöùc maïch hôû laø: A. CnH2nO B. CnH2n+1CHO C. CnH2n-1CHO D. A, B ñuùng Caâu 66:Chaát höõu cô X chì chöùa moät loaïi nhoùm chöùc andehit, coù coâng thöùc thöïc nghieäm laø (CH 2O)n . Coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây laø ñuùng : A. CH2O B. C2H4O2 C. C3H6O3 D. A, B ñuùng . Caâu 67:Phaûn öùng naøo sau ñaây duøng ñeå nhaän bieát andehit axetic: A.Phaûn öùng coâng hidro. B. Phaûn öùng vôùi Ag2O/ dd NH3, t0 C. Phaûn öùng chaùy. D. Phaûn öùng truøng ngöng. Caâu 68: Khi cho 1,54 gam andehit no ñôn chöùc X phaûn öùng heát vôùi Ag 2O trong dung dòch NH3, thu ñöôïc axit höõu cô vaø 7,56 gam baïc kim loaïi (cho Ag= 108). X coù coâng thöùc laø: A. HCHO B. CH3CHO C. C2H5CHO D. C3H7CHO Caâu 69: Moät andehit X trong ñoù oxi chieám 37,21% . A chæ chöùa moät loaïi nhoùm chöùc. Moät mol X phaûn öùng vôùi Ag2O/dd NH3 ñun noùng thu ñöôïc 4 mol Ag (cho Ag= 108) . Vaäy X laø : A. HCHO C. CHO_CHO B. CHO_ CH2 _CHO D. CHO_ C2H4 _CHO
 8. Caâu 70: Oxi hoaù 2 mol röôïu metylic thaønh andehit fomic baèng oxi khoâng khí trong moät bình kín, bieát hieäu suaát phaûn öùng oxi hoaù laø 80%. Roài cho 36,4 gam nöôùc vaøo bình ñöôïc dung dòch X. Noàng ñoä % andehit fomictrong dung dòch X laø: A. 58,87% B. 38,09% C. 42,40% D. 36% Caâu 71: Cho 2 phöông trình phaûn öùng: 0 Ni,t HCHO + H2  CH3OH  dd NH3 HCHO + Ag2O  HCOOH + 2Ag. Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng sau, HCHO laø chaát. A. khöû trong phaûn öùng (1) vaø oxi hoaù trong phaûn öùng (2). B. oxi hoaù trong phaûn öùng (1) vaø oxi hoaù trong phaûn öùng (2). C. oxi hoaù trong phaûn öùng (1) vaø khöû trong phaûn öùng (2). D. khöû trong phaûn öùng (1) vaø khöû trong phaûn öùng (2). Caâu 72: Moät chaát X maïch hôû coù coâng thöùc phaân töû C 3H6O. Soá ñoàng phaân beàn cuûa X laø: A.2 B.3 C.4 D.5 Caâu 73: Laáy 7,58 gam hoãn hôïp hai anñehit ñôn chöùc keá nhau trong daõy ñoàng ñaúng cho taùc duïng heát vôùi Ag2O/ dd NH3 thu ñöôïc hai axit höõu cô vaø 32,4 gam Ag. Coâng thöùc phaân töû hai andehit laø: A.CH3CHO vaø HCHO C. CH3CHO vaø C2H5CHO B. C2H5CHO vaø C3H7CHO D. C3H7CHO vaø C4H9CHO Caâu 74: khi traùng göông moät andehit dôn chöùc no maïch hôû , hieäu suaát phaûn öùng 72% , thu ñöôïc 5,4 gam Ag thì löôïng AgNO3 caàn duøng laø: A. 8,5 gam B. 6,12 gam C. 5,9 gam D. 11,8 gam Caâu 75:Cho 14,6 gam hoãn hôïp hai anñehit ñôn chöùc no ñoàng ñaúng lieân tieáp taùc duïng heát vôùi H 2 taïo ra 15,2 gam hh hai röôïu . Vaäy coâng thöùc phaân töû hai röôïu laø: A.CH3OH, C2H5OH C. C3H7OH, C4H9OH B. C2H5OH, C3H7OH D. C4H9OH, C5H11OH Caâu 76:X laø chaát höõu cô chöùa 3 nguyeân toá C, H, O phaûn öùng ñöôïc natri kim loaïi, dung dòch NaOH, cho phaûn öùng traùng baïc. Phaân töû X chöùa 40% cacbon. Vaäy coâng thöùc cuûa X laø: A. HCOO_ CH3 C. HO_ CH2 _CHO B. HCOO_ CH2 _CH2OH D. H_COOH Caâu 77: Cho 4 chaát X ( C2H5OH); Y (CH3CHO; Z (HCOOH); G (CH3COO). Nhieät ñoä soâi saép xeáp theo thöù töï taêng daàn nhö sau: A. Y
 9. D. axit laø chaát ñieän li maïnh. Caâu 79: Khi noùi veà axit axetic thì phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai: A. Chaát loûng khoâng maøu, muøi giaám. B. Tan voâ haïn trong nöôùc. C. Tính axit maïnh hôn axit cacbonic. D. phaûn öùng ñöôïc muoái aên. Caâu 80: Coù 3 oáng nghieäm: OÁng 1 chöùa röôïu etylic, oáng 2 chöùa axit axetic, oáng 3 chöùa andehit axetic. Laàn löôït cho Cu(OH)2 vaøo töøng oáng nghieäm , ñun noùng thì: A. caû 3 oáng nghieäm ñeàu coù phaûn öùng. B. oáng 3 coù phaûn öùng, coøn oáng vaø oáng 2 khoâng coù phaûn öùng. C. oáng 1 coù phaûn öùng coøn oáng 2 vaø oáng 3 khoâng coù phaûn öùng. D. oáng 2 vaø oáng 3 phaûn öùng coøn oáng 1 khoâng phaûn öùng. Caâu 81: Ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï leân men giaám laø: A. Bình ñoùng kín. B. Ñoä röôïc cao. C. Trong ñieàu kieän yeâm khí. D. Röôïu khoâng quaù100 nhieät ñoä 25 -300 Caâu 82:Khi oxi hoaù X thaønh axit höõu cô thì X laø: A. Este B. Röôïu baäc 1 C. Andehit D. Caû B, C ñuùng. Caâu 83: khi oxi hoaù X thu ñöôïc röôïu iso butylic. I) CH3-CH(CH3)-CHO II) CH2=C(CH3)-CH2OH III) CH2=C(CH3)-CHO X coù coâng thöùc caáu taïo laø: A. I, II B. I, II, III C. II, III D. I, III Caâu 84: Khi ñoát chaùy moät andehit soá mol CO2 baèng soá mol H2O thì andehit thuoäc loaïi: A. ñôn chöùc no B. hai chöùc no C.ñôn chöùc coù 1 noái C=C D. hai chöùc coù 1 noái C=C. Caâu 85:Cho bieát caùhh goïi teân naøo ñuùng khi goïi teân axit coù coâng thöùc sau A. axit acrylic H2CCCCCOOH B. axit iso butyric H2 CH33 COOH CH C. axit metacrylic D. axit 2-metyl butenoic. Caâu 86: C5H10O2 coù soá ñoàng phaân axit laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 87 : Cho caùc coâng thöùc: (I) CnH2n-1COOH (II). CnH2nO2 (III). CnH2n+1COOH Trong caùc coâng thöùc toång quaùt treân, coâng thöùc naøo laø axit no ñôn chöùc: A. I, II B. II, III C. I, III D. Caû II, III ñeàu ñuùng. Caâu 88: Cho 3 axit: axit focmic, axit axetic, axit acrylic, ñeå nhaän bieát 3 axit naøy ta duøng: A. Nöôùc brom vaø quyø tím. B. Ag2O/ddNH3 vaø quyø tím. C. Natri kim loaïi, nöôùc brom . D. Ag2O/ddNH3 vaø nöôùc brom. Caâu 89: Cho caùc phaûn öùng: 2CH3COOH + Ca(OH)2  (CH3COO)2Ca + 2H2O (1) 2CH3COOH + Ca  (CH3COO)2Ca + H2 (2) (CH3COO)2Ca + H2SO4 2CH3COOH + CaSO4 (3) (CH3COO)2Ca + SO2 + H2O  2CH3COOH + CaSO4 (4) Thöïc teá ngöôøi ta duøng phaûn öùng naøo ñeå ñieàu cheá axit axetic: A. (1,4) B. (2,3) C. (2,4) D. (1,3) Caâu 90: Cho 4 chaát : X(andehit fomic), Y(axit axetic), Z(röôïu metilic), T(axit fomic). Nhieät ñoä soâi xeáp theo thöù töï taêng daàn nhö sau:
 10. A. Y < Z < X < T B. X < Z < T < Y C. Z < X < Y < T D. X < Z < Y < T Caâu 91: Cho 4 axit : CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, H2SO4. ñoä maïnh cuûa caùc aõit ñöôïc xeáp theo thöù töï taêng daàn nhö sau: A. CH3COOH < H2CO3< C6H5OH< H2SO4 B.H2CO3
 11. D. Khi thuyû phaân este no maïch hôû trong moâi tröôøng kieàm seõ cho muoái vaø röôïu. Caâu 105: Cho chuoãi bieán ñoåi sau: C2H2  X  Y  Z  CH3COOC2H5. X, Y , Z laàn löôït laø: A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH C. CH3CHO, C2H4, C2H5OH D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH Caâu 106: Hôïp chaát höõu cô ñôn chöùc maïch hôû C 4H8O2 coù toång soá ñoàng phaân axit vaø este laø: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 to Caâu 107: Cho phaûn öùng CH3COOH + C2H5COOH CH3COOC2H5 + H2O Ñeå phaûn öùng xaûy ra vôùi hieäu suaát cao thì: A. Taêng theâm löôïng axit hoaëc röôïu. B. Theâm axit sunfuric ñaëc. C. Chöng caát ester a khoûi hoãn hôïp. D. Taát caû A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 108: Metyl metacrylat ñöôïc uøng ñeå toång hôïp thuyû tinh höõu cô ( plecxiat). Saûn phaåm truøng hôïp cuûa noù laø: CH3 A. ( _ CH2 _ CH _ )n _ _ _ C. ( CH2 C )n OCOCH3 OCOCH3 CH3 CH3 B. ( _ CH2 _ C _ )n D. ( _ CH2 _ C _) n OCOC2H5 COOCH3 Caâu 109: Ñoát moät este höõu cô X thu ñöôïc 13,2gam CO2 vaø 5,4 gam H2O. X thuoäc loaïi: A. este no ñôn chöùc. B.este coù moät lieân keát ñoâi C=C chöa bieát maáy chöùc. C. este maïch voøng ñôn chöùc. D. este hai chöùc no. Caâu 110: Ñoát chaùy moät löôïng este no, ñôn chöùc E, duøng ñuùng 0,35 mol oxi, thu ñöôïc 0,3 mol CO 2. Vaäy coâng thöùc phaân töû cuûa este naøy laø : A.C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Caâu 111: Daàu chuoái laø este coù teân iso amyl axetat, ñöôïc ñieàu cheá töø: A. CH3OH, CH3COOH B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH B. C2H5COOH, C2H5OH D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2OH Caâu 112: Moät chaát höõu cô maïch hôû X coù coâng thöùc phaân töû C 2H4O2, chaát naøy coù soá ñoàng phaân bean laø: A. A B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 113: Coù 3 chaát C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO. Ñeå phaân bieät 3 chaát naøy chæ duøng moät hoaù chaát duy nhaát, ñoù laø: A. NaOH B. Cu(OH) C. Ag2O/ddNH3 D. Na2CO3 Caâu 114:Cho 4,2 gam moät este höõu cô ñôn chöùc no X xaø phoøng hoaù baèng dung dòch NaOH dö, thu ñöôïc a,76 gam muoái. Coâng thöùc cuûa X laø: A.CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C.CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 Caâu 115:Cho 0,01 mol este höõu cô maïch hôû X phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dung dòch chöùa 0,03 mol KOH. E thuoäc loaïi este: A. ñôn chöùc. B. hai chöùc. C. ba chöùc. D. khoâng xaùc ñònh. Caâu 116:Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau:
 12. A. Hôïp chaát höõu cô ña chöùc laø hôïp chaát trong phaân töû phaûi coù chöùa 3 nhoùm chöùc trôû leân. B. Hôïp chaát höõu cô ña chöùc laø hôïp chaát trong phaân töû coù chöùa nhieàu nhoùm chöùc. C. Hôïp chaát höõu cô taïp chöùc laø hôïp chaát trong phaân töû coù chöùa nhieàu nhoùm chöùc khaùc nhau. D. Hôïp chaát höõu cô taïp chöùc laø hôïp chaát trong phaân töû coù chöùa hai nhoùm chöùc khaùc nhau. Caâu 117: Ñeå phaân bieät röôïu etilic, dung dòch foâmn, glixerin thì chæ duøng hoaù chaát duy chaát laø: A. CuO B. Na C. Ag2O/NH3 D. Cu(OH)2 Caâu 118: Töø glixerin ñieàu cheá tröïc tieáp ñöôïc thuoác noå coù coâng thöùc laø: A. C3H5NO2 B. C3H5(NO2)2 C. C3H5(NO2)3 D. C3H5(ONO2)3 Caâu 119: Cho glixerin taùc duïng vôùi Na (dö) ñaõ thu ñöôïc 0,3 mol hidro. Khoái löôïng glixerin ñaõ phaûn öùng laø: A. 18,4 gam B. 55,2 gam C. 27,6 gam D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 120: Cho 30,4 gam hoãn hôïp goàm glixerin vaø moät röôïu no ñôn chöùc phaûn öùng vôùi Na dö 5 thu ñöôïc 0,4 mol hidro. Neáu cho hoãn hôïp treân taùc duïng vôùi Cu(OH)2 thì seõ hoaø tan ñöôïc 0,1 mol Cu(OH)2. Giaû söû caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. coâng thöùc cuûa röôïu la: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH Caâu 121: Cho 3 chaát : etilen glycol, dung dòch andehit axetic, röôïu etylic. Duøng hoaù chaát naøo sau ñaây ñeû phaân bieät caùc haùo chaát treân: A. CuO B. Ca C. Ag2O/ddNH3 D. Cu(OH)2= Caâu 122: Chaát khoâng phaûn öùng ñöôïc vôùi Cu(OH)2 laø: A. HOCH2-CH2OH B. HOCH2-CH2-CH2OH C. CH3-CHOH-CH2OH D. HOCH2-CHOH-CH2OH Caâu 123: Cho caùc hôïp chaát sau: X. HOCH2-CH2OH Y. HOCH2-CH2-CH2OH Z. CH3-CHOH-CH2OH T.HOCH2-CHOH-CH2OH Nhöõng chaát ñoàng phaân vôùi nhau laø: A. X,Y B. Y,Z C. X,Y,Z D. Y, T Caâu 124: Ñun noùng lipit ccaøn duøng vöøa ñuû 40 kg dung dòch NAOH 15%, giaû söû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Khoái löôïng glæein thu ñöôïc laø: A. 13,8 kg B. 6,975 kg C. 4,6 kg D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 125: Haõy choïn caâu sai khi noùi veà lipit: A. ÔÛ nhieät ñoä phoøng lipit ñoäng vaät thöôøng ôû traïng thaùi raén, thnaøh phaàn caáu taïo chöùa chuû yeáu caùc goác axit beùo no. B. ÔÛ nhieät ñoä phoøng lipit thöïc vaät thöôøng ôû traïng thaùi loûng, thaønh phaàn caáu taïo chöùa chuû yeáu caùc goác axit beùo khoâng no. C. Caùc lipit ñeàu naëng hôn nöôùc, khoâng tan trong chaát höõu cô nhö xaêng, bezen… D. Caùc lipit ñeàu nheï hôn nöôùc , tan trong caùc chaât höõu cô nhö xaêng , bezen… Caâu 126: Trong caùc coâng thöùc sau , coâng thöùc naøo laø cuûa lipit: A. C3H5(OCOC4H9)3 B. C3H5(OOCC17H35)3 C. C3H5(COOC15H31)3 D C3H5(OCOC17H33)3 Caâu 127: Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng chính xaùc: A. Khi thuyû phaân chaát beùo trong moâi tröôøng axit seõ thu ñöôïc caùc axit vaø röôïu. B. Khi thuyû phaân chaát beùo trong moâi tröôøng axit seõ thu ñöôïc glixerin vaø caùc axit beùo. C. Khi thuyû phaân chaát beùo trong moâi tröôøng kieàm seõ thu ñöôïc glixerin vaø xaø phoøng. D. Khi hidro hoaù chaát beùo loûng seõ thu ñöôïc chaát beùo raén. Caâu 128: Haõy choïn caâu ñuùng nhaát: A. xaø phaøng laø muoái canxi cuûa axit beùo B.xaø phoøng laø muoái natri, kali cuûa axit beùo. C. xaø phoøng laø muoái cuûa axit höõu cô. D.xaø phoøng laø muoái natri, kali cuûa axit axetic.
 13. Caâu 129: Khi cho 178 kg chaát beùo trung tính, phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 120 kg dung dòch NaOh 20%, giaû söû phaûn öùng hoaøn toaøn. Khoái löôïng xaø phoøng thu ñöôïc laø: A. 61,2 kg B. 183,6 kg C.122,4 kg D. Trò soá khaùc. Caâu 130:Khi ñun noùng glixerin vôùi hoãn hôïp 2 axit beùo C 17H35COOH vaø C17H33COOH ñeå thu chaát beùo coù thaønh phaàn chöùa hai goác axit cuûa 2 axit treân . soá coâng thöùc caáu taïo coù theå coù cuûa chaát beùo laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 131: Cho bieát chaát naøo thuoäc monosaccarit: A. Glucozô B. Saccarozô C. Tinh boät D. Xenlulozô Caâu 132: Cho bieát chaát naøo thuoäc disaccarit: A. Glucozô B. Saccarozô C. Tinh boät D. Xenlulozô Caâu 133: Cho bieát chaát naøo thuoäc poli saccarit: A. Glucozô B. Saccarozô C.Mantozô D. Xenlulozô Caâu 134: Chaát naøo sau ñaây laø ñoàng phaân cuûa Glucozô: A. Mantozô B. Saccarozô C. Fructozô D. Amylozô Caâu 135: Chaát naøo sau ñaây laø ñoàng phaân cuûa Saccarozow: A. Mantozô B. Glucozô C. Fructozô D.Xenlulozô Caâu 136: Cho caùc chaát : X.glucpzô, Y.fructozô, Z.saccarozow, T.xenlulozô. caùc chaát cho ñöôïc phaûn öùng traùng baïc laø: A. Z, T B. Y, Z C. X, Z D. X, Y Caâu 137: Ñeå xaùc ñònh nhoùm chöùc cuûa glucozô ta coù theå duøng: A. Ag2O/ddNH3 B. Quyø tím C. Cu(OH)2 D. Na kim loaïi. Caâu 138: Ñun noùng dung dòch chöùa 27 gam glucozô vôùi baïc oxit trong dung dòch ammoniac, giaû söû hieäu suaát cuûa phanr öùng laø 75% thaáy baïc kim loaïi taùch ra. Khoái löôïng baïc kim loaïi thu ñöôïc laø: A. 24,3 gam B. 16,2 gam C. 32,4 gam D. 21,6 gam Caâu 139: Cho glucozô leân men thaønh röôïu etylic. Toaøn boä khí cacbonic sinh ra trong quaù trình naøy ñöôïc haáp thuï heát vaøo trong dung dòch nöôùc voâi trong dö taïo ra 50g keát tuûa, bieát hieäu suaát quaù trinh leân men ñaït 80%. Vaäy khoái löôïng glucozô can duøng laø: A. 33,7gam B. 56,25 gam C. 20 gam D. Trò soá khaùc. Caâu 140: Cho caùc phaûn öùng sau o HOCH2 - (CHOH)4 - CHO + Ag2 O ¾ ddNH3 ,t ¾ HOCH2 - (CHOH)4 - COOH + 2Ag ¾¾® (1) o HOCH2 - (CHOH)4 - CHO + 2Cu(OH)2 ¾ t¾ HOCH2 - (CHOH)4 - COOH + Cu2O + 2H2O (2) ® o HOCH2 - (CHOH)4 - CHO + H2 ¾ Ni,t ¾ HOCH2 - (CHOH)4 - CH2OH ¾® (3) HOCH2 - (CHOH)4 - CHO ¾ ¾ ® 2C2 H5OH + 2CO2 men (4) Hai phaûn öùng naøo sau ñaây ñeå phaùt hieän glucozô trong nöôùc tieåu ngöôøi bò beän ñaùi thaùo ñöôøng: A. (1, 3) B. (1, 4) C. (2, 3) D. (1, 2) Caâu 141: Cho 2,25 kg glucozô chöùa 20% taïp chaát trô leân men thaønh röôïu etylic . Trong quaù trình cheá bieán, röôïu bò hao huït maát 10%. Khoái löôïng röôïu thu ñöôïc laø: A. 0,92 kg B. 1,242 kg C. 0,828 kg D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 142: Töø glucozô ñieàu cheá cao su Buna theo sô ñoà sau: Glucozô ¾ ¾ röôïu etylic ¾ ¾ butadien 1-3 ¾ ¾ cao su Buna. ® ® ® Hieäu suaát quaù trình ñieàu cheá laø 75%, muoán thu ñöôïc 32,4 kg cao su thì khoái löôïng glucozô caàn duøng laø : A. 114 kg B. 108 kg C. 81 kg D. 96 kg Caâu 143: Cho chuoãi bieán ñoåi sau: Khí cacbonic ¾ 1® tinh boät ¾ 2® glucozô ¾ 3® röôïu etylic ¾ ¾ ¾
 14. Haõy choïn caâu ñuùng: A. Phaûn öùng (1) laø phaûn öùng quang hôïp,phaûn öùng (2) laø phaûn öùng leân men vaø phaûn öùng (3) laø phaûn öùng thuûy phaân. B. Phaûn öùng (1) laø phaûn öùng quang hôïp,phaûn öùng (2) laø phaû n öùng thuûy phaân vaø phaûn öùng (3) laø phaûn öùng leân men. C. Phaûn öùng (1) laø phaûn öùng thuûy phaân,phaûn öùng (2) laø phaûn öùng quang hôïp vaø phaûn öùng (3) laø phaûn öùng leân men. D. Phaûn öùng (1) laø phaûn öùng leân men,phaûn öùng (2) laø phaûn öùng quang hôïp vaø phaûn öùng (3) laø phaûn öùng leân men. Caâu 144: Cho 3 chaát glucozô, axit axetic, glixerin . Ñeå phaân bieät 2 chaát treân chæ caàn duøng 2 hoùa chaát laø: A. Quyø tím vaø Na. B. Dung dòch Na2CO3 vaø Na. C. Dung dòch NaHCO3 vaø dung dòch AgNO3. D. Ag2O/dd NH3 vaø quyø tím. Caâu 145: Khí cacbonic chieám tæ leä 0,03% theå tích trong khoâng khí. Ñeå cung caáp CO 2 cho phaûn öùng quang hôïp taïo ra 40,5 gam tinh boät ( giaû söû phaûn öùng hoaøn toaøn) thì soá lít khoâng khí (ñktc) caàn duøng laø : A. 115.000 B. 112.000 C. 120.000 D. 118.000 Caâu 146: Trong caùc coâng thöùc sau ñaây, coâng thöùc naøo laø cuûa xenlulozô: A.[C6H5O2(OH)5]n C. [C6H7O2(OH)2]n B.[C6H5O2(OH)3]n D. [C6H7O2(OH)3]n Caâu 147: Khoái löôïng phaân töû trung bình cuûa xenlulozô trong sôïi boâng laø: 4.860.0000 ñ.v.C ,vaäy soá goác glucozô coù trong xenlulozô neâu treân laø: A. 250.0000 B. 300.000 C.280.000 D.350.000 Caâu 148: Töø xenlulozô saûn xuaát ñöôïc xenlulozô trinitrat, quaù trình saûn xuaát bò hao huït 12%. Töø 1,62 taán xenlulozô thì löôïng xenlulozô trinitrat thu ñöôïc laø: A. 2,975 taán B. 3,613 taán C. 2,546 taán D. 2,613 taán Caâu 149: Töø xenlulozô ta coù theå saûn xuaát ñöôïc : A. tô axetat B. nilon-6,6 C. tô capron D. tô enang Caâu 150: Cho caùc chaát : X. Glucozô ; Y. Saccarozô; Z. Tinh boät; T. Glixerin; H. Xenlulozô. Nhöõng chaát bò thuûy phaân laø: A. X, Z, H B. X, T, Y C. Y, T, H D. Y, Z, H TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Điền các từ vào vị trí thích hợp trong các mệnh đề sau: I/Quá trình chuyển hóa andehit thành axit là quá trình (1) . II/Người ta dùng CuO để (2) rượu etylic thành andehit. A. (1) và (2) :Khử B. (1):Khử - (2) : Oxi hóa C. (1) và (2): Oxi hóa D. (1): Oxi hóa – (2): Khử Câu 2: Trong 2 phản ứng sau , C2H4 đóng vai chất oxi hóa hay chất khử? 1/ CH2 = CH2 + H2   CH3 CH3 2/ CH2 = CH2 + Br2   CH2Br CH2Br A. (1) và (2): Chất khử B. (1): Chất khử -(2):Chất oxi hóa
 15. C. (1) và (2): Chất oxi hóa D. (1): Chất oxi hóa – (2): Chất khử Câu 3: Phương trình nào sau đây chưa chính xác: A. CH3 - CH2OH ¾ H218040 C ¾ CH2 = CH2 + H2O ¾ ¾ñaëc ® SO B. CH3 - CH2OH + HCl ¾ ¾ CH3 - CH2Cl + H2O ® o C. CH3 - CH2OH + CuO ¾ t¾ CH3 - CHO + H2O + Cu ® D. CH3 - CH2OH + O2 ¾ men.daám® CH3 - COOH + H2O ¾ ¾¾ Caâu 4: Phöông trình naøo sau ñaây laø ñuùng: I/ Al4C3 + 12H2O   3CH4 - + 4Al(OH)3 ¯ II/ Al4C3 + 6H2O   3CH4 - + 2Al2O3 ¯ III/ Al4C3 + 12HCl   2CH4 - + 4AlCl3 A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 5: Thöïc hieän 3 thí nghieäm sau ( caùc theå tích khí ño ôû cuøng 1 ñieàu kieän ): TH1: Cho 50 gam dung dòch C2H5OH 20% taùc duïng Na dö ñöôïc V1 H2 . TN2: Cho 100 gam dung dòch C2H5OH 10% taùc duïng Na dö ñöôïc V2 lít H2 TN3: Cho 25 gam dung dòch C2H5OH 40% taùc duïng Na dö ñöôïc V3 lít H2 . So saùnh theå tích hidro thoaùt ra trong 3 thí nghieäm thì: A. V1 > V2 > V3 B. V2 > V1 > V3 C. V1 = V2 = V3 D. V3 > V1 > V2 Caâu 6: Caùc caâu phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai? I/ Röôïu ñôn chöùc no baäc II luoân luoân coù teân taän cuøng baèng : ol-2. II/ Khi khöû nöôùc cuûa röôïu ñôn chöùc no baäc II, ta luoân luoân ñöôïc 2 anken ñoàng phaân. A. I, II ñeàu ñuùng. B. I. II ñeàu sai. C. I ñuùng, II sai. D. I sai,II ñuùng. Caâu 7: Caùc caâu phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai? I/ Ankanal ( daõy ñoàng ñaúng cuûa fomandehit ) coù coâng thöùc phaân töû chung laø C nH2nO. II/ Hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû chung laø C nH2nO luoân luoân cho phaûn öùng traùng göông. A. I, II ñeàu ñuùng. B. I, II ñeàu ñuùng. C. I ñuùng, II sai. D. I sai, II ñuùng. Caâu 8: Caùc caâu phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai? I/ Khi thuûy phaân hôïp chaát RCln trong moâi tröôøng kieàm, ta luoân luoân ñöôïc R(OH)n . II/ Khi oxi hoùa ankanol bôûi CuO/to ,ta luoân luoân ñöôïc ankanal töông öùng. A. I, II ñeàu ñuùng. B. I, II ñeàu sai. C. I ñuùng, II sai. D. I sai, II ñuùng. Caâu 9: Ngöôøi ta thöïc hieän caùc bieán hoùa sau baèng loaïi phaûn öùng naøo? Duøng bieán hoùa: C2H4 ® C2H5OH duøng phaûn öùng: I/ Hydrat hoùa II/ Thuûy phaân Duøng bieán hoùa: C2H5OH ® (C2H5)2O duøng phaûn öùng: III/Ñehydrat IV/ Truøng hôïp A. I vaø III B. I vaø IV C. II vaø III D. II vaø IV Caâu 10: Taát caû caùc chaát cuûa nhoùm naøy sau ñaây tan trong nöôùc deã daøng: A. Röôïu etylic , axit axetic, phenol, metyl amin. B. Röôïu metylic, axit acrilic, fomandehit , glucozô.
 16. C. Axit fomic, etyl axetat, anilin, saccarozô. D. Glixerin , amylozô , axit axetic , röôïu benzylic. Caâu 11: Taát caû caùc chaát cuûa nhoùm naøo sau ñaây laø chaát loûng ôû nhieät ñoä thöôøng: A. Röôïu metylic , axit acrilic , fomandehit , alanin. B. Glixerin , xenlulozô , axit axetic , röôïu benzylic. C. Axit fomic , etyl axetat , anilin , röôïu etylic. D. Röôïu etylic , axit axetic , phenol , metyl amin. Caâu 12: Töø röôïu etylic vaø caùc chaát voâ cô,ta coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ra chaát naøo sau ñaây: I/ Axit axetic II/ Axetandehit III/ Butadien - 1,3 IV/ Etyl axetat A. I, II, III B. I, II, IV C. I, III, IV D. I, II, III, IV Caâu 13: Töø metan vaø caùc chaát voâ cô, chæ ñöôïc duøng 2 phaûn öùng coù theå ñieàu cheá chaát naøo sau ñaây: I/ Etan II/ Etilen clorua III/ Axetandehit IV/ Röôïu etylic A. I, II B. I, III C. II, III, IV D. I, II, IV Caâu 14: Ñeå ñieàu cheá tröïc tieáp etilen glicol ta coù theå duøng caùc chaát naøo sau ñaây: I/ Etilen vaø dd KMnO4 II/ Etilen clorua vaø dd KOH III/ Thuûy phaân etyl axetat A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 15: Ñeå ñieàu cheá tröïc tieáp glixerin ta coù theå duøng nguyeân lieäu chính naøo sau ñaây: I/ CH2Cl - CHCl - CH2 Cl II/ CH2Cl - CHOH - CH2Cl III/ Chaát beùo (lipit) A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III NHAÄN DIEÄN HOÙA CHAÁT Caâu 1: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng: Röôïu etylic, glixerin vaø fomon, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Chæ caàn 1 thí nghieäm duøng Cu(OH) 2 (coù ñun noùng). II/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng Ca(OH)2 (ôû nhieät ñoä thöôøng) III/ thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 (ôû nhieät ñoä thöôøng) A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng I Caâu 2: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : röôïu etylic, glixerin vaø dd phenol , ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng NaOH vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH) 2. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2. III/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng dd Br2. A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng II Caâu 3: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : dd glucozô, glixerin vaø fomon , ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH) 2 ( ôû nhieät ñoä thöôøng). II/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 (ôû nhieät ñoä thöôøng) III/ Chæ caàn 1 thí nghieäm duøng Cu(OH)2 (coù ñun noùng). A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng III Caâu 4: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : axit axetic, anilin vaø röôïu etylic ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng nöôùc vaø thí nghieäm 2 duøng quyø tím. II/ Thí nghieäm 1 duøng Cu(OH)2 vaø thí nghieäm 2 duøng Na.
 17. III/ Chæ caàn duøng quyø tím. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 5: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : axit axetic, etyl axetat vaø axit acrylic, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng quyø tím. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2. III/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng Na. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 6: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : axit axetic, röôïu etylic vaø nöôùc,ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng quyø tím vaø thí nghieäm 2 duøng phaûn öùng chaùy. II/ Thí nghieäm 1 duøng CaCO3 vaøø thí nghieäm 2 duøng phaûn öùng chaùy. III/ Thí nghieäm 1 duøng Cu(OH)2 vaø thí nghieäm 2 duøng phaûn öùng chaùy A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 7: Ñeå phaân bieät 3 chaát raén : glucozô, amylozô vaø saccarozô, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng nöôùc vaø thí nghieäm 2 duøng dd AgNO3/ NH3 . II/ Thí nghieäm 1 duøng dd Iot vaø thí nghieäm 2 duøng dd AgNO3/NH3 . III/ Thí nghieäm 1 duøng Iot vaø thí nghieäm 2 duøng nöôùc . A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 8: Ñeå phaân bieät 3 chaát khí : metan, etilen vaø axetilen, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng dd Br2. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng dd KMnO4. III/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng HCl. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 9: Ñeå phaân bieät 3 chaát khí : metan, etilen vaø CO2, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng nöôùc voâi trong. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd KMnO4 vaø thí nghieäm 2 duøng phaûn öùng chaùy. III/ Thí nghieäm 1 duøng H2 vaø thí nghieäm 2 duøng nuôùc voâi trong. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 10: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : benzen, stiren vaø hexin-1, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 loaõng vaø thí nghieäm 2 duøng dd KMnO4 . II/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng dd KMnO4. III/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng dd Br2 loaõng A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng II. Caâu 11: Ñeå phaân bieät 3 chaát : hoà tinh boät, loøng traéng tröùng vaø glixerin, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng HNO3 ñaëc vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 . II/ Thí nghieäm 1 duøng dd I2 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 . III/ Thí nghieäm 1 duøng dd I2 vaø thí nghieäm 2 ñun noùng . A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 12: Ñeå phaân bieät 3 chaát : axit axetic, fomon vaø nöôùc, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng quyø tím. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng CuO. III/ Chæ caàn Cu(OH)2 roài ñun noùng. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III. Caâu 13: Ñeå phaân bieät 3 chaát : axit fomic, fomon va glixerin, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng quyø tím vaø thí nghieäm 2 duøng dd AgNO3/NH3. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd K2CO3 vaø thí nghieäm 2 duøng dd AgNO3/NH3. III/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng dd AgNO3/NH3. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III
 18. Caâu 14: Ñeå phaân bieät 3 chaát : axit axetic, etyl axetat vaø röôïu etylic, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng quyø tím vaø thí nghieäm 2 duøng Na. II/ Thí nghieäm 1 duøng Cu(OH)2 vaø thí nghieäm 2 duøng Na. III/ Thí nghieäm 1 duøng Zn vaø thí nghieäm 2 duøng Na. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 15: Ñeå phaân bieät 3 chaát : etyl axetat, fomon vaø röôïu etylic, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng Na. II/ Thí nghieäm 1 duøng Cu(OH)2/to vaø thí nghieäm 2 duøng Na. III/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng dd NaOH. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Điền các từ vào vị trí thích hợp trong các mệnh đề sau: I/Quá trình chuyển hóa andehit thành axit là quá trình (1) . II/Người ta dùng CuO để (2) rượu etylic thành andehit. A. (1) và (2) :Khử B. (1):Khử - (2) : Oxi hóa C. (1) và (2): Oxi hóa D. (1): Oxi hóa – (2): Khử Câu 2: Trong 2 phản ứng sau , C2H4 đóng vai chất oxi hóa hay chất khử? 1/ CH2 = CH2 + H2   CH3 CH3 2/ CH2 = CH2 + Br2   CH2Br CH2Br A. (1) và (2): Chất khử B. (1): Chất khử -(2):Chất oxi hóa C. (1) và (2): Chất oxi hóa D. (1): Chất oxi hóa – (2): Chất khử Câu 3: Phương trình nào sau đây chưa chính xác: A. CH3 - CH2OH ¾ H218040 C ¾ CH2 = CH2 + H2O ¾ ¾ñaëc ® SO B. CH3 - CH2OH + HCl ¾ ¾ CH3 - CH2Cl + H2O ® o C. CH3 - CH2OH + CuO ¾ t¾ CH3 - CHO + H2O + Cu ® D. CH3 - CH2OH + O2 ¾ men.daám® CH3 - COOH + H2O ¾ ¾¾ Caâu 4:
 19. Phöông trình naøo sau ñaây laø ñuùng: I/ Al4C3 + 12H2O   3CH4 - + 4Al(OH)3 ¯ II/ Al4C3 + 6H2O   3CH4 - + 2Al2O3 ¯ III/ Al4C3 + 12HCl   2CH4 - + 4AlCl3 A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 5: Thöïc hieän 3 thí nghieäm sau ( caùc theå tích khí ño ôû cuøng 1 ñieàu kieän ): TH1: Cho 50 gam dung dòch C2H5OH 20% taùc duïng Na dö ñöôïc V1 H2 . TN2: Cho 100 gam dung dòch C2H5OH 10% taùc duïng Na dö ñöôïc V2 lít H2 TN3: Cho 25 gam dung dòch C2H5OH 40% taùc duïng Na dö ñöôïc V3 lít H2 . So saùnh theå tích hidro thoaùt ra trong 3 thí nghieäm thì: A. V1 > V2 > V3 B. V2 > V1 > V3 C. V1 = V2 = V3 D. V3 > V1 > V2 Caâu 6: Caùc caâu phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai? I/ Röôïu ñôn chöùc no baäc II luoân luoân coù teân taän cuøng baèng : ol-2. II/ Khi khöû nöôùc cuûa röôïu ñôn chöùc no baäc II, ta luoân luoân ñöôïc 2 anken ñoàng phaân. A. I, II ñeàu ñuùng. B. I. II ñeàu sai. C. I ñuùng, II sai. D. I sai,II ñuùng. Caâu 7: Caùc caâu phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai? I/ Ankanal ( daõy ñoàng ñaúng cuûa fomandehit ) coù coâng thöùc phaân töû chung laø C nH2nO. II/ Hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû chung laø CnH2nO luoân luoân cho phaûn öùng traùng göông. A. I, II ñeàu ñuùng. B. I, II ñeàu ñuùng. C. I ñuùng, II sai. D. I sai, II ñuùng. Caâu 8: Caùc caâu phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai? I/ Khi thuûy phaân hôïp chaát RCln trong moâi tröôøng kieàm, ta luoân luoân ñöôïc R(OH)n . II/ Khi oxi hoùa ankanol bôûi CuO/to ,ta luoân luoân ñöôïc ankanal töông öùng. A. I, II ñeàu ñuùng. B. I, II ñeàu sai. C. I ñuùng, II sai. D. I sai, II ñuùng. Caâu 9: Ngöôøi ta thöïc hieän caùc bieán hoùa sau baèng loaïi phaûn öùng naøo? Duøng bieán hoùa: C2H4 ® C2H5OH duøng phaûn öùng: I/ Hydrat hoùa II/ Thuûy phaân Duøng bieán hoùa: C2H5OH ® (C2H5)2O duøng phaûn öùng: III/Ñehydrat IV/ Truøng hôïp B. I vaø III B. I vaø IV C. II vaø III D. II vaø IV Caâu 10: Taát caû caùc chaát cuûa nhoùm naøy sau ñaây tan trong nöôùc deã daøng: E. Röôïu etylic , axit axetic, phenol, metyl amin. F. Röôïu metylic, axit acrilic, fomandehit , glucozô. G. Axit fomic, etyl axetat, anilin, saccarozô. H. Glixerin , amylozô , axit axetic , röôïu benzylic. Caâu 11: Taát caû caùc chaát cuûa nhoùm naøo sau ñaây laø chaát loûng ôû nhieät ñoä thöôøng: E. Röôïu metylic , axit acrilic , fomandehit , alanin. F. Glixerin , xenlulozô , axit axetic , röôïu benzylic. G. Axit fomic , etyl axetat , anilin , röôïu etylic. H. Röôïu etylic , axit axetic , phenol , metyl amin.
 20. Caâu 12: Töø röôïu etylic vaø caùc chaát voâ cô,ta coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ra chaát naøo sau ñaây: I/ Axit axetic II/ Axetandehit III/ Butadien - 1,3 IV/ Etyl axetat A. I, II, III B. I, II, IV C. I, III, IV D. I, II, III, IV Caâu 13: Töø metan vaø caùc chaát voâ cô, chæ ñöôïc duøng 2 phaûn öùng coù theå ñieàu cheá chaát naøo sau ñaây: I/ Etan II/ Etilen clorua III/ Axetandehit IV/ Röôïu etylic A. I, II B. I, III C. II, III, IV D. I, II, IV Caâu 14: Ñeå ñieàu cheá tröïc tieáp etilen glicol ta coù theå duøng caùc chaát naøo sau ñaây: I/ Etilen vaø dd KMnO4 II/ Etilen clorua vaø dd KOH III/ Thuûy phaân etyl axetat A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 15: Ñeå ñieàu cheá tröïc tieáp glixerin ta coù theå duøng nguyeân lieäu chính naøo sau ñaây: I/ CH2Cl - CHCl - CH2 Cl II/ CH2Cl - CHOH - CH2Cl III/ Chaát beùo (lipit) A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III NHAÄN DIEÄN HOÙA CHAÁT Caâu 1: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng: Röôïu etylic, glixerin vaø fomon, ta duøng thí nghieäm naøo : I/ Chæ caàn 1 thí nghieäm duøng Cu(OH) 2 (coù ñun noùng). II/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng Ca(OH)2 (ôû nhieät ñoä thöôøng) III/ thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 (ôû nhieät ñoä thöôøng) A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng I Caâu 2: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : röôïu etylic, glixerin vaø dd phenol , ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng NaOH vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH) 2. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2. III/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng dd Br 2. A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng II Caâu 3: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : dd glucozô, glixerin vaø fomon , ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng Na vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 ( ôû nhieät ñoä thöôøng). II/ Thí nghieäm 1 duøng dd AgNO3/NH3 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2 (ôû nhieät ñoä thöôøng) III/ Chæ caàn 1 thí nghieäm duøng Cu(OH)2 (coù ñun noùng). A. I, II B. I, III C. II, III D. Chæ duøng III Caâu 4: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : axit axetic, anilin vaø röôïu etylic ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng nöôùc vaø thí nghieäm 2 duøng quyø tím. II/ Thí nghieäm 1 duøng Cu(OH)2 vaø thí nghieäm 2 duøng Na. III/ Chæ caàn duøng quyø tím. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 5: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : axit axetic, etyl axetat vaø axit acrylic, ta duøng thí nghieäm naøo: I/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng quyø tím. II/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng Cu(OH)2. III/ Thí nghieäm 1 duøng dd Br2 vaø thí nghieäm 2 duøng Na. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Caâu 6: Ñeå phaân bieät 3 chaát loûng : axit axetic, röôïu etylic vaø nöôùc,ta duøng thí nghieäm naøo:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2